Noktalama İşaretleri Test-1

1. Milli edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım ( ) Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul.

Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (.)   B) (:)   C) (;)   D) (…)   E) (,)

 

2. Şairler hakkındaki hükümlerin isabet derecesi de tartışma konusu olabilir (I) Aslında (II) bir antolojiyi ayakta tutan iki unsur vardır (III) iyi seçilmiş (IV) şairin sanatını ve kişiliğini belirten örnekler (V) sanatçının genel karakterini öz halinde veriş.

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi İkisine iki nokta (:) ve noktalı virgül (;) getirilmelidir?

A) I. ve II.   B) II. ve IV.   C) IV. ve V.   D) III. ve V.   E) I. ve III.

 

3. Leyla ile Mecnun'u hatırla; (…) Hasretle mi safa buldular? Vuslatta mı murada erdiler?

Bu parçadaki üç noktanın (…) kullanılış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benzer örneklerin sürdürülebileceği

B) Söylenmek istenmeyen bir sözün yerine

C) Aradan belirli bir bölümün çıkarıldığı

D) Bitmemiş bir yargıyı göstermek için

E) Kaba ve çirkin sözlerin yerine

 

4. Ezilmek zaten acı verici (I)(,) ama bunlar tarafından ezilmek, işte bu (II)(,) acıyı dayanılmaz bir sıkıntıya (III)(,) taşınmaz bir bıkkınlığa çeviriyor. Hayat bütün hızını (IV)(,) albenisini, çekiciliğini (V)(,) pırıltısını yitiriyor.

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerdeki virgüllerden hangisi kaldırılırsa, cümlede bir anlam karışıklığı meydana gelir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. Huzur (I) bütün duygularımızı barış içinde tutmaksa eğer (II) biz hiç mi huzurlu olamayacağız (III) bir huzursuzluğa mı mahkûmuz (IV) En korkunç savaşı kendi içimizde yaşarken (V) ne yapmalıyız?

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. Edebi incelemelerde tarafsızlık, nesnellik, kesinlik, neden-sonuç ilişkisi gibi ölçüler ( ) sosyal, ekonomik ve siyasi olayların etkilerini veren usuller ( ) özelden genele, genelden özele giden tavırlar ( ) analiz, sentez, karşılaştırma ( ) gibi terimler kullanılmaktadır.

Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (;) (;) (,) (.)   B) (;) (,) (,) (…)   C) (,) (,) (;) (…)   D) (;) (,) (;) (…)   E) (;) (;) (;) (…)

 

I. Kızım bunu söylemek bana düşmez

II. Madem öyle, üstüne vazife olmayan şeylere karışma

III. Ama vicdanım

IV. Vicdanın senin olsun

V. Bana kalırsa, sen

7. Yukarıdaki konuşmada numaralanmış cümlelerin hangi ikisinin sonuna diğerlerinden farklı noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) II. ve IV.   B) I. ve II.   C) III. ve V.   D) I. ve III.   E) IV. ve V.

 

8. Televizyonda gördükleri bazı şeylerin çevremdeki insanların kafalarında sorular uyandırdığının farkındayım (I) Ortada bu kadar ölü, bu boyutta bir felâket varken niçin feryadı figan etmiyorlar (II) kendilerini yerden yere atmıyorlar (III) bayılıp yerlere yıkılmıyorlar (IV) niçin bu kadar sessizler (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine diğerlerinden farklı noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) I. ve V.   D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

 

I. Bilmiyorum, gece yarısı eğlencesi bu mu?

II. Nasıl kor, bir güzel gözyaşı döktü mü insana?

III. Mehtapsız gecelere emanet etmem doğru mu?

IV. Alır vurur yere, bir hüzün çöktü mü zamana?

9. Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde soru işareti gereksiz kullanılmıştır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) I. ve IV.   D) I. ve III.   E) II. ve IV.

 

10. Şuna ise hiç karar veremiyorum. Bir parçalanma mı hayat (I) yoksa bütünleşme mi (II) Hayat dediğimiz çaba (III) iki ayrı parçayı sonuna dek iki ayrı parça halinde tutmaya çalışmak mı (IV) yoksa onları bütünlüğe kavuşturmak mı (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine soru işareti getirilebilir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) II. ve V.   D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

 

11. İki noktadan (:) sonra cümle niteliğinde olmayan örnekler sıralanırsa bu örnekler büyük harfle başlamaz.

Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) İkinci Yeni akımının önemli isimlerinden bazılarını sayalım: Sezai Karakoç, Cemal Süreya, Edip Cansever.

B) Türkçe sözcüklerin bazılarında -sız eki kalıplaşmıştır: Öksüz, densiz, hırsız, ıssız.

C) Türk hakanı şöyle diyor: Türk Tanrısı, Türk milleti yok olmasın diye atalarımı gönderdi.

D) Derler: İnsanda derin bir yaradır köksüzlük

E) Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve İnönü!

 

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde virgül (,) kaldırılırsa bir anlam karışıklığı meydana gelir?

A) Bir gün erecek yolculuğun, son demine

B) Göç, burda yaşarken o hayal âlemine

C) Bir tatlı hayal âlemi kur kendine, sen

D) Sensin sonu yok denizde kaptan, gemine

E) Bir gün de bakarsın ki, gider sevdiğin eş.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) kaldırılırsa bir anlam karışıldığı meydana gelir?

A) Bir dönem kapanıyor, yeni bir dönem başlıyordu.

B) Daha sonra, bir eylül sabahı yine top Sesleri duyuldu.

C) Korkunç bir şeydi bu, olaylara böylesine tanık olmak.

D) Konukluğun ne olduğunu ben bilirim, demekle yetindi.

E) Askerler, bir sedye üzerinde Sultan Aziz'i dışarı çıkarıyordu.

 

14. Bu zamana kadar karşılaştığımız bilgilere göre (I) Yeni Türk Edebiyatı alanında iki grup metoda ihtiyacımız vardır (II) Birincisi (III) bilimsel araştırmalarda kullanılacak metotlar (IV) ikincisi ise (V) edebi eleştiri ve metin inceleme metotlarıdır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül (;) getirilmelidir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) diğerlerinden farklı bir amaçla kullanılmıştır?

A) Herhangi bir çalışmada daha fazla verim almak için bulunan tedbirler, insanoğlunun çok eski bir keşfidir.

B) Metotlu çalışmanın belirli disiplinlerle sistematize edilmesi, bilim felsefesinin ilgi alanına girer.

C) Yüksek verimin alındığı yollar ve usuller, metot kavramının temel işlevini gösterir.

D) Bazı kaynaklar, metodun edebi metinlerde nasıl uygulanacağı araştırıcıya bırakmıştır.

E) Kaynaklarda birbirini doğrulayan bilgiler olduğu gibi, birbiriyle tezat oluşturan bilgiler de vardır.

 

16. İki gün sonra Saray'da yine bir telâş (I) Bağrışmalar (II) hıçkırıklar (III) acı acı düdük ve boru sesleri (IV) Yine bütün kadınlar kapılarda, pençelerde (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine diğerlerinden farklı noktalama işareti getirilmelidir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) II. ve V.   E) I. ve III.

 

17. Mümtaz ( ) dükkâna bakarken hiç farkında olmadan Mallarme'nin dizesini hatırladı ( ) "Meçhul bir felâketten buraya ( )"

Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (,) (.) (…)   B) (,) (…) (…)   C) (,) (:) (…)   D) (;) (:) (…)   E) (,) (;) (…)

 

18. İş (I) yaşamımızın üçte ikisini kaplıyor (II) Tabii sözüm işi olanlaradır (III) Ekmek elden (IV) su gölden hazır parayla yaşayanlar sözümün dışındadır (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine gerekli noktalama işareti konulmazsa cümlede bir anlam karışıklığı meydana gelir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

19. Sevinçten (I), heyecandan içim içime sığmıyor (II), bağırmak (III), kahkahalar atmak (IV), haykırmak (V), ağlamak istiyorum.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış yerlerdeki noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve noktalama bakımından doğru bir cümledir?

A) Fransadaki o geceyi hatırlıyor musun? diye sordu kadın.

B) "Fransa'daki o geceyi hatırlıyormusun? diye sordu kadın.

C) "Fransa'daki o geceyi hatırlıyor musun?" diye sordu kadın.

D) "Fransadaki o geceyi hatırlıyor musun?" Diye sordu kadın.

E) Fransa'daki o geceyi hatırlıyor musun? diye sordu kadın?

 

O gitti ( ) biz yürüdük ( ) o saklandı ( ) biz sorduk

Deniz geriledikçe bizler ilerliyorduk ( )

21. Yukarıdaki dizelerde parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (,) (,) (,) (.)   B) (,) (;) (,) (.)   C) (;) (;) (,) (.) D) (.) (,) (,) (.)   E) (,) (;) (;) (.)

 

22. Edebiyat araştırıcısı (I), edebi eserlerden yararlanarak tutarlı (II), geçeri (III), yaygın (IV), denenmiş (V), en uygun koşulları taşıyan bir usul takip etmelidir.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış virgüllerden hangisi diğerlerinden farklı bir amaçla kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

23. Uyarılmadı mı hiç (I) bilmiyor mu (II) unuttu mu (III) hiç mi öğrenmedi (IV) şimdi ne yapacak (V)

Yukarıdaki cümlede numaralanmış yerlerden hangisine, diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-D 3-C 4-B 5-D 6-E 7-C 8-C 9-E 10-C 11-B 12-A 13-C 14-D 15-E 16-B 17-C 18-A 19-B 20-C 21-B 22-A 23-E


20 Yorum Var: “Noktalama İşaretleri Test-1

  1. Aynen katılıyorum, diğer sayfalar çok karışık bu sitenin sayfaları sade ve çok daha faydalı teşekkürler :D

  2. 5. soruda 5. yere noktalama işareti zaten gelmez. Çünkü zarf fiil var ve zarf fiilinden sonra herhangi bir noktalama işareti gelmez.

  3. Hocam sorular fazla kolay biraz daha zorlayıcı sorular rica ediyorum, test için teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir