Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu Test-7

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iz bırakmak, etki etmek” anlamında bir söz kullanılmıştır?

A) Sanat hareketlerinin temelinde sosyal olaylar yatmaktadır.

B) Kendinden sonra da birçok sanatçı, Orhan Veli’nin çizgisinde yürümüştür.

C) Garip akımı, getirdiği yeniliklerle Türk şiirine damgasını vurmuştur.

D) Faruk Nafiz, Türk şiirinin kapılarını Anadolu’ya açan şairimizdir.

E) Kemal Tahir, konuşmalarında sanatın sosyal hayatla ilişkisini vurgulamıştır.

 

2. Her sanat yapıtında, aktarılmak istenen bir mesaj, üstü kapalı da olsa vardır.

Bu cümledeki altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Recaizade’nin Servet-i Fünuncular üzerindeki etkisi gözle görünür biçimdedir.

B) Kimi sanatçılar, anlaşılmaz olmanın yapıta değer kattığına inanır.

C) Sanatçı, yapıtını kaleme alış nedenini satır aralarına serpiştirmiştir.

D) Sanatçı, yapıtında ne söylemek istediğini açıkça dile getirmiştir.

E) Anlatımın anlaşılır olması, okurun yapıta olan ilgisini artırır.

 

3. I. Art arda yaptığı hatalar onu gözden düşürdü.

II. Bu adam sık sık bizim büroya uğrardı.

III. Sürekli konuşuyor, arkadaşlarını rahatsız ediyordu.

IV. Babası ikide bir soru sormasına kızardı.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili sözlerden hangileri birbirine anlamca en yakındır?

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) I. ve IV.   D) II. ve III.   E) II. ve IV.

 

4. Şairler, sözcükleri günlük hayattaki kullanımı dışında kullanır. Şüphe yok ki bunlar aynı sözcüklerdir; ama şairler onlara başka anlamlar yüklemiştir. Onların işi âdet olmayanı, söylenmeyeni söylemektir.

Bu parçada, altı çizili bölümle, şairlerin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Yalınlığı

B) Akıcılığı

C) Kalıcılığı

D) Doğallığı

E) Özgünlüğü

 

5. Ben, yaşadığı zamanı hiçe sayan bir şair olmak yerine; şiirlerinde çağından kopmayan, çağının gölgesini satırlarda sürükleyen biri olmayı tercih ettim.

Bu cümledeki altı çizili bölümle söz konusu şairin, kendisiyle ilgili olarak anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiirlerinde duygularına yer verdiği

B) Toplumsal sorunları ele aldığı

C) Yaşadığı dönemi şiirlerine yansıttığı

D) Dili en güzel şekilde kullandığı

E) Herkese seslenebilen şiirler yazdığı

 

6. Soylu eleştirinin edebiyata katkısını bilen sanatçı, güdümlü, çalakalem eleştirilere şiddetle karşı çıkar.

Bu cümledeki altı çizili bölümün cümleye kattığı anlamın karşıtı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Sanatçı, her eleştiriyi okumalı; ama her eleştiriye değer vermemeli.

B) Eleştirmen, önüne gelen her yapıtı eleştiren kişi değildir.

C) Eleştirilerin öznel olması, edebiyatın gelişimini etkiler.

D) Sanatçı, sanat değeri taşımayan eleştirileri ciddiye almaz.

E) Sanatçı, titizlikle yapılmış, tarafsız eleştirilere değer verir.

 

7. Bir (I)toplum dünyaya (II)açıldıkça, dünyayı tanıdıkça uygarlaşır. Hele (III)ileri gitmiş ülkeleri tanımaktan (IV)doğan (V)yararlar saymakla bitmez.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamında kullanılmıştır?

A) I. ve III.   B) I. ve V.   C) II. ve IV.   D) III. ve IV.   E) III. ve V.

 

8. Her sanatçının, ilk dönemlerinde, estetik anlayışının şekillenmesinde, beğeni çizgisinin oluşmasında kendine örnek aldığı ustalar olmalı. Çünkü sanat; bir bakıma, yeni sürgünlere eski gövdelerden özsu aktarma işidir.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanat yapıtlarının oluşmasında, öncekilerden yararlanılması gerektiği

B) Sanat çizgisinde farklılaşma olmayan sanatçıların başarılı sayılamayacağı

C) Sanatçının, yapıtını oluştururken taklitten uzak durması gerektiği

D) Her sanatçının, ilk yapıtlarında birtakım kusurların bulunabileceği

E) Sanat yapıtlarının geçmiş ile günümüz arasında köprü kurması gerektiği

 

9. Cemil Meriç’in mektuplarında, kendi yaşamındaki mutluluk kırıntıları ve ihtirasları okunur. Kalbi ile kalemi arasında bir duvar yoktur onun.

Bu parçada altı çizili sözle Cemil Meriç ile ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duygularını abartmaktan kaçındığı

B) Hayal dünyasının, düşünce ufkunun zenginliği

C) Açık, duru bir anlatıma sahip olduğu

D) Duygu ve düşüncelerini yazılarına olduğu gibi aktardığı

E) İçten bir anlatımının olduğu

 

10. Adalet Ağaoğlu, romancılığının ilk ürünü olan “Ölmeye Yatmak” için: “Benim değil, bir dönemin yazdığı romandır.” der.

Bu parçada sanatçı “bir dönemin yazdığı roman” sözüyle romanıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

A) Dönemin sosyal olaylarının etkisiyle oluştuğunu

B) Yazıldığı dönemin sorunlarına çözümler sunduğunu

C) Zamanla güncelliğini yitirdiğini

D) Oluşturulduğu dönemde benzerlerinin çokça bulunduğunu

E) İlk roman olmanın getirdiği olumsuzlukları taşıdığını

 

11. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A) Ak akçe kara gün içindir.

B) Bugünün işini yarına bırakma.

C) Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli.

D) Ayın on beşi karanlık, on beşi aydınlıktır.

E) Aza kanaat etmeyen, çoğu bulamaz.

 

12. Ah efendi, bize karşı İstanbul

Neden böyle bir sert, yalçın, taş gibi

Bu dizelerdeki “İstanbul” sözcüğü “İstanbul’daki yönetim” yerine kullanılmıştır.

Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir kullanım yoktur?

A) Genç kız, köşedeki dükkâna aradığı adresi sordu.

B) İki hafta sonra bütün öğrenciler tatile çıkacak.

C) Anadolu’nun konukseverliğini bilmeyen yoktur.

D) Ankara, bu konuda beklentileri olan çiftçilere umut verdi.

E) Hava yağışlı ve sert; ancak vapur Sirkeci’ye yanaşmayı başardı.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-C  3-E  4-E  5-C  6-E  7-B  8-A  9-D  10-A  11-B  12-B


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir