Edebiyat Bilgileri Karma Test-5

1. Aşağıdaki sanatçı – yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Mehmet Çınarlı – Geçek Hayali Aştı

B) Edip Cansever – Gül Dökülüyor Avucumda

C) Turgut Uyar – Türkiyem

D) Cemal Süreya – Günübirlik

E) Ece Ayhan – Hızırla Kırk Saat

 

2. Şu dağları kara duman bürüdü

Üç yüz atlı, beş yüz yayan yürüdü

Yukarıdaki dizelerin kafiyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tam kafiye   B) Yarım kafiye   C) Tunç kafiye   D) Zengin kafiye   E) Cinaslı kafiye

 

3. Aşağıdakilerden hangisi olay eksenli düz yazı türlerinden biri değildir?

A) Hikâye   B) Masal   C) Deneme   D) Roman   E) Destan

 

4. Bir sarmaşık uyanıyordu uykusunda

Geriniyordu bir eski duvarın sıvasında

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

A) Aralarında ilgi bulunan iki ayrı kavramdan zayıfı kuvvetli olana benzetme

B) İnsan dışındaki varlıklara insana özgü nitelikler kazandırma

C) Aralarında çeşitli ilişkisi bulunan sözcükleri bir arada kullanma

D) Bir sözü benzetme ilgisi olmaksızın başka bir sözün yerine kullanma

E) Bir durumu olduğundan büyük ya da küçük gösterme

 

5. Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi Türklerin bulduğu ve Türk edebiyatına özgü olan bir nazım biçimidir?

A) Tuyuğ   B) Kaside   C) Gazel   D) Terci-i Bend   E) Mesnevi

 

6. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?

A) Kaside   B) Rubai   C) Mesnevi   D) Semai   E) Murabba

 

7. Kuşlar gelir konar pencereme

Penceremden kuşlar uçar gider

Bu kanat sesleri bu hengâme

Kah müjde olur, kah kara haber

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Redif   B) Uyak   C) Ölçü   D) Sıralı cümle   E) Geniş zaman kipi

 

8. Aşağıdaki eserlerden hangisi anonim halk edebiyatı ürünlerindendir?

A) Mesnevî

B) Dede Korkut Hikâyeleri

C) Makalat

D) Felekname

E) Risaletü'n- Nushiyye 

 

9. O zaman(I)başından(II)aşkındı(III)derdi

Mermeri(IV)oyardı, taşı(V)delerdi

Bu dizelerde numaralanmış yerlerin hangisinde ulama vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

10. Halk edebiyatında bir kimseyi övmek ya da bir toplumun eksik, kusurlu yönlerini iğneleyici bir dille eleştirmek amacıyla yazılan şiirlere —- denir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki bilgilerden hangisi getirilmelidir?

A) taşlama   B) cönk   C) koçaklama   D) koşma   E) mani

 

11. Kaşgarlı Mahmut, —- adlı kitabıyla tanınmaktadır. Bu kitap, ansiklopedik bir sözlüktür. Eserde Türkçe gramer kuralları, ağız ve şive özellikleri. Halk edebiyatı örnekleri, Türk tarihi ve Türklerin yaşadığı yerlerle ilgili bilgiler verilir. Eser 1072-1077 yılları arasında Bağdat'ta tamamlanmış ve dönemin halifesine sunulmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) Atabetü'l Hakayık

B) Divan-ı Lügati't Türk

C) Divan-ı Hikmet

D) Kutadgu Bilig

E) Risaletü'n Nushiye

 

12. Aşağıdaki eser- yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) İnce Memet – Yaşar Kemal

B) Küçük Ağa – Tarık Buğra

C) Devlet Ana – Kemal Tahir

D) 9. Hariciye Koğuşu – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E) Çamlıca'daki Eniştemiz – Abdülhak Şinasi Hisar

 

13. Yeter yüreğime düşen ateş

İbrahim’de güle çevrilen ateş

Neredesin gel kuşandır beni

Yüreğimden kaldır ateşleri

Bu dörtlüğün ikinci dizesindeki söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telmih   B) Tezat   C) Tekrir   D) Tariz   E) Mecaz-ı mürsel

 

14. Soran olmaz bizi yârdan ağyârdan

Ne çare namımız çoktan yitmiştir

Yol üstü çeşmeler bakar kenardan

Bizi bilen sular akıp gitmiştir

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Emir kipi   B) Tam uyak   C) Kişileştirme   D) Zarf   E) Redif

 

15. Bir gül baygın durur bahçede

Yaprakları serin

Sen sarı güllerin en sarısı

Yağmur gibisin

Bu dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Teşhis – teşbih

B) Mübalağa – kinaye

C) Hüsn-i ta'lil – tevriye

D) Teşhis – kinaye

E) Mecaz-ı mürsel – hüsn-i ta'lil

 

16. Gölgeler içinde ağaçlar yorgun

Her tarafta yetim bir tevekkül var

Sanki fısıldıyor Anadolu'nun

Uyuyan ruhuna ninniler rüzgâr

Bu dörtlükte kişileştirilen varlık ya da kavramlar, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) gölgeler – yetim

B) tevekkül – ruh

C) Anadolu – ninniler

D) gölgeler – ninniler

E) ağaçlar – rüzgâr

 

17. XII. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan eser, "gerçeklerin eşiği" anlamına gelmektedir. Edip Ahmet, eserde hem dörtlük, hem de beyit nazım birimini kullanmıştır. Ölçü olarak ise aruzu tercih etmiştir. Okuyucuya dini öğütler veren eser, anlatım yönünden kurudur; didaktik özelliklere sahiptir.

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kutadgu Bilig

B) Divan-ı Hikmet

C) Atabetü'l Hakayık

D) Divan-ı Lügati't Türk

E) Muhakemetü'l Lügateyn

 

18. Bir dilin söz dağarcığını gösteren en iyi belge, sözlüklerdir. Dil hakkında araştırma yapmak isteyenlerin işe önce sözlüklerden başlamaları gerekir. Bu yönüyle Türkçe oldukça şanslıdır. Henüz 11. yüzyılda —- tarafından —- adıyla, Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla bir sözlük hazırlanmıştır. Eserdeki sözcüklere bakarak Türkçedeki sözcüklerin yapısal ve anlamsal değişmelerini rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Eser sadece sözlük değil, kültürümüz açısından paha biçilmez değere sahip metin örneklerini de içeren bir kültür hazinesidir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig

B) Edip Ahmet Yükneki – Divan-ı Lügat'it Türk

C) Ali Şir Nevai – Muhakemet'ül Lügateyn

D) Kaşgarlı Mahmut – Divan-ı Lügat'it Türk

E) Ahmet Yesevi – Şecere-i Türk

 

19. Yusuf Has Hacib'ln kaleme aldığı ünlü eser, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atabetü'l Hakayık

B) Divan-ı Lügati't Türk

C) Divan-ı Hikmet

D) Mesnevî

E) Kutadgu Bilig

 

20. Klasik Türk edebiyatına halk zevkini, günlük konuşmayı ve yaşantıyı getiren, 18. ve 19. yüzyılda yaygınlaşan akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikemi   B) Sebk-i Hindi   C) Rindane   D) Ladini   E) Mahallileşme

 

21. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?

A) Çıkacak ömrümüze beyaz dallarla bahar

Erguvanlı bir bahçe, mor salkımlı bir duvar

B) Dünya bize verecek yalnız güzellikleri

Geceler mehtapları ve gündüzler seheri

C) Vücudunun gölgesi bak yerde gölgemle bir

Yeni bir nefes gibi sessizlik göğsümdedir

D) Günü görmek için sade bekleyeceğiz

Hazırlanıyor gibi, gökyüzü, ufuk, deniz

E) Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun

Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun

 

22. Klasik Türk edebiyatında kaside üstadı olarak tanınan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nefî   B) Nâilî   C) Koca Ragıp Paşa   D) Yunus Emre   E) Neşâtî

 

23. Aşağıdakilerden hangisi tek bir dörtlükten oluşan bir Halk edebiyatı nazım şekildir?

A) Mani   B) Koşma   C) Türkü   D) Semai   E) İlahi

 

24. Yiğit olan yiğit kurt gibi bakar

Düşmanı görünce ayağa kalkar

Kapar mızrağını meydana çıkar

Yiğidin ardında duran olmalı

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B) Redif kullanılmıştır.

C) Dizelerin tümü 6+5 duraklıdır.

D) I. ve IV. dizelerde ulama vardır.

E) Tam uyak (kafiye) vardır.

 

25. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?

A) Nefes   B) Koşma   C) Mesnevi   D) Semai   E) Varsağı

 

26. Aşağıdaki eserlerden hangisi Cumhuriyet dönemi edebiyatına ait değildir?

A) Fatih Harbiye  

B) Yorgun Savaşçı  

C) Eylül  

D) Küçük Ağa

E) Saatleri Ayarlama Enstitüsü

 

27. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Fuzûlî – Şikâyetname

B) Sinan Paşa – Tazarruname

C) Bâkî – Leyla ü Mecnun

D) Şeyhî – Harname

E) Latifi – Tezkiretu ş- Şuara

 

28. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tam uyak kullanılmıştır?

A) Ve ruh, atılan oklarla delik deşik

Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik

B) Oyun bitti ve her şey yerini buldu

Akşamla ebedi kızlar anne oldu

C) Önce upuzun, sonra kesik saçın vardı

Tenin buğdaysı, boyun bir başak kadardı

D) Oradayım hep ben, orada, derinde

Gemilerin ihtiyar köpüklerinde

E) Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar

Kapanırdı daha gün batmadan kapılar 

 

CEVAP ANAHTARI

1-E 2-D 3-C 4-B 5-A 6-D 7-A 8-B 9-B 10-A 11-B 12-D 13-A 14-A 15-A 16-E 17-C 18-D 19-E 20-E 21-E 22-A 23-A 24-E 25-C 26-C 27-C 28-C

2 Yorum Var: “Edebiyat Bilgileri Karma Test-5

Sefa için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir