Edebi Sanatlar Test-7

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir edebi sanat yoktur?

A) Ağaç olmuş bir defa

Bu kırın tepesinde

B) Gölgene çekeceksin kurdu kuşu

Rüzgâr dallarını okşayacak

C) Mesut olmuş görmek isterdim hepinizi

Bu bahar gününde dertli, ümitsizi

D) Nil bir suda yıkanan ellerinizden

Boncuk terler süzülüyor alnından

E) Acıya dönüşmüş gülüşü yıldızların

Kumrular uçmuş gitmiş saçaklarımdan

 

Ağrıların Torosların Kazdağların vardır

Ulu rüzgârla dövüşen

Altın akıtır toprağı Seyhanların Ceyhanların

2. Yukarıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcükte görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşbih     

B) Tevriye    

C) Kinaye

D) Teşhis     

E) İstiare

 

Biz bayrağın fedaisi sayısız Türk genciyiz

Bir hilale şan arayan korku bilmez gemiciyiz.

3. Yukarıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcükteki edebi sanatın benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar

Her yıl biraz daha benimsediğim

B) Rüya gibi bir yazdı, yarattın hevesinde

Her anını, her rengini, her şirini hazdan

C) Belki rüyalarındır bu taze açmış güller

Bu yumuşak aydınlık dalların tepesinde

D) Seni hiç unutmayacak asla bu gözler

Artık nerede kaldın, herkes seni gözler

E) Bir buçuk yaşında sürünsün gezer

İkisinde sütten kesilir bezer

 

Aldım aşkın tüfeğin

Vurdum birkaç karaca

Dünyada bir yar sevdim

Kaşı gözü karaca

4. Yukarıdaki dörtlüğün ikinci ve dördüncü dizelerinde görülen sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevriye    

B) Cinas       

C) Kinaye

D) Teşbih     

E) Teşhis

 

Beşikte sallanır bir esrük aslan

Ne adı bellidir ne misli ayan

5. Birinci dizede görülen edebi sanatının benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Yüzüm yerde tenim hak ile yeksan

Serim kavgalarda halim perişan

B) Güneş balçıkla sıvanmaz ey dil

Bi-zeban da olsa bellidir kâmil

C) Yırtıcı kuşların ömürleri az

Bir tek ipte iki cambaz oynamaz

D) Bir gün can kafesten kaçar

Bir gün mezarında gül açar

E) Aldanma cihanın sakın varına

Bir nefesi verme cihan varına

 

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "tecahül-i arif sanatına uygun bir kullanım vardır?

A) Dedim yanakların dedi gülümdür

Dedim kâkülün dedi sümbülümdür

B) Dedim dilber sana yazıldı kanım

Dedi niçin dersin benim sultanım

C) Dedim ölüm vardır dedi aynımda

Dedim zulüm vardır dedi koynumda

D) Dedim ay mı doğdu dedi yüzümdür

Dedim ver öpeyim söyledi yok yok

E) Dedim bu Ömer'in aklını aldın

Dedi sevdiğine pişman mı oldun

 

Gül dedi, bülbül güle

Gül gülmedi gitti

Gül bülbüle, bülbül güle

Yar olmadı gitti

7. Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi yoktur?

A) Aliterasyon         

B) Tekrir      

C) Telmih

D) Cinas       

E) istiare

 

Gülmek ol gonceye münasibdir.

Ağlamak bu dil-i hazine gerek

8. Yukarıdaki beyitte aşağıdaki sanatlardan hangisi yapılmıştır?

A) Cinas       

B) Telmih     

C) Tezat

D) Tevriye

E) Mecaz-ı Mürsel

 

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "tekrir" sanatına uygun bir kullanım vardır?

A) Bir yaralı kuş çırpınıyor sanki telinde

Çıkmakta bu avaz o garibin ciğerinde

B) Ey varlığı var eden var

Yok yok sana yok demek ne düş var

C) Bir şahda iki gonca-i gül

Birbirlerine olurdu bülbül

D) Baltanın bir gazaplı yıldırımın

Zehridir söyle ey çınar bağrın

E) Seni kim şimdi bağlayıp saracak

Kim şifalar verip de kurtaracak

 

Avazeyi bu aleme Davud gibi sal

Bâkî kalan bu kubbede bir hoş seda imiş

10. Yukarıdaki beytin birinci dizesinde görülen sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tenasüp   

B) Teşhis      

C) Tevriye

D) Tariz       

E) Telmih

 

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "kinaye" sanatına örnek vardır?

A) Her derdin olur çaresi her inleyen ölmez

Her mihnete bir ahir olur her gama payan

B) İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah

Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah

C) Bir devrde geldik bu fena âleme biz kim

Asar-ı Kerem var ne beşerde ne melekte

D) Olsun mübarek ol mehe kabr-i saadeti

Mevla müyesser ede makamı şefaati

E) Öpme şarabı zemm edip afyonu sakiya

Açtırma ehl-i keyfe kutunun kapağını

 

Sordum sarı çiçeğe

Annen baban var mıdır

Çiçek ey der derviş baba

Annem babam topraktır

12. Yukarıdaki dörtlükte görülen en belirgin sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kinaye     

B) Tenasüp   

C) İntak

D) Teşbih     

E) Telmih

 

Sende nazarı daim daim nazarı sende

Âlem yüzüne meftun meftun yüzüne âlem

13. Yukarıdaki dizelerde kullanılan sanatlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mecaz-ı mürsel – Akis

B) Kinaye – Tecahül-i arif

C) Tevriye – Hüsn-i talil

D) Teşbih – istiare

E) Leff ü neşr – Akis

 

Mahmur mutlu mutluluğun tüm melekleri

Mehtaba maviden menevişlerle yüksel

14. Yukarıdaki dizelerde ahengi sağlamak için başvurulan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinas       

B) Seci

C) Aliterasyon

D) Lugaz

E) Akis

 

Âlem hoş idi ki var idi yar

Çün yar yok olmasın ne kim var

15. Birinci dizede görülen sanat için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bir söz benzetme amacıyla başka bir anlamda kullanılmıştır.

B) Soyut bir sözcüğe somut özellik verilerek anlam somutlaştırılmıştır.

C) Bir sözcük mecaz anlamı kastedilerek kullanılmıştır.

D) Bir sözcüğe insana ait bir özellik verilmiştir.

E) Bir durumunun nedeni başka bir nedene bağlanarak kullanılmıştır.

 

Gâh eserim yeller gibi

Gâh tozarım yollar gibi

Gâh akarım seller gibi

Gel gör beni aşk neyledi

16. Yukarıdaki dörtlükteki benzetmelerde benzetme yönünü karşılayan sözcükler aşağıdakilerden hangileridir?

A) yel, yol, sel

B) gibi, sel, aşk

C) es, toz, ak

D) gâh, aşk, gibi

E) ak, toz, sel

 

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-E 3-D 4-B 5-D 6-D 7-C 8-C 9-B 10-E 11-E 12-C 13-A 14-C 15-E 16-C


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir