İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test-2

 

1. Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?

A) Odesa, Şu, Selçukname

B) Canönes, Şehname, Nibelungen

C) İgor, La Cid, Gılgamış

D) Çılgın Orlanda, Mahabarata, İgor

E) Şehname, Şinto, Canönes

 

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk destanlarının değişikliğe uğramalarının nedenlerinden biridir?

A) Tarihi ve ulusal öğelere dayanmaması

B) Belli bir yer ve coğrafya üzerinde geçmemesi

C) Olağanüstü olaylara yer vermesi

D) Hemen derlenip yazıya geçirilmemeleri

E) Düzyazı biçiminde söylenmeleri

 

3. Saka Türkleri hükümdarının Türk-İran Savaşları sırasında gösterdiği kahramanlıklar anlatılır. Bu destanın konusu İranlıların ulusal destanı Şehname'de ele alınmıştır. Saka Türkleri hükümdarının adı Afrasiyap olarak geçer.

Yukarıdaki parçada sözü edilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şu 

B) Oğuz Kağan         

C) Atilla

D) Alp Er Tunga       

E) Göç

 

4. Türk edebiyatının ele geçen ilk yazılı örnekleridir. Dünyadaki en ilgi çekici tarih, dil, edebiyat ve toplum bilimi bilgilerini kapsayan belgelerdendir.

Yukarıdaki parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kutadgu Bilig      

B) Divan-u Lugat'it Türk

C) Göktürk Yazıtları 

D) Dede Korkut Hikâyeleri

E) Atabetül Hakayık

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde İslamiyet sonrası Türk destanları bir arada verilmiştir?

A) Gılgamış, Manas, Cengiz Han

B) Göç, Battal Gazi, Danişment Gazi

C) Manas, Timur, Cengiz Han

D) Timur, Genç Osman, Gılgamış

E) Battal Gazi, Manas, Atilla

 

6. Orhun Yazıtlarıyla ilgili bilgilerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Göktürk Alfabesi'yle yazılmıştır.

B) Hitabet örneği kabul edilir.

C) Gelişmiş bir Türkçe ile yazılmışlardır.

D) Türk toplumunun ulusal kıvancına değinmektedir.

E) Bilge Kağan tarafından yazıya geçirilmiştir.

 

7. Çinlilerle yapılan bir savaşta yok olan Göktürklerin bir dişi kurttan yeniden türediklerini anlatan bir destandır.

Yukarıda sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türeyiş

B) Bozkurt     

C) Göç

D) Şu

E) Oğuz Kağan

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde Türklere ait yapay destanlar bir arada verilmiştir?

A) Kurtarılmış Kudüs, Selçukname

B) Üç şehitler Destanı, Kaybolmuş Cennet

C) Manas, Çanakkale şehitleri

D) Kuvayı Milliye, Şehname

E) Kuvayı Milliye, Üç Şehitler Destanı 

 

9. Hun hükümdarı Mete'nin yiğitliklerini dile getiren, ülkesini nasıl genişletip oğulları arasında bölüştürdüğünü anlatan destandır.

Yukarıda sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bozkurt Destanı

B) Alp Er Tunga Destanı

C) Ergenekon Destanı

D) Oğuz Kağan Destanı

E) Türeyiş Destanı

 

10. Aşağıdaki destanlardan hangi ikisi derlenip düzenlenmiş destanlardır?

A) İlyada – Kalevela

B) Şehname – Göç

C) Odesa-Şu

D) Kalevala – Alp Er Tunga

E) Türeyiş – Şehname

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarını diğer ulusların destanlarından ayıran bir özelliktir?

A) Savaşlar, yiğitler ve erdemlerin etkili şiirsel söyleyişlerle anlatılması

B) Manzum savaş ve kahramanlık hikâyeleri olması

C) Lirik, epik ve dramatik öğelerin bir arada olmaları

D) Kahramanların savaşırken kendi toplumlarının yarar ve mutluluklarını düşünmeleri

E) Genellikle yazıya geçirilemeyip sözlü gelenekte kalmaları

 

12. İslam etkisinde gelişen ilk Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Danişment Gazi   

B) Kaybolmuş Cennet

C) Manas Destanı      

D) Köroğlu Destanı

E) Timur Destanı

           

13. Aşağıdakilerden hangisinde Türklere ait İslam öncesi destanlar biri arada verilmiştir?

A) Alp Er Tunga, Türeyiş, Atilla

B) Gılgamış, Göç, Ergenekon

C) Bozkurt, Oğuz Kağan, Manas

D) Göç, Şu, Manas

E) Gılgamış, Şu, Bozkurt

 

14. Eski Türkler genel sürgün avlarına —-, genel yas törenlerine —-, genel kurban törenlerine —- adını verirler.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yuğ, şölen, sığır   

B) Sığır, yuğ, şölen

C) Koşuk, sagu, sav  

D) Şölen, sagu, yuğ

E) Sagu, şölen, yuğ

 

15. Aşağıdakilerin hangisinde Türklerin kullandıkları alfabeler sırasıyla verilmiştir?

A) Uygur, Göktürk, Arap, Latin Alfabeleri

B) Göktürk, Çin, Arap, Latin Alfabeleri

C) Göktürk, Uygur, Arap, Latin Alfabeleri

D) Uygur, Çin, Göktürk, Latin Alfabeleri

E) Çin, Göktürk, Arap, Uygur Alfabeleri

           

16. Göktürk yazıtlarından önce Yenisey Yazıtları vardı. Ancak Türklerin yazılı edebiyatı Yenisey Yazıtlarıyla değil, Göktürk Yazıtlarıyla başlamıştır.

Yazılı dönemin Göktürk Yazıtlarıyla başlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göktürk Yazıtları'nın yazarının bilinmesi

B) Göktürk Yazıtları'nın metin niteliği taşıması

C) Göktürk Yazıtları'nın duru bir Türkçeyle yazılması

D) Göktürk Yazıtları'nın Türk ulusunun değerlerini anlatması

E) Göktürk Yazıtları'nın Türklere ait bir alfabeyle yazılması

 

17. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk edebiyatı ürünlerinden biri değildir?

A) Sav

B) Sagu          

C) Koşuk

D) Destan      

E) Baksı

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-D 3-D 4-C 5-C 6-E 7-B 8-E 9-D 10-A 11-E 12-C 13-A 14-B 15-C 16-B 17-E


14 Yorum Var: “İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test-2

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir