Edebiyat Bilgileri Karma Test-3

1. Aşağıdakilerden hangisi gazel nazım şeklinin özelliklerinden biri değildir?

A) Divan edebiyatında en çok kullanılan nazım şeklidir.

B) Divan edebiyatının en lirik biçimi kabul edilir.

C) Daha çok felsefi konularda yazılır.

D) Nazım birimi beyittir.

E) Çoğunlukla her beytinde ayrı bir konu ve düşünce ele alınır.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre ile Fuzûlî'nin ortak özelliklerinden değildir?

A) Her ikisi de şiirlerinde sadece aruz ölçüsünü kullanmıştır.

B) Eserlerinde tasavvufi konuları işlemişlerdir.

C) Lirizm, eserlerinde önemli yer tutar.

D) Aşk ve ıstırap şairi olarak bilinirler.

E) Kendi dönemlerine göre sade bir dil kullanmışlardır.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Divan edebiyatında bir şairin beş mesnevisini bir araya getirmesiyle oluşan eserlere "hamse" adı verilir.

B) Divan edebiyatında bir şehrin ve o şehrin güzelliklerinin anlatıldığı eserlere "şehrengiz" denir.

C) Divan edebiyatında resmî yazıların ve mektupların bir araya getirilmesiyle oluşan eserlere "münşeat mecmuaları" denir.

D) Divan edebiyatının en lirik şiirleri mesnevilerdir.

E) Divan edebiyatında yazılmış en büyük bibliyografya kitabı Katib Çelebi'nin "Keşfü'z – Zünun" adlı eseridir.

 

4. Eğil bak suya, ordadır güzelliğin, gençliğim

Sen gel beni dinle, günlerimiz heba olmasın

Yorgun başımı göğsünde emniyette bileyim

Artık taslarımız, ayrı çeşmelerden dolmasın

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çapraz uyak düzeni kullanılmıştır.

B) II. ve IV. dizede redif ve tam uyak vardır.

C) 15'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

D) II. ve III. dizede ulama vardır.

E) Duraklarda belli bir kurala uyulmamıştır.

 

5. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Sait Faik – Semaver

B) Memduh Şevket – Otlakçı

C) Ömer Seyfettin – Forsa

D) Sami Paşazade – Küçük Şeyler

E) Halit Ziya – Letaif-i Rivayat

 

6. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir?

A) Konusunu tarihten alan Vatan yahut Silistre, edebiyatımızda sahnelenen ilk yerli tiyatro yapıtıdır. (Namık Kemal)

B) Aruza son derece hâkim olan şair, yaşamının sonlarına doğru heceyle çocuk şiirleri yazar ve bunları Şermin adlı kitabında toplar. (Tevfik Fikret)

C) Kiralık Konak'ta Tanzimat'tan I. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar yetişmiş olan üç neslin düşünce ve yaşam tarzındaki değişim başarıyla aktarılır. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

D) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi, Batılı bir yazın türü olan makalenin edebiyatımızdaki ilk örneği kabul edilir. (Şinasi)

E) Devlet Ana, Anadolu Türklerinin devlet felsefesini araştıran, onu roman şartları içinde hayata uygulayarak anlatan başarılı bir romandır. (Orhan Kemal) 

 

7. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır?

A) Geçliğim Eyvah   

B) Sözde Kızlar

C) Vurun Kahpeye    

D) Köşebaşı

E) Yalnızız

 

8. Divan edebiyatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Arap ve Fars edebiyatından alınan nazım şekillerinin yanında, şarkı gibi Türklere ait nazım şekilleri de kullanılmıştır.

B) Aruz vezninin yanında hece vezninden de sık sık yararlanılmıştır.

C) Bütün güzelliği yerine parça güzelliğine önem verilmiştir.

D) Duygu ve düşünceler kalıplaşmış mazmunlarla anlatılmıştır.

E) Şiirin yanında az da olsa düz yazı ile de eser verilmiştir.

 

9. Beni bende demen bende değilem

Bir ben vardır bende benden içerü

mısralarında görülen ses özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinas

B) Hece düşmesi

C) Seci

D) Yansıma   

E) Aliterasyon

 

10. Aşağıdaki edebi türlerden, hangisinin nazım birimi beyittir?

A) Tuyuğ   B) Mesnevi   C) Rubai   D) Türkü   E) Şarkı

 

11. Nedim-i zarı bir kafir esir etmiş işitmiştim

Sen ol cellad-ı din ol düşman-ı iman mısın kafir

Yukarıdaki beyitle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A) Beyitte şikâyet, yakınma anlamı vardır.

B) Bir gazelin birinci beytidir.

C) Yabancı kökenli kelimeler kullanılmıştır.

D) Aruz vezni kullanılmıştır.

E) "Esir, cellât, düşman" kelimelerinin bir arada kullanılmasından doğan "tenasüp" sanatı vardır.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi roman yazarı değildir?

A) Ahmet Mithat Efendi

B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Mehmet Emin Yurdakul

D) Reşat Nuri Güntekin

E) Refik Halit Karay

 

13. Aşağıdaki hikâyelerin hangisi farklı bir yazara aittir?

A) Mahalle Kahvesi

B) Şahmerdan

C) Bomba

D) Semaver

E) Sarnıç

 

14. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı türdedir?

A) Anadolu Notları   

B) Hac Yolunda

C) Tuna Kıyıları        

D) Bizim Akdeniz

E) Saray ve Ötesi 

 

15. Adalet kalmadı hep zulüm doldu

Geçti şu baharın gülleri soldu

Dünyanın gidişi acayip oldu

Koyun belli değil kurt belli değil

Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Redif vardır.

B) Bir taşlamadan alınmıştır.

C) Tam uyak kullanılmıştır.

D) Sarma uyak düzeni vardır.

E) 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

 

16. Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?

A) Ders verme amacına yönelik olması

B) Hem göze hem kulağa seslenmesi

C) Anonim halk edebiyatı ürünü olması

D) Olayların belli bir zamana bağlı olmaması

E) Anlatımda öğrenilen (-miş'li) geçmiş zaman kipinin kullanılması

 

17. Aşağıdaki eserlerden hangisi mektupların bir araya gelmesinden oluşmuş bir romandır?

A) Handan   B) Vurun Kahpeye   C) Çalıkuşu   D) Yalnızız   E) Nilgün

 

18. Aşağıdakilerden hangisi realizm akımına bağlı bir yazar değildir?

A) Reşat Nuri Güntekin

B) Refik Halit Karay

C) Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Halit Ziya Uşaklıgil

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 

19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kullanılmamıştır?

A) Ruhum bir heykel gibi düşüp parçalanırdı

Bu sesleri duyanlar gülüyorum sanırdı

B) Sen aklıma gelince her şey gülümserdi

Ağaçlar şarkı söyler, rüzgâr tatlı eserdi

C) Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri

Koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri

D) Benim gönlüm doğuşundan deliydi

Başka dünyaların şaşkın seliydi

E) Şimdi yaşamayı tatlı bulursun

Koşarsın, gülersin, tez yorulursun

 

20. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer

O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz-ı beşer

Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşhis

B) Mübalağa

C) Tevriye

D) Tecahül-i arif

E) Hüsn-ü Talil

 

21. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Dize sonlarında yazılışları aynı, anlamları farklı sözcüklerin oluşturduğu kafiyeye "seci" adı verilir.

B) Makalede yazar, ele aldığı konuyu kanıtlarıyla birlikte sunmak durumundadır.

C) Dörtlük nazım biriminde 1. ile 3. dizenin, 2. ile 4. dizenin uyaklanmasıyla çapraz uyak düzeni oluşur.

D) Deneme yazarı, dilediği konuyu kendisiyle konuşuyormuşçasına bir üslupla kaleme alır.

E) "Hüsn-ü talil", şiirde bir olayın gerçek nedenini bir kenara bırakarak onu daha hoşa gidecek bir nedene bağlama sanatıdır. 

 

22. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Yalnız Efe – Ömer Seyfettin

B) Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin

C) Sinekli Bakkal – Hüseyin Rahmi Gürpınar

D) Kendi Gök Kubbemiz – Yahya Kemal Beyatlı

E) Kiralık Konak – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 

23. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir?

A) Daha çok, şiir türünde ürünler verilmiştir.

B) Şiirde nazım birimi dörtlüktür.

C) Ölçü, millî ölçümüz olan hece ölçüsüdür.

D) Her şiirin kendine özgü başlığı vardır.

E) Genellikle yarım kafiye ve redif kullanılmıştır.

 

24. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü farklıdır?

A) Anadolu Notları

B) Hac Yolunda

C) Küçük Ağa

D) Avrupa Mektupları

E) Frankfurt Seyahatnamesi

 

25. Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Ömrümde Sükût – Cahit Sıtkı Tarancı

B) Dinle Neyden – Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Fatih-Harbiye – Peyami Safa

E) Çocuk ve Allah – Necip Fazıl Kısakürek

 

26. Gönlümü çekse de yârin hayali

Aşmaya kudretim yetmez cibali

Yolcuyum bir kuru yaprak misali

Rüzgârın önüne katılmışım ben

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Zengin uyak kullanılmıştır.

B) Benzetme sanatından yararlanılmıştır.

C) Düşsel öğelere yer verilmiştir.

D) Ümitsizlik duygusu dile getirilmiştir.

E) Dördüncü dize nakarat olarak kullanılmıştır.

 

27. İslamiyetten önceki Türk edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dize başlarında da kafiyelenme görülmekle birlikte daha çok dize sonlarında yarım kafiye kullanılmıştır.

B) Şiirler hece ölçüsüyle ve dörtlükler halinde söylenir.

C) Şiirler kopuz adı verilen saz eşliğinde söylenir.

D) Bu döneme ait herhangi bir yazılı esere rastlanmaz.

E) Dil yabana etkilerden uzak, saf bir Türkçedir.

 

28. Öğüt versen, bana öğüt kâr etmez

O yârin hayali karşımdan gitmez

Kementle bağlasam, kolun bağ tutmaz

Yârin zülüfünden özge bağ m'olur

Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Redif kullanılmıştır.

B) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

C) Düz uyak düzeni vardır.

D) Yarım kafiye vardır.

E) Öğretici yönü ağır basmaktadır.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-A 3-D 4-D 5-E 6-E 7-D 8-B 9-E 10-B 11-B 12-C 13-C 14-E 15-D 16-B 17-A 18-C 19-C 20-B 21-A 22-C 23-D 24-C 25-E 26-E 27-D 28-E

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir