Nazım Şekilleri Test-4

 
1. Şarkı nazım şekli için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dörtlüklerden oluşan bir nazım şeklidir.
B) Divan edebiyatına Türkler kazandırmıştır.
C) 11'li hece ölçüsüyle yazılır.
D) Bestelendiği için fazla uzun değildir.
E) Şarkıda dil biraz daha sadedir.
 
2. Kaside ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bazen rediflerine göre adlandırılır.
B) Kaside içinde gazel yazılabilir.
C) Fahriye bölümünde şair devrin ileri gelenini över.
D) Genellikle son beyitte şairin mahlası bulunur.
E) Kafiye örgüsü gazelle aynıdır.
 
3. Aşağıdaki nazım şekillerinden hangi ikisi aynı tür konuları işlemektedir?
A) Türkü – tuyuğ       
B) Sagu – mersiye
C) İlahi – kıt'a
D) Nefes – güzelleme
E) Koşuk – nutuk
 
4. Aşağıda "koşma" ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Halk edebiyatında en çok kullanılan türdür.
B) 11'li hece ölçüsüyle yazılır.
C) Aşk, güzellik ve doğa konularını işlenir.
D) Çoğunlukla tam veya zengin uyak kullanılır.
E) Son dörtlükte şairin adı geçer.
 
5. Aşağıdakilerden hangisinde Divan edebiyatı, Âşık edebiyatı ve Tekke edebiyatı nazım şekilleri sırasıyla verilmiştir?
A) Gazel, deme, ilahi
B) Şarkı, mani, nefes
C) Semai, koşma, nutuk
D) ilahi, semai, devriye
E) Kıt'a, varsağı, ilahi
 
Hakka şükür koçlarun devranıdur.
Cümle alem bu demün hayranıdur
Gün batandan gün toğan yine değin
Aşk erinün bir nefes seyranıdur
6. Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki Divan nazım şekillerinden hangisidir?
A) Tuyuğ       
B) Rubai        
C) Şarkı
D) Murabba   
E) Kıt'a
 
7. Aşağıdakilerden hangisi dörtlükten oluşan nazım şekli değildir?
A) Şarkı         
B) Rubai        
C) Tuyuğ
D) Murabba   
E) Kıt'a
 
8. Aşağıdakilerden hangisinde Âşık edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
A) Semai, varsağı, taşlama
B) Semai, devriye, koşma
C) Nutuk, şathiye, türkü
D) Türkü, şarkı, koşma
E) Destan, türkü, deme
 
9. "Mani" ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 7'li hece ölçüsüyle yazılır.
B) Anonimdir.
C) Kafiye düzeni aa ba'dır.
D) Verilmek istenen mesaj, ilk iki dizede verilir.
E) Aşk, sevgili, ayrılık ve ölüm gibi konular işlenir.
 
10. İnsanın Allah'tan gelip tekrar Allah'a döneceğini anlatan bir nazım şeklidir.
Yukarıda sözü edilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devriye     
B) Şathiye      
C) Deme
D) ilahi           
E) Semai
 
11. Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi ne beyit ne de dörtlüklerden oluşur?
A) Koşuk       
B) Murabba   
C) Müstezat
D) Muhammes           
E) Sagu
 
12. Aşağıdaki nazım şekillerinden hangileri aruz ölçüsüyle yazılmaz?
A) İlahi, semai           
B) Şarkı, kıt'a
C) Tuyuğ, şarkı          
D) Kaside, murabba
E) Gazel, kıt'a
 
Gördüm yârimin yüzünü
Öptüm dostumun gözünü
Aradım buldum izini
Buldum amma neden sonra
13. Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koşma      
B) Varsağı     
C) Semai
D) Destan      
E) Nutuk
 
14. Aşağıdakilerden hangileri türkü ile ilgili terimlerdir?
A) İmale – zihaf         
B) Nakarat – Met
C) Kavuştak – nakarat           
D) Miyan – kavuştak
E) Nakarat – vasıl
 
15. Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir kasidenin taç beyti olamaz?
A) Garik-i lutf iken haşa ki rahmetten ola mahrum
Kemine bi kesin abd-i fakirin Nabi-i şeyda
B) Gam-ı Yusufla dolmuş Mısr-i istina mıyım bilmem
Garik-ı Nil-i hasret Galib-i rüsva mıyım bilmem
C) Yümn-i na'tından güher olmuş Fuzuli sözleri
Ebr-i nisandan dönen tek lü'lü-i şehvara su
D) Yüz kere koydu lutf ile gül -beng-i ter gibi
Sanduka saldı hazin-i devran güher gibi
E) Bağ-ı cennette ümidim bu durur ki Zati'yi
Cümle mü'minlerle ol sevr edine hem sayesi
 
16. Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin ilk beyti olamaz?
A) Açıldı bağçe-i reng ü buda bar-ı bahar
Pür etti gül – seni hep tuhfemi diyar-ı bahar
B) Seni seyretmek için reh-güzer-i gülşende
İki canibde durur serv-i hıraman saf saf
C) Saba ki dest ura ol zülfe müg-i nab kokar
Açarsa ukde-i pirahenin gül-ab kokar
D) Ezelden şah-ı aşkın bezde-i fermanıyız cana
Muhabbet mülkünün sultan-ı ali-şanıyız cana
E) Saki zaman-ı ayş-ı mey-i hoş güvardır
Birkaç piyale nuş edelim nev-bahardır
 
17. Aşağıdakilerin hangisinde birden çok dörtlükten oluşan nazım şekilleri bir arada verilmiştir?
A) Terbi, murabba, şarkı
B) Kıt'a, rubai, şarkı
C) Murabba, tuyuğ, şarkı
D) Şarkı, murabba, rubai
E) Kıt'a, şarkı, murabba
 
18. Kafiye örgüleri birbiriyle aynı olan nazım şekilleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müstezat, kaside, gazel
B) Terkib-i bent, gazel, kıt'a
C) Murabba, rubai, tuyuğ
D) Kıt'a, şarkı, tuyuğ
E) Mesnevi, müstezat, kıt'a
 
19. Beyitlerden oluşan nazım şekillerinden hangisinin beyit sayısı en azdır?
A) Gazel        
B) Mesnevi    
C) Kıt'a
D) Kaside      
E) Müstezat
 
20. Halk edebiyatında "mani" biçiminin karşılığı olan Divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tuyuğ       
B) Murabba   
C) Kıt'a
D) Semai        
E) Müstezat
 
CEVAP ANAHTARI
1-C  2-C  3-B  4-D  5-E  6-A  7-E  8-A  9-D  10-A 11-D  12-A  13-C  14-C  15-D  16-B  17-A  18-A  19-C  20-A

2 Yorum Var: “Nazım Şekilleri Test-4

Bir Cevap Yazın