Cümle Anlamı ve Yorumu Test-13

1. “Sevinç, çevreye yayıldıkça artar, elem ise aza­lır.” cümlesinin anlamca yerini tutabilecek en uygun cümle hangisidir?

A) İnsanın mutlu veya kederli olması çevresine bağlıdır.

B) Çevresini hiçe sayan kişi mutluluğu bula­maz.

C) İnsanların mutluluk anlayışı, içinde bulun­dukları topluma göre değişir.

D) Paylaşmak mutluluğu artırır, üzüntüyü azal­tır.

E) Acı verici olaylarda bile güzellik bulabilen in­san mutlu olur.

 

2. (I) Anılarımı yazmaya karar vermek kolay ol­madı, tereddüt ettim başlangıçta. (II) Çünkü onlar çok özeldi; sadece benim için önemliy­di. (III) Ancak Türk tiyatrosunun son elli yılında yoğun bir şekilde var olduğum için, yaşadığım olayların pek de özel sayılamayacağını düşün­düm. (IV) Ayrıca birlikte yaşadığımız, birlikte piştiğimiz elli yıllık tiyatro, iyi kötü koskoca bir sahne geçmişi bende kalmamalıydı. (V) Bun­ları iyice düşünüp cesaretimi topladım ve kale­mi elime aldım.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi­lerinde yazar, anılarını yazmasının gerekçe­lerini belirtmiştir?

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) II. ve IV.   D) II. ve V.   E) III. ve IV.

 

3. Yazıyı öyle yazmalı ki yazılan özetlenemesin; özetlenebilecek bir yazı ölü doğmuştur.

Yukarıdaki cümleden, aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Yazıda her söz ayrı bir anlam taşımalı.

B) Yazıda gereksiz uzatmalara yer verilmemeli.

C) Yazıdan bazı ifadelerin çıkartılmasıyla anlam daralmamak.

D) Yazıda özlülük esas olmalı.

E) Yazıda özetlenebilme niteliği olmamalı.

 

4. Bizde okuma eğiliminin azlığı, kişilerin önce kendi düzeylerine uygun kitapları okuma zevk­lerini geliştirmemelerindendir.

Böyle diyen bir kişinin aşağıdakilerden han­gisini söylemesi beklenmez?

A) Kitap kişiye, elden düşürülemeyecek kadar ilgi çekici geldiğinde yarar sağlar.

B) Önce sadece anlayabildiğini okuyacak, an­layamadığını da anlayabildiğin zaman oku­yacaksın.

C) Okumuş görünmek için kendini okumaya zorlamak kadar, kişiyi okumaktan soğutan başka bir yöntem daha yoktur.

D) Okunduğunda zevk vermeyen kitaplar bıra­kılıp daha hafif kitaplara geçilmelidir.

E) Dil ve anlatım yönüyle belli seviyeyi yakala­mış eserleri zorlansak dahi okumalıyız.

 

5. Her oluşum, ortaya ilk çıktığı andan itibaren es­kimeye başlar.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlam­ca en yakındır?

A) Her eski, antika değerine ulaşarak yeninin değerini geçebilir.

B) Her yeni mutlaka eskiyecektir.

C) Değişmeyen tek şey değişimdir.

D) Her yeni, eskinin değişik bir görünümüdür.

E) Yeniliğe kapalı oluşumlar eskimeye başlar.

 

6. Sanatçının bulunduğu konum, geçmiş birikim­lerinin bir sonucudur.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlam­ca en yakındır?

A) İnsanlar geleceğini hazırlarken birçok hata­ya düşebilir.

B) Bir sanatçı sadece yaşadığı dönemi yansıt­mamalıdır.

C) Sanatçı belli bir süreçten geçerek bulun­duğu yere gelmiştir.

D) Bir sanatçı kendisinden önceki sanatçıları örnek almamalıdır.

E) Bir eseri meydana getirmek için belli bir biri­kim gerekir.

 

7. Okuyan insan kendi kendine bir dünya kurar, yapıtlardaki güzellikleri, kendi kafasındaki gü­zelliklerle birleştirir.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlam­ca en yakındır?

A) İnsan okudukça hayal dünyasını ve okuma alanını genişletir.

B) Kitapların sunduğu güzelliklerle kendi oluş­turduklarını birleştiren okur, böylelikle kendi düşünce dünyasını meydana getirir.

C) Okuyarak elde edilen birikim, kitaplar saye­sinde insandan insana ulaşır.

D) Yazarla okur arasındaki ilişki bir kültür alış­verişidir.

E) Bir okur, okuma işlevi sırasında kendi dün­yasının dışına çıkmamalıdır.

 

8. Sokrates, bugünü dünde yaşamıştır. Bu yüz­den —-.

Bu cümlenin aşağıdakilerden hangisiyle ta­mamlanması en uygundur?

A) Sokrates’in düşünceleri zamanla unutul­muş, doğruluğunu yitirmiştir

B) Sokrates çeşitli konularda birçok eser ver­miştir

C) Sokrates’in düşünceleri üzerinde bugün bi­le yoğun değerlendirmeler yapılmaktadır

D) Sokrates çağını en iyi yansıtan sanatçıdır, di­yebiliriz

E) Sokrates, düşüncelerini dolaysız bir biçimde anlatan bir düşünürdür

 

9. İnsanın, geçmişini araştırma isteği, geleceğini daha iyi yaşayabilme inancının etkisiyle oluşur.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlam­ca en yakındır?

A) İnsanoğlu geleceğini geçmişe bakarak oluş­turmamalıdır.

B) Her insan belli bir amaç doğrultusunda ya­şamını sürdürür.

C) İnsanlığa bir şey vermeyen gelecek hazırla­ma çabaları gereksizdir.

D) İyi bir gelecek hazırlama çabaları, geçmişi araştırma isteğini doğurur.

E) İyi bir gelecek, daha iyi bir geçmişten olu­şur.

 

10. Halk edebiyatı insanlığın binlerce yıllık geçmi­şinden izler taşır. Yerelliği ağır bastığı için, insanın daha çok doğal yönlerine seslenir. Doğal ve ulusal duygulan işleyen bu edebiyattan —- insan, az çok etkilenir. Çünkü insan ne kadar çok —- doğal nite­liklerinden büsbütün sıyrılamaz.

Bu parçada boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisinde ve­rilenler getirilmelidir?

A) hemen her düzeyden – değişirse değişsin

B) doğayı seven – doğayla haşir neşir olursa olsun

C) okumuş, aydın – nitelikli eser okursa okusun

D) toplumdan uzak yaşayan – yalnız kalırsa kalsın

E) faydacı düşünen – yardım düşüncesi gelişirse gelişsin

 

11. Ödül alan her yapıt başarılı sayılamayacağı gibi başarılı her yapıt da ödül alacak diye bir kural yok­tur.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleye an­lamca en yakındır?

A) Başarılı eserler kendini ilk bakışta ele verir.

B) Ödüller bir eserin değerini ortaya koyan en önemli ölçüttür.

C) Bir yazarın başarısı bir eseriyle değil, bütün eserlerine bakılarak belirlenebilir.

D) Bir eserin değeri ödül alıp almamasıyla ölçüle­mez.

E) Her başarılı eser hak ettiği ilgiyi göremeyebilir.

 

12. Bir sanat yapıtının ortaya konmuş olması, o yapıtı değerlendirecek kişilerin varlığının kabul edildiğini gösterir.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır?

A) Sanatçı, yapıtının değerlendirilmesinin daima olumlu yönde olmasını ister.

B) Sanat yapıtının anlaşılabilmesi bir eleştirmenin elinden geçmesine bağlıdır.

C) Eleştirmenin bir yapıtı değerlendirebilmesi, onu iyi anlamasına bağlıdır.

D) Sanat yapıtının yazılması, eleştirinin varlığını kabul etmek anlamına gelir.

E) Sanat yapıtının anlaşılması, eleştirmenin var­lığıyla mümkündür.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-E  3-C  4-E  5-B  6-C  7-B  8-C  9-D  10-A  11-D  12-D

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir