Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Test-7

1. Servet-i Fünun edebiyatı, aşağıdaki dönemlerden hangisini büyük ölçüde etkilemiştir?

A) Tanzimat Edebiyatı

B) Yedi Meşaleciler

C) Milli Edebiyat

D) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

E) Fecr-i Ati Topluluğu

 

2. Tevfik Fikret'le ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiirlerinin tamamında bireysel konuları işlemiştir.

B) Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır.

C) Nazmı nesre yaklaştırmıştır.

D) Şiirlerinde parnasizmin etkisi görülür.

E) Çocuklar için hece ölçüsüyle yazdığı bir şiir kitabı vardır.

 

I. Tanzimat şiirinde divan şiiri nazım biçimleri kullanılmış, Servet-i Fünun şiirindeyse bu nazım biçimleri terk edilmiştir.

II. Tanzimat şiirine göre Servet-i Fünun şiirinde dil daha ağırdır.

III. Her iki dönemde de aruz ölçüsü daha çok kullanılmıştır.

IV. Her iki dönemde de hemen hemen aynı konular işlenmiş, parça güzelliği önemsenmiştir.

V. Tanzimat şiirinde klasisizm ve romantizm, Servet-i Fünun şiirinde parnasizm, sembolizm etkili olmuştur.

3. Numaralanmış cümlelerdeki Tanzimat ve Servet-i Fünun şiiri karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?

A) I.   B) II.   C) III.  D) IV.  E) V.

 

4. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Fecr-i Ati dönemi, kendisinden önceki dönemlerden daha verimli ve uzun bir dönem olmuştur.

B) Servet-i Fünun döneminde yazılan hikâye ve romanlarda olay genellikle İstanbul’da geçer.

C) Fecr-i Aticiler, Servet-i Fünuncuları geçmek istemişler; ama onların devamı olarak anılmaktan kurtulamamışlardır.

D) Servet-i Fünun sanatçıları halktan uzaklaşmış ve belli bir zümreye hitap etmiştir.

E) Servet-i Fünuncular eski sözcüklere, yeni anlamlar ve imgeler katarak dili ağırlaştırmalardır.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun döneminin bir özelliği değildir?

A) Salon edebiyatı oluşturulmuştur.

B) Dil anlaşılmaz hale getirilmiştir.

C) Sanatta Batılılaşmaya ağırlık verilmiştir.

D) Şiirde toplumsal konulara yönelinmiştir.

E) Şiirde parnasizm ve sembolizm akımlarının etkisin-de kalınmıştır.

 

6. Gazeteci, hatıra ve roman yazarı; bestekâr ve şairdir. İlk yazılarını Ahmet Mithat Efendi'nin Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayımlamıştır. Şiir, hikâye, okul kitapları, tarih ve bilim konularında eserler yazmış ve tercümeler yapmıştır. Asıl değeri; renkli, canlı bir anlatımla çocukluğunu, ilk ve orta öğrenimini, basın hayatını, İstanbul'un günlük yaşayışını yansıtan fıkra, makale ve anılarında ortaya çıkar. Ramazan Sohbetleri, Eşkal-i Zaman önemli eserlerindendir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Rasim

B) Hüseyin Rahmi Gürpınar

C) Mehmet Rauf

D) Halit Ziya Uşaklıgil

E) Hüseyin Cahit Yalçın 

 

I. Namık Kemal

II. Halit Ziya Uşaklıgil

III. Ahmet Haşim

IV. Şinasi

V. Tevfik Fikret

7. Yukarıdaki sanatçılar ait oldukları dönemlere göre ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışta kalır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde Servet-i Fünun edebiyatına mensup sanatçılar bir arada verilmiştir?

A) Mehmet Rauf – Ahmet Haşim – Tevfik Fikret

B) Cenap Şahabettin – Halit Ziya – Namık Kemal

C) Abdülhak Hamit – Tevfik Fikret – Hüseyin Cahit

D) Tevfik Fikret – Halit Ziya – Hüseyin Cahit

E) Süleyman Nazif – Ahmet Rasim – Mehmet Rauf

 

9. (I)Fecr-i Ati şairleri şiirlerinde (II)realizm ve natüralizmin etkisi altındadır. Genellikle (III)aruz ölçüsüyle şiirler yazmışlardır. (IV)Serbest müstezat nazım biçimini de kullanmışlar, çoğunlukla (V)aşk ve doğa konularını işlemişlerdir.

Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.  B) II.  C) III.   D) IV.  E) V.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Edebiyat-ı Cedide ve Fecr-i Ati dönemlerinde nazım veya nesirde etkili olmuş bir edebi akım değildir?

A) Realizm    

B) Empresyonizm

C) Parnasizm

D) Sembolizm

E) Egzistansiyalizm

 

11. Servet-i Fünun'un önemli şair ve yazarlarındandır. Daha çok şiirle uğraşmıştır. Sembolizm akımının etkisinde kalmış, "Sanat, sanat içindir." ilkesini benimsemiştir. Kişisel konularda şiirler yazmış, şiirde musikiye önem vermiştir. Ona göre şiir, düzyazı ve müziğin bileşimidir. Müziğin şiire uyum sağlaması için bir manzume içinde birkaç değişik kalıp kullanmıştır. Değişik ritimler ve hayaller kurabilmek için dili zorlamış, Arapça ve Farsçadan yeni kelimeler alarak bu kelimelerle yepyeni tamlamalar kurmuştur. Ayrıca vecizelerini topladığı kitabı büyük ilgi görmüştür.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Haşim

B) Cenap Şahabettin

C) Hüseyin Cahit Yalçın

D) Tevfik Fikret

E) Halit Ziya Uşaklıgil

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati Topluluğu sanatçılarındandır?

A) Celal Sahir

B) Mehmet Rauf

C) Cenap Şahabettin

D) Ahmet Haşim

E) Hüseyin Rahmi Gürpınar

 

13. Aşağıdakilerin hangisinde Hüseyin Cahit Yalçın ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) Eskiye karşı yeniyi, Doğu'ya karşı Batı'yı savunmuştur.

B) Önce Ahmet Mithat'ın etkisiyle "Nadide" adlı romanını yazmış; daha sonra Fransız yazarların etkisiyle realizme yönelmiş "Hayal İçinde" adlı romanını yazmıştır.

C) "Hayat-ı Hakikiye Sahneleri" adlı eserinde İstanbul’un ailelerini realist bir tutumla anlatmıştır.

D) Dili ve üslubu diğer Servet-i Fünunculara göre daha sadedir.

E) Sadece roman türünde eserler vermiştir.

 

14. Fecr-i Ati topluluğunun en büyük sanatçısıdır. Edebiyata öğretmeni Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun teşvikiyle yönelmiştir.' "Sanat için sanat" görüşüyle şiir yazan şair, sembolizmin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisidir; ancak Batılı anlamda tam bir sembolist sayılmaz. Ona göre şiir "duyulmak" nesir "anlaşılmak" için yazılır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cemil Süleyman  

B) Ahmet Haşim

C) Emin Bülent Serdaroğlu

D) Tevfik Fikret

E) Cenap Şahabettin

 

CEVAP ANAHTARI

1-E 2-A 3-D 4-A 5-D 6-A 7-C 8-D 9-A 10-E 11-B 12-D 13-E 14-B

2 Yorum Var: “Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Test-7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir