Tanzimat Edebiyatı Test-3

I. Şir

II. Füruzan

III. Afife Anjelik

IV. Pençe

V. İçli Kız

1. Yukarıdaki numaralı eserlerden hangileri Tanzimat edebiyatı tiyatro eserleridir?

A) I, II, III   B) II, IV, V   C) I, III, V   D) II, III, V   E) I, II, IV

 

2. Romanda kölelik teması işlenir. Dilber adlı cariye kızın bir konağa satıldıktan sonra konağın sahibi paşanın oğlu ile arasındaki aşk macerası anlatılır. Daha sonra başka yerlere satılan kız Nil nehrine atlayıp intihar eder.

Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sergüzeşt   B) Zehra   C) Karabibik   D) İntibah   E) Cezmi

 

3. Tanzimat şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılmıştır.

B) Romantizmin etkisi görülür.

C) Şiirin konusu genişletilmiştir.

D) Şiir düzyazıya yaklaştırılmıştır.

E) Bütün güzelliğine önem verilmiştir.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal'in tiyatro eserlerinden biri değildir?

A) Celalettin Harzemşah

B) Gülnihal

C) Zavallı Çocuk

D) Akif Bey

E) Muhsin Bey

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Namık Kemal hem roman hem oyun yazmıştır.

B) Ahmet Mithat Efendi, romanlarında olayların akışını keser.

C) Ziya Paşa, Batı eserlerinden çeviriler yapmıştır.

D) Ahmet Vefik Paşa daha çok romantizmin etkisinde kalmıştır.

E) Şinasi, edebiyatımızda yeniliklerin öncüsü olmuştur.

 

6. Edebiyatımızda ilk tarihi roman denemesi olarak —, ilk tarihi roman ise — kabul edilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki eserlerden hangileri getirilmelidir?

A) Yeniçeriler, Cezmi

B) Araba Sevdası, İntibah

C) Paris'te Bir Türk, Cezmi

D) Karabibik, Yeniçeriler

E) Cezmi, Zehra

 

7. Tanzimat edebiyatında klasisizmin etkisinde kalan sanatçılar aşağıdakilerden hangileridir?

A) Namık Kemal-Ahmet Mithat Efendi

B) İbrahim Şinasi – Ahmet Vefik Paşa

C) Ahmet Vefik Paşa – Ziya Paşa

D) İbrahim Şinasi – Şemsettin Sami

E) İbrahim Şinasi – Namık Kemal

 

8. Servet-i Fünun edebiyatının oluşmasında etkili olan sanatçı, yeniliğin savunucusudur. Eserlerini sanat sanat içindir, anlayışıyla yazmıştır. "Her güzel şey şiirdir." anlayışıyla şiirin konusunu genişletmiştir. Kafiye anlayışından dolayı Muallim Naci ile aralarında tartışma olmuştur.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüseyin Rahmi Gürpınar

B) Ahmet Mithat Efendi

C) Abdülhak Hamit Tarhan

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Sami Paşazade Sezai 

 

9. Edebiyatımızdaki ilk öykü ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Letaif-i Rivayet – Ahmet Mithat Efendi

B) Beyaz Lale – Ömer Seyfettin

C) Zavallı Kız-Nabizade Nazım

D) Otlakçı – Memduh Şevket Esendal

E) Küçük Şeyler – Sami Paşazade Sezai

 

10. Edebiyatımızdaki ilk çeviri roman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telemak   

B) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

C) İntibah     

D) Hastalık Hastası

E) Sefiller

 

11. Aşağıdakilerden hangisi II. Dönem Tanzimat sanatçılarının gazete çıkarmamalarının bir nedenidir?

A) Bu dönem sanatçılarının içlerine kapanık olmaları

B) Birçok savaşa tanık olmaları

C) Yönetimin baskıcı olması

D) Gazetenin rağbet görmemesi

E) Gazeteyle yapmak istediklerini tiyatroyla yapmaları

 

12. (I) Tanzimat edebiyatı I. ve II. Dönem olmak üzere ikiye ayrılır. (II) I. Dönem Tanzimat sanatçıları vatan, hak, hürriyet gibi kavramları işlemişlerdir. (III) Dili sadeleşmede tam anlamıyla başarılı olamamışlardır. (IV) Batı tekniğine uygun ilk başarılı romanı I. Dönem Tanzimat sanatçıları vermiştir. (V) II. Dönem Tanzimat sanatçıları bireysel konuları işlemişlerdir.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

13. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi "kanun, hürriyet, vatan" kavramlarını eserlerinde dile getirmiştir?

A) Tevfik Fikret  

B) Nabizade Nazım  

C) Muallim Naci  

D) Mehmet Rauf  

E) Namık Kemal

 

I. Şecere-i Türk

II. Tamat

III. Celalettin Harzemşah

IV. Pejmürde

V. Zafername

14. Yukarıdaki numaralı eserlerden hangileri I. Dönem Tanzimat edebiyatı eserleridir?

A) I-IV-V   B) I-II-IV   C) II-III-V   D) II-IV-V   E) I-III-V

 

15. Şiirlerinde Divan edebiyatı nazım şekillerini kullanmıştır. Ancak Divan edebiyatının önemli ilkelerinden olan göz için uyak anlayışına karşı çıkmıştır. Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Bir ara heceyi de denemiştir. Oğlu Nejat'ın ölümü onu derinden sarsmıştır. Bunun üzerine, şiirlerinde elem ve hüzün ağır basmaktadır.

Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdülhak Hamit Tarhan

B) Recaizade Mahmut Ekrem

C) Nabizade Nazım

D) Tevfik Fikret

E) Namık Kemal

 

16. Aşağıdakilerden hangisi sözlük özelliğinde bir eserdir?

A) Defter-i Amal

B) Kamus-ı Türkî

C) Talim-i Edebiyat

D) Şecere-i Türk

E) Müntehabat-ı Eşar

 

17. Tiyatrolarında romantizmin etkisi görülen, tezatlar şairi olarak da bilinen Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal      

B) Ziya Paşa

C) A. Hamid Tarhan 

D) R. Mahmut Ekrem

E) Muallim Naci

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-A 3-D 4-E 5-D 6-A 7-B 8-D 9-A 10-A 11-C 12-D 13-E 14-E 15-B 16-B 17-C

1 Yorum Var: “Tanzimat Edebiyatı Test-3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir