Edebiyat Bilgileri Karma Test-15

1. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz?

Bu dizelerde, aşağıdaki açıklamaların hangisine uygun bir söz sanatı vardır?

A) Birkaç şeyi söyledikten sonra onlarla ilgili başka şeyleri bir sıra gözeterek anlatma

B) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme

C) Bir sözcüğü, gerçek anlamı dışında başka bir sözcük yerine kullanma

D) Bir gerçeği sezdirmek için bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlamıyla kullanma

E) Söz arasında, bilinen bir olay ya da duruma işaret etme

 

2. Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Tarık Buğra – Küçük Ağa

B) Falih Rıfkı Atay – Çankaya

C) Peyami Safa – Fatih-Harbiye

D) Kemal Tahir – Esir Şehrin İnsanları

E) Halikarnas Balıkçısı – Kayıp Aranıyor

 

3. Kırlarda çiçekler ne hoş

Çiçeklerde kelebekler

Al sepeti bahçeye koş

Meyveler seni bekler

Yukarıdaki dörtlük hangi şiir türüne örnek gösterilebilir?

A) Didaktik şiir   B) Pastoral şiir   C) Epik şiir   D) Dramatik   E) Satirik şiir

 

4. Çördükler, cevizler, iğdelerin

Gidin bakın gölgeleri arada mı?

Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?

A) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme

B) Bir sözcüğü, iki anlamını birden sezdirecek biçimde kullanma

C) Bir sözcüğü, gerçek anlamı dışında başka bir sözcük yerine kullanma

D) Bir olgunun gerçek etkenini bir yana bırakarak olguyu başka bir nedene bağlama

E) Birkaç şeyi söyledikten sonra onlarla ilgili başka şeyleri bir sıra gözeterek anlatma

 

5. Duygu yönü az olan, kuru bir anlatımı bulunan ve bir düşünceyi, bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan şiir türüne ne ad verilir?

A) Epik   B) Satirik   C) Didaktik   D) Dramatik   E) Pastoral

 

6. Celal Sahir, Ahmet Haşim, Emin Bülent, Mehmet Fuat, Tahsin Nahit gibi edebiyata hevesli bir grup genç, 1909 da —- adında bir topluluk kurdular. "Sanat, şahsi ve muhteremdir." ilkesiyle yola çıkan bu sanatçılar, Edebiyat-ı Cedide topluluğuna benzeyen fakat onlardan daha ileri bir edebiyat topluluğu meydana getirmeyi amaçladılar. Edebiyatta yapmak istediklerini de bir bildiri ile açıkladılar. Bunlar da Edebiyat-ı Cedideciler gibi Servet-i Fünun dergisini kendi eser ve görüşlerini yazacak bir organ kabul ettiler.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Fecr-i Ati   B) Yedi Meşale   C) İkinci Yeni   D) Garip   E) Milli Edebiyat

 

7. Bu kadar yapmadı bundan evvelki

Kurbandan kurbana et yeriz belki

Kümese dadandı kurnaz bir tilki

Tavuklar tükendi, kaz firar etti

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Epik şiir   B) Pastoral şiir   C) Lirik şiir   D) Satirik şiir   E) Dramatik şiir

 

8. —-, Türk edebiyatına Fransızcadan yapılan çevirilerle girdi. Bu çevirilerden ilki Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan yaptığı Terceme-i Telemak'tır. Daha sonra adı bilinmeyen bir çevirici Victor Hugo'nun ünlü eseri Sefiller i çevirdi. Bu türün Türk edebiyatında ilk örneği ise Şemseddin Sami'nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseridir.

Bu parçada boş bırakılan yere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Öykü   B) Roman   C) Tiyatro   D) Deneme   E) Terza-rima

 

9. Benden selam olsun Bolu Beyi'ne

Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır.

Ok gıcırtısından kalkan sesinden

Dağlar seda verip seslenmelidir.

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler vardır?

A) Satirik şiir   B) Epik şiir   C) Pastoral şiir   D) Didaktik şiir   E) Lirik şiir

 

10. Seherde uğradım ben bir güzele

Dedim sarhoş musun söyledi yoh yoh

Ağ elleri boğum boğum kınalı

Dedim bayram mıdır söyledi yoh yoh

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler vardır?

A) Epik şiir   B) Satirik şiir   C) Didaktik şiir   D) Pastoral şiir   E) Lirik şiir

 

11. Sev seni seveni hâk ile yeksân ise

Sevme seni sevmeyeni Mısır'a sultân ise

Bu dizelerde "s" sesi sürekli yinelenmiştir. Bu şekilde bir ahenk yaratmak amacıyla aynı ses ya da hecenin yinelenmesi sanatına ne ad verilir?

A) Tevriye   B) Seci   C) Aliterasyon   D) Redif   E) Cinas

 

12. Yiğitliğim elden gitti yel gibi

Damağımda tadı kaldı bal gibi

Hoyrat eli değmiş gonca gül gibi

Bozulmuş bağlara döndün mü gönül

Bu dizelerle İlgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Redif kullanılmıştır.

B) Yarım kafiye kullanılmıştır.

C) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

D) Teşbih sanatından yararlanılmıştır.

E) Çapraz kafiye örgüsüyle yazılmıştır.

 

13. İşkence yaptıkça bana gülerdi

Bunda yalan yoktur herkes de gördü

Bir çekirdek verdim dört bostan verdi

Benim sadık yârim kara topraktır

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hece ölçüsü kullanılmıştır.

B) Çapraz kafiye düzeni kullanılmıştır.

C) Redif kullanılmıştır.

D) Kafiye kullanılmıştır.

E) Duraklara yer verilmiştir.

 

14. Aşağıdakilerin hangisi Servet-i Fünun şairlerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Ağır ve süslü bir dil kullanmaları

B) Konu bütünlüğüne önem vermeleri

C) Çoğunlukla hece ölçüsünü kullanmaları

D) "Sanat için sanat" ilkesini benimsemeleri

E) "Kafiye kulak içindir." görüşünü savunmaları

 

15. Hikâyeye benzeyen küçük hikâyecikler şeklinde oluşturulur. Gündelik olaylar, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, hiç kanıtlama gereği duymadan kaleme alınır. Genellikle alaycı ve iğneleyici bir dil kullanılır. Düşünceler tekrarlanmaz. Bu yüzden öz ve yoğun bir anlatıma sahiptir. Olaylar kişisel bakış açısıyla işlenir. Kısa, etkili ve dokunaklı bir sonuca varılır.

Bu parçada dil ve yapı özellikleri verilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme   B) Sohbet   C) Makale   D) Anı   E) Fıkra

 

16. Romanın kahramanı Ali Bey, toy bir delikanlıdır. Kim olduğunu araştırmadan Mahpeyker adlı ahlaki seviyesi düşük bir kadına âşık olur. Bir süre sonra Ali Bey, Mahpeyker'in kendisini aldattığını düşünerek onu bırakır ve Dilaşup ile evlenir. Mahpeyker öç almak için plan yapar ve Ali Bey'e Dilaşup'u kovdurur. Ali Bey kendini içkiye verir. Kocasına olan sevgisinden bir şey yitirmemiş olan Dilaşup, Ali Bey'i öldürmek üzere kurulan tuzağı ona haber verir. Ama Ali Bey yerine yanlışlıkla o öldürülür. Bunun üzerine Ali Bey, Mahpeyker’i öldürür ve kendisi de hapiste ölür.

Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntibah – Namık Kemal

B) Sergüzeşt – Sami Paşazade Sezai

C) Aşk-ı Memnu – Halit Ziya Uşaklıgil

D) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat – Şemseddin Sami

E) Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem

 

17. Cumhuriyet Dönemi şairlerindendir. Çeşitli Anadolu şehirlerinde öğretmenlik yapmıştır. Folklor ve Halk edebiyatı çalışmalarına büyük önem vermiştir. Sivas'ta ilk kez halk şairleri derneğini kurmuş, Âşık Veysel'i ilk kez o tanıtmıştır. Halk kültürü öğelerini alarak çağdaş sanat teknikleriyle birleştirmiştir. Ortaoyunu tekniklerini kullanarak kaleme aldığı "Köşebaşı" adlı tiyatro eseri edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hasan Ali Yücel   

B) Necati Cumalı

C) Behçet Necatigil   

D) Fuat Köprülü

E) Ahmet Kutsi Tecer

 

18. Zaman artık gül mevsimidir. Sabahlar şimdi, gül yapraklarına benzer, pürüzsüz ve yumuşak. İğdeler, ıhlamurlar, gümüş yaprakları ve baygın kokularıyla çiçekler açar. Geceler hanımeli kokar, güller güneşe gülümseyerek kokular salar. Güneş tüm çiçeklere selam verir.

Bu parçada kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) güneş – gül

B) mevsim – iğde

C) gece – sabah

D) ıhlamur – çiçek

E) mevsim – yaprak

 

19. Bu türün amacı; açıklama, öğretme, eleştiri, tanıtım ve bilgilendirmedir. Bundan dolayı genelde eleştirel tutum ön plandadır. Açık anlaşılır, ciddi bir dil kullanılır. Öğretici metinler olduğundan yazar tutarlı, tarafsız ve bilimsel bir üslup kullanılır.

Bu parçada dil ve yapı özellikleri verilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkra   B) Hatıra   C) Makale   D) Anı   E) Deneme

 

20. 1920'li yılların sonunda, Cumhuriyet Döneminin ilk topluluğu olan —- grubunun kurulduğunu görüyoruz. 1933'e değin çalışmalarını birlikte sürdüren topluluk, altısı şair, biri öykü yazarı olan yedi kişiden oluşmuştur. Amaçlarının, şiiri tek düzelikten kurtarmak olduğunu söyleyen bu şairler, edebiyatımızda kalıcı bir iz bırakamamıştır. Şair olarak amaçlarına pek ulaşamayıp değişik alanlara kayanlar arasında ününü sürdüren, sadece Ziya Osman Saba olmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Servet-i Fünun     

B) Fecr-i Ati

C) Beş Hececiler       

D) Yedi Meşaleciler

E) Garipçiler

 

21. —- türünde yazarın okuyucuyla konuşuyormuş gibi bir anlatımı vardır. —- türünde ise yazarın kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi bir anlatımı vardır.

Bu parçadaki boşluklara sırasıyla hangi kavramlar getirilmelidir?

A) Hatıra – Sohbet

B) Sohbet – Deneme

C) Deneme – Sohbet

D) Makale – Deneme

E) Roman – Hikâye

 

22. Karacaoğlan kapınıza kul gibi

Gönül küsüverse ince kıl gibi

Seherde açılmış gonca gül gibi

Kokar gider bir gözleri sürmeli

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hece ölçüsü kullanılmıştır.

B) Düz kafiye düzeni kullanılmıştır.

C) Redif kullanılmıştır.

D) Yarım kafiye kullanılmıştır.

E) Bir semainin son dörtlüğüdür.

 

23. Evvel bahar yaz ayları olunca

Akar boz bulanık neden dereler

Benzin bencileyin sarı olunca

Göz göz olur sinendeki yâreler

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çapraz kafiye düzeniyle yazılmıştır.

B) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

C) Nazım birimi dörtlüktür.

D) Zengin kafiye ve redif kullanılmıştır.

E) Kahramanlık teması işlenmiştir.

 

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-E 3-B 4-A 5-C 6-A 7-D 8-B 9-B 10-E 11-C 12-E 13-B 14-C 15-E 16-A 17-E 18-A 19-C 20-D 21-B 22-E 23-E

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir