Cümle Anlamı ve Yorumu Test-15

1. Emile Zola bir yazısında: “Bir sanat eserine yan­sıyanlar gerçekler değil, gerçeklerin bir buzlu cam ardından görünüşüdür.” diyor.

Aşağıdakilerden hangisi Emile Zola’nın bu sözüyle anlatmak istediğine anlamca en ya­kındır?

A) Sanatçı doğadaki renkleri, varlıkları dondu­rarak veren kişidir.

B) Sanatçı, çevresinde gördüklerini hiç değiş­tirmeden eserine yansıtır.

C) Sanatçının görevi gerçekleri kopya etmektir.

D) Sanatçı, hayal ürünü düşünceleri gerçekmiş gibi anlatır.

E) Sanatçı, gerçekleri olduğu gibi anlatmaz, sadece sezdirir.

 

2. I. Sanatçının görevi hayatı kopya etmek değil, gördüklerini yeniden şekillendirmektir.

II. Gerçek sanatçı, hayallerini deneyimleriyle güçlendiren kişidir.

III. Sanatçı kendi yaşantısını değil, sokakta gör­düğünü anlatmalıdır.

IV. Sanatçı gördüklerini olduğu gibi değil, de­ğiştirerek aktarmalıdır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­leri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) I. ve IV.   D) II. ve IV.   E) III. ve IV.

 

3. (I) Zihin, kendini ilk olarak nereye yönlendirirse oraya yerleşir ve hep onunla meşgul olur. (II) Tıp­kı arının, tatlı özleri emerken çiçeğin kokusuna al­dırmaması gibi davranır zihin de. (III) Böylece zi­hin zevk alınacak başka objelere karşı istekli ol­maz. (IV) Böyle davrandığında bütün aktivitelerinden vazgeçecek olan zihin, kanatları kesilmiş bir kuş gibi hemen durgunlaşır. (V) Sonunda bütün kaygılardan uzaklaşır ve seçiciliğini yitirir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi­lerinde somutlamaya başvurulmuştur?

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) II. ve III.   D) II. ve IV.   E) IV. ve V.

 

4. Bir romancıyı ötekilerden farklı kılan, kendi kalıbını kendisinin dökmesi ve bu kalıbı da an­cak kendisinin kullanabilmesidir.

Bu cümlede anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romancı, eserlerinde kendi hayatını anlatır.

B) Her romancı sanat hayatına taklitle başlar.

C) Romancının başarısı, kendi çizgisine bağlı­lığı ölçüsündedir.

D) Romancıyı diğer romancılardan ayıran, kendine özgü bir üslubunun olmasıdır.

E) Romancı, eserlerini içinden geldiği gibi, öz­gürce yazar.

 

5. (I) Belki de köy kökenli bir yazar olmamdan olacak, romanlarımda köy yaşamını yansıttım. (II) Bunlardan ilki bir edebiyat dergisinin düzen­lediği yarışmada birinci seçildi. (III) Ödül aldı­ğım bu romanımın dışındakilerde köy yaşamını yansıtmadığım söylenemez. (IV) Ben romanları­ma kendimden de bir şeyler katmayı uygun bul­dum. (V) Zaman ilerledikçe son romanımın da­ha doğru değerlendirileceğini ve daha yansız yargılara ulaşılacağını düşünüyorum.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden han­gileri birbirine anlamca en yakındır?

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) II. ve III.   D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

 

6. Her sanatçı, yapıtında gerçeklerden, dış dünya­ya ait gözlemlerden yararlanmakla birlikte, on­ların ışığında kendi duygu ve özlemlerine uygun farklı bir dünya kurar.

Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gözlemlerinde seçici bir yol izlemek

B) Gerçekleri olduğu gibi yansıtmak

C) Gerçekleri kendince yorumlamak

D) Okurun isteklerini dikkate almamak

E) Toplumsal konulara yer vermemek

 

7. Bir sanatçının hangi çağda nasıl yaşadığını, ne gibi olaylarla karşılaşıp onlar hakkında neler dü­şündüğünü bilmezsek eseri hakkında yanlış so­nuçlara varabiliriz.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlam­ca en yakındır?

A) Bir sanatçının yaşadığı koşulları ve döne­mindeki olaylara bakışını öğrenmeden yapı­tıyla ilgili vardığımız yargılarda yanılabiliriz.

B) Bir sanatçının yapıtlarında sanatçının yaşa­mını ve dönemin özelliklerini bütün yönleriy­le bulabiliriz.

C) Bir sanatçının yapıtlarının temelini, yaşadığı koşullar ve dönemin olayları oluşturur.

D) Bir sanatçının yapıtlarını doğru yorumlaya­bilmek için o dönemin diğer önemli yapıtla­rını da bilmek gerekir.

E) Bir sanatçının, dönemindeki olaylara ilgisiz kalması yapıtlarının geleceğe kalmasını en­geller.

 

8. I. Hangi alanda olursa olsun, geçmişte ortaya konan yapıtlardan bir adım ileriye gide­meyenler geleceğe uzanan yolda çabucak unutulur.

II. Hemen her dalda kalıcı olmayı başaranlar kendinden önce yapılanları aşmış olan kim­selerdir.

III. Kalıcı olmak isteyen sanatçılar geçmişin büyük eserlerini örnek almalıdır.

IV. Tarihin yargılarına bağlı kalmak kimi zaman tarihteki olayları yaşamak kadar yıkıcı ola­bilir.

V. Tarihe ışık tutmuş sanatçıları bizden önce gelmiş oldukları için bizden üstün görmek de, aşağı görmek de doğru değildir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han­gileri birbirine anlamca en yakındır?

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) II. ve IV.   D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

 

9. Bir sanatçı ortaya koyduğu her yeni yapıtı son­raki için bir aşama kabul ediyorsa sanatında bir ilerlemenin olduğu apaçık ortadadır.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlam­ca en yakındır?

A) Hiçbir sanatçı yapıtlarının niteliksiz olduğu­na kendini inandırmak istemez.

B) Bir sanatçı, ortaya koyduğu yapıtın ne öl­çüde nitelikli olduğunu başlangıçta anlaya­maz.

C) Bir sanatçının yapıtlarında aşama kaydedip etmediği ancak belli bir zaman sonra anla­şılabilir.

D) Yazdığı her yapıtın ardından henüz en iyi ya­pıtını yazamadığını söyleyen bir sanatçı da­ha nitelikli yapıtlar verecektir.

E) Zaman içinde kendini yenileyemeyen sanat­çılar dönemleriyle birlikte unutulup gider.

 

10. (I) Şiirde coğrafyanın öneminin gözardı edilme­sinden rahatsızlık duyduğundan “Çağdaş Türk Şiirinde Coğrafya” adlı bir kitap hazırlamış ya­zarımız. (II) “Coğrafyacılar ve şairler birbirlerini okusalar, çok şey öğrenirler birbirlerinden.” di­yor yapıtında. (III) Kitapta, Divan edebiyatında aşığın gözyaşlarını sembolize eden nehirler ve akarsular üzerine epey söz söylenmiş. (IV) Bol bol şiir örnekleriyle dolu olması kitaba akıcılık kazandırmış. (V) Coğrafya ve şiirseverler için güzel bir çalışma, okunmaya değer bir yapıt ol­muş bu kitap.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi­lerinde “neden-sonuç” ilişkisi vardır?

A) I. ve II.   B) I. ve IV.   C) II. ve III.   D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-C  3-D  4-D  5-B  6-C   7-A  8-A  9-D  10-B


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir