Divan Edebiyatı Test-11

1. "İtikadımca gaza eyledim inşallah Hak bilir, yok yere ben kimseye sövmem a köpek" gibi sözlerle önüne gelen herkesi hicveden ve bu yüzden idam edildiği söylenen ünlü Divan edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşref Paşa   

B) Nefî  

C) Necâtî  

D) Namık Kemâl  

E) Bâkî

 

2. I. Gazelde; aşk, sevgili, şarap ile tabiat güzelliklerinden söz edilir.

II. Gazel ve kaside edebiyatımıza Batı edebiyatından geçmiştir.

III. Kasideler 33- 99, gazel 5-15 beyit arasında olur.

Numaralanmış cümlelerdeki bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I.   B) Yalnız II.   C) Yalnız III.   D) I. ve II.   E) II. ve III.

 

3. Türk-İslam dünyasının en büyük mutasavvıf şairi olmasının yanında büyük bir bilgin ve düşünürdür. Ölümü, yeniden doğuş günü olarak kabul eder. Bu yüzden ölüm gününe, düğün günü veya gelin gecesi anlamına gelen "Şeb-i Arûs" der. Yaşadığı dönemde Türkçenin ileri bir şiir dili olamadığına üzülmüştür. Farsça olarak yazdığı Mesnevisi geniş etki uyandırmış bir yapıttır. Türkçeyle yazdığı kıtalar da vardır. Şiirlerini çoğunlukla sema ederken, coşkuyla söylemiştir, insan sevgisini temel alan düşünsel yönüyle dünya ölçeğinde ün kazanmış ve etkili olmuştur.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mevlâna    

B) Yunus Emre

C) Karacaoğlan         

D) Kaygusuz Abdal

E) Kadı Burhanettin

 

4. Fatih Sultan Mehmet ile aynı dönemde yaşamıştır. Aynı zamanda bir devlet adamıdır. Türkçeye son derece hâkimdir. Dizeleri 16. yüzyıl Divan şiirinin mükemmel olacağını müjdeler. Sanatçı, nazirecilik denen, beğenilen şiirlere benzer şiir yazma sanatını son derece geliştirmiş, kendinden sonrakilere bunu bir sanat olarak bırakmıştır. Ayrıca şiir içinde, yaşadığı olayların tarihlerini "Ebced Hesabı" denen bir yöntemle ifade etmesi, onun tarih düşürme işini bir sanat haline getirdiğini de gösterir. Elimizde bulunan tek eseri Divan'ı dır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadı Burhanettin

B) Ahmet Paşa

C) Şeyhülislam Yahya

D) Leskofçalı Galip

E) Taşlıcalı Yahya

 

5. Aşağıdaki Klasik Türk edebiyatı sanatçıların hangisi nesir alanında eser vermemiştir?

A) Fuzuli   B) Sinan Paşa   C) Nedim   D) Peçevi   E) Naima

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatında süslü nesrin en önde gelen temsilcilerinden biridir?

A) Sinan Paşa

B) Kayıkçı Kul Mustafa

C) Mercimek Ahmet

D) Şeyh Galip

E) Süleyman Çelebi 

 

7. Sultan-üş Şuara unvanı verilen şair, yakın arkadaşı olan Sultanın ölümü üzerine yazmıştır bu eserini. Şairin, Divan'ındaki en güzel şiirdir. Terkib-i bent tarzında yazılmıştır. Her biri sekizer beyitlik yedi bentten oluşmaktadır. Divan edebiyatımızın şaheserlerinden sayılır.

Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Risalet'ün Nushiyye

B) Şikâyetname

C) Siham-ı Kaza

D) Kanuni Mersiyesi

E) Tazarruname

 

8. "Gazel" ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?

A) En güzel beytine beytü'l gazel ya da taç beyit denir.

B) İlk beyti kendi içinde, sonraki beyitlerin ikinci dizesi ilk beyitle uyaklıdır.

C) Gazeller konularına göre "âşıkane, rindane" gibi isimler alır.

D) Bütün beyitlerde aynı konunun işlendiği gazellere yek-ahenk gazel denir.

E) İkinci beyti birinci beytinden güzelse, bu beyte hüsn-i matla denir.

 

9. Gah odunda vü gah suda idi

Dün ü gün kahr ile kısuda idi

 

Ol kadar çeker idi yükler ağır

Ki teninde tüy komamıştı yağır

Bu dizelerin nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesnevi   B) Kaside   C) Gazel   D) Müstezat   E) Terkib-i bent

 

10. Aşağıda verilenlerden hangisi "Fuzulî'nin eserlerinden biri değildir?

A) Leylâ ile Mecnun

B) Mantıku't-Tayr

C) Beng ü Bade

D) Şikâyetname

E) Sakiname

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında hamse sahibi şairlerdendir?

A) Baki   B) Nabi   C) Nedim   D) Nefi   E) Taşlıcalı Yahya

 

12. Aşağıdaki eserlerden hangisi Baki'ye ait bir eserdir?

A) Bengü Bade

B) Kanuni Mersiyesi

C) Harname

D) Leyla ü Mecnun

E) Şikayetnâme

 

13. Özellikle Divan edebiyatında şairlerin şiirlerinde kullandıkları takma ada —- adı verilir. Bu ad çoğu zaman üstad olarak bilinen bir kişi tarafından yeni yetişen şaire verilir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) nazire   B) mahlas   C) tezkire   D) hamse   E) siyer

 

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-B  3-A  4-B  5-C  6-A  7-D  8-A  9-A  10-B  11-E  12-B  13-B


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir