Öne Çıkanlar

1. Şiirin konusunu genişletmeleri, şiirde yaptıkları yeniliklerin başında gelir. Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin gibi şairler Recaîzâde'nin şiire getirdiği "Güzel olan her şey şiirin konusudur." görüşünü, "Her şey şiirin konusudur." şeklinde genişleterek Türkçeyi hayatın iyi, kötü, çirkin, güzel, her hâli, her duygusu, her düşüncesi, her sesi, her olayı için şiir söylemek yolunda bir gelişmeye ulaştırmışlardır. Ancak bu çeşitlilik, şiirleşen heyecanların yüceliğine engel olmamış, şiiri bayağılığa düşürmemiştir.

Türk şiirinde yukarıda sözü edilen yeniliği gerçekleştiren topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanzimatçılar

B) Servet-i Fünuncular

C) Fecr-i Aticiler

D) Yeni Lisancılar

E) Beş Hececiler

 

2. Şiirleri o güne kadar alışılagelen şiir biçimlerinin hiçbirine benzemediği için, yayımlandığı sırada büyük tartışmalara yol açıyordu. Bu tartışmalara verdiği cevapta şair, şiiri ve şairi, bugünkü dille söylersek, şöyle tanımlıyordu: "Şiir bir hikâye değil, sessiz bir şarkıdır; şair de, ne bir gerçek habercisidir, ne güzel konuşan bir insan, ne de bir kanun koyucu. Şiirin dili, düzyazı gibi, anlaşılmak için değil, duyulmak için oluşmuş, müzikle söz arasında, sözden çok müziğe yakın, arabulucu bir dildir." Şair bu anlayışla yazdığı şiirlerini Göl Saatleri ve Riyale adlarıyla kitaplaştırmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Muhip Dıranas

B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Cenap Şehabettin

D) Ahmet Haşim

E) Ziya Osman Saba

 

3. Servet-i Fünun topluluğunun oluşumunda öncülük etmiştir. Topluluğun en önemli şairidir. Önceleri duygusal şiirler yazmış, daha sonraları toplumsal konulara ağırlık vermiştir. Devlet yönetimini eleştirdiği "Sis" adlı şiiri, elden ele dolaşmış, büyük bir yankı uyandırmıştır. Aruz veznini Türkçeye başarıyla uygulayan şair, "Şermin" adındaki çocuk kitabında yer alan şiirlerini hece vezniyle yazmıştır.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerin hangisidir?

A) Cenap Şehabettin

B) Tevfik Fikret

C) Süleyman Nazif    

D) Ahmet Haşim

E) Abdülhak Hamit Tarhan

 

4. Halit Ziya Uşaklıgil ile Cenap Şehabettin'in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romanlarının konusunu İstanbul'dan seçmeleri

B) Şiirlerinde sembolizmin etkisi altında kalmaları

C) Servet-i Fünun edebiyatının temsilcilerinden olmaları

D) Sade bir dille eser vermeleri

E) Toplumcu bir sanat anlayışını savunmaları

 

5. Gençlik döneminde Divan edebiyatının etkisi altında kalmış, Edebiyat-ı Cedide döneminde ise bireysel duyarlılıkların ozanı olmuştur. Ancak o, bu dönemde yazdığı Hasta Çocuk, Balıkçılar, Ramazan Sadakası gibi şiirlerinde bile geleceğin yenilikçi-toplumcu ozanını müjdeler gibidir. Aruzu Türkçeye başarıyla uygulayan ozanın şiirlerinde parnasizmin etkileri görülür.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal

B) Ziya Gökalp

C) Cenap Şahabettin

D) Tevfik Fikret

E) Mehmet Akif 

 

6. —- dönemi yazarlarından olan —-, romanlarında konularını daha çok, aydın çevreden seçer. Buna karşın küçük hikâyelerinde halkın arasına girmeye çalışır. Bu yüzden hikâyelerinde daha ulusal, daha yerli bir hava, bizim olan bir renklilik göze çarpar. Hikâyelerinde dil daha sade bir özgünlük gösterir. Mai ve Siyah gibi romanlarında, hikâyelerine göre daha ağır bir dil kullanır. Romanlarını sonraki dönemlerde dilde sadeleşme akımından etkilenerek yalınlaştırır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tanzimat – Nabizade Nazım

B) Servet-i Fünun – Mehmet Rauf

C) Cumhuriyet – Abdülhak Şinasi Hisar

D) Tanzimat – Recaizade Mahmut Ekrem

E) Servet-i Fünun – Halit Ziya Uşaklıgil

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Çağdaş Fransız edebiyatına benzer eserler vermeyi amaçlamışlardır.

B) İstanbul dışındaki yaşamla az ilgilenmiş, konularını aydınların hayatından almışlardır.

C) Divan şiirindeki müstezat şeklini geliştirerek serbest müstezatı kullanmışlardır.

D) Anlamın bir beyitte tamamlanması geleneğini terk etmişlerdir.

E) Aruz ölçüsünden vazgeçerek, bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmışlardır.

 

8. XX. yüzyılın başlarında, edebiyata hevesli İstanbul gençlerinden bir grup, 1909'da —- adında bir edebî topluluk kurdular. "Sanat, kişisel ve saygıdeğerdir." tezini savunan bu gençlerin amaçları Servet-i Fünun topluluğuna benzeyen, fakat onlardan daha ileri bir edebiyat ortamı oluşturmaktı. Bu sanatçılar, Fransız edebiyatını kendilerine örnek aldılar ve Fransız sembolistlerinden etkilendiler. Eserlerinde aşk ve tabiat konusunu işlediler.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Fecr-i Âti

B) Beş Hececiler

C) Yedi Meşaleciler

D) Edebiyat-ı Cedide

E) Millî Edebiyatçılar

 

9. Günümüz Türkçesinde "Geleceğin Şafağı" anlamına gelen bu topluluk, kendinden öncekileri eleştirerek ortaya çıkmış, edebiyatı daha çok Batılılaştırmak, bunun için de Batı edebiyatıyla daha sıkı ilişkiler kurmak gerektiğini savunmuştur. Sanatı kişisel ve saygıdeğer olarak gören topluluk, edebiyatımızda kalıcı bir etki bırakamamış, kendilerinden öncekileri eleştirmelerine karşın onların devamı olmaktan öte gidememiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen topluluk içinde yer almamıştır?

A) Ahmet Haşim

B) Mehmet Fuat Köprülü

C) Cenap Şahabettin

D) Ali Canip Yöntem

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 

10. (I)Fransız sembolistlerinden etkilenen (II)Servet-i Fünun dönemi sanatçısı (III)Ahmet Haşim, şiir kitapları (IV)Piyale ve Göl Saatleri'nde (V)sanatlı, ağır bir dil kullanmıştır.

Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

11. Servet-i Fünun dergisinin başına geçerek bu dergiyi edebi bir mektebe dönüştüren —-, burada yeni bir şiir ve dil oluşturmaya çalışmış, Mehmet Rauf, Halit Ziya gibi isimlerin katılımıyla edebiyatımıza yeni bir hava getirmiştir. Aruzu şiire başarıyla uygulamış, şiiri nesre yaklaştırmıştır. Duygusal ve bireysel şiirlerinin yanı sıra "Sis" gibi toplumsal şiirleri de vardır. —- adındaki çocuk şiirlerinden oluşan kitabında hece veznini kullanmıştır. Haluk'un Defteri, Rübab-ı Şikeste diğer eserleridir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Cenap Şehabettin – Evrak-ı Eyyam

B) Tevfik Fikret – Şermin

C) Süleyman Nazif – Çal Çoban Çal

D) Hüseyin Cahit Yalçın – Promete

E) Celal Sahir Erozan – Doksan beşe Doğru

 

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-D  3-B  4-C  5-D  6-E  7-E  8-A  9-C  10-B  11-B