İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test-3

1. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk edebiyatının bir özelliğidir?

A) Şiirler dörtlükler biçiminde serbest ölçüyle yazılmıştır.

B) Göz için kafiye esas alınmıştır.

C) Dini törenler etkisinde gelişmiştir.

D) Çince sözcükler sıkça kullanılmıştır.

E) Sözlü edebiyat ürünlerinin söyleyeni bilinmektedir.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi yazılı Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Hem dini hem din dışı konulara yer verilmiştir.

B) Göktürk ve Uygur alfabeleri kullanılmıştır.

C) Dil yabancı etkilerden genelde uzaktır.

D) Atasözleri yazıya geçirilmiştir.

E) İşlenmiş bir Türkçe kullanılmıştır.

 

3. İslam öncesi sözlü edebiyatla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Benzetmeler dışında söz sanatı kullanılmamıştır.

B) Şiirlerde toplumsal amaç güdülmüştür.

C) Şiirlerde dörtlük birimi esas alınmıştır.

D) Gerçek yaşamdan konular seçilmiştir.

E) Benzetmeler soyut ve abartılıdır.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk destanlarının özelliklerinden biri değildir?

A) Hece ölçüsüyle söylenmiştir.

B) Dil, yabancı etkilerden uzaktır.

C) Bazıları taş tabletler üzerine yazılmıştır.

D) Uzun manzum eserlerdir.

E) Kahramanlar seçkindir.

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde destan ve ulus eşleştirmeleri yanlış verilmiştir?

A) Kalevela – Hint     

B) İgor – Rus

C) La Cid – İspanyol

D) Gılgamış – Sümerler

E) Aeneis – Latin

 

6. —- yok olmaya yüz tutan Göktürklerin bir dişi kurttan türediklerini anlatan destandır. — bir yenilgi sonunda dağa kaçan Türklerin orada çoğalıp bir demir dağı erittikten sonra düşmanlarından öç alışlarını anlatan destandır.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki destanlardan hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) Türeyiş Destanı, Ergenekon Destanı

B) Oğuz Kağan Destanı, Göç Destanı

C) Türeyiş Destanı, Göç Destanı

D) Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı

E) Bozkurt Destanı, Göç Destanı

 

7. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk edebiyatının bir özelliği değildir?

A) Bu dönem ürünlerinin göçebe toplumun dini törenlerinden doğması

B) Yarım uyağın çoğunlukla kullanılması

C) Kahramanlık, doğa ve aşk konularını işlemeleri

D) Büyük ölçüde Çin edebiyatından etkilenmesi

E) Dilin yabancı etkilerden uzak olması

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde destan ve ulus eşleştirmesi doğru yapılmıştır?

A) Gılgamış – Türkler

B) Nibelüngen – Fransızlar

C) La Cid – Portekizler

D) Mahabarata – Fin

E) Şinto – Japon

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde aynı ulusa ait hem doğal hem yapay destan bir arada verilmiştir?

A) Kurtarılmış Kudüs – Çılgın Orlando

B) Chanson da Roland – Henriade

C) La Cid – Canönes

D) Gılgamış – Selçukname

E) Ramayana – Mahabarata

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde yapay destan ve yazarı yanlış eşleştirilmiştir?

A) Kaybolmuş Cennet – Tasso

B) Genç Osman Destanı – Kayıkçı Kul Mustafa

C) Çılgın Orlando – Ariosto

D) Üç Şehitler Destanı – Fazıl Hüsnü Dağlarca

E) Selçukname – Yazıcıoğlu

 

11. Aşağıdaki destanlardan hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Kalevala   

B) Gılgamış   

C) Türeyiş

D) Ramayana 

E) Çılgın Orlando

 

12. Batıdaki roman ve hikâye türlerine kaynaklık eden destanlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlyada – Ramayana

B) Odesa – Gılgamış

C) Kalevala – Manas

D) Odesa – İlyada

E) İlyada – Gılgamış

 

13. Aşağıdaki destanlardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

A) Bozkurt-Göktürkler

B) Şu – Saka Türkleri

C) Türeyiş – Göktürkler

D) Göç – Uygurlar

E) Atilla- Hunlar

 

14. İslamiyet’in etkisinde yazılmış dünyanın en uzun destanı olarak bilinir.

Yukarıda sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şehname   

B) Kaybolmuş Cennet

C) Üç Şehitler Destanı          

D) Manas

E) Kurtarılmış Kudüs

 

15. Aşağıdaki destanlardan hangi ikisi Türklerin bir kurttan türediklerini anlatmaktadır?

A) Oğuz Kağan – Bozkurt

B) Ergenekon – Türeyiş

C) Türeyiş – Bozkurt

D) Bozkurt – Ergenekon

E) Türeyiş – Oğuz Kağan

 

16. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk edebiyatıyla ilgili bir kavram değildir?

A) Baksı        

B) Sav

C) Koşuk

D) Cönk         

E) Yuğ

 

17. Aşağıdaki eserlerden hangisi Uygur Alfabesiyle yazılmıştır?

A) Irk Bitik    

B) Orhun Yazıtları

C) Kutadgu Bilig      

D) Divan-ı Lügati't Türk

E) Dede Korkut Hikâyeleri

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-D 3-E 4-E 5-A 6-D 7-D 8-E 9-B 10-A 11-E 12-D 13-C 14-D 15-C 16-D 17-A


6 Yorum Var: “İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test-3

  1. 17.soru yanlış. Şıklarda Uygur alfabesiyle yazılan eser yok. Irk Bitig Uygur dönemi eseri ancak Runik (Göktürk) alfabesiyle yazılmış bir eserdir. Ayrıca testler güzel, hazırlayanların eline sağlık teşekkürler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir