Edebiyat Bilgileri Karma Test-6

1. İlkin pencere gördü

Geçti oturdu yerine

Ben duydum

Masa, sandalye duydu

Bütün oda duydu

Hepimiz kapıya döndük

Yukarıdaki dizelerde en belirgin edebi sanat hangisidir?

A) İntak  

B) Telmih  

C) Tariz  

D) Teşhis  

E) Hüsn-i tali'l

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde Beş Hececiler grubundan sanatçılar bir arada verilmiştir?

A) Ömer Seyfettin – Ziya Gökalp

B) Namık Kemal – Ziya Paşa

C) Ahmet Haşim – Fuat Köprülü

D) F. Nafiz Çamlıbel – Halit Fahri Ozansoy

E) Orhan Veli Kanık – Oktay Rıfat Horozcu

 

3. "Cihannüma" adlı eserin yazarı olan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evliya Çelebi   B) Kâtip Çelebi   C) Naima   D) Süleyman Çelebi   E) Ali Şir Nevaî

 

4. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif vardır?

A) Gidiyorum, gurbeti gönlümle duya duya

Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya

B) Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı

Arkada zincirlenen yüksek Toros Dağları

C) Altında da bir tarih: Sekiz mart otuz yedi

Gözüm imza yerinde başka ad görmedi

D) Tanrı yardımcı olsun gayrı yolda kalana

Biz menzile vararak atları çektik hana

E) Artık bahtın açıktır, uzun etme, arkadaş

Ne hudut kaldı bugün, ne askerlik, ne savaş

 

5. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Nâbî – Hayrabat

B) Nefî – Siham-ı Kaza

C) Kâtip Çelebi – Cihannüma

D) Evliya Çelebi – Seyahatname

E) Nedim – Münşeat

 

6. Edebiyatımızda "hikmet" türünde şiiri olan ilk şair kimdir?

A) Yunus Emre

B) Ahmet Yesevî

C) Kaygusuz Abdal

D) Pir Sultan Abdal

E) Gülşehrî

 

7. Aşağıdaki eserlerden hangisi karşısında verilen yazara ait değildir?

A) Divan-ı Hikmet – Yunus Emre

B) Atabet'ül Hakayık – Edip Ahmet Yükneki

C) Seyahatname – Evliya Çelebi

D) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacib

E) Divan-ı Lügat'it Türk – Kaşgarlı Mahmut

 

8. Çekingen(I)adımlarda(II)sessiz ve ürkek

Bir gün(III)uzaklardan bir(IV)giz(V)gibi geldin

O büyülü(VI)şarkılarını söyleyerek

Gençliğimi geri getirdi(VII)ellerin

Bu dizelerdeki numaralanmış yerlerin hangilerinde ulama vardır?

A) I. ve III.   B) II. ve V.   C) III. ve VI.   D) IV. ve VII.   E) V. ve VII. 

 

9. Biter Kırşehir'in gülleri biter

Çığrışır dalında bülbüller öter

Ufacık güzeller hep yeni yeter

Güzelin kaşında keman görünür

Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Redif vardır.

B) Yarım uyak kullanılmıştır.

C) 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

D) Sarma uyak düzeni kullanılmıştır.

E) Koşma türünün özelliklerini taşımaktadır.

 

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yalnızca redif kullanılmıştır?

A) İnsan bir yanınca Kerem misali yanmalı

Uykudan bile mahşer gününde uyanmalı

B) Kardır yağan üstümüze geceden

Yağmurlu, karanlık bir düşünceden

C) Yer alsaydık şu bulut kervanında

Bu sonrasız gidişin bir yanında

D) Bütün yemişleri dalda sarkıyor

Geceler bir nehir gibi akıyor

E) Güneşin batmasına yakın saatlerde

Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede

 

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tam uyak kullanılmıştır?

A) Bu kesilen şey nicedir, soluktan

Bir sevimli, bir yüce yolculuktan

B) Küllenmiş bir ateş gibi eskiden

Bir beste bilirdim, hasretle biten

C) Muhabbet bahsinde ey en büyük gerçek

Konuşan dil, büyüyen renk, açan çiçek

D) Bir umuttur tuttu tutar bacaları

İlmek ilmek boşa verdik acıları

E) Kapanmış sükuta bütün perdeler

Aşktır, kurşun gibi bağnmı deler

 

12. Cihanara cihan içredir, arayı bilmezler

Ol mailer ki derya içredir, deryayı bilmezler

Bu dizeler göz önüne alınarak şiirin bütünüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak bilinebilir?

A) Kim tarafından yazıldığı

B) Ölçüsü

C) Konusu

D) Hangi döneme ait olduğu

E) Uyak örgüsü

 

13. Aşağıdakilerden hangisi anı türünde bir eser değildir?

A) Mor Salkımlı Ev

B) Vatan Yolunda

C) Anadolu Notları

D) Çankaya

E) Saray ve Ötesi

 

14. I. Şiiri şiir yapan temel öğenin uyak olduğuna inanırım ben.

II. Son dönem şiirlerimde daha çok, çocuklara sesleniyorum.

III. Özenle seçilen sözcüklerin uyumundan doğan ritim, benim şiirimin ayırıcı özelliklerindendir.

IV. Şiirlerimde kullandığım kimi imgeler, başka şairler tarafından da defalarca kullanılmıştır.

V. Şiirlerimde kapalı bir anlatımın olması, onları okuyan herkesin farklı yorumlamasına neden oluyor.

Yukarıdaki cümlelerin hangileri şiirin ahenk özellikleriyle ilgilidir?

A) I. ve III.   B) I. ve IV.   C) II. ve III.   D) II. ve IV.   E) III. ve V. 

 

15. Türk edebiyatında İslamlığa geçiş dönemine ait olan eser, yazarı tarafından Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a sunulmuştur. Eser, hükümdar tarafından çok beğenildiği için, yazarına sarayda "hâciblik" görevi verilmiştir. Bu eserde bilginin önemi üzerinde durulur. Eserde anlatılanlara göre bilgi, insanı işe yarar kılmalı, işleri yoluna koymalı, doğru yolda yürütmelidir. Çünkü insanı hayvandan ayıran aklı, bilgisi ve bunları kullanabilmesidir. Eser adaleti, aklı, devleti ve kanaati temsil eden ve Kün-Togdı, Ay-Toldı, Ögdülmüş ve Odgurmuş adlı kişiler arasında geçen diyaloglardan oluşmaktadır. Bu, tarihimizde daha sonra da bazı örneklerine rastlayacağımız bir "siyasetnâme" örneğidir.

Bu parçada sözü edilen İslamlığa geçiş dönemi eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atabet'ül Hakayık

B) Kutadgu Bilig

C) Kabusname

D) Risalet'ün Nushiyye

E) Divan ü Lügat'it Türk

 

16. Zâhirde eğerçi cümleden ednâyız

Erbâb-ı nazar yanında lik âlâyız

Saymazsa hesâba nola ahbâb bizi

Biz zümre-i şâiranda müstesnâyız

Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mani   B) Mesnevi   C) Kaside   D) Rubai   E) Müstezat

 

17. Aşağıdakilerden hangisinde redif yoktur?

A) Caddeden sokaklara doğru sesler elendi

Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi

B) Bir kömür dumanıyla tütsülendi akşamlar

Gurbete düşmüşlerin başına çöktü damlar

C) Mezarda ölü gibi yalnız kaldım odamda

Yanan alnım duvarda, sönen gözlerim camda

D) Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince

Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince

E) Nihayet ben ağlarken toprağın yüzü güldü

Sokaklardan caddeye doğru sesler döküldü

 

18. Ne yârdan geçilir, ne serden

Korkuyorum bu gecelerden

Bel bağladığım tepelerden

Gün doğmayabilir bir daha

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Redif vardır.

B) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

C) Uyak düzeni aaab'dir.

D) "Endişe"den söz edilmiştir.

E) Sarma uyak düzeni kullanılmıştır.

 

19. Aşağıdakilerden hangisi, klasisizm akımı ile divan edebiyatının ortak özelliklerinden biridir?

A) Üsluptan çok, içeriğe önem verme

B) Toplumsal konulara ağırlık verme

C) Sade bir anlatım kullanma

D) Gerçek yaşamı olduğu gibi anlatma

E) Eserlerde biçim mükemmelliğine önem verme

 

20. Bu şairler, hiç kuşku yok ki Hececilerin kalıplaşmış şiirine bir tepki olarak ortaya çıktılar. Onlara göre birtakım kalıplar ve şekiller önemsizdi. Şiirlerinde öncelikle halkın günlük yaşamını konu almak gerekiyordu. Bu nedenle ölçü ve uyağa karşı çıktılar. Şekil tutsaklığının, şiiri sığlaştırdığını, anlam bakımından zayıflattığını savundular. Şairaneliği terk ettiler. Batı ve Türk edebiyatındaki hiçbir akıma bağlı olmadıklarını açıklamalarına karşın, gerçeküstücülük akımının etkisinde kaldılar.

Bu parçada sözü edilen şairler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Servet-i Fünuncular

B) Yeni Lisancılar

C) Yedi Meşaleciler

D) Garipçiler

E) İkinci Yeniciler 

 

21. I. Ömrün gecesinde sükûn, aydınlık

II. Boşanan bir seldi avuçlarından

III. Bir masal meyvesi gibi paylaştık

IV. Mehtabı kırılmış dal uçlarından

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. ve III. dizeler birbirleriyle tam uyaklıdır.

B) I. ve III. dizeler ile II. ve IV. dizeler arasında çapraz uyak vardır.

C) II. ve IV. dizelerin sonlarında redif vardır.

D) Belirtisiz ad tamlamalarına yer verilmiştir.

E) Dizelerin tümü 4+4+3 duraklıdır.

 

22. (I) Samsun'u, Trabzon'u, Zonguldak'ı görmek isterim. (II) Ancak yolculuk dendi mi Çukurova'yı boylarım. (III) Çukurova da gezilmeye değer doğrusu. (IV) Ağaçlarıyla, taşlarıyla güler sanki kişiye, çağırır kendine. (V) Şehirleri de iyidir; örneğin Adana günden güne büyüyor, güzelleşiyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde kişileştirme yapılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

23. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır?

A) Anadolu Notları

B) Yeşil Gece

C) Miskinler Tekkesi

D) Yaprak Dökümü

E) Çalıkuşu

 

24. Sendeki baharı bulamam gülde

Güzüm bahar olsun, yüzüme gül de

Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüsn-ü talil   B) Cinas   C) İrsal-i mesel   D) Telmih   E) Tecahül-i arif

 

25. Sevdiğim cânım yolunda hâke yeksân olduğum

İyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

Ey benim aşkında bülbül gibi nâlân olduğum

İyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

Yukarıda dörtlük aşağıdaki nazım şekillerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Kaside   B) Şarkı   C) Gazel   D) Koşma   E) Semai

 

26. (I) Göreme, İç Anadolu'nun tarih soluyan bir şehridir. (II) Peribacaları, yer altı şehirleri, freskler, kiliseler… (III) Tarihi güzellikleri saymakla bitmez. (IV) Bu bakımdan adeta bir açık hava müzesidir Göreme. (V) Bu ülkede yaşayan herkesin görmesi gereken, güzelliklerini anlatmaya kelimelerin yetmediği bir belde…

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

27. Yunus Emre şiirlerinde en çok aşağıdaki nazım şekillerinden hangisini kullanmıştır?

A) Semaî   B) Varsağı   C) İlahî   D) Nefes   E) Devriye

 

28. Aşağıdaki şairlerden hangisi tasavvufla ilgilenmeyen sanatçılarımızdan biridir?

A) Mevlânâ

B) Yunus Emre

C) Hacı Bektaş-i Veli

D) Gülşehrî

E) Nedim

 

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-D 3-B 4-D 5-E 6-B 7-A 8-A 9-D 10-E 11-B 12-B 13-C 14-A 15-B 16-D 17-D 18-E 19-E 20-D 21-E 22-D 23-A 24-B 25-B 26-D 27-C 28-E

1 Yorum Var: “Edebiyat Bilgileri Karma Test-6

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir