Cümle Anlamı ve Yorumu Test-4

1. Ortaya çıktığı devirde, içeriği ve anlatımıyla okurun ilgisini çekmeyen yapıtlann da çağlar ötesine seslenebileceğini rahatlıkla söyleyebilirim.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır?

A) Ortaya çıktığı dönemde, okurlarca fazla beğenilmeyen yapıtların yılların yıkıcılığına boyun eğmesi kaçınılmazdır.

B) Yazıldığı dönemin ilgi çekici konularını işleyen yapıtlar yüzyıllar boyu yeni kalabilir.

C) Dönemine ayna tutan her yapıt okurun ilgisini çeker ve zamanın eskiticiliğine göğüs gerer.

D) Yazıldığı dönemde, konusuyla ve üslubuyla okur üzerinde ilgi uyandırmayan yapıtlar da kalıcı olabilir.

E) İçerik ve anlatımıyla ilginç olmayan yapıtların insanlara çağlar boyu ışık tutması düşünülemez.

 

2. (I) Yakup Kadri, düşüncelerini yazarlık yaşamının başlangıcında içten bir anlatımla çeşitli yazılarında ortaya koymuştur. (II) 1934 yılından sonra yabancı ülkelerde çeşitli görevler alınca Türkiye’deki basınla ilişkileri azalmış, görüşlerini bildirmesi konuşmalarıyla sınırlı kalmıştır. (III) Emekli olup yurda döndükten sonra da bu durum değişmemiştir. (IV) Günlük gazetelerde yayımlanan az sayıdaki yazılarında ise daha çok güncel politik görüşlerini dile getirmiştir. (V) Anılarını topladığı bazı kitaplarında önemli sayacağımız birkaç görüşünü, dağınık olarak belirtmiştir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, Yakup Kadri’nin yaşamının bir bölümünde, düşüncelerini daha az dile getirmesinin nedeni belirtilmiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. I. Yazın ve sanat alanında her an yeniden doğmak, her çağda insanlara seslenebilmek büyük sanatçılara özgü bir niteliktir.

II. Yazın ve sanat alanında çağlar ötesine seslenebilmek her şeyden önce sanatçının yepyeni konulan işlemesine bağlıdır.

III. Edebiyat ve sanat tarihi boyunca yeniliğin peşinden koşan sanatçılar her zaman büyük sanatçı unvanını kazanmışlardır.

IV. Edebiyat ve sanat dünyasında her zaman yeni kalmak, kalıcı olmak yalnız büyük sanatçılar için geçerlidir.

V. Edebiyatta ve sanatta yeni kalabilmenin önde gelen koşulu her çağda bütün insanları ilgilendiren konulara eğilmektir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi birbirine anlamca en yakındır?

A) I. ve II.   B) I. ve IV.   C) II. ve III.   D) II. ve IV.   E) III. ve V.

 

4. Bir sanatçının değeri herkesten başka olmasında, kimseye benzememesinde aranmalıdır ve bunu başaran bir sanatçı hiçbir zaman eskimediği gibi ona benzemek de kimsenin elinden gelmez.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır?

A) Bir sanatçının gerçek değeri kişiliğinin farklı olmasıyla değil, herkesle bir olmasıyla ölçülür.

B) Gerçek sanatçı yalnız kendinde bulunan bir şeyi söyler, ama onu söylemekle bütün insanları anlatır.

C) Duygularını insanlara yalın olarak anlatmayı başaran sanatçılar hiçbir zaman eskimezler.

D) Yapıtlarında yepyeni konuları işlemeyen sanatçılar, başkalarına benzemekten kurulamaz.

E) Özgün bir anlatıma ulaşan sanatçı hep yeni kalır ve başkalarınca taklit edilemez.

 

5. Aydınlarımızın toplumu etkileyememesinin ya da peşinden sürükleyememesinin nedeni ondan uzak olmasıdır.

Bu cümlede anlatılmak istenene en yakın yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkı yönlendirmek ve etkilemek isteyen aydın, halkın içinde olmalıdır.

B) Ancak halkın değerlerine saygı duyan aydınlar, toplumu değiştirmeyi hedefleyebilir.

C) Toplumu, ancak kendi içinden çıkmış insanlar anlayabilir.

D) Toplumu anlamak isteyen aydınlar işe kendilerinden başlamalıdır.

E) Aydınla halk arasındaki çatışma kültür farklılığından kaynaklanmaktadır.

 

6. (I) Son yıllarda, tiyatroda, giderek artan bir durgunluğa, daha doğrusu, gerilemeye tanık oluyoruz. (II) Tiyatronun tarihsel süreç içinde her zaman duraklama ya da gerileme dönemleri olmuştur. (III) Ama bir kez yapılan bir atılım, hiçbir zaman kökten yok edilemez. (IV) Bu aşamada tiyatro eleştirmenine büyük görev ve sorumluluk düşüyor. (V) Eleştirmen, tiyatronun mutfağına girecek, provaları izleyecek, danışman olarak yapıtın sahneye konulmasına katkıda bulunacaktır.

Yazar, tiyatronun ortadan kaldırılamayacağıyla ilgili kesin inancını, numaralanmış cümlelerin hangisinde dile getirmiştir?

A) I.   B) II.    C) III.   D) IV.   E) V.

 

7. Usta sanatçı, çağından kopmamış; çağının gölgesini satırlarda sürüklemiştir.

Bu cümlede, sanatçının vurgulanmak istenen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devrinin sosyal ve siyasal olayları ile yakından ilgilenmiştir.

B) Sanatta toplumculuğun önemine inanmıştır.

C) Yaşadığı devri yapıtlarına yansıtmıştır.

D) Sanat toplum içindir, tezinin savunucusu olmuştur.

E) Sanatının odak noktasına daima kendini yerleştirmiştir.

 

8. (I) Günceler, okurlara her zaman çekici gelmiştir. (II) Bu çekiciliğin nedenlerini anlamak güç değildir. (III) İyi yazılmış bir günce, okuyana birçok şey sunar: İtiraflar, anekdotlar ve en önemlisi, sanatçının ruh açılımı. (IV) Bazen güncelerdeki sıradan notlar bile okurun; yazarın düşüncelerini ve dünyasını anlayabilmesini sağlar. (V) Günce, hele usta bir yazarın kaleminden çıkmışsa gerçek bir edebiyat tadı verir okura. (VI) Aslında yazar, daha çok kendisi için tutar günceyi; ama yazar topluma mal olmuş bir kişiyse tutulan notlar daha da önem kazanır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde I. cümlede belirtilen yargının gerekçelerine yer verilmiştir?

A) II., III. ve IV.

B) II., III. ve V.

C) III., IV. ve V.

D) III., IV. ve VI.

E) IV., V. ve VI.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-B  3-B  4-E  5-A  6-C  7-C  8-C

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir