Öne Çıkanlar

1. Ona göre bir aydının görevi toplumun düşünce ve beğeni bakımından yükselmesini sağlamaktı. Avrupa'nın bugünkü gelişmişlik düzeyine ulaşmasında edebiyat çok büyük bir etkendi. Bu yüzden okullarda Yunanca ve Latince öğretilmesi taraftarıydı. Öz Türkçenin her zaman önde gelen savunucularından olmuştur. Bazı yazılarında özellikle devrik cümle kurarak ve Türkçeye yeni kelimeler katarak dilin değişimine katkıda bulunmaya çalıştı. Anatole France'ın etkisinde eleştirinin bir sanat olduğuna inanırdı. Ona göre eleştirmenin görevi yapıtı kendi değer yargılarına göre değil, yapıtın yaratılışındaki anlayışa göre ele almalıydı.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suut Kemal Yetkin

B) Sabahattin Eyüboğlu

C) Nurullah Ataç

D) Peyami Safa

E) Hüseyin Cahit Yalçın

 

2. Şiiri, üstün bir algılama sorunu ve mutlak gerçek olan Allah'ı arama yolunda sonsuz bir uğraş olarak gördü. Sağlam bir dil yapısına ve trajik öğelere dayanan mistik eğilimli şiirlerinde çağdaş insanın bunalımlarını işledi. Türk şiirinde bir gizem rüzgârı estirdi, görüşleri ve şiirleriyle birçok şairi etkiledi. Güçlü bir yazım tekniğinin görüldüğü tiyatro oyunlarında ise daha çok, korku ve kaygı psikolojisini işledi. Anı, makale, inceleme türü eserlerinde dinsel ve siyasal konuları ele aldı. "Sonsuzluk Kervanı" gibi şiir kitabının yanı sıra "Reis Bey, Abdülhamit Han" gibi oyunları kaleme aldı.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Yahya Kemal Beyatlı

C) Arif Nihat Asya

D) Behçet Necatigil

E) Necip Fazıl Kısakürek

 

3. Cumhuriyet döneminin öne çıkan şairlerindendir. İlk şiirlerinde hece ölçüsünün alışılmış kalıplarının dışına çıkan biçemiyle dikkat çekmiştir. Bir şiir yarışmasına gönderdiği "35 Yaş" şiiri birincilik ödülünü kazanınca birden ünlenmiştir. Döneminin en çok okunan şairlerinden olan sanatçı, bir yandan Garip akımından etkilenerek serbest şiiri denemiş, diğer yandan Baudelaire gibi Fransız şairlerinin etkisinde kalmıştır. Buna karşın hiçbir akıma bağlanamayan, uyum ve biçimi gözeten, duygulu, içten, kendine özgü bir şiir evreni geliştirmiştir. Şiirlerinde "yalnızlık" ve "ölüm" temaları ağır basar.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Kutsi Tecer

B) Ahmet Muhip Dıranas

C) Cahit Sıtkı Tarancı

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Orhan Veli Kanık

 

4. İlk hikâyeleri "Serveti Fünun" dergisinde yayımlanan sanatçı, "Yedi Meşaleciler" diye anılan topluluğun içinde yer almıştır. Bu grupta düz yazı türünde verdiği eserlerle ön plana çıkmıştır, ilk dönem öykülerinde renkli, ahenkli, süslü ve şiirsel bir dil kullanmıştır. Sanatının ikinci döneminde, öykülerinde ele aldığı konular değişmiştir. Bunda gazeteciliğinin etkisi vardır. Bu dönemde halkı, köylüyü, işçiyi anlatan, gerçekçi hikâyeler yazmıştır. "Osmanoflar" adlı bir romanı da olan sanatçı, Cumhuriyet döneminde korku türünde örnekler veren ilk hikâyecidir.

Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşar Nabi Nayır

B) Sabri Esat Siyavuşgil

C) Kenan Hulusi Koray

D) Ziya Osman Saba

E) Vasfi Mahir Kocatürk 

 

5. —- şairleri şiire yeni bir duyarlık getirmek istediler. Şiiri bir ressam duyarlılığıyla ele aldılar. Duygu ve hayalden çok, görüntüye önem verdiler. Ne var ki edebiyat tarihimizde beklenen etkiyi yaratamamış bir topluluk olmaktan öte gidemediler. Kısa süre sonra dağılan bu topluluğun şairleri içinde Yaşar Nabi daha çok, yayıncılığa ağırlık verirken, Kenan Hulusi düz yazıya yönelmiştir. Diğer şairlerse kendi yolunu çizmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yedi Meşale

B) Garip Akımı

C) İkinci Yeni

D) Edebiyat-ı Cedide

E) Milli Edebiyat Dönemi

 

6. Aşağıdaki eserlerin hangisi Sait Faik Abasıyanık'a ait değildir?

A) Havada Bulut       

B) Mahalle Kahvesi

C) Yağmur Beklerken

D) Son Kuşlar

E) Medar-ı Maişet Motoru

 

7. Sanat, edebiyat, felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi değişik alanlarda yazdığı yazılarla edebiyatımızın çok yönlü yazarlarındandır. Makale, deneme, fıkra gibi türlerde yazsa bile romanlarıyla ünlenmiştir. Genç bir hastanın psikolojisini anlattığı otobiyografik romanı Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, onun en tanınmış romanlarındandır. Matmazel Noralya'nın Koltuğunda, tıp okurken bunalıma girerek felsefeye yönelen ve sonuçta mistik dünya görüşünde karar kılan bir gencin öyküsünü anlatmıştır.

Bu parçada sözü edilen romancı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarık Buğra          

B) Peyami Safa

C) Kemal Tahir          

D) Yakup Kadri

E) Hüseyin Rahmi

 

8. Garip şiir akımının benimsedikleri ilkeleri şöyle açıklamak mümkündür: "Konuşma dilinin doğallığı içinde şiirsel deyişleri bulmak, gündelik yaşamın sorunlarına ve küçük adamlara eğilmek, söylev havasından kurtulmak, süslerle söz oyunlarından yardım beklememek, ölçü-uyak-biçim tutsaklığında nazım kolaylığına düşmemek, dünya görüşlerine bağlı kalarak yaşamak ve özgürce yazmak."

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen Garip şiir akımının temsilcileridir?

A) Melih Cevdet – Fazıl Hüsnü – Ahmet Kutsi

B) Orhan Veli – Melih Cevdet – Oktay Rifat

C) Faruk Nafiz – Orhan Seyfi – Enis Behiç

D) Ziya Osman – Yaşar Nabi – Muammer Lütfi

E) Orhan Veli – Cahit Sıtkı – Yahya Kemal

 

9. 1940 sonrası şiirimizde kendine özgü bir yeri vardır. Rahat anlatımı, içtenlik ve duyarlılığıyla ilgi çeken, titiz bir şairdir. Kolay kavranan bir şiiri vardır. Çocukluğunun, ilk gençliğinin geçtiği yörelerden izlenimler yansıtarak insan, yurt ve doğa sevgisini dile getirmiş, halkın yaşamını yansıtmıştır. Halk şiirinden, türkülerden de yararlanarak çağdaş bir şiir oluşturmuştur. Şiirlerini "Adamın Biri", "Rüzgâr", "Atatürk Kurtuluş Savası'nda" gibi kitaplarda toplamıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemalettin Kamu

B) Cahit Külebi

C) Ahmet Kutsi Tecer

D) Melih Cevdet Anday

E) Ceyhun Atuf Kansu

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde Ahmet Rasim'le ilgili olarak bir bilgi yanlışı vardır?

A) Şiir, öykü, okul kitapları, tarih ve bilim konularında eserler yazmıştır.

B) Milli edebiyat akımı içinde yer almıştır.

C) Yazılarında kısa ve canlı bir cümle yapısı görülür.

D) Eserlerinde İstanbul’u, özellikle de Beyoğlu'nu anlatmıştır.

E) Şehir Mektupları ve Eşkâl-i Zaman önemli eserlerindendir.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-E  3-C  4-C  5-A  6-C  7-B  8-B  9-B  10-B