Tanzimat Edebiyatı Test-15

1. Daha önceki eserlerinde de ölüm temasını işlemiş olan sanatçı, eşinin ölümü üzerine, ölüm gerçeği ile bizzat kendisi karşı karşıya kalır. Şairin bu acıyla yazdığı Makber'de, yaşadığı hayat ile birdenbire gelen ölümle kaybedilen sevgili dolayısıyla karşılaştığı boşluk keskin bir tezat oluşturur. Makber'in kendisi, mersiye geleneği o kadar kuvvetli olan edebiyatımızda nasıl yeni bulunmuşsa, ön sözü de yeni bir üslubun müjdecisi olmuştur.

Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

A) Cahit Sıtkı Tarancı

B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Abdülhak Hamit Tarhan

D) Samipaşazade Sezai

E) Abdülhak Şinasi Hisar

 

2. Batı, özellikle de Fransız kültürü etkisinde eserler vermiştir. Gazete çıkarmış, makale, şiir ve oyun yazmış, sözlük çalışmaları yapmıştır. Tanzimat'la başlayan Batılılaşma hareketinin öncülerinden biri olarak dil, edebiyat ve düşünce hayatının değişmesinde etkili olmuştur. Batı şiirini tanıtma, yeni şiir biçimlerini edebiyata sokma amacıyla Fransız şairlerinden tercümeler yapmıştır. O aslında ilklerin sanatçısıdır; tam bir öncüdür, ilk kez noktalama işaretlerini kullanmış, ilk şiir tercümesini yapmış, ilk tiyatro eserini yazmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdülhak Hamit Tarhan

B) Namık Kemal

C) Ziya Paşa

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) İbrahim Şinasi

 

3. İlk şiirlerini divan şiirinin etkisiyle yazan sanatçı Şinasi’yle tanıştıktan sonra edebiyatın Batılılaşması gerektiğine inanır ve sonrasında bu düşünceyi savunur. Daha çok hak, adalet, vatan gibi temaları işler. İçerik olarak tamamen yeni olan şiirlerinde biçimsel olarak divan edebiyatına bağlılık görülür. Hece ölçüsüyle denemelere girişse de aruzu kullanmıştır. Tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak gören sanatçı, bu türde romantik dramların etkisindedir. Tiyatro eserlerinde kimi kez günlük konuşma dilini kullanır, kimi kez de süslü bir anlatıma başvurur. "Zavallı Çocuk, Akif Bey" oyunlarından bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nabizade Nazım

B) Ziya Paşa

C) Namık Kemal

D) Ahmet Vefik Paşa

E) Abdülhak Hamit Tarhan

 

4. Şiirin yanı sıra tenkit, biyografi, tiyatro, roman, tarih ve makale türlerinde eserler verdi. Eserlerinde, özellikle şiirlerinde, şekil olarak pek bir yenilik olmamakla beraber içerik olarak değişiklikler yaptı. Şiirlerinde genellikle aruz ölçüsünü kullandı. Tiyatroyu yeni fikirlerini yaymak için iyi bir araç kabul eden yazar, bunlardan en çok tutulan "Vatan Yahut Silistre"de vatanseverlik temasını işledi.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal

B) Şinasi

C) Recaizade M. Ekrem

D) Muallim Naci

E) Abdülhak Hamit Tarhan 

 

5. Fransız Devrimi'yle dünyaya yayılan "vatan, millet, adalet, hürriyet" gibi kavramları işlediler. Sanatın amacını, toplumu eğitmek, halka ulaşmak olarak gördüklerinden yalın bir dili savundular. Ancak eski edebî alışkanlıklarından da kurtulamadılar. Biçimde eskiye bağlı kaldılar ama özü değiştirdiler. "Roman, deneme, tiyatro, makale" gibi Batı kaynaklı edebî türleri Türk edebiyatına ilk kez, onlar getirdiler.

Bu parçada sözü edilen edebî grup ve bu grubun bir temsilcisi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Tanzimatçılar – Şinasi

B) Servet-i Fünuncular – Tevfik Fikret

C) Tanzimatçılar – Ahmet Haşim

D) Beş Hececiler – Faruk Nafiz Çamlıbel

E) Garipçiler – Orhan Veli Kanık

 

6. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımıza Tanzimat'tan sonra giren kavramlardan biri değildir?

A) Hak   B) Hürriyet   C) Meşrutiyet   D) Adalet   E) Ölüm

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Türkçeye tercüme edilen ilk Batı tarzı roman, Yusuf Kamil Paşa’nın çevirdiği Telemak adlı eserdir.

B) Tanzimat’la makale, tiyatro, roman, anı, eleştiri gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.

C) Namık Kemal'in Sahra adlı yapıtı, pastoral şiirin ilk örnekleri arasında sayılmaktadır.

D) Yerli ilk roman Şemsettin Sami'nin 1872'de yazdığı Taaşşuk-i Talat ve Fitnat'tır.

E) Ziya Paşa'nın Zafername'si siyasi hiciv niteliğinde bir kasidedir.

 

8. (I)Namık Kemal, (II)Terkib-i Bend adlı şiirini divan edebiyatı şairlerinden (III)Bağdatlı Ruhi'nin aynı adlı şiirine nazire olarak yazmıştır. Bu şiirinde (IV)"Divan edebiyatı nazım şekillerine bağlı" kalmıştır. Beyitlerdeki (V)"öğüt veren, özlü, veciz sözler" ise onun önemli bir niteliğidir.

Bu cümledeki altı çizili sözlerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı sanatçılarından biri değildir?

A) Ziya Paşa

B) Hüseyin Cahit Yalçın

C) Abdülhak Hamit Tarhan

D) İbrahim Şinasi

E) Recaizade Mahmut Ekrem

 

10.1860'ta (I)Şinasi ve Agâh Efendi'nin birlikte çıkardığı (II)Tasvir-i Efkâr edebiyatımızda (III)ilk özel gazetedir. Bu gazetenin yayın hayatına başladığı tarih Tanzimat edebiyatının başlangıcı sayılır. Bu edebiyat dönemi toplumsal, kültürel ve siyasal gelişmelere koşut olarak iki kola ayrılır: (IV)"Sanat toplum içindir." görüsünü savunan 1. dönem sanatçıları ve (V)"Sanat sanat içindir," görüşünü savunan 2.dönem sanatçıları.

Bu parçadaki altı çizili bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-E  3-C  4-A  5-A  6-E  7-C  8-A  9-B  10-B


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir