Edebiyat Bilgileri Karma Test-7

1. Aşağıdakilerden hangisi Mevlânâ'ya ait bir eserdir?

A) Makalat

B) Risaletü'n- Nushiye

C) Fakirname

D) Felekname

E) Divan-ı Kebir

 

2. Salkım söğüt çömelmiş arar yerde bir yitik

Yaprak sanıp boş avcunu dal dal çınar açar

Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?

A) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme

B) Bir sözcüğü iki anlamını sezdirecek biçimde kullanma

C) Bir olgunun gerçek etkenini bir yana bırakarak olguyu başka bir nedene bağlama

D) İnsana özgü bir niteliği insan dışındaki varlıklara aktarma

E) Bir durumu gerçekte olduğundan daha üstün görme

 

3. Emrah bizim elin gonca gülleri

Açılmıştır öter dost bülbülleri

Ben sefil sergerdan gurbet elleri

Gezeyim bir zaman yâr garip garip

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B) Redif kullanılmıştır.

C) Dizeler 6+5 duraklıdır.

D) Yarım uyak (kafiye) vardır.

E) I. ve III. ile II. ve IV. dizelerde çapraz uyak (kafiye) görülmektedir.

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde uyak (kafiye) kullanılmamıştır?

A) Çağırsa bizi sonsuzluk

Başlasa güzel yolculuk

B) Bir bahar rüzgârından alarak bir sabah hız

Mevsimlerin ömrünü yaşamıştı aşkımız

C) Nasıl taşta çeliğin izi kalırsa derin

Üstüme satır satır öyle nakşoldu yerin

D) Suratımda her suç bir ayrı imza

Benmişim kendime en büyük ceza

E) Bilmediğin suların yaman dibi

Başında ilk yazın ağaçlar gibi

 

5. Buzlar erir gönlümüzdeki ateşten

Karanlıkları yok eder iklimimiz

Gün doğar Anadolu'daki güneşten

Silinir kızıllık, boyanır mavimiz

Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 12'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B) Çapraz uyak örgüsü vardır.

C) Redif kullanılmıştır.

D) 1. ve 3. dizede tam uyak vardır.

E) Konusuna göre satirik bir şiirdir.

 

6. Sevdanın oduna pek güvenilmez

Tutuşursan eğer kolay sönülmez

Bu yolun hükmüdür geri dönülmez

Canına kıymazsan seyahat etme

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Redif kullanılmıştır.

B) Zengin kafiye vardır.

C) Bir koşmadan alınmıştır.

D) Düz uyak düzeni kullanılmıştır.

E) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır. 

 

7. Yazar, son romanında büyük kentlerin kenar mahallelerinde yaşanan dramları ele almış. Kırsal kesimden gelen insanların yaşadıklarını, yine onların ağzından anlatmış. Bu yöntem, romanın anlatımını doğallaştırsa da pek çok yerde anlatımla ilgili yanlışların ortaya çıkmasına yol açmış. Yerel sözcüklerin yoğunluğu, romanın anlaşılmasının önünde bir engel oluşturmuş. Her şeye karşın bu roman, güncel bir sorunu ele alması yönüyle ilgi çekecek ve pek çok insan tarafından okunacaktır.

Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?

A) Makale   B) Deneme   C) Eleştiri   D) Fıkra   E) Günlük

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Garipçilerin özellikleri arasında değildir?

A) Konuşma dilinin doğallığını şiire taşımışlardır.

B) Halk şiiri nazım biçimlerinden yararlanmışlardır.

C) Şiirde şairanelikten, söz sanatlarından uzak durmuşlardır.

D) Şiirde ölçü, uyak ve biçimi terk etmişlerdir.

E) Halk deyişlerinden yararlanmışlar, toplumsal yergiye yer vermişlerdir.

 

9. "New York'u İstanbul'a çok benzettik. Manhattan'ın bazı cadde ve sokaklarına aynen İstanbul'da bu cadde, şurası da bu meydan dediğimiz yerler oldu. Şehrin en merkezi yeri Times Square aynı Türkiye'de çeşitli kentlerde olduğu gibi bir saatten sonra işportacılarla doluyor. Şaşıracaksınız ama New York. her şeyini sizinle paylaşıyor, sırlarını size açıyor."

Parçada kişileştirilen varlık, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul   B) Manhattan   C) New York   D) Times Square   E) İşportacılar

 

10. Yedi Meşale’nin şiir anlayışını, yaşamının sonuna dek sürdüren tek şairdir, denebilir, içe dönük kişiliğinin izlerini şiirlerinde de görmek mümkündür. Şiirlerinde çocukluk ve ilk gençlik anılarına bağlılık, yaşamın küçük mutluluklarından duyulan sevinç, acıma duygusu, iyilik düşüncesi, İstanbul sevgisi, ölüm gerçeğini kabulleniş gibi konuları, gözlemci ve dışavurumcu bir tarzla işlemiştir. Genellikle hece ölçüsüyle, kimi zaman da ölçüsüz yazmıştır şiirlerini. Şiirlerini Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman ve Nefes Almak kitaplarında toplamıştır.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cahit Sıtkı Tarancı

B) Ahmet Muhip Dıranas

C) Fazıl Hüsnü Dağlarca

D) Ziya Osman Saba

E) Necip Fazıl Kısakürek

 

11. Türk diline yeni bir söyleyiş getirmiştir. Şiir bütünlüğünü korumuş, hece ölçüsünü en güzel şekilde kullanmıştır. Sağlam bir tarih bilincine ve kültüre sahiptir. Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'in etkisinde kalmıştır. Şiirlerinde soyut kavramlara yer vermiştir. Çeşitli mecaz ve düşüncelerle dolu zengin bir anlatımı vardır. Roman ve hikâyelerinde ise olaylar âdeta tek bir insan etrafında örgülenmiş gibidir. Sosyal yaşamla ilgili acıları, neşeleri, sevinçleri, istekleri, umutları, bunların yanı sıra "insan psikolojisi" ve "zaman", eserlerine konu olmuştur. "Huzur", bilinen romanlarındandır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sait Faik Abasıyanık

B) Attila ilhan

C) Necati Cumalı

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Necip Fazıl Kısakürek 

 

12. Kara haber; tipi eser, savrulur

Bir yanardağ gibi içim kavrulur

Vatanın kaderi bende yoğrulur

Yas olup, yaş olup gözden döküldü

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Redif kullanılmıştır.

B) Yarım uyak vardır.

C) 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

D) Çapraz uyak düzeni kullanılmıştır.

E) IV. dizede ulama vardır.

 

13. Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kaba sayılan sözlerin yer almadığı, kusursuz bir üslubu vardır.

B) Cinayet, kavga, yaralama gibi çirkin olaylar seyircinin gözü önünde canlandırılmaz.

C) İzleyicilerin hem güldürülmesi hem de düşündürülmesi amaçlanır.

D) Kahramanları tanrılar, tanrıçalar ya da soylu kimselerdir.

E) Konusunu seçkin kimselerin hayatından ya da mitolojiden alınır.

 

14. Bir gün nehirler gibi çağlayarak derinden

Dağlardan ormanlardan sana akacak mıyım?

Ey deniz, söyle bir gün sana bakacak mıyım?

Elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Niteleme sıfatı

B) Ad tamlaması

C) Zengin uyak

D) İlgeç (Edat)

E) Kişileştirme

 

15. (I) Çanakkale kent merkezinde terzilik yapan yaşlı adam, ailesinden gelen antika merakını sürdürüyor. (II) Dükkânı ilk bakışta bir terziden çok antika dükkânını andırıyor. (III) Eline geçen antika eşyaları dükkânının vitrininde sergiliyor yıllardan beri. (IV) Babadan kalma, radyo, telefon, annesinin altmış yıl önce kullandığı ilk ütü, göze çarpan ilk antika eşyalar. (V) Dükkânın arka tarafında ise yüzyıllık tüfekler, tabancalar, tütün tabakaları, çakmaklar var.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme sanatı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

16. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü ötekilerden farklıdır?

A) Keşanlı Ali Destanı

B) Üç Şehitler Destanı

C) Piyale

D) Çocuk ve Allah

E) Peri Kızıyla Çoban Hikayesi

 

17. Ulusun, korkma nasıl böyle bir imanı boğar

Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar

Bu dizelerde geçen, "ulusun" sözünde, aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?

A) Bir sözü benzetme amacıyla başka bir söz yerine kullanma

B) Bir durumu, gerçekte olduğundan daha üstün gösterme

C) Birkaç anlamı olan bir sözcüğü, iki ya da daha fazla anlama gelecek şekilde kullanma

D) Bir olguyu, gerçek nedeninin dışında, hoşa giden bir nedene bağlama

E) İnsanlara özgü bir niteliği cansız varlıklara aktarma 

 

18. Güncel, siyasal, sosyal, toplumsal sorunları ele alan gazete ve dergi yazısıdır. Bu yazılar çoğunlukla düşünsel ağırlıklı, kısa yazılardır. Bu tür yazılarda siyasal ve toplumsal olaylar ele alınırken belgelere, kanıtlara, aşırı ayrıntılara yer verilmez. Yazar, iddialı ve ispatlayıcı bir tutum içine girmez. Geniş kitlelere seslendiği için dilinin kolay anlaşılır olmasına özen gösterir. Her konuda yazılabilen kısa, yoğun, günübirlik yazılardır bunlar.

Bu parçada sözü edilen edebiyat türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Röportaj   B) Deneme   C) Makale   D) Anı   E) Fıkra

 

19. Yüzün soygundan geçmiş öyle bir yerde

Durmuş ki bakışın boynun bozgun

Üstünden bir nehir geçer gibi

Ya gecedir ondan ya bulanık sudan

Bir hasta gibi ağrımaktasın

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Serbest ölçüyle yazılmıştır.

B) Ünlü düşmesinin örneği vardır.

C) Ünlü daralması vardır.

D) İlgeç (edat) kullanılmıştır.

E) Benzetme sanatına başvurulmuştur.

 

20. Haldan anlar isen haldaş olalım

Gurbet gezdi isen yoldaş olalım

Anasız babasız kardaş olalım

Ucu yar zülfünde yol gerek bana

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tunç uyak vardır.

B) Kafiyeden sonra redife yer verilmiştir.

C) Düz uyak düzeni vardır.

D) 11’li hece vezni ile söylenmiştir.

E) Kişi adılı kullanılmıştır.

 

21. Onlara göre şiir, her yerde görülen basit şeyleri anlatmalıydı. Alaya ve nükteciydiler. Aydınları bırakıp halka yöneldiler. Şiirde, ölçü, kafiye, bent gibi biçimsel özellikleri terk ettiler. Dilde, özleşme ve arınma çabası içindeydiler. Şairaneliğe kaçmadan, mecazsız yazdılar. Soyut temalar yerine ekmek derdi, günlük şeyler; yaşama sevinci, tabiat sevgisi, çocukluğa dönüş, ölüm, insan sevgisi, aşkı işlediler. Onlara göre konunun bayağısı yoktu, ancak işleyişte bayağılık vardı.

Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni Lisancılar

B) Garipçiler

C) İkinci Yeniciler

D) Fecr-i Aticiler

E) Yedi Meşaleciler

 

22. Olmuş ya da olması mümkün olayları anlatan kısa sanat eserleridir. Tek bir olay vardır, yan olaylar yoktur. Şahıs kadrosu dardır. Kişiler çoğu zaman hayatlarının belli bir ânı içinde anlatılır. Olay ve durum adı verilen iki türü vardır.

Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme   B) Anı   C) Hikaye   D) Roman   E) Masal

 

23. Yazar ve şairlerin yaşamıyla ilgili bilgiler veren yazı türüne —- denir. Yazar, kendi yaşamını anlatırsa —- adı verilir. Çoğu zaman bunlarda sanatçı kendiyle beraber aile büyüklerinden, çevreden, aile içi durumlardan da söz eder. Bu türe Divan edebiyatında —- adı verilir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Tezkire – otobiyografi – biyografi

B) Anı – tezkire – otobiyografi

C) Otobiyografi – anı – tezkire

D) Biyografi – otobiyografi – tezkire

E) Biyografi – tezkire – otobiyografi

 

CEVAP ANAHTARI

1-E 2-D 3-E 4-A 5-E 6-B 7-C 8-B 9-C 10-D 11-D 12-D 13-C 14-A 15-B 16-A 17-C 18-E 19-C 20-A 21-B 22-C 23-D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.