Cümle Anlamı ve Yorumu Test-17

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur?

A) O zamanlar da insanlığın karanlığa gittiğini görmüyor değildim.

B) Öğrencilerin başarılı oluşlarında dershane­mizin etkisi yok değil.

C) Yaptığı iş nedeniyle sıkıntı duymuyor deği­lim.

D) Okumanın bu denli önemli olduğunu henüz anlamış değilim.

E) Bütün bunların neye mal olduğunu bilmiyor değilim.

 

2. Şairler, sayfalar dolusu düz yazının anlatamaya­cağını birkaç mısra İle güzel bir biçimde anlatan kişilerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatıl­mak isteneni en iyi açıklar?

A) Her insan şair olamaz.

B) Şiir ve düz yazı arasında çok fark vardır.

C) Şiir, derinlik ve özlülük isteyen bir türdür.

D) Düz yazı yazmak, şiir yazmaktan kolaydır.

E) Şiir yazmak sabır ve yetenek ister.

 

3. Sanat, acılan ve sevinçleri yansıtan görüntüleri, biçimleri bulmaktır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlam­ca en yakındır?

A) Sanat, yaşamı olduğu gibi yansıtmaktır.

B) Sanat; yaşamı, insanı sorgulamaktır.

C) Sanat; görüntülerin, biçimlerin ruhudur.

D) Sanat, duygularımızın somutlaştırılmasıdır.

E) Sanat, insanlardan insana ulaşmaktır.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “başkasının görüşüne katılma” anlamı vardır?

A) Ne kadar doğru olursa olsun, bunların beni etkilemeyeceğini biliyorsun.

B) Yarın geldiğinde onun da çok zayıfladığını göreceksin.

C) Şairin son dörtlükte belirttiği gibi dünya ge­çici bir handır.

D) İş çok olsa da bitirmeden izin alamayız.

E) Çamurun üstüne sıçraması adamı çok sinir­lendirdi.

 

5. (I) Kavaklarla başlar yaprak dökümü. (II) Pen­ceremin önünde dört kavak var. (II) Son yap­raklar rüzgâra karşı çırpınıyorlar kopmamak için (IV) Çınarlar, meşeler, salkımsöğütler, akas­yalar henüz soyunmadılar, direnecekler bir süre daha. (V) Sonra yaprakları renk değiştirecek, yeşilden sarıya, bakıra, kızıla, pembeye geçe­cek.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlele­rin hangisinde “aşamalı bir durum” söz konu­sudur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. (I) Mozart’ın eser yazma kolaylığına, “Amadeus” yazımında yeterince değinmiştik. (II) Hoşu­ma gideni aklımda tutarım, mırıldanırım; bir kere bunu yakaladım mı her şey birbiri ardınca gelir. (III) önce parça parça, sonra bu kırıntılardan tam bir pasta oluşur. (IV) Çeşitli enstrümanların sesleri belirir. (V) O anda kimse beni rahatsız et­mese bu sesler daha da büyür, gelişir, netleşir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi­lerinde “koşul” anlamı vardır?

A) I. ve III.   B) I. ve IV.   C) II. ve V.   D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

 

7. (I) Ve “Sutüven” şairi, Mustafa Seyit öldü. (II) Kimsecikler duymadan küskün, onurlu, bir kapıyı sessizce açıp gitti. (III) Hisar dergisi “Su­tüven” adında bir kitabı da olduğunu yazıyor. (IV) Görmem bir yana, böyle bir kitabı olduğun­dan bile haberdar değilim. (V) Mustafa Seyit’ten sadece eski bir kitapta etraflıca söz edilir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi­sinde “yorum” yapılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel” bir anlatım vardır?

A) Onun şiirlerinde kusursuz bir anlatım var.

B) İşini çok iyi bilen bir şairin şiirleri var elim­de.

C) Daha ilk dizelerde şiirdeki uyumla çarpılıyor­sunuz.

D) Altışar dizelik bölümler, şiirine destansı bir hava katmış.

E) Son kitabında yer alan şiirlerin çoğu ölçüsüz ve uyaksız.

 

9. Şiiri yazılamayacak hiçbir konu, şiirde kullanıla­mayacak hiçbir sözcük düşünülemez.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, bu cümlenin anlamına en yakındır?

A) Şiir, herkesin bildiği sözcüklere can verme sanatıdır.

B) Şiirde konu ve sözcük sınırlaması olamaz.

C) Her konu, şiire kaynaklık edebilir.

D) Şiire malzeme olamayacak sözcük yoktur.

E) Yazın türleri içinde en etkili olanı şiirdir.

 

10. I. Şiir, hiçbir şeyi alaya almaz.

II. Şiir, en azından bir mecaz bilgisi gerektirir.

III. Somut, soyut iç içedir; kenetlenmiştir günü­müz şiirinde.

IV. Ciddiyet, şiirin özünde, cevherinde vardır.

V. Okuyucunun, alıcının niyetine de bakar şiir.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi birbi­rine en yakın anlamdadır?

A) I. ve II.   B) I. ve IV.   C) II. ve IV.   D) II. ve V.   E) III. ve V.

 

11. (I) Ozanın şiirinin vazgeçilmez öğesi gibidir hü­zün. (II) Ve hüznü yaratan nedenlerin arasında geçmişten günümüze akan kızgınlıkların, öz­lemlerin yoğun bir bileşimi vardır. (III) Bu ne­denle eski dönemlerde saklı kalan, unutulan gerçekler, duygu patlamaları, anılar şiirin alt yapısını oluşturur. (IV) Bu alt yapıyı besleyen, zenginleştiren kaynaklardan biri de doğadır. (V) Doğa, insanın özüne dönüktür.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden han­gi ikisi, bir önceki cümlenin açıklayıcısıdır?

A) II. ve III.   B) II. ve V.   C) III. ve IV.   D) III. ve V.   E) IV. ve V.

 

12. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mec­azlı bir söyleyiş yoktur?

A) Kediyi sıkıştırırsan üstüne atlar.

B) Kelin ilacı olsa kendi başına sürer.

C) Kedi yetişemeyeceği ciğere pis der.

D) Doğru söz yemin istemez.

E) Keçinin uyuzu, pınarın başından su içer.

 

13. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Dostluk gündüz görünmez; o ateş böceği gibi yalnız ge­celeri parlar.” cümlesinin anlamını İçerir?

A) Dostun ateşi cehennem ateşinden beterdir.

B) Dost için ölmeli, düşman için dirilmeli.

C) Dost, dostun ayıbını yüzüne söyler.

D) İyi dost kara günde belli olur.

E) Dostun attığı taş, baş yarmaz.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğenme” söz konusu değildir?

A) Bir gün yeniden Bakü’ye yolum düşerse ilk görmek isteyeceğim yer “Edebiyat Müzesi” olacaktır.

B) Âşık Garip’in, Ferhat ile Şirin’in, Köroğlu’nun simgesel resimlerine hayranlıkla bakıyorum,

C) Bin yıllık şiir geleneğimizi bizimle birlikte Azerbaycan’ın da sürdürmesi hoşuma gitti.

D) Müzeye girer girmez serin bir havayla gül kokusu yüzümüze çarpınca rahatladık.

E) Müzedeki anı defterine izlenimlerimi yazdık­tan sonra oradan ayrıldım.

 

15. Yıllar yılı heyecanla okuduğum romanlardan biri gibi roman yazmak istedim ama bir türlü olmadı —- anladıktan sonra bu isteğimden vazgeç­tim ve romanları heyecanla okumaya devam ettim.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse amaç sanatın dışına çıkar?

A) Roman yazmanın bir yetenek işi olduğunu

B) Sanatçı bir ruha sahip olmak gerektiğini

C) Roman tekniklerini çok iyi bilmek gerektiği­ni

D) Okuma ile yazmanın farklı şeyler olduğunu

E) Roman yazan olmakla geçim sağlanamaya­cağını

 

16. Bir manzumenin şiir sayılabilmesi için, duygu ve düşüncelerin ahenkle ve ustaca dile getirilmesi ve okuyucuda güzellik heyecanı uyandırması gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleyle özdeştir?

A) Duygu ve düşünceleri uyumlu bir şekilde ve ustaca dile getiren manzumeler başarılı sayılabilir.

B) Okuyucuda güzellik heyecanı uyandırmayan manzumeler şiir sayılamaz.

C) En güçlü şiirler, duygu ve düşüncelerini ahenkle ve ustaca dile getirip okuyucuyu heyecanlandıran şiirlerdir.

D) Şair, duygu ve düşüncelerini uyumla dile getirebiliyor ve okuyucuyu heyecanlandırıyorsa başarılı sayılabilir.

E) Okuyucuda güzellik heyecanı uyandırmayan, duygu ve düşünceleri uyumla ve ustaca anlatmayan bir manzume şiir sayılamaz.

 

17. (I) Sait Faik’in “Şahmerdan” adı altında topladığı yirmi hikâyeden oluşan son kitabını okudum. (II) Büyük bir şehrin bütün hayatını, bütün insanlarının hayatını yaşamış kadar geniş, derin hisler altındayım. (III) Sait Faik, hikâyelerinde konuya ve olaylara çok önem vermiyor. (IV) Daha doğrusu bambaşka konu ve olaylara önem veriyor. (V) O, basit gündelik hayatın içine gömülü insanın izlenimini anlatıyor.

Yukarıdaki parçanın yazarı, Sait Faik’ten etkilenmesini numaralanmış cümlelerin hangisinde dile getirmektedir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

18. Şairin yaşamı nokta ile değil, üç nokta ile bi­ter…

Yukarıdaki cümle, aşağıdakilerin hangisiyle en uygun ve anlamlı şekilde tamamlanır?

A) Çünkü şairin en güzel şiiri, henüz yazmamış olduğu şiirdir.

B) Zira, şair ne zaman duracağını, ne zaman üreteceğini bilmelidir.

C) Dolayısıyla şair, ne yapacağına karar ver­mez.

D) Bu nedenle şiir, duygu ve coşkunun anlatı­mıdır.

E) Bundan dolayı şair, düşüncelerini bir yana bırakmalıdır.

 

19. (I) Köyün girişindeki göz kamaştıran yeşil dünya, insanı kendinden geçiriyordu. (II) Dere kenarın­da balık tutan çocuklar, ayağı şalvarlı kadınlar bir mutluluk tablosu gibiydi. (III) Şehirden gelmiş birisi olarak bu tabloda istenmeyen bir renk gibi duruyordum. (IV) Bana bakan gözlerden o mi­safir sıcaklığını hiç yaşayamadım. (V) Şehirden kırk kilometre uzaklıktaki bu köye Çınarlı Köyü diyorlardı.

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “nesnel” bir yargı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerçekleş­memiş bir beklenti” söz konusu değildir?

A) Bu şiiri beğeneceğinizi umuyordum.

B) Toplantı erken biter sanmıştım.

C) Sevgi, bu sınavı da başarır diyordum.

D) Bu kaset, çok satar diye düşünmüştüm.

E) Görüşlerime katılmayacağınızı biliyordum.

 

21. Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor,

Lâkin vatandan ayrılışın ıstırabı zor.

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yok­tur?

A) Keder

B) Ayrılık

C) Korku

D) Vatan sevgisi

E) Cesaret

 

22. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde, birinci dize ikincinin gerekçesi durumundadır?

A) Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya,

Ruh öyle yollanır uyanılmaz bir uykuya.

B) Cennette bugün gülleri açmış görürüz de

Hâlâ o kızıl hâtıra titrer gözümüzde.

C) Ötmekte fecre karşı horozlar birer birer,

Geçtikçe her dakika belirmektedir seher.

D) Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden,

Birçok seneler geçti dönen yok seferinden.

E) Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene,

Biz sende olmasak bile sen bizdesin gene.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-C  3-D  4-C  5-E  6-C  7-B  8-E  9-B  10-B  11-D  12-D  13-D  14-E  15-E  16-E  17-B  18-A  19-E  20-E  21-C  22-D

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir