Öne Çıkanlar

1. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) Göç Destanı'nda Türklerin, Kutsal taşı Çinlilere vermeleri üzerine, tanrı tarafından cezalandırılmaları kuraklığın başlaması nedeniyle de göç etmeleri anlatılır.

B) Türeyiş Destanı'nda Uygur hakanının, üç kızını insanoğluyla evlendirmeyi uygun bulmayarak kızlarını tanrıyla evlendirdiği ve Uygur Türklerinin bu evlenmeden çoğaldığı anlatılır.

C) Bozkurt Destanı'nda savaşta yaralanan bir Türk'ün, dişi bir kurt tarafından kurtarılması, korunması ve Türklerin sözü edilen kurtla bu Türk'ten çoğalması anlatılır.

D) Alp Er Tunga Destanı'nda Türklerin İskender’le yaptığı savaşlarda Alp Er Tunga'nın gösterdiği yiğitlikleri anlatılır.

E) Oğuz Kağan Destanı'nda Hun Hükümdarı Mete'nin yiğitlikleri, ülkesini genişletip oğulları arasında nasıl bölüştürdüğü anlatılır.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi yapay destanlardan değildir?

A) Mahabarata          

B) Yedi Memetler

C) Kurtarılmış Kudüs

D) Üç Şehitler

E) Kaybolmuş Cennet

 

3. I. Türklere ait ilk yazılı eserdir.

II. Söylev türü niteliğindedir.

III. Gelişmiş ve işlenmiş bir Türkçe vardır.

IV. Türk tarihi ve toplumu hakkında etraflı bilgiler içerir.

Yukarıda özellikleri verilen eser, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Altun Yaruk

B) Dede Korkut Hikâyeleri

C) Atabet'ül Hakayık

D) Divan ü Lügat'it Türk

E) Orhun Abideleri

 

4. Düşmanlara yenilen Türk boyu, tamamen yok olmamak için kendilerine emin bir yer ararlar. Uzun süren bir yolculuktan sonra kimsenin geçemeyeceği dağları aşıp, dağlar arasındaki bir yere yerleşirler. Yıllar içinde çoğalan Türkler buraya sığamazlar ve eski yurtlarına geri dönmek için buradan çıkmaya karar verirler. Demirden bir dağı eritip o bölgeden çıkarlar ve düşmanlarla savaşıp yurtlarını yeniden ele geçirirler.

Bu parçada sözü edilen olayları konu edinen destan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oğuz Kağan Destanı

B) Ergenekon Destanı

C) Bozkurt Destanı

D) Göç Destanı

E) Alp Er Tunga Destanı

 

5. —-, kutlu bir kayanın Çinlilere verilmesiyle felâketlerin başlamasını ve Uygurların Ötüken bölgesinden güneybatıya doğru yola çıkmalarını anlatır.

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bozkurt Destanı

B) Türeyiş Destanı

C) Göç Destanı

D) Ergenekon Destanı

E) Şu Destanı

 

6. Türkler'in en eski destanlarından biridir. Destanda Saka hükümdarının İskender'le savaşa girmek istememesi üzerine geriye çekilmesi anlatılmaktadır. Bunun nedeni de milletini geçici bir işgalden mümkün olduğu kadar can ve mal kaybına uğratmadan kurtarmaktır. Sonuçta Saka hükümdarı bunu başarır. Ayrıca destanda Türk boylarının oluşumu, Türklerin şehir hayatı ile ilgili bilgiler vardır.

Bu parçada sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Manas   B) Yaratılış   C) Göç   D) Türeyiş   E) Şu

 

7. İlk Türk manzumesi din törenlerinde ortaya çıktıktan sonra, şiir din dışı eğlence ve törenler içinde gelişimini sürdürmüştür. Manzum verimlerden —- da aşk ve tabiat güzellikleri karşısında duyulan lirizm; —- da kişilerin ölüm karşısındaki duyguları dile getirilmiş; —- da kahramanlık konuları işlenmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) koşuklar – sagular – destanlar

B) savlar – destanlar- ağıtlar

C) destanlar – sagular – savlar

D) koşuklar – savlar – destanlar

E) destanlar – ağıtlar – koşuklar

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde "doğal" destanlar bir arada verilmiştir?

A) Kaybolmuş Cennet – Türeyiş – Şehname

B) Bozkurt – Kaybolmuş Cennet – Göç

C) Oğuz Kağan – İlyada – Şehname

D) Kalevela – Kurtarılmış Kudüs – Şehname

E) Ergenekon – Manas – Üç Şehitler Destanı

 

9. Aşağıdaki dizilerden hangisinde İslamiyetten önceki Türk destanları bir arada verilmiştir?

A) Ergenekon – Oğuz Kağan – İgor – Attila

B) Göç – Şu – Bozkurt – Alp Er Tunga

C) Yaradılış – Oğuz Kağan – Şehname – Göç

D) Battal Gazi – Bozkurt – Attila – Ergenekon

E) Cengizname – Danişmentname – Şu – Göç

 

10. İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şiirler dörtlük nazım birimiyle yazılmıştır.

B) Şiirlerde daha çok tam ve zengin uyak kullanılmıştır.

C) Ürünlerde kahramanlık, yiğitlik, ölüm, savaş, aşk gibi konular ele alınmıştır.

D) Sağu, koşuk, destan gibi ürünler verilmiştir.

E) Ürünlerde yabancı etkilerden uzak, sade bir Türkçe kullanılmıştır.

 

11. Orhun Yazıtları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türklerin ulusal alfabesi olan Göktürk alfabesi ile yazılmıştır.

B) En önemlileri Bilge Kağan, Kültigin ve Tonyukuk adına dikilenlerdir.

C) Yazıtlarda Türk ulusuna öğüt veren bir üslup kullanılmıştır.

D) Dili yabana etkilerden uzak, yalın bir Türkçedir.

E) Dörtlükler halinde ve hece ölçüsüyle yazılmıştır.

 

12. Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

A) Yabancı dillerin etkisinden uzak, yalın bir dil kullanılmıştır.

B) Şiirler, "sagu" ve "koşuk" nazım biçimleri ile söylenmiştir.

C) Şiirler, "sığır" ve "şölen" adı verilen törenlerde "kopuz" eşliğinde söylenmiştir.

D) Hece ölçüsüyle söylenen şiirlerin nazım birimi beyittir.

E) Doğa sevgisi, yiğitlik, kahramanlık gibi konular işlenmiştir.

 

13. —- Destanı, Kırgız Türkleri arasında doğmuştur. Destanın 11. ile 12. yüzyıllarda oluştuğu düşünülmektedir. Bu nedenle İslam’dan sonraki Türk destanları arasında sayılır. 500 bin beyitle dünyanın en büyük destanıdır. Ana teması, Kırgız Türklerinin özgürlük mücadelesi ve bir bayrak altında toplanma ülküsüdür. Destanda Kırgız Türklerinin yaşantısı bütün ayrıntıları ile anlatılmakta; evlenme ve düğün âdetleri, cenaze törenleri, inanışları hakkında bilgi verilmektedir.

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Köroğlu   B) Ediğe   C) Manas   D) Ergenekon   E) Bozkurt

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-A  3-E  4-B  5-C  6-E  7-A  8-C  9-B  10-B  11-E  12-D  13-C