Öne Çıkanlar

1. Asıl amacı, halkı yetiştirmek ve bilgilendirmektir. Edebiyat, tarih, coğrafya, ziraat ve iktisat alanında, iki yüze yakın eseri vardır. Dili sade ve düzgündür. Halka okuma zevkini aşılamıştır. Romanları teknik yönden kusurludur. Romanın akışını keserek uzun uzun açıklamalar yapar, okura bilgi verir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal

B) Samipaşazade Sezai

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Şemsettin Sami

E) Muallim Naci

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde Abdülhak Hamit Tarhan'la ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) Tanzimat edebiyatı ikinci dönem sanatçıları arasında yer alır.

B) Bazı oyunlarında tarihî konuları işlemiştir.

C) Yapıtlarını "Sanat, sanat içindir." ilkesine bağlı kalarak vermiştir.

D) Farklı türlerde yapıtlar yazmıştır.

E) Hece ölçüsüyle sadece çocuk şiirleri yazmıştır.

 

3. —-; şiir, roman, hikâye, tiyatro, eleştiri, edebî bilgiler türlerinde eserler veren sanatçı, şiirlerinde ölümü hatırlatan tabiat manzaralarını, hüzünlü duyguları, romantik güzellikleri işlemiştir. Oğlu Nejad'ın küçük yaşta ölümü; içli, üzüntülü şiirler yazmasında etkili olmuştur. Yeni edebiyat – eski edebiyat konusunda Muallim Naci ile aralarında tartışmalar olmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hüseyin Rahmi Gürpınar

B) Samipaşazade Sezai

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Şemsettin Sami

E) Recaizade Mahmut Ekrem

 

4. Fransız edebiyatı tarzında ilk meşhur edebî örnekleri verdi. Bir taraftan yeni fikirleri yaymaya çalışırken, bir taraftan da divan edebiyatına çok şiddetli hücumlarda bulundu. Onu gözden düşürmeye, yıkmaya çalıştı. Edebiyatı, yeni fikirlerin propaganda aracı olarak kullandı. Tahrib-i Harâbât ve Tâkib'i, Ziyâ Paşanın Harâbât'ını tenkit için yazmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal

B) Recaizade Mahmut Ekrem

C) Samipaşazade Sezai

D) Nabizade Nazım

E) İbrahim Şinasi

 

5. (I) Tanzimat edebiyatında en önemli yenilik, nesir türünde görülür. (II) Bu dönemin bütün eserlerinde seçkin bir zümreye hitap edilmiştir. (III) "Seci"ler atılmıştır. (IV) Asıl düşünce ile ilgisi bulunmayan doldurma sözlere yer verilmemiştir. (V) Düşünceler sayfalarca süren uzun cümleler yerine, kısa cümlelerle anlatılmaya çalışılmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. Muallim Naci ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tanzimat sanatçılarına eleştirilerini dil bilgisi ve aruz kurallarına bağlı kalınması noktasında yoğunlaştırdı.

B) Divan şiiri tarzında şiir yazmakla birlikte divan şiirinin bütün kurallarına bağlı kalmadı.

C) Kafiye göz içindir görüşü yerine kafiye kulak içindir görüşünü savundu.

D) Edebiyat tarihi ve sözlük alanında çalışmalar yaptı.

E) S. Prudhomme, Musset ve Emile Zola'dan Türkçeye çeviriler yaptı. 

 

7. "Şiir ve inşa" adlı makalesinde eski edebiyatı bir kalemde siliverir. Ancak daha sonra bu görüşlerini değiştirir. Namık Kemal, onun bu tutarsızlığını eleştiren bir eser kaleme alır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi

B) Ziya Paşa

C) Şemsettin Sami

D) Ahmet Vefik Paşa

E) Recaizade Mahmut Ekrem

 

8. —- sanatçıları, Türk edebiyatında o güne dek hiç bulunmayan makale, tiyatro, roman gibi yeni türleri getirmiştir. Divan edebiyatında bulunan şiir, tarih, mektup gibi türleri ise Batılı anlayışa göre yenileştirmiştir.

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tanzimat   

B) Servet-i Fünun

C) Fecr-i Âti  

D) Millî Edebiyat

E) Halk edebiyatı

 

9. Eserlerinde ele aldığı konular nedeniyle "Vatan Şairi" diye anıldı. Tiyatroya özel bir önem verdi, altı oyun yazdı. Bir yurtseverlik ve kahramanlık oyunu olan "Vatan yahut Silistre", Avrupa'da da ilgi uyandırdı ve beş dile çevrildi. Tiyatro ile ilgili görüşlerini Celalettin Harzemşah adlı eserinin ön sözünde açıklamıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi

B) Ziya Paşa

C) Şemsettin Sami

D) Ahmet Vefik Paşa

E) Namık Kemal

 

10. Batı'da 16. yüzyıla kadar uzanan romanın yerini Türk edebiyatında mesneviler, halk hikâyeleri gibi anlatı türleri tutuyordu. Roman, bizim edebiyatımıza Tanzimat döneminde girmiştir. Bu dönemin sanatçılarından olan Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Samipaşazade Sezai, Recaizade Mahmut Ekrem roman türünün ilk yazarları olarak kabul edilebilir.

Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıdaki yazarlardan birine ait değildir?

A) İntibah      

B) Sergüzeşt

C) Araba Sevdası      

D) Karabibik

E) Felatun Bey ile Rakım Efendi

 

11. Tanzimat sanatçılarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şiirlerini genellikle aruz ölçüsüyle yazmaları

B) Eski nazım şekilleriyle kanun, hürriyet, hak, adalet gibi yeni kavramları ele almaları

C) Parnasizm, sembolizm gibi akımların etkisinde kalmaları

D) Edebiyatı, düşünceyi yaymada bir araç olarak görmeleri

E) Tiyatro, roman gibi yeni türlerde eserler vermeleri

 

12. Tanzimat devri şair ve yazarları arasında yer alır. Agâh Efendi ile birlikte Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmıştır. O, edebiyatımızda ilklerin sanatçısıdır. Fransızcadan ilk şiir çevirilerini yaptı, ilk yerli oyunumuz "Şair Evlenmesi" ile ilk makaleyi yazdı. Şiirde ilk defa, eski şekiller üzerinde yeni kavramları kullandı. Edebiyatımızda noktalama işaretlerini ilk defa kullanan sanatçı, bağ fiillerle uzayıp giden cümleleri seci ve süslerden kurtardı. Düşünceyi ve anlaşılmayı ön plana çıkardı.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi        

B) Namık Kemal

C) Ziya Paşa  

D) Muallim Naci

E) Ahmet Mithat Efendi

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-E  3-E  4-A  5-B  6-C  7-B  8-A  9-E  10-D  11-C  12-A