Tanzimat Edebiyatı Test-10

1. Bu dönemde divan edebiyatı etkisini kaybetmeye başlamış, onun yerine Batı'dan alınan yeni bir edebiyat anlayışı getirilmeye çalışılmıştır. Batı'dan yeni tür ve konular alınmış, bunların ilk örnekleri verilmiştir.

Bu parçada sözü edilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanzimat Edebiyatı

B) Servet-i Fünun Edebiyatı

C) Milli Edebiyat

D) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

E) Fecr-i Ati Edebiyatı

 

2. Aşağıda verilen Tanzimat edebiyatı ile divan edebiyatı karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?

A) Divan edebiyatı daha soyutken, Tanzimat edebiyatı somut konulara yönelmiştir.

B) Divan edebiyatında söyleyiş güzelliği önemliyken, Tanzimat edebiyatında konu önemlidir.

C) Divan edebiyatı, sanatçıları sınırlarken, Tanzimat edebiyatıyla gelen yeni anlayış sanatçısını özgür bırakır.

D) Divan edebiyatında dil daha ağırken, Tanzimat edebiyatında daha sadedir.

E) Divan edebiyatında bütün güzelliği önemliyken, Tanzimat edebiyatında parça güzelliği önemlidir.

 

3. Tanzimat edebiyatının I. dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sanat, toplum içindir ilkesi benimsenmiştir.

B) Şiirin özü değişmişken, şiirde şekil olarak eskiye bağlı kalınmıştır.

C) Dilde sadeleşme amaçlanmış; ama tamamen başarılamamıştır.

D) Aruz ölçüsü tamamen bırakılmış ve hece ölçüsü kullanılmıştır.

E) Batılı birçok edebi tür bu dönemde Türk edebiyatına girmiştir.

 

4. Türk edebiyatının ilk özel gazetesi, —-'nin 1860'ta çıkardıkları —- adlı gazetedir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Şinasi ile Agâh Efendi – Tercüman-ı Ahval

B) Ahmet Mithat ile Şinasi – İbret

C) Namık Kemal ile Ali Bey – Tercüman-ı Hakikat

D) Agâh Efendi ile Ali Bey – Takvim-i Vekayi

E) Ziya Paşa ile Ali Suavi – Tasvir-i Efkâr

 

5. Aşağıdakilerden hangisindeki sanatçıların tümü Tanzimat'ın birinci döneminde eser vermiştir?

A) Muallim Naci – Şinasi – Nabizade Nazım

B) Namık Kemal – Ziya Paşa – Recaizade M. Ekrem

C) Şinasi – Ziya Paşa – Namık Kemal

D) Abdülhak Hamit – Ziya Paşa – Şinasi

E) Muallim Naci – Namık Kemal – Samipaşazade Sezai

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat edebiyatının ilk döneminin özelliklerinden biri değildir?

A) Sade dil anlayışı benimsenmiştir.

B) Teknik açıdan zayıf eserler verilmiştir.

C) İlk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval bu dönemde yayımlanmıştır.

D) Şair ve yazarlar "Sanat sanat içindir." görüşünü benimsemişlerdir.

E) Batılı anlamda edebi eleştiri bu dönemde edebiyatımıza kazandırılmış bir türdür. 

 

7. Şinasi, Celalettin Harzemşah mukaddimesinde tiyatro ile ilgili görüşlerini ortaya koymuş ve tiyatronun eğitici bir eğlence aracı olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle tiyatrolarının dili daha sadedir.

Bu parçadaki bilgi yanlışlığının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi, bu görüşlerini Celalettin Harzemşah mukaddimesinde değil Tasvir-i Efkar'da ortaya koymuştur.

B) Şinasi'nin tiyatrolarının dili sade değil, ağırdır.

C) Sözü edilen eser ve görüşler Şinasi'ye değil, Namık Kemal'e aittir.

D) Şinasi bu eserde tiyatroyla ilgili görüşlerini değil, romanla ilgili görüşlerini açıklamıştır.

E) Sözü edilen eserde tiyatronun eğitici bir eğlence aracı olduğu değil bir sanat dalı olduğu savunulur.

 

8. Aşağıdakilerden hangisi, Ziya Paşa'nın özelliklerinden biri değildir?

A) Edebiyatımızın "alafrangalık" konusunu içeren ilk realist romanını yazmıştır.

B) "Zafername" adlı eserini hiciv tarzında kaleme almıştır.

C) "Terkib-i Bent" şiiri, döneminin sosyal eleştirisini içerir.

D) Harabat adlı eserinin önsözünde divan edebiyatını övmüştür.

E) Şiir ve İnşa adlı makalesinde asıl edebiyatımızın "halk edebiyatı" olduğunu belirtmiştir.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi, Namık Kemal'in özelliklerinden biri değildir?

A) Çeşitli gazetelerde siyasi ve sosyal konularla ilgili makaleler yazmıştır.

B) Edebiyatımızda ilk kez noktalama işaretlerini kullanan yazarımızdır.

C) Türk şiirinin özellikle içerik bakımından değişme-sinde büyük pay sahibidir.

D) Sanat toplum içindir, anlayışıyla tarihe mal olmuş şiirler yazmıştır.

E) Edebiyatımızın ilk tarihsel romanını kaleme almıştır.

 

10. Namık Kemal'in aşağıdaki eserlerinden hangisi, diğerlerinden farklı bir türdedir?

A) Zavallı Çocuk   B) Gülnihal   C) Karabela   D) Akif Bey   E) Cezmi

 

I. Divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılmıştır.

II. Eski biçimlerle yeni konular anlatılmıştır.

III. Noktalama işaretleri ilk kez bu dönemde kullanılmıştır.

IV. Romanlarda aşk, kölelik, yanlış Batılılaşma gibi konular işlenmiştir.

V. Tiyatrolar oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır.

11. Yukarıdaki numaralanmış özelliklerden hangisi Tanzimat edebiyatının I. dönemine ait değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.  E) V.

 

12. Tanzimat II. döneminde de I. dönemde olan eski-yeni tartışması devam etmiştir. Bu dönemde Divan edebi-yatını savunanlar —- etrafında toplanmış, Batılı anlayışı yani yeni edebiyatı savunanlar da —- etrafında toplanmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Şinasi – Namık Kemal

B) Ziya Paşa – Namık Kemal

C) Muallim Naci – R. Mahmut Ekrem

D) Ahmet Mithat Efendi – Abdülhak Hamit Tarhan

E) R. Mahmut Ekrem – Samipaşazade Sezai

 

I. Kara Bela

II. Sergüzeşt

III. Gülnihal

IV. Zehra

V. Cezmi

13. Yukarıdaki numaralı eserlerden hangi ikisi Namık Kemal'e ait değildir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) II. ve IV.   D) III. ve IV.   E) III. ve V.

 

14. Klasisizmin etkisinde kalmıştır. Batı edebiyatından şiir çevirileriyle birlikte La Fontaine'den de çeviriler yapmıştır. Tasvir-i Efkâr adlı gazeteyi çıkarmış ve bu gazetede devlet yönetimini eleştirmiştir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Paşa   B) Namık Kemal   C) Ahmet Mithat Efendi   D) Şinasi   E) Şemsettin Sami

 

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-E 3-D 4-A 5-C 6-D 7-A 8-A 9-B 10-E 11-E 12-B 13-C 14-D

2 Yorum Var: “Tanzimat Edebiyatı Test-10

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir