Divan Edebiyatı Test-9

1. Divan edebiyatının son büyük şairlerindendir. 18. yüzyılda yaşamış olan şair, bir dönem Galata Mevlevihanesi'nde bulunmuştur. Din ve tasavvuf konularına ilgi duymuştur. Mevlana'ya derin bir sevgi besler. "Hüsn ü Aşk" adlı ünlü mesnevisini Mevlana'nın etkisiyle yazmıştır. Tasavvuf konusundaki düşüncelerini ortaya koyduğu bu mesnevisinde sembolik bir üslup kullanmıştır. Şairin zengin hayal gücü bu eserinde etkisini göstermiştir.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fuzuli

B) Bağdatlı Ruhi

C) Hoca Dehhani

D) Şeyh Galip

E) Kadı Burhanettin

 

2. Aşağıdakilerden hangisi "Hacı Bektaş Veli"nin ünlü eseridir?

A) Divan-ı Kebir       

B) Makalat

C) Budalaname         

D) Fütüvvetname

E) Kabusname

 

3. Aşağıdaki eserlerden hangisi karşısında verilen sanatçıya ait değildir?

A) Şikâyetname – Fuzuli

B) Siham-ı Kaza – Nefi

C) Miratü'l Memalik – Sinan Paşa

D) Atabetü'l Hakayık – Edip Ahmet Yükneki

E) Divan-ı Lügati't Türk – Kaşgarlı Mahmut

 

4. Aşağıda verilenlerden hangisi "Şeyhi'nin ünlü mesnevisidir?

A) Divan-ı Kebir       

B) Mantıku'-Tayr

C) Harnâme   

D) Beng ü Bade

E) Siham-ı Kaza

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur?

A) Divan edebiyatında bir kenti ve o kentin güzelliklerini anlatan eserlere —- denir. (surname)

B) Divan edebiyatında bir şairin, başka bir şairin şiirini konu ve biçim yönünden örnek alarak aynı ölçü, aynı uyak ve aynı redifle yazdığı şiirlere —- denir. (nazire)

C) Divan edebiyatında süslü, sanatlı düzyazı örneklerinin veya mektupların toplandığı eserlere —- denir. (münşeat)

D) Divan edebiyatında herhangi bir kişinin savaşta gösterdiği yararlıkları, kahramanlıkları anlatan eserlere —- denir. (gazavatname)

Divan Edebiyatı

E) Divan edebiyatına, şairlerin hayatını ve şiirlerini konu alan, günümüzdeki biyografi türünün karşılığı olan eserlere —- denir. (tezkire)

 

6. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen bilgiyle ilgili değildir?

A) Mektuplar ve düzyazı örnekleridir. (Münşeat)

B) Peygamberimizin hayatını ve savaşlarını anlatan eserlerdir. (Siyer)

C) Büyük düğün törenlerinin anlatıldığı kitaplardır. (Tezkire)

D) Çeşitli kahramanların savaşlarını anlatan kitaplardır. (Gazavatname)

E) Hz. Muhammed'in iç ve dış özelliklerini anlatan kitaplardır. (Hilye)

 

7. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin özelliklerinden değildir?

A) Şairin adının geçtiği beyte "taç beyit" denir.

B) En güzel beytine "beytü'l-kasid" denir.

C) Beyit sayısı 5 İle15 arasında değişir.

D) Bir kişiyi ya da yeri öven şiirlerdir.

E) Peygamberi övmek için yazılan kasidelere naat adı verilir. 

 

8. —-, Türk edebiyatına İran’dan gelmiş bir nazım biçimidir. Beyitler halinde yazılır. Kafiye düzeni "aa, bb, cc…" biçimindedir. Beyit sınırlaması olmadığı için binlerce beyiti bulan örnekleri de vardır. Aşk, din ve tasavvuf, savaş, bir şehrin güzellikleri gibi konularda yazılır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mesnevi   B) Şarkı   C) Kaside   D) Rübai   E) Terkib-i bent

 

9. Aşağıdaki yazar – eser – tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Nef’i – Siham-ı Kaza – kaside

B) Şeyh Galip – Hüsn ü Aşk – mesnevi

C) Fuzuli – Beng ü Bade – mektup

D) Baki – Kanuni Mersiyesi – kaside

E) Şeyhi – Harname – mesnevi

 

10. Aşağıdakilerin hangisinde Divan edebiyatı ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

A) Din dışı konulara yer verilmemiştir.

B) Şiirler aruz vezni ile yazılmıştır.

C) Şiire nesirden daha çok önem verilmiştir.

D) Süslü ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.

E) Göz için kafiye anlayışı benimsenmiştir.

 

11. Daha çok, din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan —-, 33-99 beyitten meydana gelir, ilk beytine matla, son beytine makta, şairin mahlasının söylendiği beyte ise taç beyit denir. Konularına göre değişik adlar alan bu türde Nef’i başarılı örnekler vermiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) müstezat   B) kaside   C) kıta   D) gazel   E) mesnevi

 

12. İyi bir eğitim görmüş, önemli devlet hizmetlerinde bulunmuştur. Osmanlının en güçlü devirlerinden birinde yaşayan bu sanatçının şiirlerine aşk, yaşamın zevki ve doğa hâkimdir. Güçlü bir şiir tekniği olan sanatçı, dil bakımından da çok yeteneklidir. Şiirlerinde İstanbul Türkçesini kullanmış, ahenk ve musikiye önem vermiş, 16. yüzyılda "şairler sultanı" olarak anılmıştır.

Bu parçada sözü edilen Divan edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fuzuli   B) Nabi   C) Necati   D) Baki   E) Ahmet Paşa

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Mevlâna Celâleddin-i Rumî tarafından yazılmamıştır?

A) Mesnevi    

B) Risaletü'n-Nushiye

C) Mektubât  

D) Fıhi Ma Fıh

E) Divan-ı Kebir

 

14. Türk Divan edebiyatına "Tuyuğ" nazım şeklini kazandıran şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nedim      

B) Kadı Burhanedin

C) Bakî          

D) Fuzulî

E) Nef’i

 

15. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) 17. yüzyılda yaşan Nabi, didaktik tarzda yazdığı Hayrabat, Hayriye gibi mesnevileriyle tanınır.

B) 19. yüzyıl Halk şairi Dadaloğlu, şiirleriyle yerleşik yaşama geçmek istemeyen Türkmen aşiretlerinin sözcüsü olmuştur.

C) Şiirin yanında düzyazı türünde de eserler veren Pir Sultan Abdal'ın önemli eserlerinden biri "Budalaname"dir.

D) Yunus Emre, hece ve aruzla yazdığı şiirlerinde ölüm, yaşama bağlılık, insan sevgisi gibi konuları ele almıştır.

E) 18. yüzyıl Divan şairi Nedim, şiirlerinde halk söyleyişleriyle deyimlerine sıkça yer vermiştir. 

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-B  3-C  4-C  5-A  6-C  7-C  8-A  9-C  10-A  11-B  12-D  13-B  14-B  15-C


1 Yorum Var: “Divan Edebiyatı Test-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir