Nazım Şekilleri Test-4

1. Şarkı nazım şekli için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dörtlüklerden oluşan bir nazım şeklidir.

B) Divan edebiyatına Türkler kazandırmıştır.

C) 11'li hece ölçüsüyle yazılır.

D) Bestelendiği için fazla uzun değildir.

E) Şarkıda dil biraz daha sadedir.

 

2. Kaside ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bazen rediflerine göre adlandırılır.

B) Kaside içinde gazel yazılabilir.

C) Fahriye bölümünde şair devrin ileri gelenini över.

D) Genellikle son beyitte şairin mahlası bulunur.

E) Kafiye örgüsü gazelle aynıdır.

 

3. Aşağıdaki nazım şekillerinden hangi ikisi aynı tür konuları işlemektedir?

A) Türkü – tuyuğ       

B) Sagu – mersiye

C) İlahi – kıt'a

D) Nefes – güzelleme

E) Koşuk – nutuk

 

4. Aşağıda "koşma" ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Halk edebiyatında en çok kullanılan türdür.

B) 11'li hece ölçüsüyle yazılır.

C) Aşk, güzellik ve doğa konularını işlenir.

D) Çoğunlukla tam veya zengin uyak kullanılır.

E) Son dörtlükte şairin adı geçer.

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde Divan edebiyatı, Âşık edebiyatı ve Tekke edebiyatı nazım şekilleri sırasıyla verilmiştir?

A) Gazel, deme, ilahi

B) Şarkı, mani, nefes

C) Semai, koşma, nutuk

D) ilahi, semai, devriye

E) Kıt'a, varsağı, ilahi

 

Hakka şükür koçlarun devranıdur.

Cümle alem bu demün hayranıdur

Gün batandan gün toğan yine değin

Aşk erinün bir nefes seyranıdur

6. Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki Divan nazım şekillerinden hangisidir?

A) Tuyuğ       

B) Rubai        

C) Şarkı

D) Murabba   

E) Kıt'a

 

7. Aşağıdakilerden hangisi dörtlükten oluşan nazım şekli değildir?

A) Şarkı         

B) Rubai        

C) Tuyuğ

D) Murabba   

E) Kıt'a

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde Âşık edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?

A) Semai, varsağı, taşlama

B) Semai, devriye, koşma

C) Nutuk, şathiye, türkü

D) Türkü, şarkı, koşma

E) Destan, türkü, deme

 

9. "Mani" ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 7'li hece ölçüsüyle yazılır.

B) Anonimdir.

C) Kafiye düzeni aa ba'dır.

D) Verilmek istenen mesaj, ilk iki dizede verilir.

E) Aşk, sevgili, ayrılık ve ölüm gibi konular işlenir.

 

10. İnsanın Allah'tan gelip tekrar Allah'a döneceğini anlatan bir nazım şeklidir.

Yukarıda sözü edilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devriye     

B) Şathiye      

C) Deme

D) ilahi           

E) Semai

 

11. Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi ne beyit ne de dörtlüklerden oluşur?

A) Koşuk       

B) Murabba   

C) Müstezat

D) Muhammes           

E) Sagu

 

12. Aşağıdaki nazım şekillerinden hangileri aruz ölçüsüyle yazılmaz?

A) İlahi, semai           

B) Şarkı, kıt'a

C) Tuyuğ, şarkı          

D) Kaside, murabba

E) Gazel, kıt'a

 

Gördüm yârimin yüzünü

Öptüm dostumun gözünü

Aradım buldum izini

Buldum amma neden sonra

13. Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koşma      

B) Varsağı     

C) Semai

D) Destan      

E) Nutuk

 

14. Aşağıdakilerden hangileri türkü ile ilgili terimlerdir?

A) İmale – zihaf         

B) Nakarat – Met

C) Kavuştak – nakarat           

D) Miyan – kavuştak

E) Nakarat – vasıl

 

15. Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir kasidenin taç beyti olamaz?

A) Garik-i lutf iken haşa ki rahmetten ola mahrum

Kemine bi kesin abd-i fakirin Nabi-i şeyda

B) Gam-ı Yusufla dolmuş Mısr-i istina mıyım bilmem

Garik-ı Nil-i hasret Galib-i rüsva mıyım bilmem

C) Yümn-i na'tından güher olmuş Fuzuli sözleri

Ebr-i nisandan dönen tek lü'lü-i şehvara su

D) Yüz kere koydu lutf ile gül -beng-i ter gibi

Sanduka saldı hazin-i devran güher gibi

E) Bağ-ı cennette ümidim bu durur ki Zati'yi

Cümle mü'minlerle ol sevr edine hem sayesi

 

16. Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin ilk beyti olamaz?

A) Açıldı bağçe-i reng ü buda bar-ı bahar

Pür etti gül – seni hep tuhfemi diyar-ı bahar

B) Seni seyretmek için reh-güzer-i gülşende

İki canibde durur serv-i hıraman saf saf

C) Saba ki dest ura ol zülfe müg-i nab kokar

Açarsa ukde-i pirahenin gül-ab kokar

D) Ezelden şah-ı aşkın bezde-i fermanıyız cana

Muhabbet mülkünün sultan-ı ali-şanıyız cana

E) Saki zaman-ı ayş-ı mey-i hoş güvardır

Birkaç piyale nuş edelim nev-bahardır

 

17. Aşağıdakilerin hangisinde birden çok dörtlükten oluşan nazım şekilleri bir arada verilmiştir?

A) Terbi, murabba, şarkı

B) Kıt'a, rubai, şarkı

C) Murabba, tuyuğ, şarkı

D) Şarkı, murabba, rubai

E) Kıt'a, şarkı, murabba

 

18. Kafiye örgüleri birbiriyle aynı olan nazım şekilleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müstezat, kaside, gazel

B) Terkib-i bent, gazel, kıt'a

C) Murabba, rubai, tuyuğ

D) Kıt'a, şarkı, tuyuğ

E) Mesnevi, müstezat, kıt'a

 

19. Beyitlerden oluşan nazım şekillerinden hangisinin beyit sayısı en azdır?

A) Gazel        

B) Mesnevi    

C) Kıt'a

D) Kaside      

E) Müstezat

 

20. Halk edebiyatında "mani" biçiminin karşılığı olan Divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuyuğ       

B) Murabba   

C) Kıt'a

D) Semai        

E) Müstezat

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-C  3-B  4-D  5-E  6-A  7-E  8-A  9-D  10-A 11-D  12-A  13-C  14-C  15-D  16-B  17-A  18-A  19-C  20-A

2 Yorum Var: “Nazım Şekilleri Test-4

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir