Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Test-4

1. Halit Ziya’nın etkisinde kalarak yazdığı "Eylül" Türk edebiyatında psikolojik romanın ilk örneği sayılır. Daha sonra yazdığı yirmiyi aşkın romandan hiçbiri onun kadar ilgi görmemiştir.

Bu sözler aşağıdaki yazarların hangisini tanıtmaya yöneliktir?

A) Yakup Kadri

B) Ahmet Rasim

C) Mehmet Rauf

D) Memduh Şevket

E) Hüseyin Rahmi

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret ile Cenap Şahabettin'in ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Anlamı, şiirin bütününe yayma

B) Şiirlerini doğa ve aşk konularıyla sınırlandırma

C) Şiirde biçim ve içerik yönünden yenilik arayışı içinde olma

D) Şiirde duygu ve ahengi önemseme

E) "Kulak için kafiye" anlayışını benimseme

 

3. Tevfik Fikret'le ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Çocuklar için yazdığı ve "Şermin"de topladığı şiirlerinde yalın bir dil ve hece ölçüsü kullandı.

B) Parnasyenlerin etkisinde kalmakla birlikte 1901'den sonra toplumcu anlayışa yöneldi.

C) "Sis", "Tarih-i Kadim", "Doksan Beşe Doğru" adlı manzum öykülerini dörtlüklerle yazdı.

D) Nazmı nesre yaklaştırdı; bir dize ortasında başlayıp başka bir dizenin ortasında biten cümleler kullandı.

E) Şiirlerinde yabancı sözcük ve tamlamaları çok kullandı. 

 

4. Fransız sembolistlerinin etkisiyle alışılmadık imgeler kurmuştur. "Elhan-ı Şita"daki "beyaz lerze" (beyaz titreyiş), bunlardan biridir. Bu tutumu, Ahmet Mithat'ın Servet-i Fünuncuları alaya alan "Dekadanlar" makalesini yazmasına yol açmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Fuat

B) Tevfik Fikret

C) Ahmet Haşim

D) Cenap Şahabettin

E) Hamdullah Suphi

 

5. Edebiyat-ı Cedidecilerin, özellikle Hüseyin Cahit'le Mehmet Rauf’un Dr. Rıza Tevfik ile estetik konusu üzerinde tartışırken "Güzellik görecedir." sözünün bizim "Sanat kişisel ve saygıya değerdir." sözümüzden farkı neydi? Bireysel sanat anlayışı bize onlardan miras kalmadı mı?

Bu sözleri, söyleyen sanatçının “biz” dediği topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Garipçiler

B) Servet-i Fünuncular

C) Fecr-i Aticiler

D) Yedi Meşaleciler

E) Beş Hececiler

 

6. (I) Edebiyat-ı Cedide yazarlarının roman ve öykülerindeki çevre, genellikle İstanbul’dur. (II) Romanlarda aydın kişilerin yaşamları işlenir. (III) Örneğin, Halit Ziya'nın roman kişileri aydın ve sanattan anlayan kişilerdir. (IV) Mehmet Rauf’un Eylül romanı için de aynı şeyi söyleyebiliriz. (V) Ancak, Cenap Şahabettin'in kimi öykülerinin konulan ve kişileri halktandır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünun ve Fecr-i Âti edebiyatlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Genellikle aruz ölçüsünün kullanılması

B) Halkın, edebiyat ve sanat konusunda bilgilendirilmeye çalışılması

C) "Sanat için sanat" anlayışına bağlı kalınması

D) Ancak aydın kesimin anlayabileceği bir dil kullanılması

E) Batı edebiyatı nazım biçimlerinin kullanılması

 

8. Servet-i Fünun şiirinin ikinci adı sayılan Cenap Şahabettin; makale, deneme, söyleşi ve gezi yazısı türlerinde de yazılar yazmıştır. "Körebe" adlı küçük bir tiyatro oyunu da yayımlayan sanatçı, özdeyişlerini —- adlı yapıtında toplamıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) Nesr-i Harp

B) Evrak-ı Eyyam

C) Avrupa Mektupları             

D) Tiryaki Sözleri

E) Nesr-i Sulh

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti topluluğunun amaçlarından biri değildir?

A) Batı'nın önemi eserlerini çevirmek

B) Batı’yla Doğu arasında sağlam bir köprü işlevi üstlenmek         

C) Tiyatro türünü yeniden canlandırmak

D) Batı'nın benzer topluluklarıyla ilişkiler kurmak

E) Halkı sanat konusunda yetiştirmek için konferanslar, toplantılar düzenlemek 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şahabettin’le Ahmet Haşim'in ortak özelliği değildir?

A) "Sanat için sanat" görüşünü benimsemeleri

B) Aruz ölçüsünü kullanmaları

C) Şiir ve nesir alanında eser vermiş olmaları

D) Fransız sembolistlerinin etkisinde katmaları

E) Servet-i Fünun topluluğunda yer almaları

 

I. Şair, güncelliğin dışına çıkmamalı, şiir düzyazıdan uzaklaştırılmaya çalışılmamalıdır.

II. Şair, doğayı değil; onun insan ruhunda bıraktığı izlenimleri duyurmaya çalışmalıdır.

III. Anlam, kapalı ve belirsiz olmalı; okuyucu kendisine göre bir anlam sezinlemelidir.

IV. Sözlerin anlamları değil, yarattıkları müzik önemlidir; sözlerle yaratılan müzik, sezdirmenin en önemli öğesidir.

V. Kapalılığın sağlanması ve istenenin duyurulabilmesi için özgün mecazlar, değişik söyleyişler bulmak gerekir.

11. Yukarıdaki cümlelerden hangisi, Ahmet Haşim'in şiir anlayışıyla çelişen bir yargı içermektedir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

12. Servet-i Fünun topluluğuna katılmamış, gözlemci ve gerçekçi bir yazarımızdır. Anı, fıkra ve makale türünde yazdıklarıyla özgün bir yer edinmiştir. İstanbul Türkçesiyle halkın inançlarını, gelenek ve göreneklerini anlatmıştır. En acıklı olayları bile bir gülmece havası içinde vermiştir. Falaka, Gecelerim, Şehir Mektupları önemli yapıtlarındandır.

Bu parçada tanıtılan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Rasim

B) Hüseyin Rahmi

C) Yakup Kadri

D) Mehmet Rauf

E) Refik Halit Karay

 

13. Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk romanı o yazmıştır. Romanlarında kullandığı dil oldukça ağırdır. Romanlarının konusu İstanbul'da geçer, roman kahramanlarını aydın kişilerden seçmiştir. Eserlerinde gözleme dayalı betimlemeleri, eserini süslemek için değil, özellikle kişileri ve olayları daha iyi anlatmak için kullanmıştır.

Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şemsettin Sami    

B) Namık Kemal

C) Halit Ziya 

D) Mehmet Rauf

E) Ahmet Mithat Efendi

 

I. Körebe

II. Evrak-ı Eyyam

III. Hac Yolunda

IV. Yalan

Yukarıda Cenap Şahabettin'in eserleri verilmiştir.

14. Numaralandırılmış eserlerden hangi ikisinin türü aynıdır?

A) I. – II.   B) I. – III.   C) I. – IV.   D) II. – III.   E) II. – IV.

 

15. Şiirlerinde çoğunlukla aşk ve doğa konularını ele almıştır. Ona göre şiir: "Sözcüklerle yapılmış bir resimdir." Ö, şiirde musikiye ve ahenge önem vermiştir. Ahenk oluşturacak sözcükleri özenle seçer. Bu yüzden bir şiirde aruzun birçok ölçüsünü kullanmıştır. Şiirlerini "Tamat'' adlı kitapta toplamıştır.

Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret        

B) Hüseyin Cahit

C) R. Mahmut Ekrem

D) Cenap Şahabettin

E) Ahmet Haşim

 

16. Şiirlerini aruz ölçüsüyle kaleme almıştır. Eserlerinde oldukça ağır bir dil kullanmıştır. Ona göre şiir, hissedilmek, duyulmak için yazılan bir türdür. O, şiirlerinde dış dünyayı olduğu gibi değil, hayallerle süsleyerek şiire aktarmıştır. Şiirde anlam kapalılığından yanadır. "Göl Saatleri" şiir kitaplarından biridir.

Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Haşim       

B) Cenap Şahabettin

C) Tevfik Fikret        

D) Süleyman Nazif

E) Ali Canip

 

17. Asıl mesleği doktorluktur, ihtisas için gönderildiği Fransa'da tıptan çok, şiirle ilgilenmiştir. Fransız edebiyatının sembolist şairlerini tanımıştır. Ancak sanatçıda genel olarak sembolist şiir anlayışı yoktur. Sadece, istare, dil ve ahenk özellikleri bakımından sembolizme yakındır.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret        

B) Cenap Şahabettin

C) Rıza Tevfik           

D) Hüseyin Cahit

E) Ahmet Rasim

 

18. Tevfik Fikret ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şiiri düzyazıya yaklaştırmıştır.

B) Parnasizmin etkisindedir.

C) Aruzu başarılı kullanmıştır.

D) Ağır bir dil kullanmıştır.

E) Heceyi küçümsemiş, hiçbir şiirinde kullanmamıştır.

 

19. Aşağıdaki eserlerden hangileri Yeni Edebiyat (Servet-i Fünun) sanatçılarına aittir?

A) Doksan Beşe Doğru, Tamat

B) Hepsinden Acı, Sarnıç

C) Son Yıldız, Şıp Sevdi

D) Kadın İsterse, Zehra

E) Şemsa, Kadın Pençesi

 

20. Yeni Edebiyat'ın en önemli şairidir. Şiirlerinde sağlam bir yapı, kendinden önceki şairlerde görülmeyen iç ve dış yenilikler, biçim, uyak serbestliği, başarılı bir aruz uygulaması görülür. Şiiri düzyazıya ustaca yaklaştırmıştır. "Tarih-i Kadim" eserlerinden biridir.

Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cenap Şahabettin 

B) Hüseyin Cahit

C) Rıza Tevfik           

D) Tevfik Fikret

E) Mehmet Akif Ersoy

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-B 3-C 4-D 5-C 6-E 7-B 8-D 9-C 10-E 11-A 12-A 13-C 14-C 15-D 16-A 17-B 18-E 19-A 20-D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir