Cümle Bilgisi Test-4

1. Aşağıdakilerden hangisi yüklemleri ortak bir sıralı bağımlı cümledir?

A) Sessiz bir kızgınlığı, masum bir hınzırlığı vardı.

B) Hayaller kuruyordu, dünyayla, mesleğiyle, ülkeyle ilgileniyordu.

C) Mağrur gençliğini doğal kibarlığıyla saklıyor ama kimseyi beğenmiyordu.

D) Gazeteden izin alıyorum, bu dönem okulu bitireceğim.

E) Çok sıcaktı, bileklerim karıncalandı, bir masa bulup oturdum.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi özneleri ortak bir sıralı bağımlı cümledir?

A) Bizler birer küçük gülüz, yeryüzü bir saksı

B) Bitsin artık özlem, tükensin yasın

C) Sınırsız sevgiyle doldu, taştı gönül evi

D) Hırçın denizimsin, köpüklü dalgalarım

E) Gün gelir efkâr artar, gün olur gözyaşı döker.

 

I. Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı.

II. Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı

III. Yaz kış örterdi ağaçlar bu derin maviliği

IV. Sular gene o sular, kıyı gene o kıyı

3. Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde birden çok yargı vardır?

A) I. ile II.   B) II. ile IV.   C) I. ile III.   D) III. ile IV.   E) II. ile III.

 

4. (I) Gülcemal vapuru kalkarken, güvertesinde orkestra İzmir Marşı'nı çalardı. (II) Gülcemal, bir keresinde seyyar (gezici) sergi yapılmıştı. (III) Türk mallarını sempatik tezgâhlarda Avrupa limanlarına tanıtma gezisine çıkmıştı. (IV) Ondan sonra Samsun, Adana, Tarsus ve Aksu gemilerimiz bu yollarda vızır vızır işler oldular. (V) Ama Ankara'nın, kabul etmeli ki, bu gemiler arasında bambaşka bir yeri, bir saygınlığı vardı.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, temel yüklemin öğesi olmayan bir arasöz kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. (I) Şehirler yıkık, gök uzak, baş eğik. (II) Zaman ve taş ezeli iki sahip midir? (III) Yükseldik, karakuşa düştük. (IV) Aslan, kartal ve boğaydık. (V) Çiğ bir ışığı bölüştük.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi bir eksiltili cümledir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. İhtiyar bey, bütün memlekette kahramanlığı dillere destan olan bu al yanaklı, gür bıyıklı, dağ parçası, heybetli, cesur adama uzun uzun baktı.

Yukarıdaki cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Söz dizimi, özne – dolaylı tümleç – zarf tümleci – yüklem biçimindedir.

B) Birden çok kurallı birleşik sıfata yer verilmiştir.

C) İkileme zarf görevinde kullanılmıştır.

D) Belirtili ad tamlamasına yer verilmiştir.

E) "Yanaklı ve heybetli" türemiş sözcüklerdir.

 

I. Ömrümün hasretle geçer her günü

II. Bu gizli sevdayı çekmek kolay mı?

III. Evimde şenliksin, bahçemde bahar

IV. Dallarda sevindir kuşu, güldür çiçeği

7. Yukarıdaki dizelerin hangi İkisinde birden çok yargı vardır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV   D) II. ve IV.   E) I. ve III.

 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisi, dolaylı tümleçleri ortak bir sıralı bağımlı cümledir?

A) Aşk imamdır bize, gönül cemaat

B) Yiğitler, güzellerin yaylasına konarlar.

C) Fışkırmak kavağa, dökülmek salkım söğüde verildi.

D) İkisini birden düşünebilen, dünyanın en şahane fıskiyesini seyreder.

E) Ben bir akarsuyum, tarihten aldım tadımı. 

 

9. (I) Kiracı olduğum için kendimi biraz şanslı görürüm. (II) Gerçi ev sahibi olmanın da bazı sakıncaları yok değildir. (III) İnşam bir semte bağlar ister istemez. (IV) Ben ebedi kiracılığın hiç değilse bu avantajını tattım. (V) İstanbul’un tam yirmi semtinde oturmuşum.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi biçimce olumsuz, anlamca olumlu bir cümledir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

10. Bu konuyu, babasından gizlemiş, ablasına açmıştı.

Bu cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eylemsiye yer verilmiştir.

B) Nesneleri ortak sıralı bağımlı cümledir.

C) İkinci yüklem birleşik zamanlı bir eylemdir.

D) Birinci yüklem, isimden türemiş bir eylemdir.

E) İkinci cümle de anlamına göre olumludur.

 

11. Bu yanlış zihniyetin, daha dün devlet sözcülüğü yapmış ağızlarda yer aldığını, yer almakta devam ettiğini görmek, üzücüdür.

Bu cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Birleşik ad cümlesidir.

B) Birden çok eylemsiye yer verilmiştir.

C) "üzücü" sözcüğü, eylemden türemiş bir addır.

D) "yer almak" bir deyimdir.

E) Söz dizimi nesne – özne – yüklem biçimindedir.

 

I. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu.

II. Tükendi taneler, kalmadı azık.

III. Sümbül saçın sırma tele uydurmuş

IV. Eteğinde telli turnam çağrışır.

12. Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde birden çok yargı vardır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) I. ve III.   D) II. ve IV.   E) III. ve IV.

 

13. (I) Hariciyeler içinde beğendiği pek azdı. (II) Sevdiği ise galiba hiç yoktu. (III) Onlar da aptal ml? (IV) Elbet bunu anlıyor ve seziyorlardı. (V) Kaldı ki, hepsi de sahalarında deneyimli insanlardı.

Parçanın akışına göre numaralanmış cümlelerden hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem, addan türemiş bir eylemdir?

A) Güzelliğin, altın kemeri var yüzünde.

B) Tabiat çevresini gittikçe genişletir, orada.

C) Âlimlere hep kendi ahengini verir insan.

D) Yeni yeni güzellik duyguları kaynaşır onda.

E) Kanatları üstünde daima sıkıntıyla taşır.

 

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yan cümlecik, temel cümleciğin öznesi durumundadır?

A) Zordur ölümü getiren gelecekler yaşamak

B) Söylendikçe güzelleşen bir türkü bulmalıyız.

C) Ve yakında duyulunca akarsın ölümün sesi

D) Sokak ortasında ağlarken, yaralı bir çocuk gibisin.

E) Ölümün gözlerine baktım korkmadan

 

I. Anaya söylenen dert azalmaz, çoğalır.

II. Dertlerin en iyisi, kişinin alıştığı derttir.

III. Devletler de insanlar gibidir; çünkü insan karakterinden yaratılırlar.

IV. Bin senede kurulan bir devlet, bir saatte yıkılabilir.

16. Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi özneleri ortak sıralı bağımlı cümledir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) I. ve III.   D) III. ve IV.   E) II. ve V. 

 

17. Bunun ne tür bir ezgi olduğunu sana söylemeyeceğim.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümleciğin görevi bu cümleninkiyle aynıdır?

A) Küçük bir çocuğun bunları sezmesi sana tuhaf ve abartılı gelebilir.

B) Her zamanki gibi derinlerde bir yerde her şeye isyan etmeyi sürdürüyordum.

C) Minik bir tümseğin önünde hep birlikte diz çökerek dua etmiştik.

D) Bunlar sakin ve huzurlu yaşayabilmem için oynamam gereken rollerdi.

E) Eğitimde zihin kadar ruhu da düşünmek gerektiğine inanıyorum.

 

18. (I) Dışarısı soğuktu ama hiç umurumda değildi. (II) Yollar boştu ve mutfakların ışıkları yanıyordu. (III) Bu evlerde oturanlar, televizyon başındaydı. (IV) Sözcükleri işitmiyordum ama neler konuşulduğunu biliyordum. (V) Mutsuzluğun pencere camlarından sızdığını algılıyordum.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I. ile III.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) IV. ile V.   E) III. ile V.

 

19. Kıyıda oynaşan deniz kuşlarını ve suyun dibindeki yengeçleri gören çocuklar neşe ve heyecan içinde çığlıklar atmaya başladılar.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Bağlaç kullanılmıştır.

B) Birden çok isim tamlaması vardır.

C) Birden çok türemiş sözcük vardır.

D) Birden çok fiilimsi vardır.

E) Zamir kullanılmıştır.

 

20. (I) Onlar senin bahçen ve evindir. (II) Kabuğu nasıl midyenin bir parçasıysa onlar da senin bir parçandır. (III) Sen kendin oluşturdun o kabuğu. (IV) İçindeki kıvrımlarda senin öykün var. (V) Bu kabuk-ev senin üzerindedir.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde, yüklem isim soylu bir sözcük değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

21. (I) İçeriye girmeden önce uzun uzun yürüdüm. (II) Gençliğimin tüm köşelerini, farklı bir yaşın olgunluğuyla geçtim. (III) Nesnelerin benimle konuşacağını umuyordum. (IV) Oysa hiçbir şey olmadı, hiçbir fısıltı yoktu. (V) Pencerelerde yansıyan görüntümü görüyordum.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) I. birleşik bir cümledir.

B) II. fiil cümlesidir.

C) III. nesne ve yüklemden oluşmuştur.

D) IV. sıralı bir cümledir.

E) V. nin yüklemi birleşik fiildir.

 

22. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?

A) Bu belgesel de çok düşündürdü beni.

B) Gerçek anlamda bir rüya değildi bu.

C) Aniden odada ritmik bir ses duydum.

D) Pek çok kişi onlardan nefret ediyordu.

E) Bir yandan da kırılganlığımdan korkuyorum.

 

(I) Unutma çöl ulu bir şehirdir.

(II) Melekler çöl şehrine dağılsın

(III) Kumlarını düzelt, suyunu damıt

(IV) Güller açtı Leyla için

23. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde birden fazla yargı vardır?

A) I. ile III.   B) II. ile IV.   C) I. ile IV.   D) III. ile IV.   E) I. ile II.

 

24. Aşağıdaki dizelerden hangisi yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır?

A) Bize güzel sözler söylediniz

B) Sizin üstünüzden geçecek gök gürültüleri

C) Anlaşılmaz, garip haberler verdiniz

D) Birden aydınlandı annenin yüzü

E) Gözleri yumulu bir peri miydi?

 

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-B 3-B 4-E 5-A 6-D 7-C 8-A 9-B 10-A 11-E 12-A 13-C 14-B 15-A 16-C 

17-B 18-E 19-E 20-C 21-E 22-B 23-A 24-E

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir