Divan Edebiyatı Test-7

1. Divan edebiyatının özgün bir edebiyat olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşlediği konuların aynı olması

B) Yüksek zümreye seslenmesi

C) Konuların ortak bir söyleyişle anlatılması

D) Süslü ve sanatlı bir söyleyişin olması

E) Nazım şekillerinin ortak olması

 

2. Bağdat dolaylarında doğmuştur. Asıl adı Mehmet'tir. Eserlerinden, iyi bir öğrenirin gördüğü, kendi dönemindeki bilimlerle de uğraştığı anlaşılıyor. Şair, en çok gazel ve kaside şeklinde şiirler yazmıştır. Azeri Türkçesiyle yazdığı şiirlerle düzenlediği Divan'ından başka Farsça ve Arapça divanları da vardır. Peygamberimiz ve ailesini anlatan "Hadikat-üs Süeda" önemli eserlerinden biridir.

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nabi          

B) Naili          

C) Fuzûli

D) Baki          

E) Ali Şir Nevai

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Parça güzelliğine önem verilmesi

B) Genel olarak aşk acısından duyulan mutluluğun anlatılması

C) Tam ve zengin uyağın kullanılması

D) Beytin cümleye egemen olması

E) Şiirlerin doğaçlama yoluyla söylenmesi

 

4. Aşağıdaki dizelerden hangisi aruzun, "feilâtün / feiiâtün / feilâtün / feilün" kalıbıyla yazılmıştır?

A) Canı kim cananı için sevse cananın sever

B) İçelim lal-i muzabı saçalım cüraları

C) Dest busi arzusuyla ger ölürsem dostlar

D) Âşık-ı sadık benem Mecnun'un ancak adı var.

E) Hakir bakma bana kimseden sağınma kemem.

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde eser sanatçı eşleştirilmesi yanlıştır?

A) Sehi Bey – Heşt Behişt

B) Şeydi Ali Reis – Miratü'l Memalik

C) Fuzuli – Sohbet'ül Esmar

D) Hasan Çelebi – Meşairü'ş – Şuara

E) Şeyyad Hamza – Yusuf ü Züleyha

 

6. Aşağıdaki Divan şairlerden hangisinin nesir türünde eseri yoktur?

A) Baki          

B) Fuzuli        

C) Ali Şir Nevai

D) Mevlana    

E) Nedim

 

7. Aşağıdakilerden hangisi bibliyografya özelliği taşıyan bir eserdir?

A) Cihannüma

B) Fezleke

C) Kâbus-name

D) Sefaretname

E) Keşfüz-Zünun

 

I. Divan edebiyatında süslü sanatlı bir dil kullanılmıştır.

II. Divan şairleri göz için uyak anlayışına bağlıdırlar.

III. Parça güzelliğine önem verilmiştir.

IV. Divan edebiyatı saray edebiyatıdır.

Yukarıda Divan edebiyatının özellikleri verilmiştir.

8. Bunlardan hangileri Divan edebiyatının toplumdan kopuk olduğunu gösterir?

A) I. – II.   B) I. – IV.   C) II. – III.   D) II. – IV.   E) III. – IV.

 

9. Aşağıdaki Divan şairlerinden hangisi hem biyografi hem de şiir yazmıştır?

A) Fuzuli       

B) Gülşehri

C) Ali Şir Nevai        

D) Kadı Burhanettin

E) Azmizade Haleti

 

10. Divan şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kişisel acılar ve sevinçlere çok yer verilmiştir.

B) Seci denilen iç uyak sıkça kullanılmıştır.

C) Parça güzelliğine önem verilmiştir.

D) Ortak kullanılan kalıplaşmış sözlerle kavramlar anlatılmıştır.

E) Genelde nazım birimi beyittir.

 

11. 15. yüzyıl şairidir. Döneminde üstad bilinen bir sanatçıdır. Kendisinden sonra gelen şairleri etkilemiştir. Fatih'in tahta çıkmasından sonra padişahtan saygı görmüş, kısa sürede vezirliğe yükselmiştir. Gazel ve murabbalarıyla meşhurdur.

Yukarıda sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmedi    

B) Necati Bey

C) Şeyhi

D) Ahmet Paşa

E) Ali Şir Nevai

 

12. Türk mizah ve hiciv edebiyatının şaheserlerinden olan eser, ince alay ve nükteleri içeren bir mesnevidir. Şair padişahı iyileştirmesine karşılık, kendisine tımar olarak verilen Tokuzlu köyüne giderken, tımarın eski sahipleri tarafından saldırıya uğrar, o da bu hiciv türündeki eseri yazar.

Yukarıda sözü edilen sanatçı ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fuzuli – Şikâyetname

B) Nabi – Hayrabat

C) Nefi – Siyam-ı Kaza

D) Şeyhi – Harname

E) Âşık Paşa – Garipname

 

13. Aşağıdaki Divan şairlerinden hangi ikisi eserlerinde tasavvufi konulara yer vermemiştir?

A) Hoca Dehhani – Baki

B) Nedim – Nabi

C) Nefi-Naili

D) Şeyhi – Şey Galip

E) Nedim – Fuzuli

 

14. Aşağıdaki Divan şairlerinden hangisi şarkı yazmıştır?

A) Baki          

B) Ahmet Paşa          

C) Nedim

D) Fuzuli       

E) Şeyhi

 

15. Klasik edebiyatta şiirleri bir arada bulunduran kitaplara divan adı verilir. Klasik edebiyatta düz yazıları bir kitapta toplayan esere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Münşi       

B) İnşa           

C) Tezkire

D) Münşeat    

E) Velâyetname

 

16. Aşağıdaki Divan şairlerinden hangileri tasavvufla ilgili konuları işlememişlerdir?

A) Kadı Burhanettin – Hoca Dehhani

B) Baki-Nabi

C) Nedim – Mevlana

D) Bâkî – Şeyh Galip

E) Zati – Nesimi

 

17. Aşağıdakilerden hangileri Ali Şir Nevai'nin eserleridir?

A) Muhakemet'ül Lugateyn – Mizanül Evzan

B) Mecalis-ün Nefais – Bengü Bada

C) Muhakemet'ül Lugateyn – Cemşid ü Hurşid

D) Mecalis-ün Nefais – Fihi Mafih

E) İskendername – Sohbet'ül Esmar

 

18. Aşağıdakilerden hangileri Divan edebiyatında kullanılmış akımlardır?

A) Sebk-i Hindi, Şehrengizler

B) Türkî-i Basit, yerlileşme akımı

C) Mazmun, nazirecilik

D) Takti, Sebk-i Hindi

E) Musammat, Türkî-i Basit

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-C 3-E 4-B 5-C 6-E 7-E 8-B 9-C 10-B 11-D 12-D 13-A 14-C 15-D 16-A 17-A 18-B


8 Yorum Var: “Divan Edebiyatı Test-7

  1. 3.soru kesinlikle hatalı… Aşk acısından duyulan mutluluğu anlatan sadece Fuzuli’dir, cevap B şıkkı olmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir