Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Test-1

1. —-, Türk şiirinde Fransız sembolizminin sembolü olarak bilinir. Ancak şair kısmen Servet-i Fünun kısmen de Divan edebiyatı şiir anlayışını birleştirerek kendi şiirini yaratmıştır. Şiir hakkındaki düşüncelerini ise "Piyale" adlı eserinin önsözünde vermiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?

A) Namık Kemal

B) Tevfik Fikret

C) Cenap Şahabettin 

D) Ahmet Haşim

E) Yahya Kemal Beyatlı

 

2. Servet-i Fünun romanının en önemli yazarıdır. Romanlarının en belirgin özelliği, dil ve anlatımıdır. Çünkü onun dili, Servet-i Fünun düzyazısının dili demektir. Romanlarında toplumsal olaylar değil, kahramanların içinde yaşadıkları sosyal çevrelerin realist betimlemeleri vardır. Titiz gözlemlere dayanan betimlemelerini, tutarlı ruhsal çözümlemelerini olaylar arasında eriterek ölçülü kullanan ilk Türk romancısıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?         

A) Mehmet Rauf

B) Halit Ziya Uşaklıgil

C) Hüseyin Cahit Yalçın

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Ahmet Rasim

 

3. Servet-i Fünun'a katılmadan önce, Halit Ziya'nın İzmir'deyken yayımladığı eserlerini takip ederek yetişen bir sanatçıdır. Halit Ziya etkisi, bu sanatçının eserlerinde uzun süre devam etmiştir. Bununla beraber, onun eserleri Halit Ziya'ya göre daha sade ve zarif bir Türkçeyle yazılmıştır. Eserlerinin konuları ise, genellikle tutkulu aşklar, kadın ve ihtiras maceralarıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüseyin Cahit Yalçın

B) Recaizade Mahmut Ekrem

C) Celal Sahir

D) Hüseyin Rahmi Gürpınar

E) Mehmet Rauf

 

I. İnsanı ve doğayı resmeden şiirler yazmışlardır.

II. Soluk ve melankolik edebiyata karşı çıkmışlardır.

III. Değişen, çeşitlenen, ahenk veren bir nazım ölçüsü istediklerinden, aruzu tercih etmişlerdir.

IV. Batı edebiyatına ait nazım şekillerini kullanmışlardır.

V. Mensur şiir türündeki eserlerinde çok süslü bir dil kullanmışlardır.

4. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi, Servet-i Fünun edebiyatı için söylenemez?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. Roman tekniği bakımından güçlü roman ve öykülerini Servet-i Fünun'un etkili olduğu dönemde yazmış; öykü ve roman kahramanlarını yaşadığı toplumdan, özellikle çok iyi bildiği salon insanlarının içinden seçmiştir. Aslen İzmirli olduğundan, ilk eserlerinde İzmir'deki çevresini konu edinmiştir. Yazar, Fransız natüralist ve realistlerinin etkisinde kalmış; romanlarında aydın çevreyi, öykülerinde ise halkın yaşamım işlemiştir.

Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halit Ziya Uşaklıgil

B) Mehmet Rauf

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Samipaşazade Sezai

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, Edebiyat-ı Cedide sanatçılarına ait bir eser değildir?

A) Haluk'un Defteri

B) Ferdi ve Şürekâsı

C) Genç Kız Kalbi

D) Şıpsevdi

E) Avrupa Mektupları

 

I. Servet-i Fünun topluluğuyla aynı dönemde eser vermesine karşın, bu topluluktan ayrı kalmıştır.

II. Romanlarında İstanbul'un kenar mahalle kültürünü, dilini yansıtmıştır.

III. Şık, Mürebbiye gibi romanlarında yanlış anlaşılan Batılılaşmayı eleştirmiştir.

7. Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki sanatçılardan hangisiyle ilgilidir?

A) Tevfik Fikret

B) Halit Ziya Uşaklıgil

C) Hüseyin Rahmi Gürpınar

D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E) Cenap Şahabettin

 

8. İstanbul halkının iç mahallelerdeki hayatını ve bu hayatın karakteristik tiplerini, tipik olaylarını, batıl inançlarını, dedikodu yapan kadınlarını karikatürize eden sanatçı, halka seslenen ve kitaplarını halka sevdirmeyi başaran bir yazardır. Kahramanlarını onların ağzıyla konuşturan yazar sokağı romanlarına sokmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen yazarın eserlerinden biri değildir?

A) Mürebbiye

B) Şık 

C) Şıpsevdi

D) Falaka

E) Gulyabani

 

9. Servet-i Fünuncularla çok yakın dostluklar kurmasına rağmen onların sanat anlayışına katılmamış, saz ve tekke şairlerinin etkisiyle şiirler yazmıştır. Yunus'a benzer söyleyişi vardır. Ansiklopedik bilgilere sahip olduğundan “feylesof” unvanını almıştır. "Serab-ı Ömrüm" adlı bir şiir kitabı vardır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Mithat Efendi

B) Hüseyin Rahmi Gürpınar

C) Rıza Tevfik Bölükbaşı

D) Ahmet Rasim

E) Süleyman Nazif

 

Mehmet Rauf                        Hayat-ı Muhayyel

Halit Ziya Uşaklıgil                Siyah İnciler

Tevfik Fikret                          Hac Yolunda

Cenap Şahabettin                Promete

Hüseyin Cahit Yalçın             Eşkâl-i Zaman

10. Yukarıdaki eser ve yazar adları eşleştirilirse hangi yazar ve eser dışta kalır?

A) Mehmet Rauf – Siyah İnciler

B) Hüseyin Cahit Yalçın – Hayat-ı Muhayyel

C) Halit Ziya Uşaklıgil – Eşkâl-i Zaman

D) Cenap Şahabettin – Hac Yolunda

E) Tevfik Fikret – Promete 

 

11. (I) Bu dönemde "roman" türü, Fransız edebiyatının etkisiyle yeni bir hız kazanır, (II) Gerçekçi betimlemenin payı daha da artar. (III) Fransızcanın etkisiyle üslup değişir. (IV) Dil, yeni kavramları karşılayacak yeni tamlamalar ve sıfatlarla süslü bir şekil kazanarak ağırlaşır. (V) Romantizmin etkisiyle kişiler, tek yönlü olarak ele alınır.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde Servet-i Fünun edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

12. Halit Ziya, roman tiplerini çizmekte tam bir ustalık göstermiştir. Tip ve karakter çizmede oldukça başarılıdır. (I)Aşk-ı Memnu'daki (II)Bihter ve (III)Behlül, (IV)Mai ve Siyah'taki (V)Suat başarılı tiplerdir.

Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

13. Tevfik Fikret'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nazmı nesre yaklaştırmıştır,

B) Edebiyatımızdaki İlk çocuk şiirleri kitabını çıkarmıştır.

C) Aruz ölçüsünü Türkçeye ustalıkla uydurmuştur.

D) Şiirlerinin tümünde aşk, kadın ve doğa konularını işlemiştir.

E) Toplum için sanat anlayışına bağlı şiirler de yazmıştır.

 

14. —- Divan edebiyat; nazım biçimlerinden olan "müstezat"; geliştirip zenginleştirerek Fransız serbest şiirine benzeyen "serbest müstezat"ı kullandılar. Ayrıca uyak (kafiye) örgüsünde şaire kolaylıklar sağlayan özgün biçimler yarattılar. Biçim yönünden şiirimizin Batılı bir nitelik kazanması bu dönemde gerçekleşmiştir, denebilir. .

Bu parçanın başına, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Cumhuriyet dönemi sanatçıları

B) Edebiyat-ı Cedide sanatçıları

C) İkinci dönem Tanzimat sanatçıları

D) Fecr-i Âti sanatçıları

E) Birinci dönem Tanzimat sanatçıları

 

15. 1896'dan 1901 yılına değin sürmesine karşın, yazınımızda gerçekten geniş ve etkili bir yer tutan; şiir, roman, öykü, eleştiri, anı… türlerinde değerli ürünler verilen bir dönemdir.

Yukarıda sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılmıştır?

A) Birinci dönem Tanzimat edebiyatı

B) Fecr-ı Âti

C) Edebiyat-ı Cedide

D) İkinci dönem Tanzimat edebiyatı

E) Milli Edebiyat

 

16. Aşağıdakilerden hangisi, Fecr-i Âti topluluğunda yer almış sanatçılardan biri değildir?

A) Ahmet Haşim

B) Ali Canip

C) Emin Bülent

D) Yahya Kemal

E) Yakup Kadri

 

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-B 3-E 4-B 5-A 6-D 7-C 8-D 9-C 10-C 11-E 12-E 13-D 14-B 15-C 16-D

13 Yorum Var: “Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Test-1

  1. 6.sorunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü o eserlerin hepsi Servet-i Fünun dönemine ait eserler.

  2. Taha Bey 6.soru yanlış değil, soruyu isterseniz tekrar okuyun. Soruda Servet-i Fünun dönemine ait eser olup olmadıklarını sormuyor, açıklamada anlatılan sanatçının eseri olup olmadığı soruluyor. Sanatçı Hüseyin Rahmi Gürpınar dört tane eser ona ait ama Falaka eseri Ahmet Rasim’e ait.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir