Edebiyat Bilgileri Karma Test-13

1. (I) Parçalı bulutlu, ıslak; ama mis gibi toprak kokan bir cumartesi sabahı evimizin tam karşısında bulunan koruluğa gidiyoruz. (II) Koruluğun kapısına geldiğimizde incecikten bir yağmur başlıyor. (III) Fakat bu yağmur, çok insaflı, iliklerimize kadar ıslatmıyor bizi. (IV) Korulukta görevli bir kişi, çevresinde topladığı çocuklara erguvan ve ağaç dikimi konusunda bilgiler veriyor. (V) Hemen önlerinde baharı karşılamaya hazırlanan erguvanlarsa onları büyük bir gururla gülümseyerek dinliyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde kişileştirme sanatı vardır?

A) I. ve II.   B) I. ve IV.   C) III. ve IV.   D) III. ve V.   E) IV. ve V.

 

2. Türk edebiyatı tarihi belli dönemlere ayrılmıştır. Her dönemde öne çıkan, bu dönemleri şekillendiren sanatçılar vardır. Bu dönemlerden Divan edebiyatında —-, Tanzimat edebiyatında —-, Servet-i Fünun'da ise —- akla gelir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Fuzuli – Namık Kemal – Tevfik Fikret

B) Nedim – Ahmet Mithat Efendi – Ahmet Haşim

C) Mevlana – Halit Ziya – Cenap Şehabettin

D) Yunus Emre – Şinasi – Mehmet Rauf

E) Şeyh Galip – Ziya Paşa – Ömer Seyfettin

 

3. Günlük gibi kişinin yaşamından beslenir. Yaşanılan olaylardan sonra kaleme alınır. Yazarı, başından geçen ya da tanık olduğu olay ve olguları bilgilerine, gözlem ve izlenimlerine dayanarak aktarır.

Bu parçada anlatılan edebiyat türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Gezi yazısı   B) Biyografi   C) Otobiyografi   D) Hatıra   E) Röportaj

 

4. Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla

Köyümüz, köylümüz, memleketimiz

Ah bu türküler köy türküleri

Dilimizin tuzu biberi

Memleket ahvalini onlardan sor

Kitaplarda değil türkülerde ara Yemen'i

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

A) Lirik şiir   B) Satirik şiir   C) Dramatik şiir   D) Pastoral şiir   E) Epik şiir

 

5. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Yedi Meşaleciler arasında yer almaz?

A) Ziya Osman Saba

B) Yaşar Nabi Nayır

C) Kenan Hulusi Koray

D) Yusuf Ziya Ortaç

E) Sabri Esat Siyavuşgil

 

6. Servet-i Fünun edebî topluluğunun önemli romancılarındandır. Romanın yanı sıra hikâye ve tiyatro türünde eserler vermiştir. Eserlerinde aşklara, romantik duygulara ve hayallere yer vermiştir. Romanlarındaki psikolojik tahlillerle öne çıkmış bir sanatçıdır. Yasak aşkı işlediği en önemli eseri Eylül, edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman olarak kabul edilmektedir. Ayrıca mensur şiirler de kaleme almıştır.

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halit Ziya Uşaklıgil

B) Nabizade Nazım

C) Mehmet Rauf

D) Halit Ziya Uşaklıgil

E) Samipaşazade Sezai 

 

7. Aşağıdaki şairlerden hangisi Cumhuriyet Dönemi sanatçılarından değildir?

A) Ahmet Kutsi Tecer

B) Fazıl Hüsnü Dağlarca

C) Ömer Seyfettin

D) Ahmet Muhip Dıranas

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

 

8. Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı;

Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı.

Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle,

Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle!

Bu dörtlük hangi şiir türüne örnek gösterilebilir?

A) Didaktik   B) Lirik   C) Epik   D) Pastoral   E) Satirik

 

9. Doğa güzelliklerini, çoban ve kır hayatını anlatan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Didaktik   B) Satirik   C) Epik   D) Dramatik   E) Pastoral

 

10. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur

İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur

Tutsak ustura ağzında yaşamaktan

Kimi zaman ellerini kırar tutkusu

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler vardır?

A) Satirik şiir   B) Epik şiir   C) Pastoral şiir   D) Didaktik şiir   E) Lirik şiir

 

11. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun

Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor

Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden

Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun

Bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler vardır?

A) Satirik şiir   B) Lirik şiir   C) Pastoral şiir   D) Didaktik şiir   E) Epik şiir

 

12. 20 Haziran, Cuma

Dün Köy Öğretmenini nerdeyse bilinçsiz yazdım, ama ikiye çeyrek kala paydos ettim, daha fazla çalışmaktan korktum; korkmakta da haklıymışım, hemen hiç uyumadım, yalnızca üç kısa düşü göğüsleyip, işte öylesine perişan durumda büroya yollandım.

Bu parça aşağıdaki metin geleneklerinden hangisine ait olabilir?

A) Eleştiri   B) Deneme   C) Röportaj   D) Makale   E) Günlük

 

13. "Sohbet" yazı türüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Herkesi ilgilendirecek bir konu, fazla derinliğine inilmeden ele alınır.

B) Biriyle konuşuyormuş gibi bir anlatım yolu kullanılır.

C) Gazetenin icadıyla ortaya çıkmış bir gazete yazı türüdür.

D) Yazar, sorulu cevaplı cümlelerle okuru yazıya bağlar.

E) Edebiyatımızda Ahmet Rasim, Şevket Rado bu türde yazılarıyla tanınır. 

 

14. Eteği dumanlı, başı dumanlı

Dağlar var kaşımda durur

Eteğinde yürüklerin obası

Kulağıma gelir

Koyunların, kuzuların çıngırakları

Bu şiir parçası hangi şiir türüne örnek gösterilebilir?

A) Didaktik   B) Dramatik   C) Pastoral   D) Lirik   E) Satirik

 

15. Bu yazı türü, gerçek yaşamdan beslenir. Günü gününe tutulan ve tarih atılan notlardan oluşur. Yazarı, yaşantılarını, ilişkilerini duygu ve düşüncelerini yazıya geçirirken yaşadığı dönemin tanıklığını da yapmış olur.

Bu parçada anlatılan edebiyat türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Hatıra   B) Biyografi   C) Otobiyografi   D) Günlük   E) Röportaj

 

16. Gazetedeki köşesinde roman eleştirileri yapmaz. Zaten bu köşenin görevi de eleştiri değildir. Amacı, okuyucuya bazı günlük sorunları tanıtmak, bu sorunlar hakkında düşüncelerini, derinliğe inmeden, kanıtlamaya kalkmadan söylemektir. Kısa, yoğun, günübirlik yazılardır bunlar.

Yukarıda anlatılan köşe yazarı aşağıdaki türlerden hangisiyle yazılarını kaleme almaktadır?

A) Hatıra   B) Biyografi   C) Anı   D) Röportaj   E) Fıkra

 

17. Bir yazarın gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici yanlarını, kendi görüş ve düşüncelerini de katarak anlattığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikâye   B) Makale   C) Seyahatname   D) Anı   E) Deneme

 

18. Onlar bir önceki dönemde büyük bir gelişme gösteren tiyatroyu İhmal etmişler, ilk defa mensur şiiri denemişlerdir. Roman ve öykünün olanaklarını geliştirmişler, bu türlerdeki eksiklikleri giderip onları gerçekçi bir yapıya kavuşturmuşlardır. Anlatımda monotonluğun giderilmesi İçin cümlelerin sonunda değişik zamanlı fiiller kullanmışlardır. Çağdaş Fransız edebiyatını örnek almışlar, öykü ve romanda realizm ve natüralizm akımlarının etkisinde kalmışlardır.

Bu parçada, yazarın "onlar" dediği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Milli Edebiyatçılar

B) Fecr-i Aticiler

C) Garipçiler

D) Servet-i Fünuncular

E) Beş Hececiler

 

19. Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi

Her gün aynı pınardan doldurup testimizi

Kırlara açılırız çıngıraklarımızla.

Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni,

Kuzular bize söyler yılların geçtiğini.

Yukarıdaki dizeler hangi şiir türüne örnek gösterilebilir?

A) Didaktik   B) Lirik   C) Epik   D) Pastoral   E) Satirik 

 

20. —- herkese aynı olanakları sunar. Şiir gibi yalnız ilham edilmiş ruhlara hitap etmez, roman gibi kavranması ve sabredilmesi zor bir tür de değildir. Bu yüzden de çok taliplisi vardır. Yazar, okuru "ben"in ülkesinde küçük bir yolculuğa çıkarır. Bu yolculukta gördüklerini, içten bir dille, kendisiyle konuşuyor gibi anlatır.

Bu parçada boş bırakılan yere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Makale   B) Fıkra   C) Sohbet   D) Hikaye   E) Deneme

 

21. Bu kaçıncı kurşundur, bu kaçıncı bismillah

Bu kaçına ölüdür?

Bir türkü söylenir siperlerde her sabah

Vurun Antepliler namus günüdür!

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler vardır?

A) Lirik şiir   B) Epik şiir   C) Dramatik şiir   D) Pastoral şiir   E) Satirik şiir

 

22. Ne vakit bir yaşamak düşünsem

Sus deyip adınla başlıyorum

İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin

Hayır, başka türlü olmayacak

Ben sana mecburum bilemezsin.

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler vardır?

A) Lirik şiir   B) Epik şiir   C) Pastoral şiir   D) Didaktik şiir   E) Satirik şiir

 

23. Eserde, çocukluğu Abdülhamit döneminde geçen, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerini yaşayan Hayri İrdal'ın anıları anlatılır. Yazar, bu eserinde son elli yıllık Türk toplumunu eleştirmektedir. Bunun dışında, İrdal'ın hayatı içine sıkıştırılmış bu elli yıllık zaman diliminde toplumumuzun çok daha geniş bir tarih süreci içinde geçirdiği bunalımı da anlatmaktadır. Dört bölümden oluşan romanın birinci bölümünde Tanzimat öncesi, ikinci bölümünde Tanzimat dönemi, üçüncü ve dördüncü bölümlerinde ise Cumhuriyet dönemi anlatılmaktadır.

Bu parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Eylül – Mehmet Rauf

B) Saatleri Ayarlama Enstitüsü – Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Sinekli Bakkal – Halide Edip Adıvar

D) Mai ve Siyah • Halit Ziya Uşaklıgil

E) Kiralık Konak – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 

24. Gazete ve dergilerde yayınlanan, duygu ve düşüncelerin kesin verilere dayandırılarak anlatıldığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gezi yazısı   B) Hatıra   C) Hikâye   D) Deneme   E) Makale

 

25. Bu dergide çıkan şiirleri okuyor musunuz, benim okurum? Sanatı seven, sanata inanan birkaç genç toplanmış, bir şeyler yapmaya, bir şeyler meydana getirmeye çalışıyor. Deniyorlar kendilerini, arıyorlar, bocalıyorlar. Severim bu aramayı, bu bocalamayı, bir yeniliğin doğacağını gösterir. O muştu her zaman gerçekleşmez, bütün o arayanlar, bütün o bocalayanlar umduklarına varmadan susarlar, dağılırlar. Ne çıkar bundan?

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Makale   B) Fıkra   C) Deneme   D) Sohbet   E) Hatıra 

 

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-A 3-D 4-A 5-D 6-C 7-C 8-C 9-E 10-E 11-B 12-E 13-C 14-C 15-D 16-E 17-C 18-D 19-D 20-E 21-B 22-A 23-B 24-E 25-D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir