Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Test-3

1. Edebiyat-ı Cedide ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Karamsar, bezgin, hayalci bir dünya görüşü egemendir.

B) Dili özleştirme çabası ortadan kalkmıştır.

C) Fransızca sözdizimiyle Türkçe cümleler kurulmaya çalışılmıştır.

D) Göz için değil; kulak için uyak anlayışı benimsenmiştir.

E) Şiir, düzyazıdan daha önemli sayılmıştır.

 

2. "Sanat için sanat" görüşüyle realizmin ilkelerini uygulamaya çalışan, genellikle dindışı ve kişisel konuları işleyen Servet-i Fünun sanatçıları, şiir, öykü, roman, makale, fıkra, anı, eleştiri türlerinde nitelikli ürünler vermişlerdir.

Bu parçada sözü edilen dönemin "şiir, roman ve eleştiri" türlerindeki temsilcileri sayılan sanatçılar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Ahmet Haşim, Halit Ziya, Hüseyin Cahit Yalçın

B) Cenap Şahabettin, Mehmet Rauf, Süleyman Nazif

C) Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit Yalçın, Mehmet Rauf

D) Tevfik Fikret, Halit Ziya, Hüseyin Cahit Yalçın

E) Tevfik Fikret, Mehmet Rauf, Cenap Şahabettin

 

3. Aşağıdakilerin hangisi, Servet-i Fünun şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Nazmın nesre yaklaştırılması

B) Anlaşılması güç, ağır bir dil kullanılması

C) Parnasizm ve sembolizmin etkilerinin görülmesi

D) Aşk, doğa, aile yaşamı gibi konuların işlenmesi

E) "Sanat, toplum içindir." görüşünün benimsenmesi

 

4. Aruz ölçüsü edebiyatımızın hiçbir döneminde bu denli ayrıntılı değerlendirilmemiştir. —- şairleri, kullandıkları aruz kalıbının konuya ve dizeleri oluşturan sözcüklere uygun olmasını sağlamaya çalışmışlardır. Bununla da yetinmeyip konuyla biçim arasında müzikal bir uyum yaratmak için aynı şiirde birkaç kalıp kullanmışlardır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Fecr-i Âti

B) Tanzimat

C) Servet-i Fünun

D) Yedi Meşale

E) Divan

 

I. "Kırk Yıl", "Saray ve Ötesi" anılarını topladığı yapıtlardır.

II. "Mai ve Siyah" romanı, romancılık yaşamının ilk olgun örneği sayılır.

III. "Aşk-ı Memnu" romanında yasak bir aşkı anlatır.

IV. "Kırık Hayatlar"da toplumsal ve bireysel karmaşalar yüzünden yaşamları kırık dökük olan insanları işlemiştir.

V. Bir ruh çözümlemesi romanı olan "Hayal İçinde", dönemine göre yalın bir dille yazılmıştır.

5. Bu cümlelerin hangisinde sözü edilen yapıt, Halit Ziya Uşaklıgil'in değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünun hikâye ve romanının özelliklerinden biri değildir?

A) Romanlarda, genellikle geçim derdi olmayan insanların aşkları ve aile yaşamları işlenmiştir.

B) Genellikle İstanbul dışında gözlenen olaylar ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır.

C) Kişilerin iç ve dış dünyaları ayrıntılarıyla anlatılmış, yazar kendi kişiliğini gizlemiştir.

D) Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmiş, bu sözcüklerle oluşturulan yeni tamlamalara düşkünlük gösterilmiştir.

E) Tanzimat hikâye ve romanlarına göre daha nitelikli örnekler verilmiştir.

 

7. Tevfik Fikret "Hasta Çocuk", "Nesrin", “Balıkçılar” adlı şiirlerini günlük yaşama yönelik izlenimlerinden esinlenerek oluşturmuştur. Bu şiirlerinde konuşma diline yakın bir şiir dilini bulmaya çalışmıştır. Ayrıca aruzla yazılmış dizelerin, öteden beri süregelen bağımsızlığına son vererek şiiri cümlelerden oluşan bir yazı görünümüne sokmuştur.

Bu parçadan, Tevfik Fikret ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Nazmı nesre yaklaştırdığına

B) Şiirlerinde toplumsal konulara da yer verdiğine

C) Aruzu Türkçeye ustalıkla uyguladığına

D) Konu bütünlüğünü önemsediğine

E) Şiirlerinde gözlemlerinden de yararlandığına

 

8. Servet-i Fünun sanatçılarının en az ürün verdikleri yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) anı

B) roman

C) tiyatro

D) öykü

E) şiir

 

9. Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Hikâye ve roman dışında, anı türünde de eserleri vardır.

B) Türk edebiyatında realizmin ilk başarılı örneklerini vermiştir.

C) Yaşamının son yıllarında roman ve hikâyelerini sadeleştirmiştir.

D) Roman ve hikâyelerinin kahramanlarını genellikle sıradan insanlardan seçmiştir.

E) Eserlerinde, Fransızcanın cümle yapısını andıran değişik bir söz dizimi kullanmıştır.

 

10. Bugün Fransa'ya doğru gidenlerin yaptıklarıyla eskiden İran'ı taklit edenlerin arasında fark kalmamıştır. Türk dili ve edebiyatında otuz beş yıl önce başlayan sadeliği öldürenler —- sanatçılarıdır. —- en önemli şiir kitabı Rübab-ı Şikeste'nin adını bile Emile Bergarat'ın Lyre Brisee'inden (Kırık Saz) almıştır.

Düşüncenin akışına göre, bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tanzimat, Abdülhak Hamit

B) Fecr-i Âti, Ahmet Haşim

C) Servet-i Fünun, Tevfik Fikret

D) Yedi Meşale, Ziya Osman Saba

E) I. Yeni, Oktay Rifat

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Edebiyat-i Cedide sanatçılarından biri değildir?

A) Mehmet Rauf

B) Tevfik Fikret

C) Cenap Şahabettin

D) Ahmet Rasim

E) Halit Ziya Uşaklıgil                                 

 

12. Servet-i Fünun dönemi romancılarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Realizmin ve natüralizmin etkisiyle gözleme önem vermişlerdir.

B) Olay kahramanlarının ruh çözümlemelerine fazla önem vermemişlerdir.

C) Çevre tasvirlerini süs için değil, olay kahramanlarının kişiliklerinin oluşumunu anlatabilmek için yapmışlardır.

D) Olayları, İstanbul'la sınırlandırmışlar, İstanbul dışındaki yerlerden pek söz etmemişlerdir.

E) Arapça, Farsça sözcüklere ve dil kurallarına geniş ölçüde yer vermişlerdir.

 

13. Türk edebiyatında ilk roman, Batılı tekniklerin denendiği ilk roman, gerçekçi ilk roman ve Batılı tekniklerin başarıyla uygulandığı ilk gerçekçi roman sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) İntibah, Sergüzeşt, Araba Sevdası, Aşk-ı Memnu

B) Sergüzeşt, Araba Sevdası, Karabibik, Mai ve Siyah

C) Sergüzeşt, İntibah, Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Araba Sevdası

D) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, İntibah, Sergüzeşt, Mai ve Siyah

E) İntibah, Araba Sevdası, Sergüzeşt, Karabibik

 

14. 1 Mart 1897'de Sabah gazetesinde yayımlanan "Dekadanlar" başlıklı yazıda Servet-i Fünuncular, dil anarşisi yaratmakla, geleneklerinden kopmakla, ulusal özelliklerini yitirmekle suçlandılar. Bu yazıya "Timsal-i Cehalet" adlı şiirle topluluk adına yanıt verilmiştir.

Bu parçada sözü edilen yazıyı ve şiiri yazan sanatçılar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Yakup Kadri, Ahmet İhsan

B) Ahmet Mithat, Tevfik Fikret

C) Ahmet Rasim, Tevfik Fikret

D) Ahmet Mithat, Ahmet Haşim

E) H. Rahmi Gürpınar, Cenap Şahabettin

 

15. Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat ve Servet-i Fünun edebiyatlarının ortak özelliğidir?

A) Dili sadeleştirme yolunda çaba harcama

B) Klasisizmden ve romantizmden etkilenme

C) Şiirde genellikle aruz Ölçüsünü kullanma

D) Divan şiiri geleneğini olduğu gibi sürdürme

E) "Sanat toplum içindir." anlayışını benimseme

 

CEVAP ANAHTARI

1-E 2-D 3-E 4-C 5-E 6-B 7-C 8-C 9-D 10-C 11-D 12-B 13-D 14-B 15-C


4 Yorum Var: “Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Test-3

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir