Divan Edebiyatı Test-5

1. Osmanlı sahasında ilk tezkire yazan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sehi Bey

B) Ali Şir Nevai

C) Hasan Çelebi

D) Latifi        

E) Aşık Çelebi

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Baki ile Fuzuli'nin ortak özelliğidir?

A) Şiirlerinde tasavvufa yer vermeleri

B) Dillerinin dönemlerine göre sade olması

C) Gazel ve mesnevileriyle öne çıkmaları

D) Aynı yüzyılda yaşamış olmaları

E) Şiirlerini İstanbul Türkçesiyle yazmaları

 

3. Aşağıdaki Divan şairlerinden hangi ikisi nesir (düzyazı) türünde eser vermemiştir?

A) Baki – Naili

B) Nabi – Nesimi

C) Ahmedi – Fuzuli

D) Nefi – Nedim

E) Ali Şir Nevai – Necati

 

– Klasik edebiyat yüksek zümreye seslenen bir edebiyattır.

– Klasik edebiyat sanat sanat için görüşüne dayanır.

4. Aşağıdakilerden hangisi Klasik edebiyatın yukarıda verilen özelliklerini destekler niteliktedir?

A) Parça güzelliğine önem verilmesi

B) Arap ve Fars edebiyatlarının nazım biçimlerinin kullanılması

C) Süslü ve sanatlı bir dil kullanılması

D) Özgün bir edebiyat olmaması

E) Şiirin ön planda olması

 

5. Aşağıdaki Divan şairlerinden hangisi hem Divan hem Tekke hem de saz şairleri üzerinde etkili olmuştur?

A) Baki          

B) Yunus Emre         

C) Nedim

D) Nabi          

E) Fuzûli

 

Cefa vü cevr ile mu'tadem anlarsız nolur halim

Cefasına hadd ü çevrine payan olmasın ya Rab

6. Bu beyitte Divan edebiyatının hangi ortak konusu işlenmiştir?

A) Sevgiliye duyulan özlem

B) Eziyetlerin verdiği zevk

C) Cefadan bıkkınlık

D) Sevgiliye duyulan özlem

E) Aşk acısının çekilemeyeceği

 

7. Divan edebiyatının son temsilcisi olarak bilinir. Mevlevi şairi olan sanatçı, genç yaşta divanını yazmıştır. Yeni imajlarla Divan şiirinin daralan ufkunu genişletmiştir. Şiirlerinde tasavvufi konulan işleyen şair genç yaşta ölmüştür.

Yukarıda sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nabi          

B) Şeyh Galip

C) İzzet Molla

D) Zati           

E) Ata i

 

8. İstanbul'da doğmuştur. Asıl adı Ahmet'tir. İyi bir öğrenim gördükten sonra medreselerde müderrislik yapmıştır. Dilde ve nazım biçimlerinde yenilikler denemiş, İstanbul'un eğlence dünyasını yansıtmıştır. Şiirlerde kullandığı dil, İstanbul dilidir. Tasavvufi konulara hiç yer vermeyen şair Patrona Halil İsyanı’nda ölmüştür.

Yukarıda sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nabi          

B) Nailî

C) Nefi

D) Nedim

E) Necati

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Divan edebiyatında en güzel şarkı örnekleri 18.yüzyılda verilmiştir.

B) Nefi kaside şairi olarak bilinir.

C) Baki mesnevilerinde sade bir dil kullanmıştır.

D) Divan edebiyatında düzyazı ikinci planda kalmıştır.

E) Fuzuli düzyazı türünde de eserler vermiştir. 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatının düzyazı örneği değildir?

A) Tezkire      

B) Sefaretname

C) Münşeat

D) Seyahatname        

E) Mevlid

 

11. Baki ile Nedim'in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şarkılarıyla tanınmaları

B) Dönemlerini şiirleştirmeleri

C) Aruzun yanında hece ölçüsünü kullanmaları

D) Bir akımın öncüleri olmaları

E) Öğretici şiirler yazmaları

 

12. Klasik şiirin özüne yeni anlam getirmiştir. Toplum düzensizliklerini, hayatın, kişiyi kötülüklere götüren yönlerini göstermeye çalışmıştır. Din ve töreyle ilgili öğütler vermiştir. Bu öğütlerde şairin öğretici düşünce yönü ile şiir yönünün birleştirildiği görülür. Şairin Divan'ından başka mektuplarından oluşan "Tuhfetü'l Harameyn" adlı eseri de vardır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nabi

B) Baki

C) Nefi

D) Nedim

E) Şeyhi

 

13. Klasik edebiyatta boy servi, elif; göz kâfir, mahmur; kirpikler ok, mızrak gibi adlar alırdı.

Kalıplaşmış mecaz ve benzetmelere verilen ortak isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Münşeat    

B) İnşa           

C) Nazire

D) Mazmun   

E) Şehrengiz

 

14. 16. yüzyılda İstanbul'da doğmuştur. 18-19 yaşlarında iken ünlü bir şair olmuştur. Çağının İstanbul Türkçesini başarıyla kullanmış, söz sanatlarını kusursuzca işlemiştir. Bütün şiirlerinde din dışı konuları işlemiştir. Şeyhülislam olma arzusuna bir türlü ulaşamamıştır.

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fuzuli

B) Nefi

C) Zati

D) Bakî          

E) Şeyhi

 

15. Edebiyatımızda gezi türünün ilk büyük örneklerini veren yazar, usta bir gözlemcidir. Elli yıllık bir süre içinde gezdiği yerleri konuşma diline yakın bir dille anlatmıştır. Anlatımı abartılı olmakla birlikte Divan nesrinin kalıplarını kırmıştır. 10 ciltlik gezi türündeki eseri önemlidir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süleyman Çelebi

B) Katip Çelebi

C) Evliya Çelebi

D) Şeydi Ali Reis

E) Mercimek Ahmet

 

16. Türkçenin şiir dili olabileceğini savunan 15. yüzyıl Divan şairleri aşağıdakilerden hangileridir?

A) Ahmedi – Kadı Burhanettin

B) Hoca Dehhani – Baki

C) Yunus Emre – Nedim

D) Gülşehri – Âşık Paşa

E) Ahmet Paşa – Ali Şir Nevai

 

17. Türk dilinin gelişmesi ve yayılmasında büyük hizmetleri bulunan, bu uğurda kalıcı eserler yazan ilk Türkçeci şairlerimizdendir. O, sadece Türkçe yazmamış, o dönemde moda olan Arapça ve Farsçaya karşı Türkçenin güçlü bir savunucusu olmuştur. 12.000 beyitlik Garipname’si Türkçe bir eserdir.

Yukarıda tanıtılan Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gülşehri

B) Âşık Paşa

C) Şeyyad Hamza

D) Hoca Dehhani

E) Sultan Veled

 

18. Divan edebiyatının özgün bir edebiyat olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortak kavramların kalıplaşmış sözlerle anlatılması

B) Göz için uyak anlayışına bağlı kalınması

C) Kişisel sevinç ve acılara çokça yer verilmesi

D) Ağır bir dille şiirlerin yazılması

E) Tasavvufi konuları işlemesi

 

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-D 3-D 4-C 5-E 6-B 7-B 8-D 9-C 10-E 11-B 12-A 13-D 14-D 15-C 16-E 17-B 18-A


4 Yorum Var: “Divan Edebiyatı Test-5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir