Divan Edebiyatı Test-6

1. Divan şiirlerinin başlıklarının olmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Söyleyişin önemli olması

B) Konu bütünlüğünün olmaması

C) Parça güzelliğinin ön planda olması

D) Beyitlerle yazılması

E) Toplum sorunlarından uzak olması

 

2. Hem Sözlü hem Halk hem de Divan edebiyatının ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal konuları işlemeleri

B) Şiirleri bir müzik aletiyle söylemeleri

C) Şiirlerin bir ölçüye dayanması

D) Şiirlerde şairlerin mahlaslarını kullanmaları

E) Ölüm ve yiğitlik gibi konuları işlemeleri

 

3. Aşağıdakilerden hangileri biyografi türünde eserlerdir?

A) Mizan'ül Evzan, Tazarruname

B) Rübabname, Mantıku't Tayr

C) Tezkiretü'ş-Şuara, Heşt Behişt

D) Heft Cam, Mirat'ül Memalik

E) Sakiname, Hayrabat

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde eser ve türü yanlış verilmiştir?

A) Mirat'ül Memalik – gezi

B) Mecalis'ün Nefais – biyografi

C) Şikâyetname – mektup

D) Babürname – anı

E) Hayriyye – tarih

 

5. Aşağıdaki Divan şairlerinden hangisi yazdığı şiir türüyle birlikte verilmemiştir?

A) Fuzûli – gazel        

B) Şeyh Galip-mesnevi

C) Nefi – kaside         

D) Nedim – gazel

E) Bâkî – mesnevi

 

6. Aşağıdakilerden hangi ikisi Mevlana'nın eserleridir?

A) Rübabname – Divan-ı Kebir

B) Tezkiretü'l Evliya – Çarhname

C) Fihi Mafih – Divan-ı Kebir

D) Cemşid ü Hurşid – Mesnevi

E) Vesiletü'n Necat – Fihi Mafih

 

7. Aşağıdaki eserlerden hangileri Divan edebiyatına ait değildir?

A) Rind ü Zahid, Siham-ı Kaza

B) Tazarru-name, Mantıku't Tayr

C) Hüsrev ü Şirin, Kâbus-name

D) Rübab-ı şikeste, Nesr-i Harb

E) Harname – Sıhhat ü Maraz

 

8. Aşağıda yapılan sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Ahmedi – İskendername

B) Şeyyad Hamza – Intihaname

C) Seyyid Nesimi – Hüsrev ü Şirin

D) Naili – Hayrabat

E) Nefi – Hayriyye

 

9. 15. yüzyıl Divan edebiyatı düzyazı ustalarındandır. Fatih Sultan Mehmet'in de hocalığını yapmıştır. Edebiyatımızda yabancı sözcük ve dil kurallarıyla örülü, ahenge düşkün, süslü ve seçili nesrin ilk temsilcisidir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mercimek Ahmet

B) Veysi

C) Nergisi

D) Katip Çelebi

E) Sinan Paşa

 

10. 16.yüzyılda ortaya çıkan Türkî-i Basit (Basit Türkçe) akımının temsilcileri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necati – Baki

B) Nergisi – Veysi

C) Aydınlı Visali – Edirneli Nazmi

D) Ali Şir Nevai – Nedim

E) Fuzûli – Edirneli Nazmi

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde eser sanatçı eşleştirilmesi doğru yapılmıştır?

A) Kanuni Mersiyesi – Nefi

B) Leyla vü Mecnun – Baki

C) Tezkiret'ül Evliya – Kadı Burhanettin

D) Mizan'ül Evzan – Ali Şir Nevai

E) Fihi Mafih – Sultan Veled

 

12. Şiirlerinde atasözlerinden, fikir ve hikmetten çok faydalanan şair, rahat ve akıcı bir dille yazdığı, halka halk diliyle seslenmeyi bildiği için, çok sevilmiş, Divan şiirinde yeni bir çığır açmıştır. "Hayrabad" adlı şiir kitabı önemli bir eseridir.

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nabi          

B) Ruhi          

C) Naili

D) Zati            E) Nedim

 

Demadem cevrlerdir çektiğim bir rahm bütlerden

Bu kafirler eseri bir Müselman olmasın ya Rab

(Demadem: Her zaman, büt: güzel sevgili, cevr: cefa)

Sana derim sana ey kalbi hayın

Kimseler çekmesin feleğin yayın

Yukarıdaki ilk dizeler Divan, ikinci dizeler Halk şiirinden alınmıştır.

13. Alınan bu dizelerin ortak teması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaderden şikâyet

B) Ayrılık acısı

C) Aşk acısının verdiği hoşnutluk

D) Sevgiliden şikâyet

E) Sevgiliye kavuşamama

 

14. Baki ile Nefi'nin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dönemlerine göre dillerinin sade olması

B) Kasideleriyle tanınmaları

C) Şiirlerinde abartıya çokça yer vermeleri

D) Tasavvufi konuları işlememeleri

E) Hem nesir hem düzyazı türünde eserlerinin olmaları

 

I. Şiirlerin başlıkları yoktur.

II. Kulak için uyak anlayışı vardır.

III. Şiirlerde şairler mahlaslarını belirtir.

IV. Benzetmeler gerçek ve somuttur.

15. Yukarıda verilen özelliklerden hangi ikisi hem Halk hem de Klasik edebiyatın ortak özellikleridir?

A) I. – II.   B) I. – III.   C) II. – III.   D) II. – IV.   E) III. – IV.

 

16. Aşağıdaki Divan şairlerinden hangileri tasavvufi konuları işlememişlerdir?

A) Nedim – Nabi       

B) Fuzuli – Nefi

C) Naili – Şeyhi         

D) Şeyh Galip – Necati

E) Hoca Dehhani – Baki

 

17. Şiirlerini Çağatay Türkçesiyle yazmıştır. Otuza yakın eseri olan sanatçı, dili kullanmada oldukça başarılıdır. Türkçe ile Farsçayı karşılaştırıp, Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu ortaya koymuştur.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Babürşah

B) Sinan Paşa

C) Kaşgarlı Mahmut

D) Gülşehri    

E) Ali Şir Nevai

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Kalıplaşmış birtakım mecazlar ve benzetmelerden faydalanılmıştır.

B) Göz için uyak anlayışı vardır.

C) Şiirde önemli olan söyleyiştir.

D) Şiirlerde konu bütünlüğü vardır.

E) Şiirlerin başlığı yoktur.

 

19. Aşağıdaki Divan şairlerinden hangilerinin hem Farsça hem Türkçe divanları vardır?

A) Baki – Fuzuli        

B) Nefi – Nedim

C) Fuzuli – Nefi         

D) Ahmedi – Şeyh Galip

E) Baki – Nabi

 

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-C 3-C 4-E 5-E 6-C 7-D 8-A 9-E 10-C 11-D 12-A 13-D 14-D 15-B 16-E 17-E 18-D 19-C


1 Yorum Var: “Divan Edebiyatı Test-6

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir