Tanzimat Edebiyatı Test-14

1. 11'li hece ölçüsüyle yazılmış oyunda Hüsrev, babası Behram'a hakaret ettiği için sevgilisinin babasını öldürmüştür. Sevgilisi ise babası Gazanfer'in öcünü almak için Hüsrev'in ölümünü ister. Ancak bir taraftan da hâlâ Hüsrev'i sevmektedir. Sevgisi ağır basınca Hüsrev'i öldürme fikrinden vazgeçer. Ancak evlendikleri gece Hüsrev'in sevgilisi kendisini zehirler, bunu gören Hüsrev de intihar eder.

Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşber   B) Nesteren   C) Gülnihal   D) Kara Bela   E) Akif Bey

 

2. Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı bir köyde yaşayan fakir köylünün, tek geçim kaynağı olan tarlasını kaptırmamak için uğraşması konu edilmektedir. Eser, yalın anlatımı ve yerel konuşmalarıyla Tanzimat döneminin diğer romanlarından ayrılır. Bir hikâye kısalığında da olsa köy gerçeklerini konu edinen ilk romanımızdır.

Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küçük Paşa B) Karabibik C) Zehra D) Ateşpare   E) Vatan Yahut Silistre

 

I. Yazar, bu eserinde kölelik ve özgürlük kavramlarını işlemiştir.

II. Dilber adlı bir cariyenin Kafkasya'dan getirildikten sonra yaşadıkları eserin ana konusudur.

III. Eserde yazarın realist bakış açısının izleri görülmektedir.

3. Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duhter-i Hindu    

B) Afife Anjelik

C) Sergüzeşt 

D) Şair Evlenmesi

E) Eşber

 

4. Türk edebiyatının ilk edebî romanı olan bu eser, romantik akımın etkisiyle yazılmıştır. Özellikle romanın başındaki uzun Çamlıca tasvirleri bunun bir göstergesidir. Bu özellikleriyle ön plana çıkan eser, yazarının Magosa'da sürgün yıllarında kaleme aldığı bir romandır.

Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araba Sevdası   B) Jön Türk   C) İntibah   D) Sergüzeşt   E) Dürdane Hanım

 

5. Eser, romantizm akımının etkisiyle kaleme alınmış olup yanlış Batılılaşmayı ele almaktadır. Yazar, bu konuyu birbirine zıt iki karakter üzerinden işlemiş ve bu iki zıt karakterden Batılılaşmayı doğru algılayan, kişiliğinde hem Doğu'nun hem de Batı'nın olumlu yanlarını birleştirmiş olan karakteri yücelterek diğer karakteri eleştirmiştir.

Bu parçada kısaca tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araba Sevdası

B) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

C) Sergüzeşt

D) Felatun Bey'le Rakım Efendi

E) Cezmi

 

6. Aşağıdakilerden hangisi "Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat" adlı eserle ilgili olarak söylenemez?

A) Klasik mesnevilerin izleri görülür.

B) Şemsettin Sami tarafından kaleme alınmıştır.

C) Görücü usulüyle evliliğin sonuçları ele alınmıştır.

D) Kadının toplum içindeki yerine temas edilmiştir.

E) Eserde natüralizmin izleri görülür. 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi "Şair Evlenmesi" adlı eserle ilgili olarak söylenemez?

A) Görücü usulüyle evlilik eserin temasıdır.

B) Tek perdelik bir töre komedisidir.

C) Sahnelenen ilk tiyatro eseridir.

D) Batılı anlamda ilk tiyatromuzdur.

E) Eserde geleneksel Türk tiyatrosunun izleri görülür.

 

I. grup          II. grup

I. Sahra        Aruzla yazılmış ilk tiyatro

II. Validem    İlk tarihi roman

III. Cezmi      İlk kafiyesiz şiir

IV. Eşber       Heceyle yazılmış ilk tiyatro

V. Kara Bela İlk pastoral şiir

8. I. grupta verilen eserlerden hangisi II. gruptaki bilgilerden hiçbiriyle eşleştirilemez?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

9. Namık Kemal'in yazdığı bu tiyatro oyununda görücü usulüyle evlendirilmek istenen bir kızın başından geçenler konu edilmektedir. Halil Bey kardeşinin çocuğu olan Atâ'yı evine almış ve onun Tıbbiye'ye devam etmesini sağlamıştır. Atâ on dokuz Halil Bey'in kızı Şefika ise on dört yaşındadır. Bu iki genç arasında doğan aşka, Şefika'yı görüp beğenen bir paşanın onunla evlenmek istemesi gölge düşürür. Şefika, ailesinin ekonomik durumunun kötü olması nedeniyle hiç sevmediği paşayla evlenmeye razı olur. Ancak bu evlilik kararı, birbirine âşık iki gencin hayatlarına mal olur.

Bu parçada kısaca bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gülnihal   B) Zavallı Çocuk   C) Zor Nikah   D) Vuslat   E) Şir

 

10. Tanzimat döneminin çelişkili sanatçısı Ziya Paşa ilk olarak —- başlıklı makalesinde yenilik taraftarı olmuş ve divan edebiyatını eleştirmiştir. —- adlı antolojisinde ise bu defa halk edebiyatını eleştirip divan edebiyatını överek Namık Kemal'in eleştiri oklarının hedefi olmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Harabat – Tahrib-i Harabat

B) Şiir ve inşa – Tahrib-i Harabat

C) Mukaddime – Şiir ve inşa

D) Şiir ve İnşa – Harabat

E) Harabat – Şiir ve inşa

 

I. Abdülhak Hamit Tarhan'ın tiyatrosudur.

II. Manzum bir eserdir.

III. Hece ölçüsüyle kaleme alınmıştır.

11. Numaralanmış cümlelerde hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azarya   B) Vuslat   C) Çok Bilen Çok Yanılır  D) Liberte   E) Meraki

 

Sütun-ı istikamettir imad-i râye-i devlet

Tutar ol hal ile mülkü ser-a-ser sâye-i devlet

Bulunmazsa adalet milletin efrad-ı beyninde

Geçer bir gün zemine arşa çıksa pâye-i devlet

12. Namık Kemal'in bir gazelinin yukarıda verilen ilk iki beytinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Toplumsal içerikli bir eserdir.

B) Dönemin zihniyetiyle ilgili fikir vermektedir.

C) Gazelin uyak düzenine uyulmamaktadır.

D) Şairin sanat anlayışını yansıtmaktadır.

E) Aruz vezniyle yazılmıştır.

 

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-B 3-C 4-C 5-D 6-E 7-C 8-E 9-B 10-D 11-D 12-C


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir