Tanzimat Edebiyatı Test-11

1. (I)Tanzimat edebiyatının (II)Şinasi'nin çıkardığı ilk özel gazete olan (III)Takvim-i Vekayi ile başladığı kabul edilir. Bu dönemde Batı'dan (IV)roman, hikâye, tiyatro gibi yeni edebi türler alınmıştır. Şinasi aynı zamanda ilk tiyatro eserimiz kabul edilen (V)Şair Evlenmesi'ni yazarak dönemine örnek olmuştur.

Bu parçadaki numaralı yerlerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   D) V.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, birinci dönem Tanzimat edebiyatı şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Aruz ölçüsünün yanında, deneme niteliğinde, heceye de yer verilmesi

B) Hürriyet, vatan, kanun, hak, adalet gibi kavramların ele alınması

C) Şekilden ziyade içerikte değişikliklerin yapılması

D) Sürrealizm akımının etkisinde yazılması

E) Fransız edebiyatının örnek alınması

 

3. Edebiyata, divan edebiyatı ile başlamış; daha sonra yeni edebiyat anlayışının en büyük savunucusu olmuştur. Batı'dan alınan hak, adalet, özgürlük gibi kavramları gür sesiyle edebiyatta işlemiştir. İlk edebi romanımızı, ilk tarihi romanımızı da o yazmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi  

B) Namık Kemal  

C) Ziya Paşa  

D) Ahmet Vefik Paşa  

E) Ahmet Mithat Efendi

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir bilgi yanlışı vardır?

A) Edebiyatımızda popüler roman tarzının öncüsü Ahmet Mithat Efendi'dir.

B) Türkiye'de basın hayatı resmi bir gazete olan Tercüman-ı Ahval ile başlar.

C) Şinasi "Şair Evlenmesi" adlı eseriyle edebiyatımızda tiyatro türünün ilk örneğini vermiştir.

D) İlk edebi romanımız olan "İntibah" Namık Kemal tarafından kaleme alınmıştır.

E) Tanzimat’ın ilk devrine mensup olan yazarlar tiyatroyu "faydalı bir eğlence" olarak görmüşlerdir.

 

5. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Batı edebiyatına bakışı açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Recaizade Mahmut

B) Abdülhak Hamit

C) Nabizade Nazım

D) Muallim Naci

E) Samipaşazade Sezai

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Abdülhak Hamit'e ait olan Sahra şiiri ilk pastoral şiir örneklerindendir.

B) Recaizade Mahmut Ekrem, kulak için kafiye görüşünü ilk kez ortaya atarak büyük bir tartışma başlatmıştır.

C) Araba Sevdası adlı romanda yanlış Batılılaşmanın eleştirisi yapılmıştır.

D) Kölelik, cariyelik ve yanlış Batılılaşma Tanzimat edebiyatı II. dönem romanlarında işlenen konulardandır.

E) Makber, Recaizade Mahmut'un ölen karısının ardından duyduğu üzüntüyü anlattığı şiir kitabıdır.

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde tiyatro türünde eserleri olan sanatçılar bir arada verilmiştir?

A) Recaizade Mahmut, Muallim Naci

B) Abdülhak Hamit, Muallim Naci

C) Recaizade Mahmut, Abdülhak Hamit

D) Samipaşazade Sezai, Nabizade Nazım

E) Abdülhak Hamit, Nabizade Nazım

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) İlk çeviri roman, Telemak'tır.

B) İlk yerli roman, Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat'tır.

C) İlk edebi roman, İntibah'tır.

D) İlk makale, Şiir ve inşa'dır.

E) İlk köy romanı, Karabibik'tir.

 

9. Tanzimat döneminin önemli yazarlarından olan -— Londra'da çıkan "Hürriyet" gazetesinde yayımlanan —- makalesinde divan şiirini eleştirmiş, asıl şiirimizin halk şiiri olduğunu savunmuştur; fakat daha sonra yazdığı —- adlı eserinde bunun tam tersini söyleyerek divan şiirini savunmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Şinasi – Mukaddime – Şair Evlenmesi

B) Ziya Paşa – Şiir ve İnşa – Harabat

C) Ziya Paşa – Harabat – Eşar-ı Ziya

D) Şinasi – Şair Evlenmesi – Mukaddime

E) Namık Kemal – Mukaddime – Cezmi

 

10. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Ömer'in Çocukluğu – Muallim Naci

B) Gülnihal – Namık Kemal

C) Zehra – Nabizade Nazım

D) Talim-i Edebiyat – Samipaşazade Sezai

E) Macera-yı Aşk – Abdülhak Hamit Tarhan

 

11. Muallim Naci —- adlı eserinde divan edebiyatının "göz için uyak" anlayışını savunur, buna karşın R. Mahmut Ekrem —- adlı eserinde "kulak için uyak" anlayışını savunur. Bu tartışma divan edebiyatı ile Batılı yeni edebiyatın saflarının belirlenmesinde önemli rol oynamıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Demdeme – Zemzeme

B) Zemzeme – Demdeme

C) Harabat – Tahrib-i Harabat

D) Tahrib-i Harabat – Harabat

E) Mukaddime – Şiir ve İnşa

 

12. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı türde yazılmıştır?

A) Çok Bilen Çok Yanılır

B) Atala

C) Felatun Bey ile Rakım Efendi

D) Finten

E) Tarık

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, Ziya Paşa'nın eserlerinden biri değildir?

A) Eşar-ı Ziya   B) Takip   C) Terkib-i Bent   D) Zafername   E) Rüya

 

14. O tiyatro eserlerini oynanmak için değil okunmak için yazmıştır. Tiyatrolarının dili oldukça ağır ve sanatlıdır. Konularını çoğunlukla tarihten seçmiş ve eserlerinde zaman zaman olağanüstü kişi ve olaylara yer vermiştir.

Bu parçada tiyatro yazarlığından söz edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muallim Naci       

B) Şinasi

C) Abdülhak Hamit

D) Şemsettin Sami

E) Ahmet Vefik Paşa

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-D 3-B 4-B 5-D 6-E 7-C 8-D 9-B 10-D 11-A 12-C 13-B 14-C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir