Tanzimat Edebiyatı Test-1

1. Romanda görücü usulü evlilik ve bunun sakıncaları romantik biçimde ele alınır. Küçük yaşta babasız kalan Talat'ı, annesi Saliha Hanım büyütür. Talat, sürekli uğradığı dükkan sahibi Hacı Mustafa'nın üvey kızını sever. Ne var ki Hacı Mustafa üvey kızını zengin bir adamla evlendirir.

Yukarıda sözü edilen Tanzimat romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cezmi

B) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

C) Felatun Beyle Rakım Efendi

D) Araba Sevdası

E) Zehra

 

2. Tanzimat döneminde dil ve sözlük çalışmalarıyla tanınan sanatçıdır. Dil çalışmalarının dışında oyun ve roman da yazmıştır. Roman ve oyun yazmasına rağmen, sanatçı roman ve oyun yazarı olarak anılmaz. Gazete ve dergi çıkaran yazar, dönemin en büyük dil bilgini sayılmaktadır.

Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nabizade Nazım

B) Şemsettin Sami

C) Namık Kemal

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Ahmet Mithat Efendi

 

3. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A) Akif Bey   B) Seyid Yahya   C) Vuslat   D) Finten   E) Hacle

 

4. Aşağıdaki eserlerden hangileri I. dönem Tanzimat edebiyatına aittir?

A) Defter-i Amal, Şermin, Henüz 17 Yaşında

B) Dürdane Hanım, Cezmi, Macera-yı Aşk

C) İntibah, Yeniçeriler, Şair Evlenmesi

D) Zemzeme, Muhsin Bey, Paris'te Bir Türk

E) Zehra, Karabibik, Şir

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat romanının özelliklerinden biri değildir?

A) Yazarlar, eserlere kişiliklerini yansıtmışlardır.

B) Olayların akışında rastlantılara sıkça yer verilmiştir.

C) İşlenen konular gerçeklere uygundur.

D) Genellikle romanlar, masallar gibi biter.

E) Romanlarının kurgusu ve tekniği güçlüdür.

 

6. I. Dönem Tanzimat edebiyatıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İlk özel gazetenin bu dönemde çıkarıldığı

B) İlk yerli romanın yazıldığı

C) Şiirde yeni konuların işlendiği

D) İlk öykü örneklerinin verildiği

E) İlk resmi gazetenin çıkarıldığı

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde I. Dönem Tanzimat romanıyla ilgili bir özellik değildir?

A) Kölelik ve cariyelik konularının işlenmesi

B) Teknik bakımdan romanların zayıf olması

C) Romanlarda olayların akışının kesilip yersiz açıklamaların yapılması

D) Tesadüflere sıkça yer verilmesi

E) Halkı eğlendirmenin asıl amaç olması

 

8. Aşağıdaki eserlerden hangileri başka eserlere tepki olarak yazılmıştır?

A) Tahrib-i Harabat, Demdeme

B) Takip, Zafername

C) Şikayetname, Zemzeme

D) Harabat, Zemzeme

E) Talim-i Edebiyat, Tahrib-i Harabat 

 

9. Ziya Paşa Türk, Arap ve Iran şairlerinden seçtiği şiirlerden oluşan — adlı antolojinin önsözünde Divan edebiyatını över. Bunun üzerine Namık Kemal — adlı eserinde Ziya Paşa'yı ağır bir dille eleştirir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki eserlerden hangileri getirilmelidir?

A) Tahrib-i Harabat, Harabat

B) Harabat – Mukaddeme-i Celal

C) Zafername – Tahrib-i Harabat

D) Harabat – Tahrib-i Harabat

E) Harabat – Devr-i İstila

 

10. Ahmet Mithat Efendi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İlk öykü örneklerini yazmıştır.

B) Anlatımı yalındır.

C) Romanları teknik bakımdan kusursuzdur.

D) Eserlerinde edebilik düşüncesine rastlanmaz.

E) Romanlarında olayların akışını kesip araya girer.

 

11. (I)Karabibik, ilk psikolojik roman denemesi olarak kabul edilir. (II)Sergüzeşt romanında kölelik teması işlenir. Recaizade Mahmut Ekrem (III)Araba Sevdası romanında Batılılaşma uğruna katlanılan komiklikleri anlatır. Hamit (IV)Makber'i esi Fatma Hanım'ı kaybetmesi üzerine yazar. (V)Ahmet Mithat Efendi, eserleriyle toplumun ilkokul hocası olmuştur.

Yukarıdaki parçada altı çizili numaralı bölümlerin hangisi yanlış açıklanmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

12. Aşağıdakilerin hangisinde Divan Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatına ilişkin yapılan karşılaştırma yanlıştır?

A) Divan şairleri de Tanzimat şairleri de ortak nazım şekillerini kullanmışlardır.

B) Divan sanatçıları toplumdan kopukken, Tanzimat sanatçıları topluma dönüktür.

C) Divan edebiyatında düzyazı silikken, Tanzimat edebiyatında düzyazı gelişmiştir.

D) Divan edebiyatında da Tanzimat edebiyatında da söyleyişe önem verilmiştir.

E) Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılırken Tanzimat edebiyatında aruz da hece de kullanılmıştır.

 

13. Türk edebiyatında Batılı anlamda yazılan ilk tiyatro eseri (I)Şair Evlenmesi'dir. Sahnelenen ilk tiyatro eseri de (II)Vatan Yahut Silistre'dir. Bu iki eser (III)I. dönem Tanzimat sanatçılarına aittir. (IV)II. dönem Tanzimat sanatçıları da tiyatro yazmışlardır. Abdülhak Hamit (V)Hacle adlı tiyatro eserini oynanmak için değil, okunmak için yazmıştır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I.   B) II.  C) III.   D) IV.   E) V.

 

I. Bu dönem sanatçıları toplumsal konularla ve siyasetle ilgilenmemişlerdir.

II. Dilde sadeleşmeyi savunmuşlar ama eserlerinde uygulayamamışlardır.

III. Romanlarda kölelik ve cariyelik konulan daha çok işlenmiştir.

IV. Adalet, özgürlük gibi kavramlar bu dönemde ele alınmıştır.

14. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangileri II. dönem Tanzimat edebiyatının özellikleridir?

A) I. – II.   B) I. – III.   C) II. – III.   D) II.- IV.   E) III.- IV.

 

15. Aşağıdaki eserlerden hangilerini Tanzimat sanatçıları yazmamıştır?

A) Vuslat, Atala       

B) Şemsa, Tezer

C) Yalan, Körebe     

D) Şerare, İçli Kız

E) Pejmürde, Tarık

 

16. Aşağıdakilerden hangisi hem Divan hem Tanzimat edebiyatının ortak özelliklerinden biridir?

A) Şiirlerin adlarının olmaması

B) Ortak nazım şekillerinin kullanılması

C) Bütün güzelliğine önem verilmesi

D) Kulak için uyak anlayışının benimsenmesi

E) Şiirde fikirlerin önemli olması

 

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-B 3-E 4-C 5-E 6-E 7-E 8-A 9-D 10-C 11-A 12-D 13-E 14-B 15-C 16-B

31 Yorum Var: “Tanzimat Edebiyatı Test-1

  1. Hayır ilk dönemde işlenir, konular farklı nazım biçimleri aynıdır.

  2. Tanzimat edebiyatı ilk özel gazetenin çıkarılmasıyla başlar, yani soru doğru.

 1. 7.soruda da 2 doğru cevap var. 16.soru da iptal olacak soru bence daha titiz hazırlamalısınız.

  1. Cevapları gayet de doğru. 7.sorunun tek bir cevabı var o da E şıkkı eğlendirmek için yazılmaz büyük ihtimalle Namık Kemal’in tiyatro için dediği söz ile karıştırdın. 16.soruya da gelirsek onda da bir sorun yok. A şıkkı yanlış çünkü Divan Edebiyatı’nda şiirlerin adları yoktur direkt nazım biçimiyle ilgili başlık konardı fakat Tanzimat’ta direkt başlık vardır. C şıkkı da yanlış çünkü Divan’da bütün değil parça güzelliği önemlidir fakat Tanzimat’ta bütün güzelliği önemlidir. D şıkkı da yanlış çünkü Divan ve Tanzimat’ta da göz için kafiye ön plandadır. E şıkkı da yanlış Tanzimat’ta genel olarak fikirler önemlidir, Divan’da ise duygular önemlidir. B şıkkı doğrudur Tanzimat’ta sadece Divan’a göre içerik değişiyor nazım şekilleri kısmen aynıdır Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi’nde de görebilirsin bunu.

  1. Hayır. Cevap doğrudur. Ziya Paşa’nın Harabat eserine eleştiri olarak Namık Kemal Tahrib-i Harabat’ı yazmış; Recaizade Mahmut’un Zemzeme adlı eserine eleştiri olarak da Muallim Naci Demdeme’yi yazmıştır.

 2. 5.soruda A şıkkında Tanzimat edebiyatında yazarlar kişiliklerini yansıtmıştır diyor, yanlış değil mi?

 3. Bu siteyi hazırlayan değerli edebiyat öğretmenlerime çok teşekkür ederim.

 4. 13. soru kesinlikle yanlış ilk tiyatro eserimiz Şair Evlenmesi. Batılı anlamda ilk tiyatro eserimiz Vatan yahut Silistre. İnanmayan varsa Vatan yahut Silistre’yi Google’a yazın özellikleri arasında bu da var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir