Öne Çıkanlar

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dört öğesi de bulunan bir "teşbih" vardır?

A) Ah güç de değildi bahtiyarlık belki

Üstümüzde deniz gibi bir gökyüzü

B) Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder

Dante gibi ortasındayız ömrün

C) Kuru bir yaprak gibi kalbini eline al

Diye hıçkırır kaval

D) Bekçileri gibiyiz ebenced buraların

Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların

E) Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler

Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler

 

2. Hikâyecilikte en eski tarz olan açıklama yolunu bırakmıştır. O, hikâyelerinde anlattığı halkımızı yakından tanımış, sorunlarını, düşüncelerini öğrenmiş, rahatça tasvir etmiştir. Bu değerlendir-meler, onun romancılığı için de geçerlidir. Eserlerinde halk konuşmalarının tüm güzelliğini sade bir dille vermiştir. Hikâyeleri arasında Otlakçı, romanları arasında ise Ayaşlı ve Kiracıları çok bilinmektedir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

A) Memduh Şevket Esendal

B) Sait Faik Abasıyanık

C) Refik Halit Karay

D) Cevat Şakir Kabaağaçlı

E) Haldun Taner

 

3. Genellikle insanların maceralarını, iç dünyalarım, ilişkilerini, toplumsal olayları yansıtan uzun soluklu düz yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gezi yazısı   B) Roman   C) Hikâye   D) Hatıra   E) Tiyatro

 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?

A) Başın omuzlarımda göğe ermeli

Gece ay, odamıza halılar sermeli

B) Seninle erimeli potasında aşkın

Bir evimiz olmalı denize yakın

C) Bende bir nabız gibi atıyorsun

Varlığınla şimdi sen yaşatıyorsun

D) Gemiler geçmeli uzaklardan

En eşsiz, en mutlu şafaklardan

E) Bu dostlar ne güzel, dilsiz ve adsız

Avlusu karanlık, suları tadsız

 

5. Kelebektir böceklerin âlisi

Çünkü o da bir çiçeğin delisi

Yeşil yamaç tabiatın halısı

Nakış dökmüş ara ara bir çiçek

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 11'li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

B) Yoruma yer verilmiştir.

C) Dördüncü dize nakarattır.

D) Birden çok benzetme vardır.

E) Düz uyak düzeni kullanılmıştır.

 

6. Yazar, güncel konularla ilgili düşüncelerini gazetedeki köşesinde aktarır. Düşüncelerini dile getirirken kanıtlama gereği duymaz. Yer yer güldürü öğesinden de yararlanan yazar, yazısında yalın ve anlaşılır bir dil kullanır.

Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkra   B) Makale   C) Mektup   D) Söyleşi   E) Eleştiri 

 

7. Başlangıcı halk hikâyelerine, masallara ve destanlara dayanır. Edebiyatımıza bu tür, Tanzimat'tan sonra Batıdan, özellikle Fransızcadan yapılan çevirilerle girmiştir. Şemseddin Sami'nin 'Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat' adlı eseri bu türün ilk yerli örneği kabul edilir.

Bu parçada sözü edilen edebiyat türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tiyatro   B) Hikâye   C) Gezi   D) Roman   E) Deneme

 

8. Aşağıdakilerden hangisi olaya dayalı düz yazı türlerinden biri değildir?

A) Roman   B) Söylev   C) Efsane   D) Hikaye   E) Tiyatro

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) Tanzimat romanında günlük yaşamdan alınan kölelik, cariyelik gibi konular romantizmin etkisiyle dile getirilmiştir.

B) Fecr-i Ati, "sanatın bireyselliği ve saygınlığı" ilkesini benimsemiş bir edebiyat topluluğudur.

C) Birinci Yenicilerden Orhan Veli, şiirin kalıplaşmış kurallarını bir kenara bırakmış; günlük konuşma diliyle uyaksız şiirler yazmıştır.

D) Hecenin beş şairinden biri olan Ahmet Kutsi Tecer, Halk kültüründen aldığı değerleri şiirlerinde başarıyla yansıtmıştır.

E) Yedi Meşaleciler arasında Ziya Osman Saba, topluluk dağıldıktan sonra da şiir yazmayı sürdürmüştür.

 

10. Romanda on beş yaşındaki genç, yedi yıldan beri bacağındaki kemik hastalığı yüzünden hastane hastane dolaşmaktadır. İyileşmesi için, heyecansız, sakin bir hayat sürmesi gerekmektedir. Aksi hâlde ameliyat olması kaçınılmazdır. Hasta genç, sık sık gidip geldiği Erenköy'deki akrabasının kızı Nüzhet'i sevmeye başlar. Nüzhet'i, Ragıp Bey adındaki bir doktor ister. Hasta genç, Ragıp Beyi kıskanır; acılı, heyecanlı, bunalımlı günler yaşar. Bu yüzden hastalığı azar, sonunda hastaneye yatar.

Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Feride, Reşat Nuri Güntekin

B) Küçük Ağa, Tarık Buğra

C) Mai ve Siyah, Halit Ziya Uşaklıgil

D) Handan, Halide Edip Adıvar

E) 9. Hariciye Koğuşu, Peyami Sata

 

11. —- dönemi, Türk edebiyatında 1860'tan beri süren Doğu-Batı mücadelesinin, Batı edebiyatı lehine kesin sonucunu belirleyen aşamadır. Gerçekten yoğun ve dinamik çalışmalarla geçen bu kısa dönem sonunda Türk edebiyatı, gerek anlayış ve içerik bakımından, gerekse teknik yönden tamamıyla Batılı bir nitelik kazanmıştır. Bu hareketin, 1901 yılında, —- Fransızcadan çevirdiği "Edebiyat ve Hukuk" adlı makalenin II. Abdülhamit yönetimince kışkırtıcı bulunarak, derginin kapatılmasıyla son bulduğu kabul edilir.

Bu parçada verilen bilgilere göre boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) Tanzimat – Ziya Paşa'nın

B) Edebiyat-ı Cedide – Hüseyin Cahit Yalçın'ın

C) Fecr-i Ati – Ahmet Haşim'in

D) Milli Edebiyat – Ziya Gökalp'in

E) Edebiyat-ı Cedide – Tevfik Fikret'in 

 

12. Tahtın karşısındaki sırmalı, büyük perde kımıldandı. Kocaman kavuklu, minimini, nahif bir ihtiyar, belirsiz bir gölge gibi içeri girdi. Gözleri yerde, el pençe yürüdü. Tahtın basamağına diz çöktü. Takbîl resminden sonra, padişah, soldaki erguvani bir kumaştan yapılmış şilteyi gösterdi: "Otur." dedi.

Bu parça aşağıdaki edebiyat türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Efsane   B) Destan   C) Mesnevi   D) Hikâye   E) Tiyatro

 

13. Kutadgu Bilig ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerden oluşmaktadır.

B) Devlet yönetiminin nasıl olması gerektiğini ortaya koyan didaktik bir eserdir.

C) İslam kültürünün etkisiyle yazıldığından ağır ve süslü bir dili vardır.

D) Nazım birimi dörtlük olan eserin uyak düzeni "aaxa, bbxb, ccxc…" biçimindedir.

E) Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılıp Satuk Buğra Han'a sunulmuştur.

 

14. —- Bir toplumun hayatında derin izler bırakan afet, göç, kıtlık, savaş gibi yaşanmış olaylardan hareketle ortaya çıkar ve zamanla gelişir. —- ise olağanüstü kahramanların başından geçen olağanüstü olayların, yer ve zaman belirtmeden anlatılmasıyla ortaya çıkar ve zamanla gelişir.

Bu parçadaki boşluklara sırasıyla hangi kavramlar getirilmelidir?

A) Masal – Destan

B) Destan – Hikâye

C) Destan – Masal

D) Tiyatro – Masal

E) Roman – Hikâye

 

15. —-, romanlarında, Tanzimat'tan Cumhuriyet sonrasına kadar, toplumsal değişimin bütün evrelerini İstanbul’un gündelik yaşamını temel alarak işledi. Romanlarında çok geniş bir yelpazeye yayılan kişileri anlattı. Başlangıçta realist, giderek natüralist bir tutumla, toplumdaki aksaklıklara, gülünçlüklere, sosyal dengesizliklere dikkat çekti. Ustalıklı diyalogları, sade dili, canlı anlatımıyla herkesin kolayca okuyup anlayabileceği romanlar yazdı. Yazarın ilk romanı —-, Ahmet Mithat Efendi tarafından beğenilince Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayınlanmaya başlandı. Daha sonra İkdam gazetesine geçen yazarın burada arka arkaya yayımladığı alt romanla ünü birden genişledi.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) Hüseyin Rahmi Gürpınar – Şık

B) Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah

C) Ahmet Rasim – Şehir Mektupları

D) Refik Halit Karay – İstanbul’un iç Yüzü

E) Abdülhak Şinasi Hisar – Fahim Bey ve Biz

 

16. Çağdaş Türk şiirinin başlı başına bir 'ekol' olan şairlerindendir. Şiire soyut konularla başlamıştır. Yaratılışı, kâinatın sırlarını araştırmaya çalışır. Daha sonra kahramanlık konularını, destansı konuları işler. Kimi şiirlerinde çocukluk anılarını anlatır. Şiirleri, destanlar, toplumcu-gerçekçi şiirler ve felsefik-lirik şiirler olarak sınıflandırılabilir. Yaşamına birçok eser sığdıran şairin "Çocuk ve Allah, Çakırın Destanı, Yedi Memetler…" gibi eserleri vardır.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necip Fazıl Kısakürek

B) Yahya Kemal Beyatlı

C) Ziya Osman Saba

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Fazıl Hüsnü Dağlarca 

 

17. —- tarzı yazılar üslup olarak sohbete benzese de aralarında önemli farklar vardır. Bu türde yazar, günlük olaylarla İlgili düşüncelerini, bir gazete köşesinde, kısa, yoğun, nükteli ve serbest bir anlatımla okuyucuya benimsetmeye çalışır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki öğretici metin türlerinden hangisi getirilmelidir?

A) Deneme   B) Hatıra   C) Makale   D) Anı   E) Fıkra

 

18. Magazin İngilizceden dilimize geçmiştir. Magazin için Türkçe Sözlük'te verilmiş olan tanım, bugünkü gelişmeler karşısında eskimiştir. Magazinin televizyonun da konusu olduğu sözlüklerdeki tanımlarda yer almıştır.

Bu parça aşağıdaki öğretici metinlerin hangisinden alınmış olabilir?

A) Makale   B) Hatıra   C) Deneme   D) Anı   E) Eleştiri

 

19. Yazma eylemini, "Yazmasaydım çıldıracaktım…" düzeyinde tutkuya dönüştüren bir yazardır. Türk edebiyatının başat öykücülerinden olan yazar, gözlemlerini gerçekçi bir dille öyküye dönüştürmüştür. Daha çok, İstanbul’dan insan manzaralarını dile getirdiğinden "İstanbul öykücüsü" olarak da nitelenmiştir. Sıradan insanların yaşamını öyküye sokmuştur. Annesiyle yaşayan ve bir fabrikada çalışan sıradan bir işçi gencin yaşadıklarını anlattığı "Semaver" bunlardan biridir. Günlük konuşma diliyle, insanı sarıveren sıcak anlatımlı öyküleri vardır.

Bu parçada sözü edilen öykücü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haldun Taner

B) Kemal Tahir

C) Ömer Seyfettin

D) Sait Faik Abasıyanık

E) Memduh Şevket Esendal

 

20. Cumhuriyet dönemindeki toplumcu gerçekçi şiir akımının önemli şairlerindendir. Şiire yeni bir ses düzeni, coşkulu bir anlatım ve kendisine özgü bir duyarlılık getirmiştir. Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum adlı kitaplarındaki şiirleriyle genç şair kuşağını etkilemiştir. Kimi şiirlerinde Divan şiirinin izleri görülür. Sanatçı, şiirin dışında, "Sokaktaki Adam, Kurtlar Sofrası" gibi romanlar da yazmış, film senaryoları kaleme almıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabahattin Ali      

B) Orhan Kemal

C) Attila İlhan           

D) Orhan Veli Kanık

E) Melih Cevdet Anday

 

21. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi gezi türünde değildir?

A) Paris Sefaretnamesi

B) Anadolu Notları

C) Rio'da Gördüklerim

D) Avrupa Mektupları

E) Çankaya

 

22. Dünyanın bir yazı bir kışı vardır

Her yolun bir sonu bir başı vardır

Her aşkın sonunda gözyaşı vardır

Akar damla damla sel olur gider

Bu dörtlüğün üçüncü dizesinde "gözyaşı" sözünde "gözyaşı dökmek" anlamı olsa da asıl kastedilen anlam "sevgiliden ayrılış"tır.

Buna göre "gözyaşı" sözüyle yapılan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kinaye   B) Telmih   C) İstiare   D) Hüsn-i talil   E) Tecahül-ı arif

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-A 3-B 4-B 5-C 6-A 7-D 8-B 9-D 10-E 11-B 12-D 13-B 14-C 15-A 16-E 17-E 18-A 19-D 20-C 21-E 22-A