Edebi Sanatlar Test-8

1. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde "intak" sanatına başvurulmuştur?

A) Bir evde bir kadın bir de kedisi

Yaşıyordu kardeş gibi ikisi

B) Saray mutfağına biçare kedi

Girdi bir gün temiz bir dayak yedi

C) Yüzünden gözünden kanlar akarak

Kaçardı zavallı mırıldanarak

D) Şu insafsızlardan derdi biçare

Kurtulursam yeter bana bir fare

E) Allah o kulundan razı değil ki

Verdiğine kani değil müşteki

 

Gene gel, gene gel

Her ne isen gene gel

Kâfirsen, ateşe tapıyorsan

Puta tapıyorsan bırak da gel

2. Yukarıdaki dörtlükte görülen sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tezat       

B) Telmih     

C) Mübalağa

D) Tariz       

E) Tekrir

 

Aldanma cihanın sakın varına

Bir nefesi verme cihan varına

Bugünün işini koyma yarına

Yar yıkıldığı gün tozar demişler

3. Yukarıdaki dörtlükte görülen en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tezat       

B) Mecaz-ı mürsel

C) Cinas

D) İrsal-i mesel       

E) Kapalı istiare

 

Sen seher yelisin gider gelmezsin

Gelirsen de bana baki kalmazsın

Seni uçuranlar murad almasın

Seni kim uçurdu gölümden sunam

4. Yukarıdaki dizelerde kendisine benzetilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sen  B) Suna   C) Gönül   D) Seher yeli   E) Baki

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde "akis" sanatına örnek bir kullanım vardır?

A) Dil-i firkatzede zaten mahzun

Sen de bir kat daha tahzin etme

B) Ey beni lütfuyla yoktan var eden Rabbi gafur

Mağrifet kıl eyledikte azm-ı iklim-i beka

C) Didem ruhunu gözler gözler ruhunu didem

Kıblem olalı kaşın kaşın olalı kıblem

D) Sudan topraktan olmaz böyle terkib

Meğer sen akl u candasın mürekkeb

E) Nice zalimler eylemiş pa-mal

Etmez ihmal ederse de imhai

 

Dedim dilber yanakların kızarmış

Dedi çiçek taktım gül yarasıdır

Dedim tane tane olmuş benlerin

Dedi zülfüm değdi tel yarasıdır

6. Yukarıdaki dörtlükte görülen sanatlar aşağıdakilerden hangileridir?

A) Tevriye – Mecaz-ı mürsel

B) Teşbih – Hüsn-i talil

C) İrsal-ı mesel – Kişileştirme

D) Kinaye – intak

E) İstiare – Tariz

 

I. Keklik misali taştan taşa sekerek

II. Sarardı gül benzim soldu diyerek

III. Hasret kıyamete kaldı diyerek

IV. Hani Ruhsati de n'oldu diyerek

V. Arayıp da buluşunu sevdiğim

7. Yukarıdaki numaralı dizelerin hangi ikisindeki sanatlar özdeştir?

A) I. – II.   B) I. – III.   C) II. – III.   D) II. – V.   E) III.- IV.

 

Şirler pençe-i kahrımdan olurken lerzan

Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek

8. Altı çizili sözlerde görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mübalağa 

B) Tariz

C) Teşbih     

D) Teşhis 

E) Mecaz-ı Mürsel

 

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "leff ü neşr" sanatına uygun bir kullanım vardır?

A) Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı

Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı

B) Yanağun u dudağın u teninle suretin olmuş

Biri rengin biri şirin biri nazik biri rana

C) Ekser kişinin suretine sureti uymaz

Ya Rab bu ne hikmettir ilahi bu ne halet

D) Zalim yine bir zulme giriftar olur ahir

Elbette olur ev yıkanın hanesi viran

E) Bir gün gelecek sen de peşiman olacaksın

Ey gonca bu cemiyyeti her dem mi sanırsın

 

Karanlık gecemde bana ay oldun

Kızgın güneşte dal yaprak oldun

10. Yukarıdaki dizelerde görülen sanatlar aşağıdakilerden hangileridir?

A) Tenasüp, Teşbih

B) İstiare, Tenasüp

C) Mecaz-ı mürsel, Kinaye

D) Hüsn-i talil, Tevriye

E) Tezat, Tariz

 

Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden

Birçok seneler geçti dönen yok seferinden

11. Yukarıdaki dizelerde görülen sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevriye

B) Mecaz-ı mürsel   

C) Telmih

D) Hüsn-i talil

E) İrsal-i mesel

 

Akıl yaşta değil baştadır başta

Kişinin miktarı bilinir işte

12. Yukarıdaki dizelerde görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telmih     

B) Tevriye

C) İrsal-i mesel

D) Leff ü neşr        

E) Kinaye

 

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "mübalağa" yapılmıştır?

A) Öyle zayıf kıl tenimi firkatinde kim

Vaslına mümkün ola yetürmek saba beni

B) Âşık oldum cemalinin gülüne

Al kınalar yakmış sedef eline

C) Kimsenin yüzünden nakşı alınmaz

İnsanın kalbine vakıf olunmaz

D) Rızk u nana visal eyledi Hudam

Yoktan var edildi o zaman Âdem

E) Hicabdan başladım güzel feryada

Feryat ediyorum dilim duada

 

Seni seyretmek için reh-güzeri gülşende

İki canibde durur serv-i hıraman saf saf

14. Yukarıdaki dizelerde hangi iki sanatın örneği vardır?

A) Kinaye – Hüsn-i talil

B) Benzetme – Açık istiare

C) Kişileştirme – Tariz

D) Hüsn-i Talil – Kapalı istiare

E) Mecaz-ı Mürsel – Tekrir

 

15. Aşağıdakilerin hangisinde "tenasüp" sanatına uygun bir kullanım vardır?

A) Dünyayı tumturaklı bir yalan sayanlar

Yalanın dehşetini yaşlandıkça anlar

B) Bir elim kalem tutmuş, yazı yazar

Bir elimde kazma toprağı kazar

C) Altın kulelerden yine kuşlar

Tekrarını ömrüm eder ilan

D) Bir dala konmuştu karga cenapları

Ağzında bir parça peynir vardı

E) Alıklar olmasa iş kalmaz açık gözlere

Böyle bir derste sanırım değer bir peynire

 

I. Neylersin ölüm herkesin başında

II. Uyudun uyanamadın olacak

III. Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında?

IV. Bir namazlık saltanatın olacak

V. Taht misali o musalla taşında

16. Yukarıdaki numaralı dizelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-E 3-D 4-D 5-C 6-B 7-A 8-C 9-B 10-B 11-D 12-C 13-A 14-D 15-B 16-E


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir