Fiilimsiler (Eylemsiler) Konu Anlatımı

Sponsorlu Bağlantılar

Eylemlerden belirli eklerle türetilip ad, sıfat veya belirteç görevinde kullanılan sözcüklerdir. Adından da anlaşıldığı üzere, eyleme benzeyen ancak eylem gibi çekimlenemediği için eylem olmayan sözcüklerdir.

Yağmurun yağması, çiftçileri çok sevindirdi.

Bu cümlede “yağ-” eylemi, “-ma” ekini aldıktan sonra bir de adlara gelen tamlanan ekini (-sı) almış. Yani bu sözcük, isim gibi kullanılmış. Ayrıca, cümleyi “Yağmurun yağmaması, çiftçileri kara kara düşündürüyor.” biçiminde söylediğimizde aynı eylemin, “eylem olumsuzluk eki” olan “-ma”yı aldığını yani eylem anlamını devam ettirdiğini, eylem gibi kullanıldığını görüyoruz. İsim çekim eki (-sı) alan, eylem gibi çekimlenmeyen; ama eylem olumsuzluk ekini alarak eylem anlamını taşıyan bu sözcük, bir eylemsidir.

Bozulan konserveleri fabrikaya iade etti.

Bu cümlede “bozul-” eylemi, “an-” ekini alarak “konserve” adının sıfatı olarak kullanılmıştır. Cümleyi, “Bozulmayan konserveleri rafa dizdi.” biçiminde söylersek, sıfatın aynı zamanda, eylem olumsuzluk ekini (-ma) aldığını, yanı eylem anlamını devam ettirdiğini görüyoruz. Aldığı ekle sıfat alarak kullanılan, aynı zamanda eylem anlamı taşıyan bu sözcük bir eylemsidir.

Yaz akşamları, eve ancak hava kararınca girerdik.

Bu cümlede “karar-” eylemi “-ınca” ekini alarak “gir-” eyleminin zamanını belirtmiş, belirteç olarak kullanılmıştır. Cümleyi “Yaz akşamları hava kararmayınca eve girmezdik.” biçiminde söylersek, belirtecin aynı zamanda eylem olumsuzluk ekini (-ma) aldığını görürüz. Aldığı ekle belirteç olarak kullanılan, aynı zamanda eylem anlamı taşıyan bu sözcük bir eylemsidir.

Verilen örneklere göre, eylemlerden türeyen eylemsiler; ad, sıfat, belirteç görevinde kullanılmaktadır. Buna göre eylemsiler üçe ayrılır:

1. İsim-Fiil (Adeylem)

Fiillerden “-me (-ma), -mek (-mak), -iş (-ış, -uş, -üş)” ekleriyle türetilip isim görevinde kullanılan sözcüklerdir.

Haftanın ilk günü okula gitmekten hoşlanmazdı.

Bu cümlede eylem (git-), “-mek” ekini alarak eylemsi olmuştur. Çünkü bu sözcüğe, eylem olumsuzluk ekini getirebildiğimiz gibi, sözcüğün, ad çekim eki olan “-den hal eki”ni aldığını görüyoruz.

Aşağıdaki örneklerde, koyu yazılan sözcükler isim-fiildir.

Kitap okumak en büyük tutkumdur.
Çocuk yatmamak için türlü bahaneler öne sürüyordu.
Yol kenarları, parklar çiçeklenmeye başladı.
Üç günden beri aramamasına üzüldüm.
Öğretmenimizin şiir okuyuşunu çok beğeniyorum.
Söz verdiği halde gelmeyişine kızdım.

Adeylemler, kalıplaşarak sıfat görevinde kullanılabilir.

Babam süzme yoğurdu çok sever.
İki yakayı asma köprüyle birbirine bağlayacaklar.

Bu cümlelerde, isim-fiil ekini alan “süzme, asma” sözcükleri, “yoğurt, köprü” adlarını niteleyerek sıfat görevinde kullanılmıştır.

Not: Eylem olumsuzluk eki “-ma, -me” adeylem eki “-ma, -me” ile şekilce benzerlik gösterir. Cümlenin anlamından bunu fark edebiliriz.

Bu okula gitme konusunda karar sizin.
Eğer hastaysan, yarın okula gitme, dedi.

Birinci cümlede “gitme” sözcüğü, adeylem ekini alarak eylemsi olmuştur, ikinci cümlede, “gitme” sözcüğü, emir kipinin 2. tekil kişisi ile çekimlenmiş, olumsuzluk ekini (-me) almış bir eylemdir.

Not: Bazı eylemler, adeylem eklerini alıp kalıplaşarak bir varlığa ad olur. Bu sözcükler artık eylemsi değildir.

Şu kazmayı küreklerin yanına koyun.
Burayı kazmayı sakın unutmayın.

Birinci cümlede “kaz-” eylemine gelen “-ma” eki, onu kalıcı bir ad haline getirmiş, sözcük, eylem anlamını tamamen yitirmiş. İkinci cümlede ise “kaz-” eylemi “-ma” ekini almış; ama eylemsi anlamını yitirmemiştir. Böylece ikinci cümledeki “kazmayı” sözcüğünü “Burayı kazmamayı kararlaştırdık.” biçiminde, eylem olumsuzluk ekiyle birlikte kullanabilir ve onun eylemsi olduğunu açıkça görebiliriz.

Aşağıdaki cümlelerde, adeylem ekini aldığı halde bir varlığa ad olarak eylemsi özelliğini kaybeden sözcükler koyu renk olarak yazılmıştır.

Ahmet dünkü YGS denemesine girmemiş.
Gerekli bilgileri danışmadan alabilirsiniz.
Dondurma, en çok, yaz aylarında tüketilir.

2. Sıfat-Fiil (Ortaç)

Eylemlerden -an(-en), -ası(-esi), -mez(-maz), -ar(-er, -r), -dik(-dık, -tik, -tık), -ecek(-acak), -miş(-mış)” ekleriyle türetilip sıfat görevinde kullanılan sözcüklerdir.

Harman yerinde, sararmış otlar bir köşeye yığılmıştı.

Bu cümlede, “sarar-” eylemi, “-mış” ekini alarak “ot” adını niteleyen bir sıfat olmuştur. Eylem olumsuzluk ekini (-ma) de alabilen (sararmamış) bu sözcük aynı zamanda eylem anlamı taşımaktadır. Dolayısıyla “sararmış” sözcüğü sıfat-fiildir.

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcükler, sıfat-fiildir.

Kırılan camı değiştirmek için camcı çağırdık.
Burası gerçekten görülesi bir yermiş.
Kervanımız geçilmez çölleri geçti.
Küçük kasabalarda hep bildik sorunlarla karşılaştık.
Bize, evde, yapacak bir iş bırakmamıştı.

Sıfat-fiiller, öteki sıfatlar gibi adlaşabilir.

Soruyu bilenler ödüllendirildi.
Tanıdıkları onu artık aramıyordu.
Çocuk gördüklerini annesine anlattı.

Sıfat-fiiller, “-dik” ve “-acak” ekiyle birlikte tamlanan (iyelik) eki alabilir.

Gideceğim günü size haber veririm.
Sanatçı, yazdığı mektupları kitap haline getirmiş.
İstediğiniz kitapları adresinize yollayacağız.

Sıfat-fiiller bazen sıfat görevinde kullanılmayabilir.

Bu konuyu daha önce öğrendiğimi söylemedim.
Onun beni kırmayacağını sanıyorum.
Bu görevi çok istediğinizi biliyorum.
Yakında geleceğimi ona haber verin.

Not: Sıfat-fiil eklerini alan bazı sözcükler kalıcı isim olur

Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez.
Yoksullara yakacak yardımı yapıldı.
Ünlü yazarla okurlar arasında sıkı ilişki olmalı.
Evimizin giderlerini düzene sokmalıyız.
Bu su, nisan ayında çağlayan haline gelirdi.
Sabahları dolmuşa yetişmek için koşturuyordu.

3. Bağ-Fiil (Ulaç)

Eylemlerden “-ip, (-ıp, -up, -üp), -erek (-arak), -meden (-madan), -meksizin (-maksızın), -dikçe (-dıkça, -tıkça), -ince (-ınca),-eli (-alı),-ken,-a (…-a …-a), …-r …-mez (…- r …-maz), -esiye (-asıya), -casına (-cesine)” ekleriyle türetilip zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Cümleleri zaman veya durum yönüyle tamamlar.

Kasadaki domatesleri, seçerek aldı.

Bu cümlede, “seç-” eylemi, “-erek” ekini alarak yüklemin nasıl yapıldığını belirtir. Yani belirteç görevindedir. Bu sözcük, eylem olumsuzluk ekini (-me) de alabildiği için bağ-fiildir.

Aşağıdaki cümlelerde koyu renkli sözcükler bağ-fiildir ve bunların cümleye kattığı anlamlar karşılarında verilmiştir.

Çocuklar güle oynaya evlerine gittiler. (durum)
Dersten onu beş geçe çıktılar. (zaman)
Zaman yel olup akıyor, kuş olup uçuyor. (durum)
Çiftliğe doğru istemeyerek yürüdü. (durum) 
Sorulara düşünmeden cevap verdi. (durum)
Yine farkına varmaksızın senli benli olduk. (durum)
Çocuğun yüzüne baktıkça onu hatırlıyordu. (zaman)
Akşam olunca komşular bahçede toplanırdı. (zaman)
Okulunu bitireli bir yıl bile olmamıştı. (zaman)
Ders çalışırken odada kimseyi istemezdi. (zaman)
Sofraya oturur oturmaz bir bardak su istedi. (zaman)
Toprak yağmuru doyasıya içmişti sanki. (durum)
Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. (durum)

Zarf fiil eklerinden “-ken” ad soylu sözcüklere de eklenebilir. Bu durumda, eklendiği sözcüğe zarf görevi kazandırır ama onu eylemsi yapmaz.

Yağmur yağarken evden dışarı çıktım.
Konuya başlarken bazı kaynak kitaplar tavsiye etti.
Dün evdeyken kapının zili çalıverdi.
Babam öğrenciyken burada kimsecikler yokmuş.

Bu cümlelerin birincisinde “yağ-” eylemine gelen ve ikincisinde “başla-” eylemine gelen “-ken” eki zarf-fiil oluştururken, üçüncüsünde “ev” ismine, dördüncüsünde “öğrenci” ismine geldiği için zarf-fiil oluşturmamıştır.

Not: Bazı sözcükler bağ-fiil eki almış görünse de bağ-fiil olmayabilir.

Ona danışmadan bu konuda karar verme.
Başvuru için danışmadan belge alabilirsiniz.

Bu cümlelerin birincisinde “danışmadan” sözcüğü “danış-” eylemine getirilen “-madan” ekiyle yapılan ve eylemin nasıl yapılacağını, durumunu bildiren bir bağ-fiildir. İkinci cümlede ise “danışma” adına “-den” hal eki getirilmiştir. Dolayısıyla bağ-fiil değildir.

Aşağıdaki cümlelerde, şekilce zarf-fiillere benzeyen ama fiilimsi olmayan sözcükler koyu olarak yazılmıştır.

Annemin yaptığı sarmadan iki tane aldım. (ad)
İnşaattaki tahta kalıp bugün sökülecek. (ad)
 
Örnek 1:
İnsanoğlu yüzlerce yıldır ölümsüzlük, dirlik düzenlikle ilgili özlemlerini çoğunlukla uzak bir ada görüntüsüyle (I)birleştirerek dile (II)getirmeyi seçmiş, günlük yaşamın katı (III)gerçekliğinden (IV)bunaldıkça hayalindeki adanın mutlu yalnızlığına sığınmıştır. İnsanın gönlünde (V)yatan bu eğilim, edebiyatın en zengin kaynaklarından biri olmuştur.
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? 
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
(1997-ÖYS)
Çözüm:
Bu parçada, “birleştir-” eylemi, “-erek” zarf-fiil ekini alarak; “getir-” eylemi, “-me” isim-fiil ekini alarak; “bunal-” eylemi, “-dıkça” zarf-fiil ekini alarak; “yat-” eylemi, “-an” sıfat-fiil ekini alarak eylemsi olmuştur. Parçada geçen “gerçekliğinden” sözcüğü ise “gerçek” adına “-lik” eki getirilerek yapılan bir addır, eylemsi değildir.
Cevap C
 
Örnek 2:
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat-fiil, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Sona kalan, dona kalır.
B) Veren eli herkes öper.
C) Varını veren utanmamış.
D) Yaş kesen, baş keser.
E) Tekkeyi bekleyen, çorbayı içer.
(1989-ÖYS)
Çözüm:
A, C, D ve E seçeneklerinde, sıfat-fiil ekini alan sözcükler, önlerindeki adlar düştüğü için “sona kalan (kişi), varını veren (kişi), yaş kesen (kişi), tekkeyi bekleyen (kişi)” adlaşmış sıfat olarak kullanılmıştır. B seçeneğinde ise sıfat-fiil ekini alan sözcük (veren), önüne geldiği adı (el) niteleyen bir sıfattır.
Cevap B 
 
Örnek 3:
(I) Küçük bir parktı burası. (II) Şehrin yüksek tepelerinden birindeydi. (III) Yeni yapılmıştı. (IV) Küçük çamlar, çiçek öbekleri, çimenler, daracık yollar… (V) Belediyeye ait, üzerinde numaralar bulunan kanepeler…
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat-fiil vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
(1998-ÖYS)
Çözüm:
Parçanın V. cümlesinde “bulun-” eylemi, “-an” sıfat-fiil ekini alarak “kanepeler” adını belirten bir sıfat olmuştur. Öteki cümlelerde ise herhangi bir eylemsi yoktur.
Cevap E
 
Örnek 4:
Evin bahçesine dikilecek çamların üzerinde konmuş bir serçe, durmadan cik cik edip şarkısını söylüyordu. Evin tekir kedisi eşiğe uzanmış, bir yandan örselenmiş tüylerini düzeltmek için yalarken bir yandan da az ilerdeki çöplükte sallana sallana gezinen kargaya bakıyordu.
Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) dikilecek
B) konmuş
C) durmadan
D) örselenmiş
E) gezinen
(2003 – ÖSS)
Çözüm:
Parçada belirtilen sözcüklerin eylemsilerden oluştuğu görülüyor. Bunlardan “durmadan” eylemsisi, “söylüyordu” eyleminin nasıl yapıldığını gösterdiği için “belirteç” görevindedir. Öteki sözcükler, sıfat-fiil eklerini alarak (dikilecek çamlar, konmuş serçe, örselenmiş tüyler, gezinen karga) sıfat görevinde kullanılmıştır.
Cevap C
 
Örnek 5:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen bağ-fiil, ötekilerden farklı bir sorunun yanıtıdır?
A) Düşüncelerini hiç çekinmeden söylerdi.
B) Soruları bütün yönleriyle düşünerek yanıtlıyordu.
C) Sınavdan hemen sonra güle oynaya evine gitti.
D) İşi zamanında bitirmek için ölesiye çabalıyordu.
E) Bence o, buraya geleli çok değişti.
(2004 – ÖSS)
Çözüm:
Soruda, “Düşüncelerini hiç çekinmeden söylerdi.” cümlesinde “çekinmeden” zarf-fiili; “Soruları bütün yönleriyle düşünerek yanıtlıyordu.” cümlesinde “düşünerek” zarf-fiili; “Sınavdan hemen sonra güle oynaya evine gitti.” cümlesinde “güle oynaya” zarf-fiili; “İşi zamanında bitirmek için ölesiye çabalıyordu.” cümlesinde “ölesiye” zarf-fiili yükleme sorulan “nasıl” sorusunun yanıtıdır. “Bence o, buraya geleli çok değişti.” cümlesinde ise “geleli” zarf-fiili “ne zaman” sorusunun yanıtıdır.
Cevap E
 
Örnek 6:
(I)Sevmiyorum suyunda (II)yıkanmamış rüzgarı
(III)Dalgaların gözümde tütüyor mavi, yeşil…
İçimi (IV)güldürmüyor sensiz ay ışıkları
Ufkunda (V)yükselmeyen güneşler güneş değil
Bu dizelerde geçen numaralanmış sözcüklerden hangileri eylemsidir?
A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) II. ve V.   D) III. ve IV.   E) IV. ve V.
Çözüm:
Dizelerde geçen “yıkanmamış” ve “yükselmeyen” sözcükleri “-mış, -miş” ve “-an, -en” eki almış birer sıfat-fiildir.
Cevap C

Ayrıca Bkz. Fiilimsiler Konu Testleri


Etiketler: , , , , , , , , , ,

261 YORUM VAR “Fiilimsiler (Eylemsiler) Konu Anlatımı”

Çok faydalı bir anlatım olmuş.

Gerçekten çok güzel anlatım.

Gerçekten harika. İşime çok yaradı. Teşekkürler.

Süper ötesi!

İşte çok da güzel değil ama :D

Bu güzel devamını bekliyorum teşekkür ederim.

Güzelmiş işime yaradı.

Gerçekten çok iyi.

Çok sağolun çok işime yaradı.

Adem Güngör | 10 Ekim 2013 Saat 19:54

Eyvallah çok sağolun, ödevime yardımcı oldu.

Süper olmuş.

Güzel olmuş.

Çok iyi.

Abi çok iyi ya :)

Çok iyi olmuş.

Elinize sağlık çok yardımcı oldunuz.

Bence süper bir anlatım olmuş yani kısacası süper olmuş. Çok sağolun.

Sıfat-fiili şöyle şifreleyin: anası mezar dikecek miş

Çok beğendim.

Aydın Akarsu | 22 Ekim 2013 Saat 19:22

Ben Çankırı Namık Tanık Kolejinden, arkadaşlar bence çok fazla reklam vs. var ve çocuklar dikkatlerini toplayamazlar bence reklamları azaltın, yazıları daha büyük puntolarla yazın. Bunlar olursa gerçekten harika olacak çünkü konu iyi anlatılmış. Ama söylediğim gibi her yerde hareket var.

Çok beğendim.

İyiymiş.

Anlamadım ya yardımcı olun.

Eyvallah!

Güzel, gayet iyi olmuş.

Hoş olmuş güzel.

Güzel olmuş.

İyi anlatılmış, kitabî olmaktan ziyade bir öğretmenin konuyu derste anlatışı gibi ele alınmış.

Çok akıcı ve açık bir şekilde anlatılmış.

Güzel, iyi ama ben pek fazla beğenmedim ama emeğe saygı duyduğum için teşekkür ediyorum.

Teşekkürler.

Emeğinize sağlık, güzel anlatmışsınız.

Çok sağolun yarınki sınav için harika bir şeydi :D

Okumadım ama çok güzel görünüyor.

İyiymiş teşekkürler :D

Çok iyi sınava hazırlıklı girdim sağolun.

Yarın sınavım vardı çok teşekkür ederim.

Çok sağolun çok işime yaradı.

Yarın sınavım vardı, çok iyi olmuş gayet yararlı çok teşekkürler.

Güzel bir konu değil ama anlatım iyi.

Güzel anlatım olmuş, sağolun.

Çok süper!

Eyvallah sağolun güzel anlatım test güzel süper ötesi, fevkaladenin fevkindedir.

Güzel anlatım, iyi ki varsınız. Fevkaladenin fevkinin fevkinde abartmayı sevmem ama abartırım tabi fazla söze gerek yok süper!

Teşekkürler. Ellerinize sağlık. Sınava hazırlanmama yardımcı oldu.

Sorular çok kalite!

Selam ben Zeynep :) Bu konuyu zaten çok iyi anlamıştım ama Önder Hocamız sağolsun 75 cümlelik ödev verdi :D o yüzden buradan yaptım güzel bir anlatım olmuş eyvallah güzeldi :)

Çağlar Akın Öztürk | 4 Kasım 2013 Saat 21:32

Abi çok iyi ya hala böyle iyi hocalar varmış helal olsun ne diyelim.

Çok teşekkürler işime çok yaradı sağolun.

Teşekkürler :)

Çok güzel olmuş.

Dün burayı okudum, sınav olduk bugun 90 aldım sağolun. :D

İyi işimi gördü :)

Uzun ama güzel :D

Güzel :)

Çok teşekkürler.

Zaten anlamıyordum şimdi yine anlamıyorum kafam daha beter karıştı!

Çok güzel.

Ödev için iyi oldu.

Teşekkürler.

Ellerinize sağlık işime yaradı sayılır teşekkür ederim. :-)

İdare eder yine de ne çok iyi nede çok kötü ikisi arasında.

Başarılı olmuş emeği geçen herkesin ellerine sağlık.

Çok iyi bravo.

Abi çok iyi ya.

Çok iyi hemen anladım.

Çok güzel hemen anladım.

Süper konuyu anladım.

Çok güzel anlatım.

Çok güzel olmuş.

Biraz daha anlatımı çok olsaydı iyiydi.

Sağolun çok işime yaradı.

Çok güzel olmuş.

Çok güzel olmuş.

Ellerinize sağlık çok güzel olmuş.

Zafer diyor ki fiilimsiler çok kolay.

“uzaklaşmış” kelimesindeki -mış acaba sıfat fiil eki mi tam anlayamadım?

Edebiyat Öğretmeni | 3 Aralık 2013 Saat 16:36

Yüklem görevindeyse -mış eki zaman ekidir. Kendinden sonra isim gelirse sıfat-fiil ekidir.

Tam anlayamadım ama neyse bu kadarı da yeter :(

Ben ödevimde yararlandım size de öneririm.

Çok güzel teşekkürler.

Teşekkürler beğendim, inşallah hoca da beğenir.

Örneklerin hepsi bir arada olursa daha da iyi olur bence :D

Çok işime yaradı.

Çok faydalı bence herkese tavsiye ederim çünkü performans görevimi yaptım.

Ama gerçekten isime çok yaradı.

Çok güzel olmuş sağolun.

Bence fıstık gibi olmuş.

Fazla iyi olmamış kusura bakmayın.

Çok az örnek var.

Derse yardımcı oldu.

İdare olmuş.

Çok güzel olmuş.

Süper olmuş :)

Çok güzel teşekkürler.

Melek Temel | 2 Ocak 2014 Saat 21:30

Çok süper olmuş.

Gözde Nil | 5 Ocak 2014 Saat 16:33

-mak için isim fiil mi zarf fiil mi?

Edebiyat Öğretmeni | 5 Ocak 2014 Saat 18:36

-mak eki isim fiildir.

Teşekkürler.

Çok iyi anladım konuyu.

Eyvallah.

Gerçekten süper…

Osman Duman | 9 Ocak 2014 Saat 00:31

Emeğinize sağlık çok güzel.

Bence güzel olmuş.

Okan Güven | 13 Ocak 2014 Saat 16:25

Çok yararlı. Türkçe performans ödevini bu siteden yaptım teşekkür ederim.

Çok işime yaradı teşekkürler :)

Çok iyiymiş ellerinize sağlık.

Çok güzel olmuş beğendim :)

Acayipsiniz süper olmuş.

Bana yardım eder misiniz lütfen?

Alperen Bahar | 30 Ocak 2014 Saat 16:30

Güzel beğendim yani :D Gerekli bir site aferin beğendim.

Değiştirmek sözcüğünde sıfat fiil eki nerede anlamadım söyleyebilir misiniz?

İyi iyi :) Ödevime Az da olsa yardımcı oldu. Teşekkür ederim :)

Çok yardımcı oluyorsunuz bazı konularda.

Emeğinize sağlık tüm Türkçe derslerimi bu siteden çalışıyorum :)

Çok iyi ya!

Teşekkür ederiz çok yardımcı oldunuz.

Çok teşekkürler.

Çok sağolun.

Süper olmuş :)

Hacer Elkatmış | 14 Mart 2014 Saat 09:45

Çok işime yaradı.

Anlatımı çok beğendim, sizlere teşekkür ederim.

Çok iyi bir anlatım sınavdan 93 almamı sağladı.

Uzun olmuş ama iyi olmuş.

Çok sağolun.

Çok zor ama zoru severim.

Çok iyi.

İyiymiş.

Teşekkür ederim.

Biraz yazılar karışık olsa da içerik olarak çok zengin bir site olmuş, teşekkürler.

Fena değil beğendim.

Süper bir şey bu!

Muhteşem, harikaydı süper!

İyi anlatılmış bence de.

Teşekkür ederim, Türkçeden 100 aldım.

10 numara 5 yıldız :D

Çok iyi olmuş.

İstediğimden az varmış, yine de güzel.

Teşekkürler. Emeğinize sağlık.

Çok güzel olmuş.

Güzeldi en azından bir iki cümle öğrendik.

Çok güzel bir site, bu site de olmasa dil anlatımda ne yapardım bilemiyorum :)

Eyvallah sağolun.

Yarın sınav var çok yardımcı oldu, elinize sağlık teşekkürler.

Çok beğendim ödevimi buradan yaptım sizin sayenizde. Teşekkürler.

Çok güzel olmuş gerçekten. Çok teşekkürler.

Ellerinize sağlık güzel anlatmışsınız :)

Teşekkürler.

Hocam danışmadan, konuşmadan, dolmadan gibi sözcüklerde hem -ma’yı görüyoruz hem de -madan’ı, bunlar isim fiil midir? Yoksa bağ fiil midir? Ya da bunun gibi sözcüklerde hangi çeşit fiilimsi olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Edebiyat Öğretmeni | 11 Eylül 2014 Saat 13:04

İsim fiiller cümlede genellikle nesne görevindedir. Belirttiğiniz sözcükler ise fiilleri niteleyen sözcüklerdir. Cümlede zarf görevindedir. Dolayısıyla zarf-fiil görevinde kullanılmıştır.

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Bunların şifrelenmiş hallerini söylerseniz ezberlemesi daha kolay olacak. (Örnek: sıfat-fiil: anası mezar dikecekmiş)

Elçin Sevil | 18 Eylül 2014 Saat 17:39

Elinize sağlık.

Ben iyi anlatım çok iyi anladım diyenler, bu kadar yazıyı gerçekten okudunuz mu?

Çok sağolun.

Beğenmedim.

Yasin Güneş | 22 Eylül 2014 Saat 15:31

Gerçekten çok güzel yapmışsınız elinize sağlık ama sıfat fiil’de -ar’a örnek vermemişsiniz, ama yine de çok teşekkürler çok yararlandım :)

Anlamadım yardımcı olsanız :/

Çok işime yaradı teşekkürler :)

Osman Kakız | 22 Eylül 2014 Saat 18:22

Teşekkürler.

Anlamadım.

Mükemmel bir yer, her aradığımı buluyorum.

Neyi bulamadın?

Sevda’yı çok seviyorum bu siteyi de.

Bazı örnekleri yanlış ama idare eder.

Özgür Özer | 24 Eylül 2014 Saat 23:35

Çok yardımcı oldunuz. Çok teşekkürler.

Harika bir anlatım.

Eh işte.

Çok süper anlatılmış.

Hazırlayan arkadaşım veya sevgili hocam iyi güzel hazırlamışsınız da peki kodlamasını neden vermediniz?

Arkadaşlar sanırım buldum, işte burası çok önemli: Kenyalı asiye eli kanadıkça madenden ip araklarmış.

Fiil ve fiilimsiye örnek acele.

Şahsen ben yararlanamadım ;) ;)

Güzel.

Çok güzel bir şekilde anlatılmış.

Çok güzel anlatılmış.

Hocam “yürüyüş, dalış, buluş” gibi kelimeler isim-fiil midir?

Edebiyat Öğretmeni | 7 Ekim 2014 Saat 15:55

Evet isim fiildir.

Çok sağolun.

Vallahi süper olmuş ellerine sağlık kardeşim.

Süper site işime yaradı vallahi.

Pek yardımcı olmadınız ama yine de sağolun.

Hüsnücan | 9 Ekim 2014 Saat 16:14

Bence de.

Teşekkürler işime yaradı.

Teen Wolf izlemekten ders çalışamamıştım eyvallah.

Çok güzel ama videolu daha güzel olurdu, ben bir şey anlamadım şahsen.

Teşekkürler.

Gerçekten çok işime yaradı.

Teşekkürler.

Kendin hazırla o zaman.

İşime yaradı eyvallah.

Size katılıyorum. Yani ben bile dikkatimi veremedim, sürekli gözüm reklamlardaydı. Ama konu anlatımı harika ötesi.

Çok güzel harbi :D

Sağolun inşallah yarın yüksek alırım.

Süper, verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.

Bence güzel.

Çok teşekkür ederim, sizin sayenizde bu sınavdan da inşallah iyi not alacağım.

Eyvallah inşallah sınavdan yüksek alırım.

Çok iyi anlatılmış gerçekten.

Gerçekten işime çok yaradı, sınavdan 100 aldım.

Çok iyi anlatılmış.

Çok bilgilendim sağolun.

Hiç işime yaramadı.

Ödevimi süper yaptım, sağolun devamını bekliyorum.

Fiilimsilerden bazı eksiklikler var.

Çok teşekkürler.

Filimsi ekleri fiilden isim yapım ek midir?

Edebiyat Öğretmeni | 18 Kasım 2014 Saat 02:32

Evet, fiilleri geçici bir süre için isim yaparlar.

Çok güzel ama biraz zor konular.

Zor geldi.

Beğendim, TEOG sınavında herkese başarılar arkadaşlar.

Süper olmuş.

TEOG’a gireceğim, çok güzel tebrik ederim teşekkürler :)

Çok iyi olmuş teşekkür ederim.

Teşekkürler güzel işimi gördü.

Çok yardımcı oldu teşekkürler.

Çok güzel.

Elinize sağlık çok yararlı.

Çok güzel anlatmışlar.

Çok güzel ellerinize sağlık :D

Çok teşekkür ederim açıklayıcı bir anlatım, elinize sağlık elleriniz dert görmesin :)

Çok iyi anladım bu konuyu.

Ahmet Özyılmaz | 18 Ocak 2015 Saat 15:25

Yazarım, okunmuş, uyanmış, giden, uyanık, yıkılmış, duymaz, gelen, doğmuşum, haykırmaya fiilimsi mi?

İşime yararsa çok iyi olacak.

Çok başarılı olmuş teşekkürler, sorular kolaydı :)

Çok güzel ve faydalı anlatılmış. Teşekkürler… :)

İyi anlatılmış teşekkürler.

Çok iyi anladım bu konuyu. Çok teşekkür ederim açıklayıcı bir anlatım, elinize sağlık elleriniz dert görmesin :)

Çok teşekkürler.

Çok iyi teşekkürler.

Çok iyi anlatılmış teşekkürler.

Bence çok güzel olmuş.

Beğendim çok güzel bir site.

Çok sağolun. Çok yardımcı oldunuz.

Süper ötesi, yarın sınav var bakalım.

Çok beğendim sağolun yardımcı oldu.

Çok iyi ya.

Vedat Hocaoğlu | 31 Mart 2015 Saat 16:13

İyi ya bana çok yardımcı oldu teşekkürler :-)

Hüseyin Arda | 1 Nisan 2015 Saat 19:36

Ödevimde çok yardımcı oldu, keşke tüm siteler böyle olsa.

Önder hoca mı? Sen bizim Zeynep’sin herhalde…

Melek Bozbey | 6 Nisan 2015 Saat 13:13

Tüm hazırlayanlara içten sevgilerimi yollar ellerine sağlık dilerim, teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Ben beğendim ama tek eksik…

Gülperi Kaya | 8 Nisan 2015 Saat 14:12

Bu kadar saçma anlatım olmaz.

Çok teşekkürler, başarılarınızın devamını dilerim.

Çok güzel teşekkürler.

Çok güzel olmuş elinize sağlık çok yardımcı oldunuz.

Güzel ama örnek sorular yeni öğrenen birine göre zor ve yorucu.

Emeğinize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. :-D

Çok güzel olmuş. Ödevimde çok yardımcı oldu ama biraz fazla olsa daha iyiydi.

Çok güzel anlatım teşekkürler.

Çok teşekkür ederim.

Gerçekten ellerinize sağlık. Dil ve anlatımdan kesin geçtim. Sınıfta kalmayacam!

İyi bir anlatım, inşallah yarın sınavım için yarar olur.

İyi bir anlatım beğendim.

Sorular az geldi ama güzel.

Teşekkürler.

Çok güzel anlatılmış, teşekkürler.

Gerçekte çok işime yaradı. Yapımında emeği geçen herkese teşekkürler.

Bence güzel olmuş ama kalıcı isimlerin de örnekle cümlelerini anlatsanız daha iyi olurmuş.

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: