Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Test-9

I. Batı edebiyatını özellikle de Fransız edebiyatını yakından izlemişlerdir.

II. Hemen hepsi Tanzimat döneminde açılan yabancı okullarda eğitim görmüştür.

III. Divan edebiyatını aruz ölçüsü dışında tamamen reddetmişlerdir, bu edebiyatı iyi bilmezler ve ondan hoşlanmazlar.

IV. "Sanat toplum içindir." ilkesiyle şiirler yazmışlar ve toplumsal konuları işlemişlerdir.

V. Eserlerinde ağır ve sanatlı bir dil kullanmışlardır.

1. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi Servet-i Fünun dönemi sanatçılarının bir özelliği değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

2. Şiir ve makale türlerinde eser vermiştir. Şiirlerinde sağlam bir anlatım, kendisinden önceki şairlerde görülmeyen iç ve dış yenilikler, toplumsal konular vardır. Tam bir aruz şairidir. Aruzu, Türkçenin ahengini bozmadan başarıyla kullanmıştır. Şiiri düzyazıya yaklaştırmıştır. Parnasizmin etkisiyle eserler vermiştir. 1901 yılına kadar "sanat için sanat" anlayışını benimsemiş, romantik ve lirik bir üslup kullanmıştır. 1901'den sonra "toplum için sanat" ilkesine bağlanmış didaktik-lirik şiirler yazmıştır. Haluk'un Defteri tanınmış şiir kitaplarındandır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret      

B) Cenap Şahabettin

C) Ahmet Rasim      

D) Süleyman Nazif

E) Ahmet Haşim

 

3. Servet-i Fünun edebiyatında (I)roman ve öyküde (II)Fransız edebiyatı örnek alınmış, (III)realizmden etkilenilmiştir. Romanlarda İstanbul’un (IV)aydın çevresi ile konak yaşamı işlenmiş, (V)toplumsal problemlere de geniş yer verilmiştir.

Bu parçada altı çizili sözlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?           

A) I.   B) II.  C) III.  D) IV.   E) V.

 

4. Edebiyat-ı Cedide döneminin en büyük romancısıdır. Modern Türk romanının kurucusu sayılır. Roman, tiyatro, mensur şiir, anı, makale türlerinde eser vermiştir. Roman tekniği güçlüdür. Edebiyatımızın teknik yönü güçlü ilk romanı "Mai ve Siyah" ona aittir. Eserlerinde realizmin etkileri görülür. Romanlarında ağır bir dil kullanmıştır. Öykülerinde ise dili biraz daha sadedir.

Bu parçada sözü edilen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halit Ziya Uşaklıgil

B) Cenap Şahabettin

C) Mehmet Rauf

D) Hüseyin Rahmi Gürpınar

E) Ahmet Rasim

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun döneminin bağımsız sanatçılarındandır?

A) Tevfik Fikret

B) Mehmet Rauf

C) Hüseyin Rahmi Gürpınar

D) Süleyman Nazif

E) Hüseyin Cahit Yalçın

 

6. Aşağıdakilerden hangisinde Cenap Şahabettin ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) Şiir, gezi, oyun türlerinde eserler yazmıştır.

B) Parnasyen şairlerden etkilenmiş, sembolizmin de öncüsü olmuştur.

C) "Sanat toplum içindir." ilkesiyle şiirler yazmıştır.

D) Özdeyişlerden oluşan "Tiryaki Sözleri" adında bir eseri vardır.

E) Şiirde musikinin önemli olduğunu savunmuştur.

 

7. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Hüseyin Rahmi Gürpınar'a ait değildir?

A) Şık  B) Mürebbiye   C) Gulyabani   D) Hakka Sığındık   E) Ferdâ-yı Garam

 

8. 1901'de Servet-i Fünun dergisi kapatıldı. Bunun sonucunda, dergi etrafında bir araya gelen Servet-i Fünun topluluğu dağıldı ve bir daha toparlanamadı. Edebiyat alanındaki bu boşluğu doldurmak amacıyla 1909 yılında bazı genç sanatçılar bir araya gelerek yeni bir edebiyat topluluğu oluşturdular.

Bu parçada sözü edilen yeni topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beş Hececiler      

B) Yedi Meşaleciler

C) Fecr-i Aticiler      

D) Garipçiler

E) İkinci Yeniciler

 

9. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Servet-i Fünun ya da Fecr-i Ati topluluğunun bir üyesi değildir?

A) Refik Halit Karay

B) Ahmet Haşim

C) Hüseyin Rahmi Gürpınar

D) Hüseyin Cahit Yalçın

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 

10. Servet-i Fünun dönemi sanatçıları büyük bir sanat aşkına sahipti. Onlar da Türk edebiyatını Batılılaştırmaya çalışan Tanzimat devri yazar ve şairleri gibi Fransız edebiyatını yakından takip ediyor ve Fransız edebiyatını örnek alarak Türk edebiyatını büyük bir hızla çağdaşlaştırmaya çalışıyorlardı. Ancak Tanzimat devri sanatçılarının Fransız edebiyatına hâkim olan akımlardan büyük ölçüde -—'i benimsemelerine ve -—'e kısmen yönelmelerine karşın Servet-i Fünun sanatçıları —- ve —- akımlarının etkisinde kalmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) romantizm – realizm – parnasizm – sembolizm

B) klasisizm – realizm – romantizm – sembolizm

C) realizm – romantizm – klasisizm – sembolizm

D) romantizm – natüralizm – realizm – sürrealizm

E) realizm – sürrealizm – sembolizm – kübizm

 

11. Ona göre şiir; duyulmak, hissedilmek için yazılmalıdır. Bu, şiirin asıl özelliğidir. Şiirde musiki, anlamdan önce gelir. Şiir anlaşılmak için değil; duyulmak, hissedilmek içindir, şiirde anlam aranmaz. Şiirin dili musiki ile söz arasında ve sözden ziyade musikiye yakındır. Şiirde dil bir açıklama aracı değildir; sezdirme görevi görür.

Bu düşünceler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

A) Hüseyin Cahit Yalçın

B) Ahmet Haşim

C) Tevfik Fikret

D) Ahmet Rasim

E) Mehmet Akif Ersoy

 

12. Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Aşk-ı Memnu – Halit Ziya Uşaklıgil

B) Rübab-ı Şikeste – Tevfik Fikret

C) Mürebbiye – Hüseyin Rahmi Gürpınar

D) Bir Ölünün Defteri – Hüseyin Cahit Yalçın

E) Göl Saatleri – Ahmet Haşim

 

13. (I) Ahmet Rasim; anı, fıkra ve makale türlerinde küçüklü büyüklü yüzün üzerinde eser yazmıştır. (II) Yaşadığı devirde her sınıftan insanın yaşayış tarzını, inançlarını, gelenek ve göreneklerini bütün incelikleriyle eserlerinde yansıtmıştır. (III) Özellikle uzun ve tamlamalarla yüklü cümleleriyle konuşma dilinden büsbütün uzaklaşmıştır. (IV) Ayrıca yazar, edebiyatımızda "şehir yazılarının bir örneği sayılan eserini 1897-1899 yılları arasında "Şehir Mektupları" adıyla kaleme almıştır. (V) Ahmet Rasim, bu yazılarında II. Abdülhamit döneminin İstanbul’unu mekân, kültürel yapı, gelenekler, alışkanlıklar, insan ilişkileri gibi pek çok yönden ele alarak bir bütün olarak yansıtmıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Edebiyat-ı Cedîde romanının özelliklerinden biri değildir?

A) Yazarlar, eserlerinde kişiliklerini daima gizli tutmuşlardır.

B) Roman dili oldukça sadedir.

C) Batı tekniğine uygun romanlar yazılmıştır.

D) Tanzimat hikâye ve romanına göre teknik kuvvetlenmiştir.

E) Aydın zümreye seslenen bir edebiyat ortaya konmuştur.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-A 3-E 4-A 5-C 6-C 7-E 8-C 9-C 10-B 11-B 12-D 13-C 14-B


1 Yorum Var: “Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Test-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir