Şiir Bilgisi Test-10

1. Asmada üzüm kaldı

Feslide gözüm kaldı

Feslim gitti gelmedi

Diyecek sözüm kaldı

Bu dizelerdeki "feslim" sözcüğünde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanat vardır?

A) Birden çok anlamı bulunan bir sözcüğü uzak anlamıyla kullanma

B) Bir anlam inceliği oluşturmak için bildiği bir şeyi bilmez görünme

C) Bir sözcüğü benzetme amacı olmaksızın başka bir söz yerine kullanma

D) Bir olgunun gerçek etkenini bir yana bırakarak olguyu başka bir nedene bağlama

E) Bir durumu gerçekte olduğundan daha üstün gösterme

 

2. (I) Yazın en sıcak günlerinde, sıcakkanlı insanların olduğu bir köydeyiz. (II) Burada her evin bahçesinde san, pembe, kırmızı güller var. (III) Ne var ki bu güzelim güller, sıcakların etkisiyle boynunu eğmiş, belli ki çok bunalmışlar sıcaktan. (IV) Köyde hem sıcaklık hem de kuraklık var; su kanalları kurumuş, toprak çatlamış. (V) Bahçelerdeki cömert meyve ağaçlarıysa meyvelerini olgunlaştırıp insanlara sunabilmek için var gücüyle direniyor bu olumsuz koşullara.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde kişileştirme sanatı vardır?

A) I. ve II.   B) I. ve IV.   C) III. ve IV.   D) III. ve V.   E) IV. ve V.

 

3. Bak sularda ne taze, ne şen bir ağlayış var

Bak ihtiyar çınara bir genç gibi giyindi

Bülbül sesinde bile gülen bir ağlayış var

Yamaca sürülerin beyaz bulutu indi

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?

A) Kişileştirme   B) Tezat   C) Benzetme   D) Tecahül-i arif   E) İstiare

 

4. Yün örmen vardı akşamları koltuğa gömülü

Karşında polisiye roman okumak vardı

Sorgusuz bakışmak yoruldukça gözlerimiz

Sevinçsiz gülmek, üzüntüsüz ağlamak

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisinin örneği vardır?

A) Tariz   B) Telmih   C) Tevriye   D) Tezat   E) Teşbih

 

5. Aç gözlerin gafil isen âlim ile nadanı seç

Eyle tecessüs fehm idüp câhil ile irfanı seç

Bu dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?

A) Tecahül-i arif   B) İntak   C) Tezat   D) Benzetme   E) Kişileştirme

 

6. Dokunduğun her şey bir bir aydınlanmakta

Saksıda çiçekler büyüyor güzelliğinden

Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?

A) Benzetme amacıyla bir sözcüğü başka bir sözcüğün yerine kullanma

B) Bir olguyu gerçekte olduğundan daha üstün gösterme

C) Bir olguyu, gerçek nedeninin dışında, hoşa giden bir nedene bağlama

D) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme

E) Birkaç şeyi söyledikten sonra onlarla ilgili başka şeyleri bir sıra gözeterek anlatma 

 

7. Şiirlerde ahenk oluşturmak için mısra sonlarında ikiden fazla sesin benzeşmesiyle yapılan kafiye çeşidine ne ad verilir?

A) Cinaslı kafiye   B) Zengin kafiye   C) Yarım kafiye   D) Redif   E) Tam kafiye

 

8. Şiirlerde ahenk unsurlarından biri olan tam kafiye, mısra sonlarındaki iki ses benzerliğine dayanır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde tam kafiye kullanılmıştır?

A) Çın çın on iki hece

On ikide her gece

B) Takınsam kanat manat

Bomboş vatana inat

C) İsyan şiireri bilirim sonra

Harfler harp düzeni almıştır mısralarda

D) Bu âlem-i fanide ne mir ü gedayız

Alalarla alalanırız pest ile pestiz

E) Dedim dilber sana yazılı kanım

Dedim niçün dersin benüm sultanım

 

9. Şiirlerde belli bir ahenk oluşturmak için aynı veya benzer ünsüzlerin tekrarıyla elde edilen uyuma (ritme) ne isim verilir?

A) Aliterasyon   B) Redif   C) Asonans   D) Vezin   E) Nakarat

 

10. Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk

Soğuk bir mart sabahı… buz tutuyor her soluk

Bu dizelerdeki ahenk unsurlarından biri olan uyak aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Tam uyak   B) Yarım uyak   C) Redif   D) Cinaslı uyak   E) Zengin uyak

 

11. Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı

Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı

Bu dizelerdeki kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarım kafiye   B) Zengin kafiye   C) Tam kafiye   D) Cinaslı kafiye   E) Tunç kafiye

 

12. Varlığını uçurtmak en şakrak çağa

Dolaştım bakıştan, nurdan bir ağa

Bini öldürmeye ve yaşatmaya

O baygın gölgeli bakışlar yeter.

Ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birime nazım birimi denir. Yukarıdaki şiirin nazım birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beyit   B) Kıt'a   C) Dize   D) Beşlik   E) Bent

 

13. Girdim yeşilden sarıya

Çiçeği verdim arıya

Yukarıdaki dizelerin kafiye türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinaslı kafiye   B) Tam kafiye   C) Tunç kafiye   D) Yarım kafiye   E) Çapraz kafiye

 

14. Evvel bahar yaz ayları olunca

Akar boz bulanık neden dereler

Benzin bencileyin sarı olunca

Göz göz olur sinendeki yâreler

Bu dörtlükten hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Çapraz kafiye düzeniyle yazılmıştır.

B) 11'li hece ölçüsü kullanılmıştır.

C) Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.

D) Tam ve zengin kafiye ile redif kullanılmıştır.

E) Geçmişe duyulan özlem dile getirilmiştir. 

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-D  3-D  4-D  5-C  6-C  7-B  8-E  9-A  10-E  11-B  12-B  13-C  14-E

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.