Divan Edebiyatı Test-4

1. Bir mecliste Nabi'nin Hayrabat mesnevisi okunmuş, oradakiler bundan daha güzelinin yazılamayacağını söylemişler. Şair ise, bu eserin o derece güzel olmadığını söyleyince daha iyisini yazmaya davet edilmiştir. Bunun üzerine —- altı ay gibi kısa zamanda —- adlı eseri yazmıştır.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere hangi şair ve eseri getirilmelidir?

A) Fuzuli – Leyla vü Mecnun

B) Süleyman Çelebi – Mevlit

C) Mevlana – Divan-ı Kebir

D) Nefi – Siham-ı Kaza

E) Şeyh Galip – Hüsn ü Aşk

 

2. (I) Divan edebiyatında nesir ikinci plandadır. (II) Bu edebiyatta kişisel sevinçlere ve acılara çok yer verilmiştir. (III) Şiirlerde daha çok aşk, sevgili ve dini konular işlenmiştir. (IV) Divan edebiyatında betimlemeler gerçek ve somuttur. (V) Anlatılan konu değil, konunun anlatılış biçimi önemlidir.

Yukarıdaki parçada Divan edebiyatıyla ilgili verilen numaralı bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. Asıl adı Ömer'dir. İyi bir öğrenim görmüştür. Kaside şairi olarak bilinir. Sağlam bir dili, cesur bir söyleyişi vardır. Övmede ve yermede sınır tanımayan şair, hiciv edebiyatının ustası kabul edilir.

Yukarıda sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necati

B) Nabi

C) Nefi

D) Naili

E) Hayali

 

4. Sebk-i Hindi (Hint üslubu) akımına bağlı olan Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baki          

B) Nedim       

C) Şeyh Galip

D) Nabi          

E) Necati

 

5. Nedim ile Karacaoğlan’ın ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiirlerini dörtlüklerle yazmaları

B) Şarkılarıyla tanınmaları

C) Hem hece hem aruz ölçülerini kullanmaları

D) Söz oyunlarına sıkça başvurmaları

E) Dini konuları şiirlerinde işlememeleri

 

6. Türk edebiyatında ilk tezkire yazan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sehi Bey

B) Fuzuli        

C) Ali Şiir Nevai

D) Hasan Çelebi

E) Latifi

 

7. Türk edebiyatında yazılan ilk tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mecalisü'n Nefais 

B) Heşt Behişt

C) Meşairü'ş Şuara    

D) Tezkire-i Latifi

E) Fihi Mafih

 

8. Osmanlı sahasında yazılan ilk tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tezkire-i Latifi     

B) Çarhname

C) Meşairü'ş Şuara    

D) Heşt Behişt

E) Mecalis'ün Nefais

 

9. Şeyh Galip'in mesnevi biçiminde yazdığı ünlü eseridir. Eserde tasavvuf yolunda her türlü üzüntü ve eziyete katlanılması anlatılmaktadır. Eserde Tanrı yoluna giren bir kişinin aşması gerekli engeller ve Tanrı'ya ulaşma dileği anlatılır.

Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hayriye

B) Vesiletün Necat

C) Enis'ül Kalp

D) Hüsn ü Aşk

E) Beng ü Bade

 

10. Aşağıdakilerden hangileri tezkirelerden oluşmuştur?

A) Miratü'l Memalik, Heşt Behişt

B) Mantıku't Tayr, Mecalisün Nefais

C) Tuhfetü'l Harameyn, Sıhhat ü Maraz

D) Tezkire-i Latifi, Keşfü'z Zünun

E) Mecalisün Nefais, Heşt Behişt

 

11. Aşağıdaki Divan şairlerinden hangileri Azeri lehçesiyle şiirler yazmıştır?

A) Fuzuli, Naili

B) Seyyit Nesimi, Kadı Burhanettin

C) Ali Şir Nevai, Fuzuli

D) Şeyyad Hamza, Ahmedi

E) Ahmet Paşa, Gülşehri

 

12. 13. yüzyıl sanatçısıdır. Farsça ve Arapça öğrenmiş; ancak o eserlerini Türkçe yazmıştır. Türkçeyi bir sanat dili haline getirmeyi çok isteyen şair, Mantıku't Tayr adlı eserin tercümesinde Türkçeye incelik ve ahenk kazandıracağını söyler.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hoca Dehhani      

B) Şeyyad Hamza

C) Âşık Paşa  

D) Gülşehri

E) Kadı Burhanettin

 

13. Aşağıdaki eserlerden hangileri mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır?

A) Garibname, Cemşid ü Hurşid

B) Harname, Şikâyetname

C) İskendername – Siham-ı Kaza

D) Hüsn ü Aşk, Tezkiretü'ş-Şuara

E) Leyla vü Mecnun, Mizan'ül Evzan

 

14. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı, eser ve eserin nazım biçimi doğru verilmiştir?

A) Nabi – Hayriyye – mesnevi

B) Şeyh Galip – Hüsn ü Aşk – kaside

C) Süleyman Çelebi – Mevlit – terkib-i bent

D) Baki – Kanuni Mersiyesi – kaside

E) Şeyhi – Harname – terci-i bent

 

15. Klasik edebiyatın son büyük temsilcisi olarak kabul edilir. Şiirlerinde tasavvufi konulan işlemiştir. Yoğun hayal ve tasvire önem verip Divan şiirini son çizgisine ulaştırmıştır.

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nabi          

B) Şeyh Galip

C) Fuzuli

D) Nefi          

E) Nedim

 

16. Didaktik şiire verdiği önemle kendisine Divan şairleri arasında özel bir yer ayıran şair, yaşadığı dönemin sosyal çöküntülerini görmüş, halkın ruh haline tercüman olan gazeller yazmıştır. "Tuhfet'ül Harameyn" şairin eserlerinden biridir.

Yukarıda sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Naili          

B) Şeyh Galip

C) Nefi

D) Nabi          

E) Hayali

 

17. Aşağıdaki Divan şairlerinden hangi ikisi hamse (beş mesnevi) sahibidir?

A) Baki – Fuzuli        

B) Ali Şir Nevai – Nedim

C) Nefi – Nabi           

D) Ali Şir Nevai – Atai

E) Fuzuli – Şeyh Galip

 

18. Aşağıdakilerden hangisi hem Halk hem de Divan edebiyatının ortak özelliğidir?

A) Sanatlı söyleyişlerinin olması

B) Göz için uyak anlayışının benimsenmesi

C) Şairlerin mahlaslarının kullanılması

D) Sosyal ve tasavvufi konuların işlenmesi

E) Betimlemelerin soyut olması

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-D  3-C  4-C  5-E  6-C  7-A  8-D  9-D  10-E  11-B  12-D  13-A  14-A  15-B  16-D  17-D  18-C


1 Yorum Var: “Divan Edebiyatı Test-4

  1. 18. soru yanlış bence çünkü ikisinde de sosyal ve tasavvufi konular işleniyor, cevabın D olması lazım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir