Tanzimat Edebiyatı Test-2

1. Aşağıdakilerin hangisinde eserin karşısında verilen türü yanlıştır?

A) Harabat                Antoloji

B) Takdir-i Elhan        Eleştiri

C) Defter-i Amal         Anı

D) Zehra                    Öykü

E) Bir Hatıra               Anı

 

2. Türk edebiyatında ilk çeviri roman —, ilk edebi roman —, ilk öykü — adlı eserlerdir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki eserlerden hangileri getirilmelidir?

A) Sefiller, intibah, Küçük Şeyler

B) Telamak, İntibah, Letaif-i Rivayet

C) Telamak, Cezmi, Ferman

D) Letaif-i Rivayet, intibah, Telamak

E) Sefiller, intibah, Letaif-i Rivayet

 

I. Avrupa'da Bir Cevelan

II. Defter-i Amal

III. Takdir-i Elhan

IV. Tahrib-i Harabat

3. Yukarıdaki numaralı eserlerden hangi ikisi aynı türdedir?

A) I. – II.   B) I. – III.   C) II. – III.   D) II.- IV.   E) III.- IV.

 

4. "Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat" , "Letaif-i Rivayet" ve "Şair Evlenmesi" eserlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edebiyatımızda ilk örnek olmaları

B) Yanlış Batılılaşmayı anlatmaları

C) Dillerinin çok ağır olmaları

D) Realizmin özelliklerini taşımaları

E) Şiirle düzyazıdan oluşmaları

 

5. Aşağıdaki gazetelerden hangisini Tanzimat sanatçıları çıkarmamıştır?

A) Tasvir-i Efkar

B) Tercüman-ı Hakikat

C) Tercüman-ı Şark

D) Ceride-i Havadis

E) Tercüman-ı Ahval

 

6. Şemsettin Sami ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Edebiyatımızda ilk yerli romanı yazmıştır.

B) Sözlük çalışması yapmıştır.

C) Dil bilimi çalışmalarıyla tanınmıştır.

D) Roman çevirisi yapmıştır.

E) İlk makaleyi yazmıştır.

 

7. Aşağıdaki Tanzimat sanatçılarından hangileri roman türünde eser vermemişlerdir?

A) Nabizade Nazım – Ziya Paşa

B) Şemsettin Sami – Namık Kemal

C) Şinasi – Muallim Naci

D) Ahmet Vefik Paşa – Sami Paşazade Sezai

E) Abdülhak Hamit Tarhan – Recaizade Mahmut Ekrem

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser ve türü yanlış eşleştirilmiştir?

A) Küçük Şeyler – Öykü

B) Afife Anjelik – Tiyatro

C) Pejmürde – Şiir

D) Şemsa – Tiyatro

E) Seyyid Yahya – Tiyatro

 

9. Aşağıdaki eserlerden hangileri tiyatro türündendir?

A) İntibah – Nesteren

B) Şir-Sahra

C) Nağme – i Seher – Şair Evlenmesi

D) Muhsin Bey-Rüya

E) Karabela – içli Kız 

 

10. Sanatçı topluma yol gösterip, toplumu eğitmelidir. Fildişi kulesine çekilerek dünyayı oradan yazmak sanat olamaz. Sanat, toplumun hizmetinde olmadıktan sonra, ne kadar güzel olursa olsun o, sanat değil, benliği doyuran bir araçtır.

Yukarıdaki sanat anlayışına uygun eser veren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdülhak Hamit Tarhan

B) Ahmet Mithat Efendi

C) Recaizade Mahmut Ekrem

D) Tevfik Fikret

E) Cenap Şahabettin

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde eser – yazar eşleştirilmesi yanlıştır?

A) Takip – Namık Kemal

B) Rüya – Ziya Paşa

C) Vuslat – Recaizade Mahmut Ekrem

D) Dünyaya İkinci Geliş – Ahmet Mithat Efendi

E) İçli Kız – Şemsettin Sami

 

12. Abdülhak Hamit Tarhan'ın tiyatrolarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çoğunlukla tarihi konuları anlatmıştır.

B) Sahne tekniği açısından zayıftır.

C) Bazı eserlerinde nazımla nesir iç içedir.

D) Oyunlarının çoğu trajedidir.

E) En başarılı oyunu Finten'dir.

 

13. Edebiyatımızda onun kadar çok yazan yazar yoktur. O, eserleriyle ilkokul hocası olmuştur. Batıdaki her türlü gelişmeden, teknolojik ürünlerden okurunu bilgilendirmek ister. Bu yüzden sık sık romanın akışını kesip okura bilgi verir. "Yeniçeriler", "Jön Türk" sanatçının romanlarından bazılarıdır.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recaizade Mahmut Ekrem

B) Ahmet Vefik Paşa

C) Sami Paşazade Sezai

D) Ahmet Mithat Efendi

E) Namık Kemal

 

14. Aşağıdaki eserlerden hangileri I. dönem Tanzimat edebiyatına aittir?

A) Afife Anjelik – Gülnihal

B) Pejmürde – Şemsa

C) Paris'te Bir Türk – Hasan Mellah

D) Zehra – Duhter-i Hindu

E) Ateşpare – Macera-yı Aşk

 

15. Aşağıdakilerden hangisi II. dönem Tanzimat edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Bireysel konulan işlemişlerdir.

B) Kullandıkları dil ağırdır.

C) Sanat sanat için anlayışı benimsenmiştir.

D) Toplumsal sorunları ironik bir şekilde anlatmışlardır.

E) Bu dönemde gazetecilik yoktur.

 

16. Türk edebiyatının ilk realist sanatçısı olan Recaizade Mahmut Ekrem şiirle ilgili görüşlerini — eserde dile getirmiştir. Eski edebiyat yanlısı olan Muallim Naci, sanatçının bu eserine karşılık — adlı eseri yazmıştır.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki eserden hangileri getirilmelidir?

A) Zemzeme, Demdeme

B) Harabat, Tahrib-i Harabat

C) Demdeme, Zemzeme

D) Takdir-i Elhan, Islahat-ı Edebiyye

E) Takip, Zafername

 

I. Gülnihal

II. Zehra

III. Tayflar Geçidi

IV. Vuslat

V. Muhsin Bey

17. Yukarıdaki numaralı eserlerden hangilerinin türleri özdeştir?

A) I. – II.   B) I. – IV.   C) II. – IV.   D) II. – V.   E) III. – V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-B 3-E 4-A 5-D 6-E 7-C 8-D 9-E 10-B 11-E 12-D 13-D 14-C 15-D 16-A 17-B


5 Yorum Var: “Tanzimat Edebiyatı Test-2

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir