Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Test-8

1. Servet-i Fünun sanatçıları devrin şartlarını bahane ederek eserlerinde —- yer vermemişlerdir. Tanzimat dönemi eserlerinde sıkça işlenen kanun, hak, adalet gibi kavramlar bu dönemde terk edilmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) ferdi konulara

B) toplumsal konulara

C) sanatsal konulara

D) üzüntü, tabiat güzellikleri gibi konulara

E) divan edebiyatından devraldıkları konulara

 

Şafak sökerken o yalnız, eski bir tekneciğin

Düğümlü, ekli, çürük ipleriyle uğraşarak

İlerliyordu; deniz aynı şiddetle şırak

Şırak dövüp eziyor köhne teknenin şişkin

Siyah kaburgasını… Ah açlık ah ümidi

2. Tevfik Fikret'in bu dizelerinde Edebiyat-ı Cedide (Servet-i Fünun) döneminin hangi özelliği dikkat çekmektedir?

A) Ağır bir dil kullanılmıştır.

B) Toplumsal problemler konu edilmiştir.

C) Nazım nesre yaklaştırılmıştır.

D) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

E) Dize bütünlüğü esas alınmıştır.

 

3. Aşağıdaki eserler tür bakımından ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışta kalır?

A) Saray ve Ötesi    

B) Kırık Hayatlar

C) Pençe      

D) Kırk Yıl

E) Körebe

 

4. (I) Tevfik Fikret, aruz veznini Türkçeye başarıyla uygulamıştır. (II) Yalnızca aruz veznini kullanan Tevfik Fikret, hece veznine hiçbir şiirinde yer vermemiştir. (III) Fikret ayrıca serbest müstezatı geliştirmiş, Batı edebiyatından alınan sone ve terza rimayı başarıyla kullanmıştır. (IV) Fikret'in şiirinde kişisel konuların ve toplumsal konuların işlendiği iki dönem vardır. (V) Ayrıca şair, şekil yönüyle parnasizmin etkisinde kalmıştır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

I. Kendilerine örnek olarak Fransız edebiyatını aldılar.

II. Eserlerinde aşk ve tabiat konusunu işlediler, duygulu ve romantik bir aşkı dile getirdiler.

III. Fransız sembolistlerinden etkilendiler.

IV. Şiirde aruz veznini kullandılar, serbest müstezatı daha da geliştirdiler.

V. Şiir dilini Servet-i Fünun sanatçılarının aksine sadeleştirdiler, halkın anlayacağı bir dil kullandılar.

5. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Fecr-i Ati topluluğu ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.  E) V.

 

6. “Hac Yolunda, Tamat, Yalan, Körebe" adlı eserlerin ortak özelliği —-.”

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) gezi yazısı olmalarıdır

B) biyografik eserler olmalarıdır

C) fıkra ve denemelerden oluşmalarıdır

D) şiir kitabı olmalarıdır

E) aynı sanatçının eserleri olmalarıdır 

 

7. Bu eserde şahıs kadrosu oldukça dar tutulmuştur, böylece psikolojik tahlillerin istenen genişlik ve derinlikte yapılabilmesi sağlanmıştır. Aslında roman da bütün cazibesini bu başarısından almaktadır. Eser Türk edebiyatındaki ilk psikolojik roman olma özelliğine sahiptir.

Bu parçada tanıtılan eser ve onun yazarı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Aşk-ı Memnu – Mehmet Rauf

B) Mai ve Siyah – Hüseyin Cahit Yalçın

C) Kavgalarım – Hüseyin Suat

D) Eylül – Mehmet Rauf

E) Mai ve Siyah – Halit Ziya Uşaklıgil

 

8. Hikâye, roman, eleştiri yazarı ve gazeteci olarak tanınmıştır. Eski edebiyata karşı Batı edebiyatını savun-muştur. Eserlerinde iç ve dış gözleme önem vermiştir. Cesur, pervasız, atak bir eleştiri yolu izlemiştir. Servet-i Fünun dergisi, sanatçının Fransızcadan çevirdiği "Edebiyat ve Hukuk" adlı makale yüzünden kapatılmıştır.

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Rasim

B) Mehmet Akif Ersoy

C) Hüseyin Cahit Yalçın

D) Tevfik Fikret

E) Cenap Şahabettin

 

9. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Hüseyin Cahit Yalçın – Hayat-ı Muhayyel

B) Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu

C) Ahmet Haşim-Avrupa Mektupları

D) Cenap Şahabettin – Hac Yolunda

E) Mehmet Rauf – Genç Kız Kalbi

 

10. Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmet Haşim'in değildir?

A) Göl Saatleri        

B) Eski Şiirin Rüzgârıyla

C) Piyale      

D) Bize Göre

E) Frankfurt Seyahatnamesi

 

I. Edebiyat-ı Cedide'ye tepki olarak ortaya çıkmış ve onlardan farklı daha üstün bir edebiyat ortaya çıkarmışlardır.

II. "Sanat şahsi ve saygıdeğerdir." ilkesiyle hareket etmişlerdir.

III. Şiirde aruz ölçüsünü esas almış, serbest müstezat, sone, terza rima nazım biçimlerini kullanmışlardır.

IV. Aşk, doğa konuları üzerinde durmuşlar; duygulu, romantik bir aşktan söz etmişlerdir.

V. Batı'daki akımlardan genişçe yararlanmak amacı güttüklerini belirtmişlerdir.

11. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde Fecr-i Ati ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının bir özelliği değildir?

A) Batı edebiyatı, özellikle de Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.

B) Konuşma dilinden uzaklaşılmış, ağır bir dil kullanılmıştır.

C) O dönemdeki sosyal meseleler eserlerin temel konusunu oluşturmuştur.

D) Tiyatro türünde fazla eser verilmemiş, tiyatro gelişim göstermemiştir.

E) "Sanat için sanat" anlayışına bağlı kalınmış, eserler bu yönde verilmiştir.

 

13. Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Halit Ziya Uşaklıgil için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Aynı edebi topluluk içinde yer alırlar.

B) İkisinin dili de son derece ağırdır.

C) Hem hikâye hem roman türünde eserler vermişlerdir.

D) Mensur şiir türünde eserleri vardır.

E) Hatıralarını çeşitli kitaplarda toplamışlardır.

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şahabettin ile Ahmet Haşim'in ortak özelliklerinden değildir?

A) Aynı edebi topluluk içinde yer almaları

B) Aruz ölçüsünü başarıyla kullanmış olmaları

C) Sembolizm akımından etkilenmiş olmaları

D) Sanat için sanat ilkesini benimsemiş olmaları

E) Hem düzyazı hem şiir türünde eser vermiş olmaları

 

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-D 3-B 4-B 5-E 6-E 7-D 8-C 9-C 10-B 11-A 12-C 13-C 14-A


1 Yorum Var: “Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Test-8

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir