İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test-4

1. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Yabancı dillerin etkisinden uzak bir dil kullanılmıştır.

B) Şiirler hece ölçüsüyle yazılmıştır.

C) Nazım birimi olarak genelde beyit kullanılmıştır.

D) Sözlü ürünler ağırlıktadır.

E) Şiirler ozanlarca kopuz eşliğinde söylenmiştir.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi doğal destanlar arasında gösterilemez?

A) Nibelungen

B) Ramayana

C) Ergenekon

D) Gılgamış

E) Kurtarılmış Kudüs

 

3. I. Oldukça gelişmiş bir dili ve üslubu vardır.

II. Türk dili ve edebiyatının ciddi anlamda ilk yazılı metinleri sayılır.

III. 8. yüzyılda yazılmış ve dikilmiş üç farklı kitabeden oluşmaktadır.

IV. Türklerin hayatı hakkında bilgiler vermektedir.

V. Şiir tarzında ve heceyle yazılmış olan ilk yazılı metinlerdir.

Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangisi Göktürk Kitabeleri'nin bir özelliği değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E)V.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet öncesi Türk edebiyatına alt ürünlerden biri değildir?

A) Koşuk   B) Varsağı   C) Destan   D) Sav   E) Sagu

 

5. İlhan'ın oğullan ve bütün Türkler, savaşta ölmüşlerdi. Kalanlar kendilerine emin bir yer aramak için kaçtılar. Düşmandan kaçıp gelen deve, at, öküz ve koyunlar orada toplanmıştı. Onları da alarak daha emin bir yer aradılar. Sarp dağları aşarak, geniş ve bolluk bir vadiye varıp yerleştiler. Burada dört yüz sene yaşayıp çoğaldılar. Oraya sığmaz oldular. Toplandılar ve buradan çıkmanın yolunu aradılar. Bir demirci, dağın bir yerinde demir madeni olduğunu ve onu eritirlerse yol bulup çıkacaklarını söyledi. Orayı eriterek, bir deve geçecek kadar yol açıp geçtiler. Bu geçiş esnasında bir bozkurt gelerek kendilerine yol gösterdi. Kurdun peşinden giderek yolu bulup çıktılar.

Bu parçada aşağıdaki destanlardan hangisinden söz edilmektedir?

A) Alp Er Tunga Destanı

B) Bozkurt Destanı

C) Oğuz Kağan Destanı

D) Ergenekon Destanı

E) Manas Destanı

 

6. Destanlar ve ait olduğu milletlerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerin hangisi yanlıştır?

A) Roma – Gılgamış

B) Yunan – İlyada ve Odisse

C) Fin – Kalevala

D) Hint – Ramayana

E) İran – Şehname

 

7. —-, Göktürk Devletinin kuruluşundan yarım asır sonra, Türk Beylerinin anayurttan uzaklaşarak, kendilerini Çin'in yumuşak ipeklerine ve hileci siyasetine kaptırıp bozulduklarını anlatır. Eskisi gibi iyi ve bilgili olmayan bu beylerin elinde Türk Devletinin nasıl sarsılıp yıkıldığını aydınlatır. Bu yüzden tam elli yıl, Çin ilinde esir yaşayan doğu Türklerinin, esirlik hayatına alışamayarak, durmaksızın isyan ettiklerini ve sonunda muvaffak olduklarını, yeniden istiklâl kazandıklarını anlatır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kutadgu Bilig

B) Orhun Yazıtları

C) Oğuz Kağan Destanı

D) Divan ü Lügat'it Türk

E) Ergenekon Destanı

 

8. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Nibelungen – Almanlar

B) Ramayana – Hintliler

C) İgor – Ruslar

D) Oğuz Kağan – Türkler

E) Şinto – Çinliler

 

9. İslam öncesi Türk edebiyatına ait, bilinen yazılı ürün çok azdır, ilk eserler mezar taşlarındaki yazılardır. Türkler bu dönemde —- ve —- alfabesini kullanmışlardır. İslam öncesi Türk edebiyatının en önemli yazılı eseri Yenisey nehri kenarındaki Orhun Abideleri'dir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) Göktürk – Arap

B) Çin – Uygur

C) Çin – Arap

D) Göktürk – Uygur

E) Çin – Göktürk

 

10. I. Hece ölçüsüyle söylenmiştir.

II. Tam ve zengin kafiye kullanılmıştır.

III. Nazım birimi dörtlüktür.

IV. Dildeki kelime sayısı sınırlı kalmıştır, yabana dillerin etkisi yoktur.

V. Tabiatla iç içe oldukları için sanatçılar benzetmelerde tabiattan yararlanmışlardır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi İslamiyetten önceki Türk edebiyatının bir özelliği değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E)V.

 

11. Aşağıdaki destan-ulus eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Odysseia – Yunan

B) Yaratılış – Sümer

C) Mahabarata – Hint

D) Ediğe – Türk

E) Kalevala – Fin

 

12. I. Dize başında kafiyelenme görülmekle birlikte daha çok dize sonlarında yarım kafiye ve redif kullanılmıştır.

II. Ölen kişilerin ardından saz eşliğinde söylenen savlar epik şiir örnekleri olarak görülebilir.

III. Mani, ninni ve destan türlerinde ortaya konan yapıtların çoğu anonimdir.

IV. Ele geçen yazılı eserlerin çoğu Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.

İslamiyetten önceki Türk edebiyatı ile ilgili olarak yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangileri doğrudur?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) I. ve IV.   E) I. ve III. 

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-E  3-E  4-B  5-D  6-A  7-B  8-E  9-D  10-B  11-B  12-D


3 Yorum Var: “İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test-4

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir