Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatının Sanatçıları

Şinasi Ziya Paşa Namık Kemal topluluğu olarak anılır. Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami, Ahmet Vefik Pa­şa, Direktör Ali Bey, Ali Suavi, I. topluluğun diğer önemli sanatçılarıdır.

İBRAHİM ŞİNASİ (1826 – 1871)

 • I. topluluğun öncüsüdür.
 • Dilde sadeleşme hareketine öncülük etmiştir.
 • Edebiyatımızda noktalama işaretini ilk kez kullanmıştır.
 • Kasidelerinde içerik ve şekil bakımından yenilikler görülür.
 • Eserlerinde parça güzelliği yerine bütün güzelliğine önem vermiştir.
 • La Fontaine’in fabllarını manzum olarak çevirmiştir.
 • Durub-ı Emsal-i Osmaniye adlı eseriyle atasözlerini bilimsel bir anlayışla derlemiştir.
 • İlk tiyatro eserimiz olan Şair Evlenmesi’ni (1860) yazmıştır. Şair Evlenmesi, görücü usulü ile evliliğin yanlışlığını konu edinir.
 • İlk özel gazete Tercüman-ı Ahval’i (1860) Agâh Efendi’yle birlikte çıkarmıştır.
 • İlk makale olan Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi’ni (1860) yazmıştır.
 • Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkarmıştır (1862).
 • Batı’dan yaptığı şiir çevirilerini Tercüme-i Manzume’de toplamıştır.
 • Klasisizmden etkilenmiştir.

Eserleri

 • Tiyatro: Şair Evlenmesi
 • Şiir: Müntehabat-ı Eş’ar
 • Derleme: Durub-ı Emsal-i Osmaniye
 • Sözlük: Kamus-ı Osmanî (tamamlayamamıştır)
 • Çeviri: Tercüme-i Manzume

Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. İbrahim Şinasi Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

ZİYA PAŞA (1829 – 1880)

 • Şiirleri divan edebiyatı tarzındadır.
 • Şiir ve İnşa adlı makalesinde halk edebiyatını; “Harabat” adlı antoloji ile divan edebiyatını övmüş, bu yüzden Namık Kemal tarafından eleştirilmiştir.
 • Hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri de vardır. Genellikle aruzu kullanmıştır.
 • Bağdatlı Ruhi’ye nazire olarak yazdığı Terkib-i Bent‘i önemlidir.
 • Şiirleriyle toplumdaki olumsuzlukları eleştirmiş ve felsefi konuları ele almıştır.
 • Dönemin idarecilerine (Özellikle Ali Paşa’ya) yönelik hicivler yazmıştır (Zafername).
 • Çeviriler yapmıştır.
 • Toplumsal şiirlerinde hak, hürriyet, adalet, medeniyet, ahlak gibi kavramları işlemiştir.
 • Namık Kemal’le birlikte yurt dışında çıkarılan ilk gazete olan “Hürriyet”i yayımlamıştır.
 • Romantizm akımından etkilenmiştir.

Eserleri:

 • Şiir: Eş’ar-ı Ziya
 • Antoloji: Harabat (Antoloji, III cilt)
 • Tercüme: Rüya’nın Encamı, Endülüs Tarihi, Engizisyon Tarihi, Emil, Tartüffe…
 • Hiciv: Zafername (Nazım-nesir karışık)
 • Makale: Şiir ve İnşa
 • Mektup: Veraset Mektupları
 • Anı: Defter-i Amal

Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Ziya Paşa Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

NAMIK KEMAL (1840 – 1888)

 • “Vatan şairi”dir.
 • Şiir, eleştiri, biyografi, roman, tarih, makale gibi farklı tür­lerde eserler vermiştir.
 • “Toplum için sanat” anlayışındadır.
 • Eserlerinde vatan, hürriyet, özgürlük, eşitlik gibi konuları işlemiştir.
 • Edebiyatçı kimliği kadar fikir adamı kimliği de önemlidir.
 • Dilin sadeleşmesi taraftarıdır.
 • Şiirlerini, heyecanlı bir söylevci edasıyla yazmıştır.
 • Hece ile şiirler de yazmıştır; ama genellikle aruzu kullan­mıştır.
 • Şiirlerinde hem konu hem de biçim bakımından yenilikler görülür.
 • Ziya Paşa’nın eski edebiyatı övdüğü “Harabat” adlı anto­lojisini eleştirmek amacıyla yazdığı “Tahrib-i Harabat”la ilk eleştiri kitabı örneğini vermiştir.
 • Namık Kemal, tiyatrolarında aşk dramları, vatanseverlik, fedakârlık, ahlak gibi konuları işlemiştir.
 • “Vatan Makalesi” adlı önemli bir yazısı vardır.
 • Tasvir-i Efkâr gazetesini Şinasi’den devralmıştır.
 • Ziya Paşa ile birlikte Londra’da Hürriyet gazetesini çıkarmıştır.
 • Mektupları vardır. Magosa’da yazdığı mektuplar Batılı anlamda anı türünün ilk örneği sayılmaktadır.
 • Romantizmden etkilenmiştir.

Eserleri:

 • Roman: İntibah, Cezmi
 • Tiyatro: Vatan yahut Silistre, Gülnihal, Kara Bela, Akif Bey, Celalettin Harzemşah, Zavallı Çocuk
 • Eleştiri: Tahrib-i Harabat, Takib-i Harabat (iki eser de Ziya Paşanın Harabat’ına karşı yazılmıştır.), İrfan Paşa’ya Mektup, Renan Müdafaanamesi
 • Tarih: Devr-i İstila, Kanije, Silistre Muhasarası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi
 • Biyografi: Evrak-ı Perişan (Fatih, Yavuz Sultan ve Selahat­tin Eyyubi’yi anlatır.)
 • Anı: Magosa Mektupları

Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Namık Kemal Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

AHMET MİTHAT EFENDİ (1844 – 1912)

 • Eserlerini “halk için roman anlayışıyla” yazmıştır.
 • Döneminin en çok eser veren yazarıdır.
 • “Yazı makinesi” olarak nitelenen yazar, roman, hikâye ve tiyatro gibi birçok türde eser vermiştir.
 • Romanlarında halkı bilgilendirmek için akışı keserek ansik­lopedik bilgiler vermiştir.
 • Tercüman-ı Hakikat gazetesini çıkarmıştır.
 • Teknik ve üslup bakımından zayıf eserler vermiştir.
 • Dili sade ve anlaşılırdır.
 • Hayatını kalemiyle kazanan ilk yazarımızdır.
 • Servet-i Fünun aleyhine “Dekadanlar” adlı bir yazı yazmış­tır. Bu yazıyla Servet-i Fünuncu gençleri anlaşılmaz şiirler yazmakla eleştirmiştir.
 • Felatun Beyle Rakım Efendi romanında yanlış batılılaşmayı eleştirmiştir. Bu romandaki Felatun Bey “Batı”yı, Rakım Efendi “Doğu”yu temsil eder.
 • Romantizmden etkilenmiştir.

Eserleri:

 • Hikâye: Kıssadan Hisse, Letaif-i Rivayat (25 cilt)
 • Roman: Yeniçeriler, Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felatun Beyle Rakım Efendi, Süleyman Musli, Henüz On Yedi Yaşında, Esrar-ı Cinayat, Durdane Hanım, Dünyaya İkinci Geliş, Jön Türk, Paris’te Bir Türk…
 • Tiyatro: Eyvah, Çerkez Özdenler, Çengi
 • Gezi: Avrupa’da Bir Cevelan
 • Biyografi: Beşir Fuat

Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Ahmet Mithat Efendi Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

AHMET VEFİK PAŞA (1823 – 1891)

 • Devlet adamı ve yazardır.
 • Moliere’den yaptığı çeviri ve adaptasyonlarla tanınmıştır.
 • Milliyetçilik ve Türkçülük akımlarının ilk temsilcilerindendir.
 • Tiyatro tarihimizde özel bir yeri vardır, Türk tiyatrosunun kurucusu sayılmaktadır.
 • Lehçe-i Osmanî adlı, Anadolu Türkçesine ait ilk sözlüğü hazırlamıştır.
 • Klasisizmden etkilenmiştir.

Eserleri:

 • Moliere’den Tiyatro Çeviri ve Uyarlama: İnfal-i Aşk, Zor Nikah, Zoraki Tabip, Tabib-i Aşk, Meraki, Azarya, Yor­gaki Dandini, Savruk, Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi
 • Sözlük: Lehçe-i Osmanî
 • Tarih: Şecere-i Türk Çevirisi (Ebulgazi Bahadır Han’ın bu önemli eserini Türkiye Türkçesi’ne çevirmiştir.)

Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Ahmet Vefik Paşa Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

ŞEMSETTİN SAMİ (1850 – 1904)

 • İlk yerli roman olan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’ı yazmıştır.
 • Diğer önemli eserleri Kamus-ı Türkî, Kamus-ı Alam ve Orhun Kitabeleri Çevirisi‘dir.

Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Şemsettin Sami Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

ALİ SUAVİ (1839 – 1878)

 • Muhbir gazetesindeki yazılarında sade bir dil kullanarak Tanzimat dönemindeki dilde Türkçülük hareketine öncülük etmiştir.
 • Milliyetçilik düşüncesinin kökleşmesine çalışmıştır.
 • “Hive Hanlığı” adlı eserinde milliyetçi yönü öne çıkar.
 • “Kamusü’l-UIum ve’l-Maarif” (Bilim ve Kültür Sözlüğü) adlı bir ansiklopedisi de vardır.

Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Ali Suavi Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

DİREKTÖR ALİ BEY (1844 – 1899)

 • Tiyatro alanındaki çalışmalarıyla ve özellikle Ayyar Hamza adlı uyarlamasıyla tanınır.
 • Diğer önemli eserleri: Kokona Yatıyor (tiyatro), Seyahat Jurnali (Batılı anlamda ilk günlüktür.)

Ayrıca Bkz. Tanzimat Dönemindeki Diğer Sanatçılar


61 Yorum Var: “Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatının Sanatçıları

 1. Felatun Bey “Doğu”yu, Rakım Efendi “Batı”yı temsil eder.

  Bir yanlışlık var sanki?

  1. Dikkatimizden kaçmış, düzeltilmiştir. İlginize teşekkürler.

 2. Teodor Kasap da 1. döneme dahil mi? Eğer öyleyse onun hakkında da bilgi ekler misiniz rica etsem? Şimdiden teşekkürler.

  1. Evet 1.dönem Tanzimat Edebiyatına dahildir. Teodor Kasap, ilk Türkçe mizah dergisi Diyojen’i yayımlamıştır.

  1. Hangi akımdan etkilemiştir Direktör Ali Bey, bulamadım da yardımcı olur musunuz?

 3. Namık Kemal’in tiyatro kısmında “Zavallı Çocuk” yazılmamış, onu da ekler misiniz?

 4. Tarihe dikkat: 1 saat 26 dakika sonra sınava gireceğim. Buradan bir tekrar yapıyorum haydi Allah zihin açıklığı versin bana :D

 5. İyiymiş bizim imam hatip lisesi olarak bir projemiz vardı bu site sayesinde bilgi edindim teşekkürler.

 6. Bu şekilde çalışırken zor geliyor sanki. Bütün yazar-eserlere bakmak falan. Animonik kullandıydım ben mesela yazar-eser ezberlemek için. Animonik’in eğitim setlerinde sürekli sorularda karşımıza çıkan nokta atışı isimler özellikle gösterilmiş bu yüzden bana çok faydası olduydu mesela edebiyat denemelerinde.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir