Tanzimat Edebiyatı Test-12

1. Birinci dönem Tanzimat edebiyatı romanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bu dönemde, Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarında meddah hikâyelerinin etkisi görülür.

B) Bu dönem romanlarında halk hikâyelerinin ve klasik edebiyatın etkisi vardır.

C) Romanlarda yazar olayları anlatırken kendini gizler, romana kendi duygularını katmaz.

D) Türk edebiyatında ilk roman örnekleri bu dönemde verilmeye başlanmıştır.

E) Yanlış Batılılaşma, aşk, esirlik gibi konular bu dönem romanlarının ana temasıdır.

 

2. (I) Tanzimat edebiyatında şiir de düzyazı kadar önemlidir. (II) İlk dönem Tanzimat şiirinde eski nazım biçimleri kullanılmış; ancak ikinci dönemde Batı edebiyatından alınan yeni nazım biçimleri de görülmeye başlanmıştır. (III) Her iki dönemde de genelde aruz ölçüsü kullanılmış, bazen de hece ölçüsü denenmiştir. (IV) Şiirlerde eski edebiyatımızdaki beyit bütünlüğü yerine konu bütünlüğü esas alınmıştır. (V) Tanzimat devrinin iki döneminde de siyasal ve toplumsal sorunlar şiire yansımıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Tanzimat şiirinin özellikleriyle ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. Aşağıda verilenlerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem'le ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Şiir, roman, hikâye, eleştiri, tiyatro türlerinde eserler vermiştir.

B) Oğlu Nejat'ın ölümü, içli ve üzüntülü şiirler yazmasına sebep olmuştur.

C) Araba Sevdası adlı romanında ağırlıklı olarak romantizmin etkileri görülür.

D) Eski edebiyat taraftarı olan Muallim Naci ile tartışmaları çok ünlüdür.

E) Devrinin genç nesillerine edebiyatta öncülük etmesiyle tanınmış bir yazardır.

 

4. "Kamus-ı Türkî" adlı bir Türkçe sözlüğün dışında ilk romanımızın da yazarı olan sanatçı, sade bir dille halk için yazmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal

B) Ziya Paşa

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Şemsettin Sami

E) Ahmet Vefik Paşa

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde çıkarılan ilk özel gazetedir?

A) Tercüman-ı Ahval

B) Tasvir-i Efkâr

C) Muhbir     

D) Hürriyet

E) Takvim-i Vekayi

 

6. Edebiyatımızın ilk hikâye örneklerini veren — halk için yazmıştır. Edebiyatın hemen her türünde eserler veren sanatçımızın amacı, halkı eğitmek, bilgilendirmek olduğundan eserleri edebi yönden zayıftır. Bunun en somut göstergesi romanlarda bile yer verdiği parantez içi ansiklopedik bilgilerdir.

Bu parçada boş bırakılan yere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Şinasi

B) Namık Kemal

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Ziya Paşa

E) Ahmet Vefik Paşa 

 

7. II. dönem Tanzimat edebiyatını I. dönem Tanzimat edebiyatından ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazdıkları edebi türler

B) Divan edebiyatına yaklaşımları

C) Sanata bakış açıları

D) Batı'yı örnek almaları

E) Kullandıkları nazım şekilleri

 

8. Türk tiyatrosunun gelişmesinde onun ayrı bir yeri vardır. Bursa valisiyken yaptırdığı tiyatro binası Anadolu'daki ilk tiyatro binamız olma özelliğine sahiptir. Özellikle Fransız yazar Moliere'den yaptığı çeviriler ve adaptasyonlarla tanınmıştır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Vefik Paşa

B) Şinasi

C) Namık Kemal

D) Ziya Paşa

E) Şemsettin Sami

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat II. döneminin özelliklerinden değildir?

A) Şiirde varlık – yokluk, aşk ve doğa gibi konuların işlenmesi

B) Gazetenin bu dönemde eski toplumsal işlevini yitirmesi

C) Dönemin baskıcı yönetiminin tiyatronun yazılış amacının değişmesine yol açması

D) Sanatı, toplum hizmetinde kullanmak gayesinden vazgeçilmesi

E) Roman ve öyküde romantizmin etkisiyle abartıya ve tesadüfe fazlaca yer verilmesi

 

10. Türk edebiyatından romantizmden realizme geçişi sağlayan yazar, Batı tarzı öykücülüğümüzün ilk örnekleri olan "Küçük Şeyler"i yazmış, özellikle "Sergüzeşt" romanı ile tanınmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nabizade Nazım

B) Namık Kemal

C) Şemsettin Sami

D) Samipaşazade Sezai

E) Muallim Naci

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Şinasi ile Namık Kemal'in ortak yönlerinden biri değildir?

A) Tiyatro türünde eser yazmaları

B) Tanzimat'ın I. kuşağında yer almaları

C) Romantizm akımından etkilenmeleri

D) Yenileşmeyi savunmaları

E) Batı'dan alınan edebi türleri kullanmaları

 

I. Sanat, sanat içindir, ilkesi hâkimdir.

II. Sosyal konular yerine bireysel konular işlenmiştir.

III. Tiyatrolar oynanmak için değil, okunmak için yazılmıştır.

IV. I. dönemdeki sade dil anlayışı daha da yaygınlaşmıştır.

V. Şiirde aruz ölçüsü kullanılmaya devam edilmiştir.

12. Numaralanmış yargılardan hangisi Tanzimat edebiyatının II. dönemi için yanlıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

13. Döneminde yeni anlayışı benimseyen gençlerin bir araya gelmesinde onun çok büyük bir rolü vardır. O, yeni duyarlılığın sesi olan gençlerce "üstat" olarak anılır. Muallim Naci'ye karşı bu duyarlılığı sonuna kadar savunmuştur.

Bu parçada "o" diye sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdülhak Hamit Tarhan

B) Recaizade Mahmut Ekrem

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Nabizade Nazım

E) Namık Kemal

 

14. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Zehra – Nabizade Nazım

B) Zafername – Ziya Paşa

C) Zavallı Çocuk – Namık Kemal

D) Felatun Bey'le Rakım Efendi – Ahmet Vefik Paşa

E) Hüseyin Fellah – Ahmet Mithat Efendi

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-E 3-C 4-D 5-A 6-C 7-C 8-A 9-E 10-D 11-C 12-D 13-B 14-D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir