Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Test-10

1. (I) Fecri Aticiler, kendilerine örnek olarak Fransız edebiyatını aldılar. (II) Eserlerinde çoğunlukla aşk ve tabiat konusunu işlediler. (III) Duygulu ve romantik bir aşkı dile getirdiler. (IV) Şiirlerinde gerçekten uzak tabiat tasvirlerine sıkça yer verdiler. (V) Daha çok, Fransız realistlerinden ve natüralistlerinden etkilendiler.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

2. Aşağıdakilerin hangisi Servet-i Fünun şiirinin genel özelliklerinden biri değildir?

A) Batı şiiri örnek alınmıştır.

B) Divan şiiri nazım şekilleri kullanılmıştır.

C) Halkın konuşma dilinden uzak, ağır bir dil kullanılmıştır.

D) Parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verilmiştir.

E) Daha çok, aşk, ölüm, ayrılık, özlem gibi bireysel konular işlenmiştir.

 

3. İzmir’in küttür yaşamında önemli bir yere sahip olan Hizmet gazetesini çıkarır. Edebiyat dünyasında tanınması bu gazete ile olur. "Mensur Şiirler" ve "Sefile" adlı romanı bu gazetede yayımlanır. Recaizade Mahmut Ekrem'in yönlendirmesiyle Servet-i Fünun'da yazmaya başlar; romanlarının dışında öyküler de kaleme alır. 1908 sonrası yazın yaşamının yanı sıra siyasi yaşamda da aktiftir. Bu döneme ilişkin anılarını "Saray ve Ötesi" adlı kitabında toplamıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüseyin Cahit Yalçın

B) Mehmet Rauf

C) Halit Ziya Uşaklıgil

D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

E) Halide Edip Adıvar

 

4. Gerek Nemide, gerekse onu takip eden Bir Ölünün Defteri ile Ferdi ve Şürekâsı, kahramanları genç kadınlar olan romantik aşklar üzerine kuruludur. Kahramanların duygu ve hayallerindeki masumiyet, ölçüsüzlük, hırçınlık, olayın hep bunların etrafında dönüşü, bu romanları romantik bir yazarın kaleme aldığı duygusunu verir okuyana. Ancak bu üç romanda da aşkın ön planda olmasına ve kahramanların duygusallığına karşın, yazarın realist bir çizgide hareket etmek istediği açıktır.

Bu parçada hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Rauf

B) Şemsettin Sami

C) Hüseyin Cahit Yalçın

D) Ömer Seyfettin

E) Halit Ziya Uşaklıgil

 

5. Edebiyat-ı Cedide akımının en önemli temsilcisidir. Türk edebiyatının Batılılaşması hareketinde çok önemli bir rol üstlenmiştir. Her yönüyle Batılılaşmak gerektiğini ve memleketin ancak Batı kültürü sayesinde kalkınabileceğini savunmuştur. Şiirlerinde biçim ve içerik yönünden Batı edebiyatının, özellikle Fransız edebiyatının etkisi altında kalmıştır. Parnasyen şairlerin de etkisiyle gözleme dayanan, biçim kusursuzluğuna önem veren şiirler yazmıştır. Şiirlerini Rübâb-ı Şikeste, Halûk'un Defteri, Rübabın Cevabı, Tarih-i Kadim adlı kitaplarında toplamıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Paşa

B) Ahmet Haşim

C) Tevfik Fikret

D) Mehmet Rauf

E) Halit Ziya Uşaklıgil 

 

6. Fecr-i Ati topluluğunun en önemli temsilcilerinden biridir. Şiirleri, Servet-i Fünun, Aşiyan, Muhit ve Dergâh gibi ünlü dergilerde yayımlanmıştır. Sembolist ve empresyonist izler taşıyan şiirler yazmıştır. "Akşam Şairi" olarak tanınmıştır. Mükemmelliği anlatımla ve şekil güzelliğiyle yakalamaya çalışmıştır. Çeşitli nazım şekillerini denemiş; ama daha çok, serbest müstezatı kullanmıştır. Şiirde anlama değil, biçime önem vermiştir. Şiirleri; Göl Saatleri ve Piyâle adlı kitaplarda yayımlanmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Haşim       

B) Tevfik Fikret

C) Yahya Kemal       

D) Tahsin Nahit

E) Cenap Şahabettin

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Mehmet Rauf'un Zehra adlı yapıtı, Anadolu yaşamını işleyen romanların edebiyatımızdaki ilk örneğidir.

B) Ahmet Mithat Efendi, Müşahedat adlı romanı ile edebiyatımızdaki natüralist romanın ilk örneğini vermiştir.

C) Tercüme-i Manzume, Şinasi'nin Batılı şairlerden çevirdiği şiirlerden oluşan bir yapıtıdır.

D) Namık Kemal, romantizm akımının etkisiyle konusunu tarihten alan tiyatrolar yazmıştır.

E) Abdülhak Hamit Tarhan, okunması için kaleme aldığı tiyatro eserlerinin bazılarını hece vezni ile yazmıştır.

 

8. Edebiyat-ı Cedide şiirinin (I)Cenap Şahabettin ile birlikte en önemli temsilcisi olan (II)Tevfik Fikret, (III)nazmı nesre yaklaştırmış, aruzu başarılı bir şekilde (IV)Türkçeye uygulamış, çocuklar için heceyle yazdığı şiirlerini (V)Haluk'un Defteri adlı eserinde bir araya getirmiştir.

Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

9. Tevfik Fikret'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şiiri düzyazıya yaklaştırmıştır.

B) Batı edebiyatı nazım şekli olan soneyi şiirlerinde ilk defa kullanmıştır.

C) Müstezat nazım şeklini geliştirerek "serbest müstezat" haline getirmiştir.

D) Türkçeyi aruz veznine başarıyla uygulamıştır.

E) Çocuklar için şiirler yazarak bu şiirleri Haluk'un Vedaı adlı eserinde bir araya getirmiştir.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat ve Edebiyat-ı Cedide sanatçılarının ortak özelliğidir?

A) Klasisizm akımından etkilenmeleri

B) Aruz ölçüsüyle şiirler yazmaları

C) Kafiye göz içindir, anlayışını benimsemeleri

D) Tamamen yeni nazım şekillerini kullanmaları

E) Dilde sadeleşmeyi savunmaları

 

11. Edebiyat-ı Cedide'nin sanat anlayışı doğrultusunda yeni bir dil yaratmaya çaba göstermiş bir yazardır. O güne dek kullanılmayan Farsça ve Arapça sözcükler bularak, Türkçede olmayan kurallarla tamlamalar yaparak konuşulan dilden apayrı, süslü ve yapay bir sanat dili oluşturmuştur. Ne var ki Aşk-ı Memnuyu yazdıktan sonra dil konusundaki bu görüşleri değişmiş, daha yalın bir dil kullanmıştır. Kırık Hayatlar'ı bu anlayışla yazmıştır. Yazar, daha sonraki yıllarda romanlarının yeni baskıları yapılırken de bunların dilini bir ölçüde yalınlaştırma gereği duymuştur.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Rauf

B) Ahmet Mithat Efendi

C) Hüseyin Rahmi Gürpınar

D) Hüseyin Cahit Yalçın

E) Halit Ziya Uşaklıgil 

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-B  3-C  4-E  5-C  6-A  7-A  8-E  9-E 10-B  11-E


1 Yorum Var: “Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Test-10

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir