Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test-5

1. Cumhuriyet döneminin önemli şair ve yazarlarından olan sanatçı birçok türde (roman, hikâye, inceleme, deneme…) eser vermiştir Zaman, rüya, hayal kavramlarına çokça yer veren sanatçı kendine özgü bir şiir dünyası kurmuş; Fransız sembolistlerinin etkisinde kalmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen sanatçının eserlerinden biri değildir?

A) Abdullah Efendi'nin Rüyaları

B) 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi

C) Mahur Beste

D) Havaya Çizilen Dünya

E) Huzur

 

2. Konularını büyük ölçüce köyden, orta tabaka ihsanından alan oyunlar yazmıştır. Halk kültürünü iyi bildiğinden, eserlerini folklor malzemeleriyle zenginleştirir. Eserlerinde mekân, genellikle Batı Anadolu, Urla bölgesidir. Boş Beşik, Mine, Kaynana Ciğeri, Vur Emri, Susuz Yaz eserlerinden bazılarıdır,

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Asena

B) Necati Cumalı

C) Recep Bilginer

D) Güngör Dilmen

E) Turan Oflazoğlu

 

3. Türk öykü ve romanında toplumsal gerçekçiliğin öncüsü olan —- edebiyata şiirle başladığı halde Almanya'dan döndükten sonra ağırlığı romana ve öyküye vermiştir. Konularını toplumsal bozukluklardan, köy ve kasaba yaşan-tısından aldığı ve gözleme dayalı olarak anlattığı öykülerinde, insanlar arasındaki ekonomik ayrımları ve eşitsizlikleri işledi. İlk öykü kitabı Değirmen'den sonra Ses, Kağnı, Yeni Dünya ve Sırça Köşk'ü yazdı.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sait Faik Abasıyanık

B) Cevat Şakir Kabaağaçlı

C) Sabahattin Eyüboğlu

D) Haldun Taner

E) Sabahattin Ali

 

4. 1930'lara gelindiğinde giderek hececilerin yazdığı şiirlere olan ilgi azalmıştır. Bir grup ozan hececilerin geleneksel şiire duygusalca bağlılıklarına karşı çıkıyorlar, yeni duyarlık ve söyleyişler için yeni bir tarz başlattıklarını belirtiyorlardı. Onlar kendilerinden önceki şiirleri mızmız ve soluk hisler diye nitelendiriyorlardı. Onların memleketçi ve Anadolucu tutumlarını sığ buluyorlardı.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda sözü edilen ve parnasizmden etkilenen bu grubun şairlerinden biri değildir?

A) Yusuf Zıya Ortaç 

B) Ziya Osman Saba

C) Vasfi Mahir Kocatürk      

D) Cevdet Kudret Solok

E) Sabri Esat Siyavuşgil

 

5. Orhan Kemal ve Sabahattin Ali gibi sanat hayatına şiirle başlayan sanatçının asıl ürünleri, öyküleridir. Gözlemci, gerçekçi bir tutumla yazdığı öykülerinde çocukluk anılarını, Fransa'da geçirdiği yılları, İstanbul'un değişik semtlerinde, adalarda geçen günlerini insanların içine karışarak anlattı, Türk edebiyatındaki alışılmış öykü yapısını kırarak, olayın gelişimini değil; olayın içinde iki insanın durumunu yansıttı.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen yazarın eserlerinden biri değildir?

A) Semaver    

B) Mahalle Kahvesi

C) Kayıp Aranıyor    

D) Şahmerdan

E) Şişhaneye Yağmur Yağıyordu

 

6. Cumhuriyet döneminde Batılı, çağdaş bir içerikle halk ve tekke şiirinin biçim olanaklarını kullanarak bireysel duyguları dile getiren şiirler yazdı. 1940'lı yıllardan sonra çıkarmakta olduğu Büyük Doğu dergisiyle birlikte ideolojik ve felsefik düşüncelerini de şiirlerine yansıttı. Kaynağını tasavvuftan alan bir mistisizmle toplumcu şiirin karşısında yer aldı. Şiirlerinin pek çoğu "Çile" adı altında bir kitapta toplandı.     

Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necip Fazıl Kısakürek

B) Yahya Kemal Beyatlı

C) Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Mehmet Âkif Ersoy

E) Ahmet Haşim

 

7. —- Anadolu'yu ve Anadolu insanının yaşantısını folklorik motiflerle süsleyerek anlatır Konuların; çoğunlukla Toroslar'ın eteklerindeki köy ve köylülerle Çukurova'nın toprakla uğraşan ağalan, geçici mevsimlik işçileri, eşkıyaları oluşturur. Kırsal kesim denince akla gelen romancının, köye ve köylüye yönelik ilk eseri 1955 yılında yayımlanan Sarı Sıcak adlı öykü kitabıdır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sabahattin Ali

B) Peyami Safa

C) Mahmut Makal

D) Yaşar Kemal

E) Kemal Tahir

 

8. —- nesiller boyu öğretmenlik mesleğini yüce kılarak genç kızlara örnek olmuştur. Eser, Milli Mücadele yıllarında yayımlanmıştır. Yunan işgali altındaki İzmir ve çevresindeki durumu yansıtması, savaş dolayısıyla okulu hastane haline getirilen —-'nin hasta bakıcı olarak askeri doktorun yanında çalışması, Anadolu'nun perişan halini anlatması esere bir güncellik eklemiş ve o dönemin okuyucularında büyük etki uyandırmıştır.

Reşat Nuri Güntekin'in parçada sözü edilen eseri ve eserinin kahramanı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Yaprak Dökümü – Ferhunde

B) Kiralık Konak – Seniha

C) Vurun Kahpeye – Aliye

D) Kalp Ağrısı – Zeyno

E) Çalıkuşu – Feride

 

9. Onlar için hayat güzel ve yaşanmaya değerdir. Ayrıntılar üzerinde durur ve bunlarla mutlu olurlar. Sadelik anlayışları onları ölçü, ahenk ve söz sanatlarına karşı kayıtsız kalmaya iter. Yerleşik bütün anlayışlara karşı çıkarlar. Toplumun alt ve orta sınıfını önemserler. Bunun için halkın konuştuğu günlük dili, şiir dili haline getirirler. Geneli kapsayan, basit, herkesin anlayacağı bir şiir isterler.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen topluluğun temsilcilerinden biridir?

A) Ahmet Muhip Dıranas

B) Melih Cevdet Anday

C) Necip Fazıl Kısakürek

D) Orhan Seyfi Orhon

E) Behçet Necatigil

 

10. Keziban, Allah'ın Dediği Olur gibi köy konulu oyunlarıyla Deli İbrahim, Kösem Sultan, IV. Murat gibi tarihi oyunlarıyla tanınan sanatçı —-.

Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recep Bilginer'dir

B) Turan Oflazoğlu'dur

C) Orhan Asena'dır   

D) Haldun Taner'dir

E) Güngör Dilmen'dir

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Kemal Tahir ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) "Devlet Ana" adlı eserinde Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan yazar, yalın bir üslup kullanır.

B) "Yorgun Savaşçı" adlı eseri Arabistan'da ve Çanakkale'de savaşan Cemil'in etrafında şekillenir.

C) Konusu hapishanede geçen "72. Koğuş" adlı uzun hikâyesi oyunlaştırılmıştır.

D) "Esir Şehrin İnsanları", konusunu Milli Mücadele döneminden almıştır.

E) "Göl insanları" adı altında topladığı öykülerinde güçlü betimlemeler vardır.

 

12. "Bir Şehr-i Stanbul ki" adlı ilk kabare tiyatrosu denemesinden sonra "Keşanlı Ali Destanı"nı yazan —-, 1960 sonrası tiyatromuzda moda olan Berthold Brecht'in epik tiyatrosun etkisiyle geleneksel Türk tiyatrosundan da yararlanarak başarılı epik tiyatro örnekleri yazmıştır. 1967'de kurduğu Devekuşu Kabare Tiyatrosu ile ülkemizde ilk kabare tiyatrosunun da öncülüğünü yapmıştır

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Recep Bilginer     

B) Necati Cumalı

C) Haldun Taner       

D) Orhan Asena

E) Sabahattin Ali 

 

13. 1950'den sonra Garipçilere bir tepki olarak doğan, şiirde anlamı yadsıyıp ses güzelliğine önem veren bir akımdır, "Şiirde anlam gerekmez." savlarıyla tutumlarını açıklamaya çalışan bu grubun şiirlerine anlamsız şiir, soyut şiir veya kapalı şiir gibi adlar da verilmiştir. Yeni, duyulmadık sözcükler üretme yoluna gitmişler, söz dizimini değiştirmişler, yeni tamlamalar kurmuşlardır. Oktay Rifat, Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya, Ülkü Tamer başlıca sanatçılarıdır.

Bu parçada sözü edilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkinci Yeniciler

B) Birinci Yeniciler

C) Beş Hececiler

D) Yedi Meşaleciler

E) Hisarcılar

 

14. Nisan 1911'de Selanik'te yayımlanan Genç Kalemler dergisiyle Milli Edebiyat dönemi başlar. Genç Kalemler'de "Yeni Lisan Hareketi" diye başlatılan bu girişim, İstanbul Türkçesinin kullanıldığı, ulusal kaynaklardan yola çıkılarak edebi ürünlerin oluşturulduğumu akımın Başlangıcı olmuştur. Dergi Ali Canip, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp tarafından çıkarılır. Refik Halit Karay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Reşat Nuri Güntekin düzyazı alanında, bu anlayışın etkisini yansıtan sanatçılardandır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen sanatçıların eserlerinden biri değildir?

A) Ayaşlı ve Kiracıları          

B) Gurbet Hikâyeleri

C) Yeşil Gece

D) Yüksek Ökçeler

E) Sodom ve Gomore

 

15. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Sait Faik Abasıyanık – Ayaşlı ve Kiracıları

B) Peyami Safa – Boğaziçi Mehtapları

C) Tarık Buğra – Yorgun Savaşçı

D) Memduh Şevket Esendal – Saatleri Ayarlama Enstitüsü

E) Yaşar Kemal – Yer Demir Gök Bakır

 

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-B 3-E 4-A 5-E 6-A 7-D 8-E 9-B 10-B 11-C 12-C 13-A 14-A 15-E

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir